Relacje Inwestorskie GREMI INWESTYCJE S.A.strona główna GREMI INWESTYCJE S.A.english version
SpółkaKalendariumInformacje FinansoweRaportyAkcjePrezentacje
Raporty bieżące
       2016
       2015
       2014
       2013
       2012
       2011
       2010
       2009
       2008
       2007
       2006
       2005
       2004
Raporty okresowe

Komunikaty giełdowe Emitenta

10.05.201624/2016 Zawieszenie obrotu akcjami Emitenta.
pobierz: Raport24_2016.pdf
05.05.201623/2016 Zmiana terminu publikacji raportów okresowych w 2016 roku.
pobierz: Raport23_2016.pdf
04.05.201622/2016 Wniosek o zawieszenie obrotu akcjami Emitenta.
pobierz: Raport22_2016.pdf
29.04.201621/2016 Zatwierdzenie Aneksu nr 1 do Memorandum informacyjnego KCI S.A. przez Komisje Nadzoru Finansowego.
pobierz: Raport21_2016.pdf
26.04.201620/2016 Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gremi Inwestycje S.A. z dnia 25 kwietnia 2016 roku.
pobierz: Raport20_2016.rar
26.04.201619/2016 Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na NWZ Gremi Inwestycje S.A. w dniu 25 kwietnia 2016 roku.
pobierz: Raport19_2016.pdf
15.04.201618/2016 Zmiana terminu publikacji raportów okresowych w 2016 roku.
pobierz: Raport18_2016.pdf
08.04.201617/2016 Oddalenie przez Sąd zażalenia Spółki na postanowienie o oddaleniu wniosku o zabezpieczenie roszczenia odszkodowawczego.
pobierz: Raport17_2016.pdf
05.04.201616/2016 Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia KCI S.A. oraz "GREMI INWESTYCJE" S.A..
pobierz: Raport16_2016.pdf
23.03.201615/2016 Oddalenie przez Sąd zażalenia akcjonariusza na postanowienie o uchyleniu postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia i oddaleniu wniosku akcjonariusza o zabezpieczenie roszczenia.
pobierz: Raport15_2016.pdf
22.03.201614/2016 Termin udostępnienia Memorandum informacyjnego KCI S.A. do publicznej wiadomości.
pobierz: Raport14_2016.pdf
21.03.201613/2016 Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia KCI S.A. oraz "GREMI INWESTYCJE" S.A. / Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
pobierz: Raport13_2016.rar
18.03.201612/2016 Zatwierdzenie Memorandum informacyjnego KCI S.A. przez Komisję Nadzoru Finansowego.
pobierz: Raport12_2016.pdf
15.03.201611/2016 Przekroczenie progu znaczącej umowy . 
pobierz: Raport11_2016.pdf
09.03.201610/2016 Korekta skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Gremi Inwestycje za III kwartał 2015 roku z dnia 6 listopada 2015 roku.
pobierz: Raport10_2016.zip
12.02.201609/2016 Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gremi Inwestycje S.A. z dnia 11 lutego 2016 roku.
pobierz: Raport9_2016.zip
12.02.201608/2016 Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na NWZ Gremi Inwestycje S.A. w dniu 11 lutego 2016 roku.
pobierz: Raport8_2016.pdf
12.02.201607/2016 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Gremi Inwestycje S.A..
pobierz: Raport7_2016.pdf
29.01.201606/2016 Rezygnacja członka zarządu.
pobierz: RB_062016.pdf
27.01.201605/2016 Terminy publikacji raportów okresowych w 2016 roku.
pobierz: RB5_052016.pdf
22.01.201603/2016 Pozew o uchylenie Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
pobierz: RB3_032016.pdf
15.01.201602/2016 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
pobierz: NWZA_GI_SA_022016.pdf
08.01.201601/2016 Rezygnacja członka Rady Nadzorczej
24.12.201556/2015 Zarejestrowanie zmian w Statucie Gremi Media S.A.
pobierz: Raport56_2015_GM_SA.pdf
24.12.201555/2015 Zawarcie porozumienia do znaczącej umowy.
pobierz: Raport55_2015_GM_SA.pdf
23.12.201554/2015 Przekroczenie progu znaczącej umowy
pobierz: Raport54_2015_GM_SA.pdf
23.12.201553/2015 Złożenie oferty nabycia w celu umorzenia obligacji serii Y wyemitowanych przez GREMI MEDIA S.A.
23.12.201552/2015 Emisja obligacji
pobierz: Raport52_2015_GM_SA.pdf
23.12.201551/2015 Otrzymanie zawiadomień w trybie art.160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
pobierz: Raport51_2015_GM_SA.zip
18.12.201550/2015 Zawiadomienia otrzymane od Członków Zarządu w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
pobierz: Raport50_2015_GM_SA.zip
16.11.201549/2015 Sprawozdanie Zarządu Gremi Media S.A. uzasadniające połączenie KCI S.A. jako Spółki Przejmującej oraz Gremi Media S.A. jako Spółki Przejmowanej oraz Opinia niezależnego biegłego rewidenta z badania Planu połączenia Spółek.
pobierz: Raport49_2015_GM_SA.zip
16.11.201548/2015 Spełnienie się warunku określonego w Planie Połączenia KCI S.A. z Gremi Media S.A.
pobierz: Raport48_2015_GM_SA.pdf
13.11.201547/2015 Postanowienie Sądu w sprawie wniosku o zabezpieczenie roszczenia odszkodowawczego Spółki
pobierz: Raport47_2015_GM_SA.pdf
04.11.201546/2015 Ustalenie jednolitego tekstu Statutu Spółki.
pobierz: Raport46_2015_GM_SA.pdf
03.11.201545/2015 Zmiany w Zarządzie GREMI MEDIA S.A.
pobierz: Raport45_2015_GM_SA.pdf
02.11.201544/2015 Rozwiązanie umów spełniających łącznie kryteria znaczącej umowy..
pobierz: Raport44_2015_GM_SA.pdf
30.10.201543/2015 Zarejestrowanie zmian w Statucie Gremi Media S.A.
pobierz: Raport43_2015_GM_SA.pdf
30.10.201542/2015 Plan połączenia KCI S.A. (Spółki Przejmującej) oraz Gremi Media S.A. (Spółki Przejmowanej).
pobierz: Raport42_20151030.zip
27.10.201540/2015 Rozwiązanie znaczących umów objęcia akcji nowej emisji, zbycie aktywów o znacznej wartości
pobierz: Raport40_2015_GM_SA.pdf
23.10.201539/2015 Uchwały NWZ GREMI MEDIA S.A. z dnia 22 października 2015r.
pobierz: Zalacznik_20151023.zip
23.10.201538/2015 Zmiany w Radzie Nadzorczej GREMI MEDIA S.A.
pobierz: Raport38_2015_GM_SA.pdf
19.10.201537/2015 Przekroczenie progu znaczącej umowy.
pobierz: Raport37_2015_GM_SA.pdf
15.10.201536/2015 Wystąpienie z roszczeniem odszkodowawczym wobec akcjonariuszy za straty związane z brakiem realizacji podwyższenia kapitału zakładowego.
pobierz: Raport36_2015_GM_SA.pdf
05.10.201535/2015 Podjęcie decyzji o połączeniu Spółki ze spółką KCI S.A.
pobierz: Raport35_2015_GM_SA.pdf
05.10.201534/2015 Podjęcie decyzji w sprawie przekształcenia Presspublica sp. z o.o. oraz dopuszczenia akcji przekształconej spółki do obrotu na rynku regulowanym.
pobierz: Raport34_2015_GM_SA.pdf
01.10.201533/2015 Wprowadzenie zmiany w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gremi Media S.A. zwołanego na 22 października 2015 r.
pobierz: Raport33_2015_GM_SA.zip
01.10.201532/2015 Cofnięcie wniosku o wpis zmiany danych w KRS dotyczący podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
pobierz: Raport32_2015_GM_ SA.pdf
30.09.201531/2015 Zawarcie znaczącej umowy.
pobierz: Raport31_2015_GM_SA.pdf
30.09.201530/2015 Uchylenie przez Sąd zaskarżonych przez Spółkę postanowień dot. uchwał ZWZ.
pobierz: Raport30_2015_GM_SA.pdf
21.09.201529/2015 Pozew o uchylenie Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gremi Media S.A.
pobierz: Raport29_2015_GM_SA.pdf
02.09.201528/2015 Pozew o uchylenie Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
pobierz: Raport28_2015_GM_SA.pdf
28.08.201527/2015 Pozew o uchylenie Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
pobierz: Raport27_2015_GM_SA.pdf
21.08.201526/2015 Kluczowe informacje dotyczące spółek Grupy Presspublica i ich wyniki za I półrocze 2015 roku - korekta
pobierz: Raport26_K_2015_GM_SA.zip
20.08.201526/2015 Kluczowe informacje dotyczące spółek Grupy Presspublica i ich wyniki za I półrocze 2015 roku.
pobierz: Raport26_2015_GM_SA.zip
17.08.2015Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GREMI MEDIA S.A. na dzień 22 października 2015 roku na godz. 12.00
pobierz: Zwolanie_ZWZ_20150817.zip
17.08.201525/2015 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GREMI MEDIA S.A.
pobierz: Raport25_2015_GM_SA.pdf
28.07.201524/2015 Zmiana daty przekazania jednostkowego i skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2015 roku.
pobierz: Raport24_2015_GM_SA.pdf
28.07.201523/2015 Przekroczenie progu znaczącej umowy
pobierz: Raport23_2015_GM_SA.pdf
15.07.201522/2015 Zawarcie znaczącej umowy; zbycie aktywów o znacznej wartości przez spółkę zależną
pobierz: Raport22_2015_GM_SA.pdf
15.07.201521/2015 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Gremi Media S.A. zwołanym na 30 czerwca 2015r. obradującym po przerwie w dniu 06 lipca 2015 roku.
pobierz: Raport21_2015_GM_SA.pdf
07.07.201520/2015 Zawarcie znaczących umów objęcia akcji nowej emisji, nabycie aktywów o znacznej wartości
pobierz: Raport20_2015_GM_SA.pdf
07.07.201519/2015 Uchwały powzięte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 06 lipca 2015r. po przerwie zarządzonej Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GREMI MEDIA S.A. z dnia 01 lipca 2015 roku.
pobierz: Raport19_20150707.zip
07.07.201518/2015 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Gremi Media S.A. zwołanym na 30 czerwca 2015r. obradującym po przerwie w dniu 01 lipca 2015 roku.
pobierz: Raport18_2015_GM_SA.pdf
07.07.201517/2015 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Gremi Media S.A. w dniu 30.06.2015r.
pobierz: Raport17_2015_GM_SA.pdf
03.07.201516/2015 Zawarcie umów rozliczenia należności; nabycie znaczących aktywów
pobierz: Raport16_2015_GM_SA.pdf
03.07.201515/2015 Przerwa w obradach ZWZ Gremi Media S.A.
pobierz: Raport15_20150703.zip
03.07.201514/2015 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
pobierz: Raport14_2015_GM_SA.pdf
03.07.201513/2015 Przerwa w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
pobierz: Raport13_20150703.zip
29.06.201512/2015 Wybór biegłego rewidenta
pobierz: Raport12_2015_GM_SA.pdf
29.06.201511/2015 Powołanie Zarządu nowej kadencji
pobierz: Raport11_2015_GM_SA.pdf
08.06.201510/2015 Wycena wartości Spółki Presspublica sp. z o.o.
pobierz: Zalacznik_20150608.zip
03.06.2015Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gremi Media S.A. na dzień 30 czerwca 2015r.
pobierz: Zwolanie_ZWZ_20150603.zip
03.06.20158/2015 Podjęcie decyzji o zamiarze nabycia udziałów w spółce Presspublica spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
pobierz: Raport 8 2015 Gremi Media S.A.pdf
22.04.20157/2015 Informacja na temat przeznaczenia zysku netto za rok 2014
20.04.20156/2015 Zawiadomienia otrzymane przez Spółkę od Członków Rady Nadzorczej w trybie art 160 ustawy o obrocie.
pobierz: Zawiadomienie art 160 ustawy o obrocie.zip
18.04.20155/2015 Ustalenie jednolitej treści Statutu
pobierz: Statut GREMI MEDIA SA.pdf
17.04.20154/2015 Zawiadomienia dotyczące zmiany stanu posiadania akcji Spółki oraz określenia udziału w ogólnej liczbie głosów w Gremi Media Spółka Akcyjna
27.02.20153/2015 Przekroczenie progu znacz‚ącej umowy
19.02.20152/2015 Przekroczenie progu znaczącej umowy
30.01.20151/2015 Terminy publikacji raportów okresowych w 2015 roku
31.12.201426/2014 Zawarcie porozumień do znaczących umów
31.12.201425/2014 Zawarcie porozumienia w sprawie terminu spłaty wierzytelności.
27.11.201424/2014 Zmiana w Zarządzie Gremi Media SA
27.10.201423/2014 Oddalenie apelacji.
15.10.201422/2014 Uchylenie przez Sąd uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
04.08.201421/2014 Rejestracja objęcia udziałów
14.07.201420/2014 Odpowiedzi na pytania akcjonariuszy
pobierz: Odpowiedzi_na_pytania_akcjonariuszy_ZWZ_30.06.2014r.pdf
04.07.201419/2014 Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Gremi Media SA
01.07.201418/2014 Powołanie Wiceprezesa Zarządu GREMI MEDIA S.A.
30.06.201417/2014 Powołanie Prezesa Zarządu
30.06.201416/2014 Wybór Rady Nadzorczej nowej kadencji
30.06.201415/2014 Zmiany w Zarządzie GREMI MEDIA S.A.
30.06.201414/2014 Uchwały ZWZ w dniu 30 czerwca 2014r.
pobierz: Uchwaly_ZWZ_30_06_2014.pdf
10.06.201413/2014 Wprowadzenie zmiany do porządku obrad ZWZ na żądanie Akcjonariusza
03.06.201412/2014 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gremi Media SA.
pobierz: zwz_06_2014.pdf
02.06.201411/2014 Wybór biegłego rewidenta
27.05.201410/2014 Złożenie apelacji od wyroku w sprawie uchylenia uchwały Walnego Zgromadzenia
15.04.20148/2014 Zawarcie znaczącej umowy
15.04.20147/2014 Wyrok w sprawie uchylenia uchwały Walnego Zgromadzenia.
08.04.20146/2014 Objęcie udziałów o znacznej wartości
18.03.20145/2014 Przekroczenie progu znaczącej umowy, zawarcie aneksów do znaczących umów
14.03.20144/2014 Otrzymanie pozwu w sprawie o uchylenie uchwały NWZA
05.03.20143/2014 Informacja na temat połączenia Emitenta ze spółką zależną Gremi Sukces sp. z o.o.
28.01.20142/2014 Terminy publikacji raportów okresowych w 2014 roku.
08.01.20141/2014 Odpowiedzi na pytania Akcjonariuszy
21.12.201335/2013Zawarcie porozumień w sprawie terminu spłaty wierzytelności.
21.12.201334/2013 Zawarcie aneksów do znaczących umów
20.12.201333/2013 Aneks do znaczącej umowy
19.12.201332/2013 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% na NWZ Gremi Media SA w dniu 16 grudnia 2013 roku.
17.12.201331/2013 Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media Spółka Akcyjna w dniu 16 grudnia 2013 roku.
pobierz: Uchwaly_NWZA_16_12_2013.pdf
11.12.201330/2013 Stanowisko Zarządu spółki Gremi Media S.A. odnośnie planowanego połączenia.
pobierz: Stanowisko_zarzadu_w_sprawie_polaczenia.pdf
29.11.201329/2013 Połączenie Gremi Media S.A. z Wydawnictwem Przekrój Sp. z o.o.
20.11.201328/2013 podpisanie aneksu do planu połączenia Gremi Media SA ze spółka Wydawnictwo Przekrój sp. z o.o.
pobierz: Aneks_nr_1_do_planu_polaczenia.pdf
14.11.201327/2013 zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gremi Media SA.
pobierz: nwz_16_12_2013.pdf
30.10.201326/2013 Podjęcia decyzji o zamiarze połączenia
pobierz: Plan_polaczenia_GM_Przekroj.pdf
08.10.201325/2013 Zawarcie znaczącej umowy przez podmiot zależny.
01.10.201324/2013 Zmiana w Zarządzie Gremi Media SA
07.09.201323/2013 Nabycie udziałów spółki Wydawnictwo Przekrój Sp. z o.o.
30.08.201322/2013 Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie.
08.08.201321/2013 Pozew o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia.
28.06.201319/2013 GREMI MEDIA SA zmiana w zarządzie
12.06.201318/2013 Odpowiedzi na pytania Akcjonariuszy
05.06.201317/2013 Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Gremi Media SA
30.05.201316/2013 UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE GREMI MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU.

pobierz: Raport_16_2013.pdf
29.05.201315/2013 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Gremi Media SA
29.05.201314/2013 Zawarcie umów w sprawie obligacji serii F i G wyemitowanych przez Jupiter NFI S.A.
07.05.201313/2013 Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku

pobierz: wykaz_raportow_2012.pdf
26.04.201312/2013 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

pobierz: zwz_30_04_2013.pdf
26.04.201311/2013 Sprawozdanie Rady Nadzorczej Gremi Media S.A.

pobierz: Raport_11_2013.pdf
26.04.201310/2013 Ustalenie jednolitego tekstu Statutu Spółki

pobierz: Raport_10_2013.pdf
26.04.20139/2013 Zmiany w Zarządzie Gremi Media S.A.

pobierz: Raport_9_2013.pdf
19.04.20138/2013 Informacja na temat przeznaczenia zysku netto.

pobierz: RB_8_2013.pdf
26.02.20137/2013 Przekroczenie progu umowy znaczącej.
05.02.20136/2013 Zarejestrowanie obniżenia kapitału zakładowego.
01.02.20135/2013 Komunikat Zarządu GPW w związku ze zmianą nazwy Emitenta.
28.01.20134/2013 Terminy publikacji raportów okresowych w 2013 roku.
18.01.20133/2013 Zbycie aktywów istotnych dla Emitenta.
18.01.20132/2013 Zarejestrowanie zmian w statucie, zmiana nazwy oraz siedziby Emitenta.
02.01.20131/2013 Porozumienie do znaczącej umowy.
31.12.201265/2012 Aneks do porozumienia intencyjnego.
20.12.201264/2012 Zawarcie aneksu do umowy znaczącej.
20.12.201263/2012 Zawarcie aneksów do umów znaczących.
30.11.201262/2012 Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% na NWZ Gremi Solution SA w dniu 27.11.2012 r. po przerwie w obradach.
27.11.201261/2012 Zmiany w Radzie Nadzorczej.
27.11.201260/2012 Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Gremi Solution S.A. wznowionym po przerwie w obradach w dniu 27 listopada 2012 r.

pobierz: c1954b7016_zal_rb_2012_60.pdf
14.11.201259/2012 Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% na NWZ Gremi Solution SA w dniu 09.11.2012 r.
09.11.201258/2012 Przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i informacja o podjętych uchwałach.
31.10.201257/2012 Informacja dotycząca raportu kwartalnego za III kwartał 2012 roku.
25.10.201256/2012 Zamknięcie rozliczeń z SCF S.A.
18.10.201255/2012 Aktualizacja raportu 21/2012.
12.10.201254/2012 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gremi Solution S.A.

pobierz: 3034a48b8c_zal_rb_2012_54.pdf
28.09.201253/2012 Złożenie skargi na postanowienie Sądu.
21.09.201252/2012 Rejestracja połączenia spółek Gremi Solution S.A i Eurofaktor Cash Solution Sp. z o.o.
21.09.201251/2012 Otrzymanie postanowienia w sprawie zarejestrowania zmian w Statucie.
13.09.201250/2012 Zawarcie umowy znaczącej, zbycie aktywów o znacznej wartości.
13.07.201249/2012 Odpowiedzi na pytania Akcjonariuszy złożone na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 29 czerwca 2012 r.

pobierz: 0387714175_zal_rb_2012_49.pdf
05.07.201248/2012 Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% na ZWZ Gremi Solution SA w dniu 29.06.2012 r.
03.07.201247/2012 Porozumienie do znaczącej umowy.
29.06.201246/2012 Zmiany w Radzie Nadzorczej.
29.06.201245/2012 Odpowiedzi na pytania Akcjonariusza.

pobierz: a3e07a10da_zal_rb_2012_45.pdf
29.06.201244/2012 Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Gremi Solution S.A. w dniu 29 czerwca 2012 roku.

pobierz: acc7607708_zal_rb_2012_44.pdf
29.06.201243/2012 Zawarcie umowy znaczącej.
25.06.201242/2012 Stanowisko Zarządu w sprawie planowanego połączenia Spółek.
21.06.201241/2012 Zawarcie umów zbycia aktywów o znacznej wartości.
01.06.201240/2012 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gremi Solution S.A.

pobierz: zal_rb_2012_40.pdf
01.06.201239/2012 Zamiar zmiany Statutu.
31.05.201238/2012 Przekroczenie progu umowy znaczącej.
29.05.201237/2012 Zamiar zmiany Statutu.
29.05.201236/2012 Tekst jednolity zmienionego Statutu Gremi Solution S.A.

pobierz: b5e91d0ff0_zal_rb_2012_36.pdf
29.05.201235/2012 Wybór Zarządu na nową kadencję.
29.05.201234/2012 Wybór biegłego rewidenta na rok 2012.
29.05.201233/2012 Sprawozdanie z prac Rady Nadzorczej oraz ocena sytuacji Gremi Solution S.A. w 2011 roku.

pobierz: ba6e7ad752_zal_rb_2012_33.pdf
28.05.201232/2012 Założenia do nowych obszarów rozwoju Gremi Solution S.A.

pobierz: b3eb87d27a_Zalozenia_do_rozwoju_Gremi_Solution_28-05-2012.pdf
24.05.201231/2012 Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia Spółek.
09.05.201230/2012 Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2011 roku.

pobierz: 45ddd763bf_Wykaz_informacji_przekazanych_w_2011.pdf
09.05.201229/2012 Spłata części należności z tytułu umowy pożyczki.
30.04.201228/2012 Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2012 roku.
23.04.201227/2012 Zmiany w składzie Zarządu od 30 kwietnia 2012 roku.
18.04.201226/2012 Zawarcie aneksu do umowy pożyczki.
16.04.201225/2012 Zawarcie znaczącej umowy.
13.04.201224/2012 Nabycie aktywów znacznej wartości.
06.04.201223/2012 Zawarcie ugody pozasądowej.
23.03.201222/2012 Wpływ pozostałej kwoty uzyskanej ze zbycia aktywów w postępowaniu upadłościowym ZM Polmetal Sp. z o.o.
16.03.201221/2012 Zawarcie umów w celu zamknięcia rozliczeń z SCF S.A.
13.03.201220/2012 Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia Spółek.
29.02.201219/2012 Wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Gremi Solution S.A. za I półrocze 2011 roku.
29.02.201218/2012 Wypowiedzenie znaczących umów.
29.02.201217/2012 Wpływ kwoty uzyskanej ze zbycia aktywów w postępowaniu upadłościowym ZM Polmetal Sp. z o.o.
29.02.201216/2012 Zawarcie aneksu do umowy znaczącej.
27.02.201215/2012 Komunikat Zarządu GPW w związku ze zmianą nazwy Emitenta.
24.02.201214/2012 Informacja dotycząca planów podziałów w postępowaniu upadłościowym ZM Polmetal Sp. z o.o.
24.02.201213/2012 Uzgodnienie Planu Połączenia Spółek.

pobierz: Plan_polaczenia_Gremi_Solution_S_A_z_ECS_Sp_z_o_o.pdf
20.02.201212/2012 Podjęcie decyzji o zamiarze połączenia Gremi Solution S.A. ze spółką zależną.
17.02.201211/2012 Zarejestrowanie zmian w statucie, zmiana nazwy Emitenta na GREMI SOLUTION S.A.
09.02.201210/2012 Otrzymanie zawiadomień w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej.

pobierz: 0ffa251805_zal_rb_2012_10.pdf
08.02.20129/2012 Otrzymanie zawiadomień w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej oraz art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

pobierz: f8f192133f_zal_rb_2012_09.pdf
02.02.20128/2012 Informacje dotyczące wstępnego zgromadzenia wierzycieli SCF S.A.
30.01.20127/2012 Terminy publikacji raportów okresowych w 2012 roku.
30.01.20126/2012 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ Eurofaktor S.A. w dniu 27.01.2012 r.
28.01.20125/2012 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Eurofaktor S.A.
27.01.20124/2012 Uchwały podjęte przez NWZ Eurofaktor SA w dniu 27 stycznia 2012 roku.

pobierz: 9aa89decb7_Uchwaly_NWZ_EUROFAKTOR_SA_27_01_2012.pdf
13.01.20123/2012 Zawiadomienie o wstępnym zgromadzeniu wierzycieli SCF S.A.
13.01.20122/2012 Przekroczenie progu umowy znaczącej.
11.01.20121/2012 Stanowisko Zarządu Eurofaktor S.A. na temat wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji.
30.12.201147/2011 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurofaktor S.A.

pobierz: 4b06ad6d6b_zal_rb_47_2011.pdf
30.12.201146/2011 Tekst jednolity zmienionego Statutu Eurofaktor S.A.

pobierz: a212125948_STATUT_EUROFAKTOR_SA.pdf
30.12.201145/2011 Przydzielenie funkcji Członkom Rady Nadzorczej Eurofaktor S.A.
29.12.201144/2011 Wpływ pozwu z Sądu Okręgowego w Warszawie.
23.12.201143/2011 Zawarcie aneksów do znaczących umów zawartych z KCI Łobzów Sp. z o.o.
06.12.201142/2011 Wydanie postanowienia o zatwierdzeniu pierwszej uzupełniającej listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym ZM POLMETAL Sp. z o.o.
02.11.201141/2011 Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.
28.10.201140/2011 Otrzymanie zawiadomień w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.
27.10.201139/2011 Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej.

pobierz: bfa9827cb7_Zal_do_raportu_biezacego_nr_39_2011.pdf
25.10.201138/2011 Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2011 roku.
14.10.201137/2011 Uprawomocnienie się postanowienia w sprawie ogłoszenia upadłości ZM Polmetal Sp. z o.o.
16.09.201136/2011 Uzyskanie zezwolenia na zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszu sekurytyzacyjnego.
06.09.201135/2011 Zmiany w znaczącej umowie.
12.08.201134/2011 Zarejestrowanie zmian w Statucie.
02.08.201133/2011 Otrzymanie ostatecznej, korzystnej dla Spółki decyzji Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych za 2007 r.
14.07.201132/2011 Wykreślenie zastawu na certyfikatach inwestycyjnych.
13.07.201131/2011 Odpowiedzi na pytania Akcjonariuszy.
01.07.201130/2011 Ostateczne decyzje Dyrektora Izby Skarbowej w zakresie podatku VAT.
29.06.201129/2011 Spłata odsetek przez KCI Łobzów Sp. z o.o. z tytułu zawartych umów.
29.06.201128/2011 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Eurofaktor S.A.
29.06.201127/2011 Powołanie Rady Nadzorczej nowej kadencji.
28.06.201126/2011 Uchwały podjęte na ZWZ Eurofaktor S.A. w dniu 28 czerwca 2011 r.

pobierz: 17685cbaf3_Zal_do_raportu_biezacego_nr_26_2011.pdf
28.06.201125/2011 Odpowiedzi na pytania Akcjonariuszy.

pobierz: 980410c395_Odpowiedzi_na_pytania_Akcjonariuszy.pdf
22.06.201124/2011 Przekroczenie progu znaczącej umowy.
31.05.201123/2011 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurofaktor S.A.

pobierz: 2952551fe0_Zal_do_raportu_biezacego_nr_23_2011.pdf
31.05.201122/2011 Wybór biegłego rewidenta na rok 2011.
12.05.201121/2011 Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości przez Eurofaktor S.A. w 2010 roku.

pobierz: a1c096ecbf_Wykaz_informacji_przekazanych_przez_Eurofaktor_SA_w_2010r.pdf
22.04.201120/2011 Podpisanie aneksu do listu intencyjnego zawartego z SCF S.A.
22.04.201119/2011 Przebieg postępowania upadłościowego ZM POLMETAL Sp. z o.o.
20.04.201118/2011 Postanowienie o wpisie zastawu rejestrowego.
19.04.201117/2011 Zmiana terminu przekazania do publicznej wiadomości jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego.
14.04.201116/2011 Zawarcie aneksu do umowy pożyczki.
01.04.201115/2011 Zawiadomienie zgodnie z art.69 ustawy o ofercie - zbycie udziałów Forum XIII Alfa Sp.z o.o. przez GREMI.

pobierz: 3d5cc14600_Zawiadomienie_GREMI_-_zbycie_udzialow_Forum_XIII_ALfa.pdf
10.03.201114/2011 Realizacja ustaleń zawartych w liście intencyjnym z SCF S.A.
01.03.201113/2011 Złożenie wniosku do Komisji Nadzoru Finansowego o wydanie zezwolenia na zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszu sekurytyzacyjnego.
01.03.201112/2011 Decyzje w zakresie porozumienia o współpracy zawartego z VIST Sp. z o.o.
23.02.201111/2011 Zawarcie znaczącej umowy.
22.02.201110/2011 Porozumienie w sprawie rozwiązania umowy znaczącej zawartej z ECS Sp. z o.o.
27.01.20119/2011 Zawarcie aneksu do umowy znaczącej.
27.01.20118/2011 Zawarcie aneksu do umowy znaczącej.
27.01.20117/2011 Podpisanie listu intencyjnego z Silesia Capital Fund S.A.
25.01.20116/2011 Terminy publikacji raportów okresowych w roku 2011.
21.01.20115/2011 KCI Łobzów Sp. z o.o. w sprawie zmiany terminu zapłaty zobowiązań.
18.01.20114/2011 Wpływ zawiadomienia zgodnie z art. 69 ustawy o ofercie publicznej.

pobierz: 65464206c3_Zawiadomienie_Foum_XIII_FIZ.pdf
13.01.20113/2011 Pośrednie nabycie akcji Eurofaktor S.A.

pobierz: 47de2753c3_Posrednie_nabycie_akcji_Eurofaktor_SA.pdf
05.01.20112/2011 Niespełnienie się warunku zawieszającego porozumień mających na celu rozliczenie zadłużenia SCF S.A.
05.01.20111/2011 Zawiadomienia o pośrednim nabyciu akcji Eurofaktor S.A.
30.12.201058/2010 Odpowiedź Spółki na propozycje SCF S.A. w sprawie rozliczenia zadłużenia.
22.12.201057/2010 Decyzje Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej.
15.12.201056/2010 Wybór Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Eurofaktor S.A.
10.12.201055/2010 Pismo Silesia Capital Fund S.A. w sprawie propozycji rozliczenia zadłużenia.
30.11.201054/2010 Podwyższenie kapitału zakładowego w podmiocie dominującym.
26.11.201053/2010 Zawarcie aneksów do umów dot. rozliczenia zobowiązań Silesia Capital Fund S.A.
23.11.201052/2010 Zawarcie aneksu do umowy znaczącej.
10.11.201051/2010 Zawarcie aneksu do umowy znaczącej.
10.11.201050/2010 Pismo Silesia Capital Fund S.A. w sprawie realizacji warunków porozumień.
04.11.201049/2010 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ Eurofaktor S.A.
04.11.201048/2010 Zmiany w Radzie Nadzorczej.
04.11.201047/2010 Uchwały podjęte przez NWZ Eurofaktor S.A. w dniu 03.11.2010r.

pobierz: 08e6efcb24_Uchwaly_podjete_przez_NWZ_03_11_2010.pdf
04.11.201046/2010 Odwołanie prokury.
07.10.201045/2010 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurofaktor S.A.

pobierz: 4e29cc9206_Zal_do_raportu_biezacego_45_2010.pdf
01.10.201044/2010 Zmiany w Zarządzie Eurofaktor S.A.
16.09.201043/2010 Postanowienie Sądu w sprawie zatwierdzenia układu z wierzycielami Stabilo Grup Sp. z o.o.
25.08.201042/2010 Informacja dotycząca postępowania upadłościowego Stabilo Grup Sp. z o.o.
03.08.201041/2010 Informacja na temat akcji posiadanych przez Stabilo Grup Sp. z o.o.
27.07.201040/2010 Zawarcie porozumienia do umowy inwestycyjnej.
16.07.201039/2010 Odpowiedzi na pytania Akcjonariuszy.
14.07.201038/2010 Postanowienie Sądu Apelacyjnego w sprawie z powództwa Eurofaktor S.A.
13.07.201037/2010 Decyzje Dyrektora Izby Skarbowej.
13.07.201036/2010 Zarejestrowanie zmian w Statucie.
30.06.201035/2010 Zawarcie przez Eurofaktor S.A. umowy znaczącej.
29.06.201034/2010 Tekst jednolity zmienionego Statutu Eurofaktor SA.

pobierz: d1c432ae68_Statut_Eurofaktor_SA.pdf
29.06.201033/2010 Wybór Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
24.06.201032/2010 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Eurofaktor S.A. w dniu 18 czerwca 2010 roku.
18.06.201029/2010 Korekta raportu bieżącego dotyczącego uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Eurofaktor S.A. w dniu 18 czerwca 2010 roku.
18.06.201031/2010 Zawarcie przez Eurofaktor S.A. umowy znaczącej.
18.06.201030/2010 Zmiany w Radzie Nadzorczej Eurofaktor S.A.
18.06.201029/2010 Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Eurofaktor S.A. w dniu 18 czerwca 2010 roku.
18.06.201028/2010 Umorzenie postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszu sekurytyzacyjnego.
16.06.201027/2010 Wybór biegłego rewidenta na rok 2010.
02.06.201026/2010 Ustanowienie prokurenta.
28.05.201025/2010 Zawarcie umów w zakresie rozliczenia zobowiązań Silesia Capital Fund S.A. wobec Eurofaktor S.A.
26.05.201024/2010 Rozpoczęcie negocjacji w sprawie rozliczenia zobowiązań SCF S.A.
25.05.201023/2010 Wysłanie zawiadomienia do SCF S.A. o podjęciu działań zmierzających do zaspokojenia roszczeń Eurofaktor S.A.
25.05.201022/2010 Propozycja Silesia Capital Fund S.A. w zakresie rozliczenia zobowiązań.
24.05.201021/2010 Rezygnacja z ubiegania się o uzyskanie zezwolenia na zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami.
21.05.201020/2010 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurofaktor S.A.

pobierz: b3a17d2277_zalacznik_komunikat_2010_20.pdf
18.05.201019/2010 Wysłanie wezwania do zapłaty do Conbelts Bytom S.A. - poręczyciela za zobowiązania SCF S.A.
18.05.201018/2010 Sprawozdanie z prac Rady Nadzorczej oraz ocena sytuacji Eurofaktor S.A. w 2009 roku.

pobierz: 4e29c14ca0_zalacznik_komunikat_2010_18.pdf
18.05.201017/2010 Zamiar zmiany Statutu.
18.05.201016/2010 Zmiany w składzie Zarządu Eurofaktor S.A.
13.05.201015/2010 Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2009 roku.

pobierz: 1ff0e01f60_Wykaz_informacji_przekazanych_w_2009_roku.pdf
07.05.201014/2010 Zmiana terminu przekazania do publicznej wiadomości raportu kwartalnego za I kwartał 2010 roku.
04.05.201013/2010 Informacja na temat stanu rozliczeń z SCF S.A.
29.04.201012/2010 Informacja na temat przeznaczenia zysku netto za rok 2009.
26.04.201011/2010 Zmiana daty przekazania do publicznej wiadomości jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego.
05.03.201010/2010 Zgłoszenie wierzytelności do postępowania upadłościowego Z.M. Polmetal sp. z o.o.
17.02.20109/2010 Decyzja Dyrektora Izby Skarbowej.
11.02.20108/2010 Złożenie zażalenia na postanowienie Sądu Okręgowego w Katowicach w sprawie przeciwko ZM Polmetal Sp. z o.o.
05.02.20107/2010 Postanowienie Sądu Okręgowego w Katowicach w sprawie przeciwko ZM Polmetal Sp. z o.o.
29.01.20106/2010 Zarejestrowanie zmian w Statucie Eurofaktor S.A.
29.01.20105/2010 Terminy publikacji raportów okresowych w roku 2010.
14.01.20104/2010 Przekroczenie progu znaczącej umowy z KCI Łobzów Sp. z o.o.
12.01.20103/2010 Ustanowienie zastawu rejestrowego na rzecz Eurofaktor S.A.
06.01.20102/2010 Otrzymanie wyroku Sądu w sprawie przeciwko ZM POLMETAL Sp. z o.o.
04.01.20101/2010 Wpływ do Spółki postanowienia o ogłoszeniu upadłości ZM POLMETAL Sp. z o.o.
31.12.200993/2009 Zawarcie umowy konsolidacyjnej.
23.12.200992/2009 Ogłoszenie upadłości ZM POLMETAL Sp. z o.o.
22.12.200991/2009 Zawiadomienie podmiotu obowiązanego do przekazania informacji w związku z połączeniem Spółki Forum XIII Alfa Sp. z o.o. ze Spółką BONUM Sp. z o.o.

pobierz: 0aad2609b5_Zal_do_raportu_biezacego_91_2009.pdf
18.12.200990/2009 Zawiadomienia od podmiotu i osób obowiązanych do przekazania informacji w związku z połączeniem Spółki Forum XIII Alfa Sp. z o.o. ze Spółką BONUM Sp. z o.o.

pobierz: 6f738abea2_Zal_do_raportu_biezacego_nr_90_2009.pdf
15.12.200989/2009 Przekazanie jednolitej treści Statutu Eurofaktor S.A.

pobierz: 0a85b7c4c4_Statut_Eurofaktor_SA_tekst_jednolity_na_dzien_14.12.09.pdf
15.12.200988/2009 Przydzielenie funkcji Członkom Rady Nadzorczej Eurofaktor S.A.
15.12.200987/2009 Zmiana terminów płatności wynikających z umów zawartych z Silesia Capital Fund S.A.
10.12.200986/2009 Złożenie wniosku do Komisji Nadzoru Finansowego o wydanie zezwolenia na zarządzanie przez Eurofaktor S.A. sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszu inwestycyjnego sekurytyzacyjnego.
07.12.200985/2009 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ Eurofaktor S.A. w dniu 02.12.2009r.
02.12.200984/2009 Zmiany w Radzie Nadzorczej Eurofaktor SA
02.12.200983/2009 Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Eurofaktor S.A. w dniu 2 grudnia 2009r.

pobierz: b7e298432f_Uchwaly_podjete_na_NWZ_02.12.2009.pdf
28.11.200982/2009 Ustanowienie zastawu rejestrowego na rzecz Eurofaktor S.A.
26.11.200981/2009 Wyrok Sądu w sprawie przeciwko ZM POLMETAL Sp. z o.o.
20.11.200980/2009 Podjęcie uchwał w sprawie połączenia podmiotów dominujących wobec Emitenta.
10.11.200979/2009 Zawarcie aneksu do umowy z VIST Sp. z o.o.
10.11.200978/2009 Odpowiedź Zarządu Eurofaktor S.A. na propozycje SCF S.A. w zakresie prolongaty terminu płatności II raty porozumienia z dnia 23.04.2009r.
06.11.200977/2009 Odwołania od decyzji Urzędu Kontroli Skarbowej.
06.11.200976/2009 Ustanowienie zastawów rejestrowych.
06.11.200975/2009 Propozycja Silesia Capital Fund S.A. w zakresie prolongaty terminu płatności II raty porozumienia.
05.11.200974/2009 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurofaktor S.A. oraz przekazanie projektów uchwał.

pobierz: 42d7e08a32_zalacznik_komunikat_2009_73.pdf
04.11.200973/2009 Planowane połączenie podmiotów dominujących wobec Emitenta.
30.10.200972/2009 Informacja na temat umowy z VIST Sp. z o.o.
30.10.200971/2009 Stanowisko Zarządu Eurofaktor S.A. w sprawie pisma Silesia Capital Fund S.A.
29.10.200970/2009 Decyzje Urzędu Kontroli Skarbowej.
27.10.200969/2009 Decyzje Urzędu Kontroli Skarbowej.
27.10.200968/2009 Otrzymanie pisma od Silesia Capital Fund S.A. w sprawie prolongaty terminu spłaty.
14.10.200967/2009 Planowane połączenie podmiotów dominujących wobec Emitenta.
14.10.200966/2009 Zawarcie umów zastawu rejestrowego.
08.10.200965/2009 Informacja Zarządu dotycząca sprzedaży certyfikatów inwestycyjnych Funduszu.
30.09.200964/2009 Sprzedaż certyfikatów inwestycyjnych.
23.09.200963/2009 Zmiany w składzie Zarządu Eurofaktor S.A.
11.09.200962/2009 Zawarcie umów z BRE Bank S.A. w zakresie emisji obligacji.
03.09.200961/2009 Informacja o nabyciu wierzytelności przez jednostkę zależną od Emitenta.
02.09.200960/2009 Zawarcie Aneksu nr 2 do Porozumienia o współpracy w zakresie emisji obligacji z BRE Bank S.A.
25.08.200959/2009 Zmiana terminu przekazania raportów okresowych za I półrocze 2009 r.
21.08.200958/2009 Wyrok Sądu w sprawie nieważności uchwał Walnego Zgromadzenia .
19.08.200957/2009 Informacja o zmianie dotyczącej publikacji półrocznego sprawozdania finansowego Spółki za I półrocze 2009 r.
04.08.200956/2009 Przekazanie informacji zgodnie z art. 70 pkt.1 Ustawy o ofercie publicznej.

pobierz: 85c9986c5e_RB_Zawiadomienie_Forum_XIII_FIZ.pdf
31.07.200955/2009 Informacja na temat zbycia akcji.

pobierz: 8f5d77f8db_Zalacznik_do_RB_55_2009.pdf
30.07.200954/2009 Informacja o prowadzonych negocjacjach.
30.07.200953/2009 Umorzenie postępowania sądowego.
24.07.200952/2009 Informacje dotyczące postępowań sądowych.
07.07.200951/2009 Wygaśnięcie umowy poręczenia.
30.06.200950/2009 Zawarcie znaczącej umowy.
24.06.200949/2009 Stanowisko Zarządu Eurofaktor S.A. w sprawie zatrzymania byłych Członków Zarządu.
17.06.200948/2009 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Eurofaktor S.A. w dniu 16.06.2009r.
16.06.200947/2009 Wejście w życie uchwały Rady Nadzorczej Eurofaktor S.A. powołującej Zarząd Spółki nowej kadencji.
16.06.200946/2009 Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Eurofaktor S.A. w dniu 16 czerwca 2009 r.

pobierz: 6b916c5d6c_Zalacznik_do_raportu_biezacego_nr_46_2009.pdf
02.06.200945/2009 Wybór biegłego rewidenta na rok 2009.
02.06.200944/2009 Wybór Członka Komitetu Audytu.

pobierz: d365b041bd_Sprawozdanie_z_dzialalnosci_Komitetu_Audytu.pdf
02.06.200943/2009 Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Eurofaktor S.A. zwołane na dzień 16 czerwca 2009 roku.

pobierz: fb3a1ad690_zal_2009_42.rar
02.06.200942/2009 Wybór Zarządu Eurofaktor S.A. na nową kadencję.
29.05.200941/2009 Przekroczenie progu znaczącej umowy.
28.05.200940/2009 Zgłoszenie wierzytelności do postępowania upadłościowego Stabilo Grup Sp. z o.o.
25.05.200939/2009 Informacja o umorzeniu postępowania sądowego przeciwko Conbelts Bytom S.A.
22.05.200938/2009 Postanowienia Sądu Okręgowego w Katowicach dotyczące umorzenia postępowań sądowych przeciwko Silesia Capital Fund S.A.
21.05.200937/2009 Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2008 roku.

pobierz: 7dccf31eed_Wykaz_informacji_przekazanych_przez_Eurofaktor_SA_w_2008r.pdf
20.05.200936/2009 Informacja o umorzeniu postępowania sądowego przeciwko Silesia Capital Fund S.A.
19.05.200935/2009 Przekroczenie progu znaczącej umowy.
15.05.200934/2009 Wydanie akcji Conbelts Bytom S.A. - zbycie aktywów znacznej wartości.
15.05.200933/2009 Zawarcie umów zastawu rejestrowego w wykonaniu porozumień zawartych z Silesia Capital Fund S.A.
11.05.200932/2009 Zmiana terminu przekazania raportu okresowego Eurofaktor S.A. za I kwartał 2009 r.
11.05.200931/2009 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurofaktor S.A.
08.05.200930/2009 Informacja o decyzjach dotyczących postępowań sądowych.
08.05.200929/2009 Informacja o przekroczeniu progu znaczącej umowy.
08.05.200928/2009 Spełnienie się warunku zawieszającego znaczącej umowy - zbycie udziałów Huty Buczek Sp. z o.o.
06.05.200927/2009 Zawarcie warunkowych znaczących umów w przedmiocie uregulowania wszelkich spornych kwestii pomiędzy Eurofaktor S.A. a Silesia Capital Fund S.A. oraz spełnienie się warunków zawieszających dotyczących tych znaczących umów.

pobierz: 8443328974_Zalacznik_do_raportu_biezacego_nr_272009.pdf
05.05.200926/2009 Zawarcie aneksu do umowy znaczącej.
30.04.200925/2009 Informacja na temat przeznaczenia zysku netto za rok 2008.
27.04.200924/2009 Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości Zakładów Metalowych Polmetal Sp. z o.o.
14.04.200923/2009 Ogłoszenie upadłości Stabilo Grup Sp. z o.o.
09.04.200922/2009 Zażalenie na postanowienie wydane w toku postępowania upadłościowego Technologie Buczek S.A.
08.04.200921/2009 Zawarcie znaczącej umowy.
03.04.200920/2009 Raport rewidenta do spraw szczególnych.

pobierz: Eurofaktor_zalcznik_raport_20_2009.pdf
31.03.200919/2009 Złożenie pozwu o zapłatę przeciwko Silesia Capital Fund S.A.
26.03.200918/2009 Zażalenie Silesia Capital Fund S.A. na postanowienie wydane w toku sprawy upadłościowej Technologie Buczek S.A.
19.03.200917/2009 Wstępne Zgromadzenie Wierzycieli Stabilo Grup Sp. z o.o.
13.03.200916/2009 Nowe terminy publikacji raportów okresowych w roku 2009.
12.03.200915/2009 Złożenie zażaleń na postanowienia Sędziego Komisarza masy upadłości Technologie Buczek S.A. w przedmiocie rozstrzygnięcia zarzutów wniesionych przez Eurofaktor S.A.
11.03.200914/2009 Pozew o ustalenie nieistnienia uchwał nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy Conbelts Bytom S.A.
05.03.200913/2009 Wydanie przez Sąd postanowień w przedmiocie zarzutów wniesionych przez Eurofaktor S.A. do planów podziału sum uzyskanych ze sprzedaży majątku Technologie Buczek S.A.
05.03.200912/2009 Informacja o wpisie hipoteki przymusowej w sprawie z powództwa Eurofaktor S.A. w związku z wydanym nakazem zapłaty.
27.02.200911/2009 Oddalenie przez Sąd Najwyższy skarg kasacyjnych złożonych przez Stabilo Grup Sp. z o.o.
24.02.200910/2009 Przekazanie informacji zgodnie z art. 70 pkt. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej.

pobierz: 7dfb44bfe4_Raport_biezacy_zawiadomienie_Forum_XIII_F_I_Z.pdf
23.02.20099/2009 Przekazanie informacji zgodnie z art. 70 pkt. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej.

pobierz: a6033aaa8b_Raport_biezacy_FORUM_XIII_Alfa.pdf
20.02.20098/2009 Zawiadomienie o nabyciu akcji Eurofaktor S.A.

pobierz: 357220bcf8_Raport_biezacy_nabycie_akcji_przez_BONUM.pdf
18.02.20097/2009 Postanowienie wydane w toku sprawy upadłościowej Technologii Buczek S.A.
17.02.20096/2009 Uznanie za skuteczne przejęcie akcji Conbelts Bytom S.A.
29.01.20095/2009 Postanowienie Sądu w sprawie upadłości Technologie Buczek S.A.
27.01.20094/2009 Postanowienie wydane w toku sprawy upadłościowej Technologie Buczek S.A.
26.01.20093/2009 Terminy publikacji raportów okresowych w 2009 roku.
20.01.20092/2009 Informacja na temat pozwu o stwierdzenie nieważności uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurofaktor S.A. z dnia 15.10.2008 r.
06.01.20091/2009 Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach w przedmiocie wydania akcji Conbelts Bytom S.A. ( poprzednia nazwa: Zakłady Gumowe Bytom S.A.).
29.12.2008100/2008 Informacja na temat zasady ładu korporacyjnego.
23.12.200899/2008 Złożenie zażalenia na postanowienie Sądu Rejonowego Katowice – Wschód w Katowicach w sprawie upadłości Technologie Buczek S.A.
18.12.200898/2008 Postanowienie Sądu w sprawie upadłości Technologie Buczek S.A.
12.12.200897/2008 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ Eurofaktor S.A. w dniu 09.12.2008 r.
09.12.200896/2008 Informacja na temat niezastosowania zasady ładu korporacyjnego.
09.12.200895/2008 Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Eurofaktor S.A. w dniu 09.12.2008 r.
28.11.200894/2008 Informacja dotycząca postępowania o ogłoszenie upadłości Stabilo Grup Sp. z o.o.
24.11.200893/2008 Opinia Zarządu Eurofaktor S.A. dot. wniosków w sprawie rewidentów do spraw szczególnych.

pobierz: a3eac5cf0a_Opinia_Zarzadu_Eurofaktor_S.A.pdf
24.11.200892/2008 Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Eurofaktor S.A. zwołane na dzień 09.12.2008 r.
04.11.200891/2008 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurofaktor S.A.
03.11.200890/2008 Informacja o wniesieniu zarzutów do planów podziału sum uzyskanych ze sprzedaży majątku Technologii Buczek S.A. w Upadłości.
23.10.200889/2008 Informacja o sporządzeniu planów podziału sum uzyskanych ze sprzedaży majątku Technologii Buczek S.A. w Upadłości.
22.10.200888/2008 Postanowienie Sądu w sprawie wniosku Eurofaktor S.A. o ustanowienie zarządu przymusowego nad majątkiem Stabilo Grup Sp. z o.o.
17.10.200887/2008 Postanowienia Sądu dotyczące postępowania upadłościowego Technologii Buczek S.A. w Upadłości.
16.10.200886/2008 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ Eurofaktor S.A. w dniu 15.10.2008 r.
15.10.200885/2008 Informacja na temat niezastosowania zasady ładu korporacyjnego.
15.10.200884/2008 Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Eurofaktor S.A. w dniu 15.10.2008 r.

pobierz: f84ea1a739_Uchwaly_NWZ_EUROFAKTOR_SA_15-10-2008.pdf
10.10.200883/2008 Złożenie pozwu przeciwko Silesia Capital Fund S.A.
10.10.200882 Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości Stabilo Grup Sp. z o.o.
09.10.200881/2008 Zawarcie aneksu do umowy pożyczki.
30.09.200880/2008 Otrzymanie postanowień Sądu w sprawie z powództwa Eurofaktor S.A. w związku z wydanym nakazem zapłaty.
24.09.200879/2008 Przystąpienie do Programu Wspierania Płynności.
22.09.200878/2008 Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Eurofaktor S.A. zwołane na dzień 15 października 2008 roku.
22.09.200877/2008 Informacja na temat stosowania przez Eurofaktor S.A. zasad ładu korporacyjnego.
22.09.200876/2008 Wybór Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Sekretarza Rady Nadzorczej.
12.09.200875/2008 Ponowne złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości Stabilo Grup Sp. z o.o.
10.09.200874/2008 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurofaktor S.A.
05.09.200873/2008 Aktualizacja informacji.
05.09.200872/2008 Aktualizacja informacji.
04.09.200871/2008 Informacje dotyczące wniosku o ogłoszenie upadłości Stabilo Grup Sp. z o.o.
03.09.200870/2008 Postanowienia Sądu w sprawie postępowania upadłościowego Technologii Buczek S.A. w Upadłości.
29.08.200869/2008 Otrzymanie postanowienia Sądu dotyczącego postępowania upadłościowego Technologii Buczek S.A. w Upadłości.
29.08.200868/2008 Zawarcie aneksu do porozumienia o współpracy w zakresie emisji obligacji.
29.08.200867/2008 Złożenie odpowiedzi na pozew o uchylenie uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurofaktor S.A.
28.08.200866/2008 Zawarcie aneksu do porozumienia o zasadach wykupu obligacji.
22.08.200865/2008 Aktualizacja informacji.
20.08.200864/2008 Wybór biegłego rewidenta.
18.08.200863/2008 Informacja o rejestracji przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach podwyższenia kapitału zakładowego Eurofaktor Cash Solution Sp. z o.o.
14.08.200862/2008 Aktualizacja informacji.
14.08.200861/2008 Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości Stabilo Grup Sp. z o.o. obejmującej likwidację majątku dłużnika.
13.08.200860/2008 Informacja na temat pozwu o uchylenie uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurofaktor S.A.
01.08.200859/2008 Utworzenie dodatkowych odpisów aktualizujących na należności od Stabilo Grup Sp.z o.o.
31.07.200858/2008 Aktualizacja informacji.
08.07.200857/2008 Objęcie nowych udziałów Eurofaktor Cash Solution Sp. z o.o.
04.07.200856/2008 Zbycie udziałów Spółki zależnej.
01.07.200855/2008 Aktualizacja informacji.
01.07.200854/2008 Informacja poufna.
25.06.200853/2008 Zawarcie porozumienia o współpracy w zakresie emisji obligacji z BRE Bank S.A.
24.06.200852/2008 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Eurofaktor S.A. w dniu 23.06.2008 r.
24.06.200851/2008 Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2007 roku.

pobierz: 6ac540b9a0_Eurofaktor_wykaz_informacji_2007.pdf
24.06.200850/2008 Powołanie Rady Nadzorczej nowej kadencji.
24.06.200849/2008 Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Eurofaktor S.A. w dniu 23 czerwca 2008 roku.

pobierz: 8d0245823a_Sprawozdanie_z_prac_RN_Eurofaktor_SA_w_roku_2007.pdf
18.06.200848/2008 Otrzymanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym.
09.06.200847/2008 Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Eurofaktor S.A. zwołane na dzień 23 czerwca 2008 roku.

pobierz: ac41857cb8_Sprawozdanie_RN_2007_i_wniosek_o_dalszym_istnieniu.pdf
09.06.200846/2008 Zwięzła ocena sytuacji Spółki dokonana przez Radę Nadzorczą Eurofaktor S.A.

pobierz: c145ba4c90_RN_ocena_sytuacji_2007.pdf
09.06.200845/2008 Zmiany w Zarządzie Eurofaktor S.A.
05.06.200844/2008 Informacja o przekazaniu do publicznej wiadomości skorygowanego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I kwartał 2008r.
02.06.200843/2008 Aktualizacja informacji.
28.05.200842/2008 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach w sprawie przeciwko Stabilo Grup Sp. z o.o.
23.05.200841/2008 Zmiana terminu przekazania raportu rocznego za 2007 rok oraz skonsolidowanego raportu rocznego za 2007 rok Eurofaktor S.A.
21.05.200840/2008 Złożenie pozwu o zapłatę w postępowaniu nakazowym.
16.05.200839/2008 Otrzymanie zawiadomienia od podmiotu zobowiązanego do przekazania informacji w związku z nabyciem przez Forum XIII Alfa Spółka z o.o akcji Eurofaktor S.A. w ramach ogłoszonego wezwania.
15.05.200838/2008 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurofaktor S.A.
15.05.200837/2008 Zmiana terminu przekazania raportu rocznego za 2007 rok oraz skonsolidowanego raportu rocznego za 2007 rok Eurofaktor S.A.
15.05.200836/2008 Otrzymanie zawiadomień o nabyciu akcji Eurofaktor S.A. w ramach wezwania ogłoszonego przez Forum XIII Alfa Spółka z o.o.
30.04.200835/2008 Wyrok Sądu pierwszej instancji w sprawie wyłączenia udziałów Huty Buczek Sp. z o.o. z masy upadłości Technologie Buczek S.A.
30.04.200834/2008 Otrzymanie postanowień Sędziego Komisarza dotyczących postępowania upadłościowego Technologii Buczek S.A. w Upadłości.
29.04.200833/2008 Aktualizacja Informacji.
23.04.200832/2008 Otrzymanie powiadomień o uznaniu przejęcia akcji ZG Bytom S.A.
21.04.200831/2008 Stanowisko Zarządu Eurofaktor S.A. dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki.
10.04.200830/2008 Zawarcie znaczących umów, nabycie aktywów o znacznej wartości.
02.04.200829/2008 Aktualizacja informacji.
28.03.200828/2008 Informacja zgodnie z art. 70 pkt. 1 Ustawy o ofercie.
20.03.200827/2008 Zmiana zamiaru dotyczącego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Eurofaktor S.A.
11.03.200826/2008 Rozwiązanie znaczących umów.
11.03.200825/2008 Zawarcie aneksu do znaczącego porozumienia z Obligatariuszem.
29.02.200824/2008 Umorzenie postępowania o ogłoszenie upadłości Silesia Capital Fund S.A.
18.02.200823/2008 Przeniesienie własności akcji Eurofaktor S.A.
18.02.200822/2008 Wniesienie przez Eurofaktor S.A. zarzutów do planów podziału sum uzyskanych ze sprzedaży masy upadłościowej Technologie Buczek S.A.
15.02.200821/2008 Zmiana terminu przekazania raportu okresowego Eurofaktor S.A. za IV kwartał 2007 r.
15.02.200820/2008 Informacja poufna.
30.01.200819/2008 Terminy publikacji raportów okresowych w 2008 roku.
30.01.200818/2008 Przekazanie jednolitej treści Statutu Eurofaktor S.A.

pobierz: d771632248_Statut_Eurofaktor_SA_30_01_2008.pdf
30.01.200817/2008 Informacja o powiązaniach Członków Rady Nadzorczej Eurofaktor S.A. z akcjonariuszami dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
29.01.200816/2008 Informacja o planach podziału sum uzyskanych ze sprzedaży części masy upadłościowej Technologie Buczek S.A.
25.01.200815/2008 Numery telefonów nowej siedziby Eurofaktor S.A.
23.01.200814/2008 Informacja o decyzji Komisji Nadzoru Finansowego.
18.01.200813/2008 Informacja na temat zarejestrowania zmian w Statucie Eurofaktor S.A. oraz zmiany siedziby Spółki.
16.01.200812/2008 Nabycie pakietu większościowego udziałów w BONUM Sp. z o.o.
16.01.200811/2008 Zawarcie aneksów do umów przedwstępnych nabycia udziałów w BONUM Sp. z o.o.
14.01.200810/2008 Przedterminowy wykup obligacji.
11.01.20089/2008 Uzupełnienie raportu bieżącego nr 8/2008.
11.01.20088/2008 Informacja o przekroczeniu progu znaczącej umowy.
11.01.20087/2008 Wpływ środków z tytułu dywidendy.
09.01.20086/2008 Informacja na temat sprzedaży majątku Technologie Buczek S.A.
05.01.20085/2008 Złożenie rezygnacji przez Wiceprezesa Zarządu.
04.01.20084/2008 Rozwiązanie porozumienia udziałowców BONUM Sp. z o.o.
02.01.20083/2008 Umorzenie postępowania o ogłoszenie upadłości.
02.01.20082/2008 Wypowiedzenie umowy sprzedaży wierzytelności.
02.01.20081/2008 Informacja dotycząca niestosowania w Eurofaktor S.A. zasad określonych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW.
21.12.2007118/2007 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ Eurofaktor S.A. w dniu 19.12.2007 r.
20.12.2007117/2007 Powołanie osób nadzorujących.
20.12.2007116/2007 Odwołanie osób nadzorujących.
20.12.2007115/2007 Uchwały podjęte przez NWZ Eurofaktor S.A. w dniu 19.12.2007r.
20.12.2007114/2007 Rezygnacja osoby nadzorującej.
13.12.2007113/2007 Aktualizacja informacji
11.12.2007112/2007 Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Eurofaktor S.A. zwołane na dzień 19.12.2007r.
06.12.2007111/2007 Informacje dotyczące przebiegu postępowania o ogłoszenie upadłości.
05.12.2007110/2007 Informacja na temat sprzedaży udziałów BONUM Sp. z o.o.
03.12.2007109/2007 Zawarcie aneksu do umowy sprzedaży wierzytelności.
28.11.2007108/2007 Informacja poufna.
28.11.2007107/2007 Sprostowanie pomyłki pisarskiej zawartej w raporcie bieżącym nr 97/2007.
26.11.2007106/2007 Aktualizacja informacji.
22.11.2007105/2007 Zawarcie znaczącej umowy sprzedaży wierzytelności wobec ZM POLMETAL Sp. z o.o.
21.11.2007104/2007 Oddalenie zażalenia na zarządzenie Sądu o zwrocie wniosku o ogłoszenie upadłości ZM POLMETAL Sp. z o.o.
16.11.2007103/2007 Rozwiązanie znaczącej umowy.
15.11.2007102/2007 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurofaktor S.A.
14.11.2007101/2007 Odwołanie prognoz wyników finansowych Eurofaktor S.A. na rok 2007 i na lata następne.
09.11.2007100/2007 Informacje dotyczące przebiegu postępowania o ogłoszenie upadłości.
08.11.200799/2007 Informacje dotyczące przebiegu postępowania o ogłoszenie upadłości.
07.11.200798/2007 Powołanie Wiceprezesa Zarządu Eurofaktor S.A.
07.11.200797/2007 Powołanie Prezesa Zarządu Eurofaktor S.A.
07.11.200796/2007 Złożenie rezygnacji przez osoby zarządzające Eurofaktor S.A.
31.10.200795/2007 Złożenie wniosku o oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości.
31.10.200794/2007 Zawarcie przedwstępnej umowy zbycia udziałów BONUM Sp. z o.o. oraz porozumienia pomiędzy udziałowcami Spółki BONUM Sp. z o.o.
31.10.200793/2007 Zawarcie umowy pożyczki.
31.10.200792/2007 Zawarcie umowy pożyczki.
31.10.200791/2007 Zawarcie znaczącego porozumienia z Obligatariuszem oraz spłata wszystkich pozostałych wymagalnych zobowiązań z tytułu obligacji.
30.10.200790/2007 Informacja na temat sprzedaży większościowego pakietu udziałów BONUM Sp.z o.o.
24.10.200789/2007 Aktualizacja informacji.
22.10.200788/2007 Zmiana adresu siedziby Eurofaktor S.A.
19.10.200787/2007 Złożenie wniosku o stwierdzenie niewłaściwości Sądu.
18.10.200786/2007 Informacja na temat wniosku o upadłość.
16.10.200785/2007 Oświadczenie Zarządu Eurofaktor S.A.
15.10.200784/2007 Informacja na temat prowadzonych negocjacji z obligatariuszami.
15.10.200783/2007 Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu półrocznego Eurofaktor S.A.
03.10.200782/2007 Podpisanie porozumień z Obligatariuszami.
02.10.200781/2007 Wykaz akcjonariuszy reprezentujących powyżej 5% na NWZ Eurofaktor S.A. w dniu 02.10.2007r.
02.10.200780/2007 Treść uchwały podjętej na NWZ Eurofaktor S.A. w dniu 02 października 2007r.

pobierz: b5fec06a88_Wniosek_Zarzadu_na_NWZ_Eurofaktor_S_A_02_10_2007.pdf
28.09.200779/2007 Podjęcie decyzji o przekazaniu jednostkowego raportu okresowego i skonsolidowanego raportu okresowego Eurofaktor S.A. za I półrocze 2007r.
28.09.200778/2007 Informacja o prowadzonych negocjacjach z Obligatariuszami.
28.09.200777/2007 Podpisanie aneksu do umowy znaczącej.
27.09.200776/2007 Informacja o wszczęciu postępowania.
24.09.200775/2007 Przekazanie jednolitej treści Statutu Eurofaktor S.A.

pobierz: 83b413bbd2_Statut_Eurofaktor_S_A_24_09_2007.pdf
24.09.200774/2007 Przekazanie projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Eurofaktor S.A. zwołane na dzień 02.10.2007 r.

pobierz: 769e65f14b_Wniosek_Zarzadu _na_NWZ_Eurofaktor_S_A_02_10_2007.pdf
21.09.200773/2007 Informacja dotycząca siedziby Eurofaktor S.A.
20.09.200772/2007 Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości Górnośląskiego Funduszu Restrukturyzacyjnego S.A.
07.09.200771/2007 Informacja na temat zarejestrowania zmian w Statucie Eurofaktor S.A.
06.09.200770/2007 Przekazanie informacji zgodnie z zasadami ładu korporacyjnego.
31.08.200769/2007 Wykup i umorzenie papierów wartościowych.
29.08.200768/2007 Złożenie pozwu przeciwko Stabilo Grup Sp. z o.o. o zapłatę zaległej raty z tytułu umowy sprzedaży akcji GFR S.A.
27.08.200767/2007 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurofaktor S.A.
23.08.200766/2007 Zawarcie znaczącej umowy.
23.08.200765/2007 Zawarcie znaczącej umowy.
22.08.200764/2007 Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości ZM Polmetal Sp. z o.o.
22.08.200763/2007 Wykaz akcjonariuszy reprezentujących powyżej 5% głosów na NWZ Eurofaktor S.A. w dniu 17.08.2007r.
17.08.200762/2007 Powołanie osoby nadzorującej
17.08.200761/2007 Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Eurofaktor S.A. w dniu 17.08.2007r.

pobierz: 52a7da048b_Regulamin RN.pdf
10.08.200760/2007 Przekazanie informacji zgodnie z zasadami ładu korporacyjnego.
09.08.200759/2007 Korekta prognoz wyników finansowych Eurofaktor S.A. za rok 2007.

pobierz: ad3d7caeb1_Korekta_prognozy_Eurofaktor_S_A_na_rok_2007.pdf
08.08.200758/2007 Informacja na temat wyniku finansowego Eurofaktor S.A. za I półrocze 2007r.
03.08.200757/2007 Przekazanie projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Eurofaktor S.A. zwołane na dzień 17.08.2007 r.

pobierz: d9d48dc7f0_Regulamin RN.pdf
02.08.200756/2007 Zawarcie ostatecznej umowy sprzedaży nieruchomości.
01.08.200755/2007 Zawarcie znaczącej umowy kredytowej.
01.08.200754/2007 Informacja dot. oświadczenia Stabilo Grup Sp.z o.o. o odstąpieniu od umowy sprzedaży akcji.
27.07.200753/2007 Rezygnacja osoby nadzorującej Eurofaktor S.A.
27.07.200752/2007 Spełnienie się warunku umowy sprzedaży przez Eurofaktor S.A. nieruchomości.
24.07.200751/2007 Odstąpienie przez Eurofaktor S.A. od porozumień zawartych z Górnośląskim Funduszem Restrukturyzacyjnym S.A. oraz ZM Polmetal Sp. z o.o.
19.07.200750/2007 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurofaktor S.A. na dzień 17.08.2007 r.
04.07.200749/2007 Informacja na temat podwyższenia kapitału zakładowego ZGB S.A.
29.06.200748/2007 Zawarcie znaczących umów związanych ze sprzedażą nieruchomości
21.06.200747/2007 Zawarcie przez Eurofaktor S.A. znaczącej umowy.
31.05.200746/2007 Zawarcie znaczącej umowy
31.05.200745/2007 Informacja dotycząca porozumień zawartych przez Eurofaktor S.A. z Górnośląskim Funduszem Restrukturyzacyjnym S.A. oraz Zakładami Metalowymi POLMETAL Sp. z o.o.
24.05.200744/2007 Zawarcie aneksu do umowy blokady papierów wartościowych
23.05.200743/2007 Wykaz akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 5% głosów na ZWZ Eurofaktor S.A. w dniu 18.05.2007r.
21.05.200742/2007 Korekta Strategii Eurofaktor S.A. na rok 2007

pobierz: d9ab4533b6_EUROFAKTOR_KOREKTA_STRATEGII.pdf
18.05.200741/2007 Oświadczenie w zakresie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego zawartych w 'Dobrych praktykach w spółkach publicznych 2005'

pobierz: e9d4871379_Dobre-Praktyki-Oswiadczenie_Zarzadu.pdf
18.05.200740/2007 Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Eurofaktor S.A. w dniu 18.05.2007r.

pobierz: ae5b2a769a_rb_w_2007_40_all.pdf
17.05.2007Uzupełnienie raportu bieżącego nr 30/2007
17.05.2007Uzupełnienie raportu bieżącego nr 28/2007
14.05.200739/2007 Informacja na temat zarejestrowania zmian w Statucie Eurofaktor S.A.
08.05.200738/2007 Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Eurofaktor S.A. zwołane na 18.05.2007r.

pobierz: 07d0b1b070_Sprawozdanie.pdf
08.05.200737/2007 Zwięzła ocena sytuacji Spółki dokonana przez Radę Nadzorczą Eurofaktor S.A.

pobierz: fb40a7967d_RN-ocena sytuacji 2006.pdf
08.05.200736/2007 Przekazanie jednolitej treści Statutu Eurofaktor S.A.

pobierz: bd05d249c1_Statut Eurofaktor S.A. 07.05.07.pdf
30.04.200735/2007 Wykaz informacji przekazanych przez Eurofaktor S.A. do publicznej wiadomości w roku 2006.

pobierz: Wykaz_inf_Eurofaktor_SA_przekazanych_w_2006_roku.pdf
26.04.200734/2007 Informacja na temat sprzedaży akcji Eurofaktor S.A. serii F
23.04.200733/2007 Objęcie udziałów Eurofaktor Cash Solution Sp.z o.o.
23.04.200732/2007 Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurofaktor S.A.
23.04.200731/2007 Zmiana terminów publikacji raportów okresowych w 2007 roku
17.04.200730/2007 Zawarcie ostatecznej umowy nabycia przez Eurofaktor S.A. nieruchomości
06.04.200729/2007 Zmiana daty publikacji raportu rocznego Eurofaktor S.A. za 2006r.
30.03.200728/2007 Sprzedaż udziałów Spółki zależnej.
30.03.200727/2007 Informacja na temat sprzedaży akcji Eurofaktor S.A. serii F.
22.03.200726/2007 Zawarcie warunkowej umowy znaczącej dot. zakupu nieruchomości.
21.03.200725/2007 Zawarcie przez Eurofaktor S.A. znaczącej umowy.
15.03.200724/2007 Emisja obligacji w Raiffeisen Bank Polska S.A.
14.03.200723/2007 Informacja na temat sprzedaży akcji Eurofaktor S.A. serii F
08.03.200722/2007 Informacja poufna
05.03.200721/2007 Zakup udziałów CLS Sp. z o.o.
28.02.200720/2007 Nabycie aktywów o znacznej wartości.
28.02.200719/2007 Zawarcie znaczącej umowy -zbycie aktywów o znacznej wartości.
24.02.200718/2007 Nabycie aktywów o znacznej wartości.
21.02.200717/2007 Wykaz akcjonariuszy reprezentujących powyżej 5% głosów na NWZ Eurofaktor S.A. w dniu 19.02.2007r.
20.02.200716/2007 Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Eurofaktor S.A. w dniu 19.02.2007 roku.
20.02.200715/2007 Przekazanie informacji na podstawie art.70 pkt.1 Ustawy o ofercie.
17.02.200714/2007 Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Eurofaktor S.A. w dniu 19.02.2007r.
17.02.200713/2007 Zawarcie umowy użytkowania akcji Eurofaktor S.A.
14.02.200712/2007 Podpisanie porozumienia o zasadach rozliczeń zobowiązań Zakładów Metalowych Polmetal Sp.z o.o.
13.02.200711/2007 Aktualizacja informacji.
13.02.200710/2007 Podpisanie porozumienia z Górnośląskim Funduszem Restrukturyzacyjnym S.A.
10.02.200709/2007 Przekazanie projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Eurofaktor S.A. zwołane na dzień 19.02.2007 r.
10.02.200708/2007 Zmniejszenie kwoty wierzytelności zgłoszonych w postępowaniu upadłościowym Technologie Buczek S.A.
10.02.200707/2007 Powołanie Prezesa Zarządu Eurofaktor S.A.
10.02.200706/2007 Złożenie rezygnacji przez osoby zarządzające Eurofaktor S.A.
03.02.200705/2007 Zawarcie przez Eurofaktor S.A. przedwstępnych umów dot. zakupu udziałów CLS Sp.z o.o.
30.01.200704/2007 Zawarcie przez Eurofaktor S.A. znaczącej umowy.
25.01.200703/2007 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2007 roku
19.01.200702/2007 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurofaktor S.A.
11.01.200701/2007 Stanowisko Zarządu Eurofaktor S.A. w sprawie nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia.
27.12.200693/2006 Informacja na temat pozwu o uchylenie uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
22.12.200692/2006/K Korekta raportu bieżącego nr 92/2006
21.12.200692/2006 Zawarcie przez Eurofaktor S.A. znaczącej umowy.
21.12.200691/2006 Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości Górnośląskiego Funduszu Restrukturyzacyjnego S.A.
19.12.200690/2006 Spełnienie się warunku znaczącej umowy.
15.12.200689/2006 Zawarcie znaczącej umowy.
12.12.200688/2006 Informacja o wszczęciu postępowania sądowego.
13.11.200687/2006 Rozwiązanie znaczącej umowy
08.11.200686/2006 Zawarcie przez Eurofaktor S.A. znaczącej umowy
26.10.200685/2006 Zmiana terminu przekazania raportu okresowego Eurofaktor S.A. za III kwartał 2006 r.
19.10.200684/2006 Zgłoszenie wierzytelności do masy upadłościowej Technologie Buczek S.A.
10.10.200683/2006 Informacja na temat zbycia akcji Eurofaktor S.A.
03.10.200682/2006 Informacja uzupełniająca do raportu okresowego za I półrocze 2006.
29.09.200681/2006 Informacja poufna
08.09.200680/2006 Aktualizacja informacji
07.09.200679/2006 Aktualizacja informacji
01.09.200678/2006 Zawarcie przez Eurofaktor S.A. umowy kredytowej
25.08.200677/2006 Wybór biegłego rewidenta na rok 2007.
25.08.200676/2006 Wybór Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Eurofaktor S.A.
25.08.200675/2006 Powołanie Członka Zarządu Eurofaktor S.A.
25.08.200674/2006 Powołanie Prezesa Zarządu Eurofaktor S.A.
24.08.200673/2006 Emisja obligacji.
23.08.200672/2006 Informacja poufna.
07.08.200671/2006 Wypłata dywidendy
07.08.200670/2006 Komentarz Zarządu Eurofaktor S.A. do wyników jednostkowych Eurofaktor S.A. za 2 kwartały 2006 r.

pobierz: f47e540586_KOMENTARZ DO 2Q 2006.pdf
04.08.200669/2006 Aktualizacja informacji
26.07.200668/2006 Spłata przez Stabilo Grup Sp.z o.o. pierwszej raty zadłużenia z tytułu nabycia całego pakietu akcji GFR S.A.
20.07.200667/2006 Przejęcie przez Eurofaktor S.A. udziałów Huty Buczek Sp.z o.o.
12.07.200666/2006 Informacja
12.07.200665/2006 Odpowiedzi Zarządu na pytania Akcjonariuszy na ZWZ Eurofaktor S.A. w dniu 29.06.2006 r.
04.07.200664/2006 Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2005.

pobierz: Wykaz_wiadomosci_publicznych_Eurofaktor_S_A_za_2005.pdf
30.06.200663/2006 Oświadczenie w sprawie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego zawartych w 
pobierz: Dobre-Praktyki-2006.pdf
30.06.200662/2006 Wykaz akcjonariuszy reprezentujących powyżej 5% głosów na ZWZ Eurofaktor S.A. w dniu 29.06.2006 r
.
30.06.200661/2006 Decyzja ZWZ w sprawie wniosku akcjonariusza
30.06.200660/2006 Powołanie osoby nadzorującej
30.06.200659/2006 Odwołanie osoby nadzorującej
30.06.200658/2006 Decyzja w sprawie dywidendy z zysku osiągniętego w roku 2005
30.06.200657/2006 Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Eurofaktor S.A. w dniu 29.06.2006 r.

pobierz: rb-w_2006_57_all.pdf
28.06.200656/2006 wykaz akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZ Eurofaktor S.A. w dniu 29.06.2006r.
22.06.200655/2006 Informacja na temat złożonych przez akcjonariuszy propozycji podziału zysku netto Eurofaktor S.A.
22.06.200654/2006 Aktualizacja raportu bieżącego nr 49/2006
21.06.200653/2006 Przekazanie jednolitej treści Statutu.

pobierz: e1474bc5ff_statut Eurofaktor S.A.- 21.06.2006.pdf
21.06.200652/2006 Wybór biegłego rewidenta.
21.06.200651/2006 Zwięzła ocena sytuacji Spółki dokonana przez Radę Nadzorczą Eurofaktor S.A.

pobierz: b34c13d8e1_RN-ocena sytuacji 2005.pdf
21.06.200650/2006 Informacje na temat podziału zysku za rok 2005
21.06.200649/2006 Przekazanie projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Eurofaktor S.A. zwołane na dzień 29.06.2006r.

pobierz: 1188f776df_Sprawozdanie_i_dobre_praktyki.pdf
14.06.200648/2006 Informacje dotyczące wysokości dywidendy z zysku netto wypracowanego w 2005 r.
14.06.200647/2006 Komentarz Zarządu w sprawie konsolidacji sprawozdań finansowych Eurofaktor S.A. i Grupy GFR S.A. za 2005 r.
06.06.200646/2006 Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurofaktor S.A. zwołanego na dzień 29.06.2006r.
01.06.200645/2006 Informacja na temat częściowego zbycia akcji Eurofaktor S.A.
30.05.200644/2006 Zmiana daty przekazania jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego Eurofaktor S.A. za 2005r.
25.05.200643/2006 Informacja dotycząca zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurofaktor S.A. i jego odwołania.
24.05.200642/2006 Emisja obligacji.
18.05.200641/2006 Warunkowe przejęcie przez Eurofaktor S.A. akcji Spółki Zakłady Gumowe Bytom S.A.
04.05.200640/2006 Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na NWZ Eurofaktor S.A. w dniu 28.04.2006r.
28.04.200639/2006 Decyzja KDPW S.A. o ustaleniu daty asymilacji akcji serii F.
28.04.200638/2006 Treść uchwały podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Eurofaktor S.A. w dniu 28.04.2006r.
26.04.200637/2006 Wykaz akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZ Eurofaktor S.A. zwołanym na dzień 28.04.2006 r.
26.04.200636/2006 Informacja na temat daty wprowadzenia do obrotu giełdowego akcji Eurofaktor serii F
20.04.200635/2006 Strategia rozwoju Spółki Eurofaktor S.A. na lata 2006-2009.

pobierz: a194cffcdd_Strategia_na_lata_2006-2009.pdf
19.04.200634/2006 Przekazanie treści projektu uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 28.04.2006r.
19.04.200633/2006 Przedłużenie okresu delegowania osoby zarządzającej.
13.04.200632/2006 Informacja na temat
13.04.200631/2006 Informacja na temat daty asymilacji akcji Eurofaktor S.A. serii E
10.04.200630/2006 Przekazanie do publicznej wiadomości nazwy kontrahenta znaczącej umowy zawartej przez ZG Bytom S.A.
07.04.200629/2006 Informacja na temat ustalenia daty pierwszego notowania akcji zwykłych na okaziciela Eurofaktor S.A. serii E.
06.04.200628/2006 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurofaktor S.A. na dzień 28.04.2006r.
06.04.200627/2006 Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Eurofaktor S.A. w dniu 01.04.2006r.
01.04.200626/2006 Powołanie nowych członków do Rady Nadzorczej Eurofaktor S.A.

pobierz: b6ca8e6f4e_nowi_czlonkowie_RN_Eurofaktor_060401.pdf
01.04.200625/2006 Przekazanie treści uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurofaktor S.A.

pobierz: 078b9a3c45_uchwaly_Eurofaktor_060401.pdf
31.03.200624/2006 Komunikat przekazany dla informacji KPWiG.
29.03.200623/2006 Emisja Obligacji.
28.03.200622/2006 Przedłużenie obowiązywania umowy kredytu w rachunku bieżącym
28.03.200621/2006 Zwiększenie programu Emisji Obligacji.
24.03.200620/2006 Przekazanie projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na 01.04.2006 r.
23.03.200619/2006 Informacja na temat zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurofaktor S.A.
23.03.200618/2006 Rezygnacja osoby nadzorującej Eurofaktor S.A.
21.03.200617/2006 Konwersja akcji Eurofaktor S.A.serii E na akcje na okaziciela.
14.03.200616/2006 Informacja na temat sprzedaży akcji Eurofaktor S.A. serii G
10.03.200615/2006 Aktualizacja raportu bieżącego nr 9/2006
10.03.200614/2006 Emisja obligacji
10.03.200613/2006 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Eurofaktor S.A. w dniu 01.04.2006r.-porządek obrad
07.03.200612/2006 Informacja na temat sprzedaży akcji Eurofaktor serii G.
06.03.200611/2006 Powołanie osoby zarządzającej
04.03.200610/2006 Rezygnacja z pełnionej funkcji Prezesa Zarządu.
27.02.20069/2006 Zawarcie przez Emitenta umów kredytowych
23.02.20068/2006 Udzielenie pożyczki ZM Polmetal Sp.z o.o.
21.02.20067/2006 Informacja na temat stanu rozliczeń z tytułu umów zawartych z ZM Polmetal Sp.z o.o.
16.02.20066/2006 Korekta do jednostkowego sprawozdania finansowego Eurofaktor S.A. za IV kwartał 2005r.

pobierz: ef78ed089e_Załącznik do raportu bieżącego nr 6 2006.pdf
07.02.20065/2006 Powołanie osoby zarządzającej Emitenta.
31.01.20064/2006 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2006 roku.
23.01.20063/2006 Aktualizacja raportu bieżącego nr 1/2006
19.01.20062/2006 Zawarcie przez Emitenta znaczącej umowy.
06.01.20061/2006 Wykonanie warunku zawartego w umowie znaczącej.
30.12.2005123/2005 Sprzedaż przez Eurofaktor S.A. całego pakietu akcji GFR S.A.
30.12.2005122/2005 Zawarcie znaczącej umowy przez Społkę zależną.
30.12.2005121/2005 Aktualizacja raportu nr 99/2005 -Informacji w sprawie postanowienia Sądu dotyczącej akcji ZG Bytom S.A.
30.12.2005120/2005 Zawarcie przez Eurofaktor S.A. aneksu do znaczącej umowy
28.12.2005119/2005 Informacja na temat sprzedaży akcji Eurofaktor S.A.
22.12.2005118/2005 Zakup udziałów w Spółce zależnej.
20.12.2005117/2005 Zakup udziałów w Spółce zależnej.
16.12.2005116/2005 Złożenie przez Emitenta oferty sprzedaży akcji GFR S.A.
16.12.2005115/2005 Wybór Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Eurofaktor S.A.
16.12.2005114/2005 Rozwiązanie umowy znaczącej
16.12.2005113/2005 Rozwiązanie umowy znaczącej.
14.12.2005112/2005 Nabycie akcji Eurofaktor S.A. przez SEB TFI S.A.
09.12.2005111/2005 Konwersja akcji imiennych uprzywilejowanych serii E na akcje na okaziciela.
09.12.2005110/2005 Udzielenie przez Spółkę zależną poręczenia za zobowiązania wobec Eurofaktor.
29.11.2005109/2005 Wykaz akcjonariuszy Eurofaktor S.A. posiadających powyżej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 23.11.2005r.
29.11.2005108/2005 Zawarcie przez Eurofaktor S.A. znaczącej umowy na emisję obligacji
23.11.2005107/2005 Informacja na temat odwołania osoby nadzorującej Emitenta.
23.11.2005106/2005 Przekazanie treści Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurofaktor S.A.

pobierz: 8bf57d0a01_RB_2005_106.pdf
23.11.2005105/2005 Wypowiedzenie przez Eurofaktor S.A. umowy zawartej z firmą Prinż S.A.-Holding
22.11.2005104/2005 Lista akcjonariuszy uprawnionych do głosowania na NWZ Eurofaktor S.A. w dniu 23.11.2005 r.
15.11.2005103/2005 Przekazanie projektu uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 23.11.2005 r.

pobierz: 0080aec8c3_rb_2005_103.pdf
09.11.2005102/2005 Zawarcie przez Eurofaktor S.A. istotnej umowy.
07.11.2005101/2005 Korekta do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
20.10.2005100/2005 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Eurofaktor S.A. w dniu 23.11.2005 roku - porządek obrad
17.10.2005 99/2005 Informacja w sprawie postanowienia sądu dotycząca akcji ZG Bytom S.A.
13.10.200598/2005 Informacja w sprawie umowy inwestycyjnej dot. akcji ZG Bytom S.A.
11.10.200597/2005 Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną od Emitenta.
29.09.200596/2005 Przekazanie oświadczeń Zarządów Spółek: ZM POLMETAL S.A. oraz GFR S.A. w sprawie akcji ZG Bytom S.A.
28.09.200595/2005 Zawarcie przez Eurofaktor S.A. umowy ze znaczącym kontrahentem.
27.09.200594/2005 Korekta do skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego za rok 2004.

pobierz: 980277188b_Zalacznik_do_raportu_biezacego_nr_94_2005.pdf
23.09.200593/2005 Informacja o zakupie akcji przez GFR.
21.09.200592/2005 Informacja na temat zaangażowania Eurofaktor S.A. w finansowanie umowy zawartej ze Spółką PRINŻ Holding S.A.
19.09.200591/2005 Informacja istotna.

pobierz: ec2a5b14ed_Zalacznik_do_raportu_biezacego_nr_91_2005.pdf
08.09.200590/2005 Wypłata dywidendy.
07.09.200589/2005 Otwarcie postępowania likwidacyjnego Spółki zależnej - P.U.T Samkol Sp.z o.o.
07.09.200588/2005 Uruchomienie istotnej umowy.
05.09.200587/2005 Wykaz akcjonariuszy zarejestrowanych na NWZ Eurofaktor S.A. w dniu 31.08.2005 r. posiadających powyżej 5% głosów .
05.09.200586/2005 Uruchomienie istotnej umowy.
02.09.200585/2005 Zawarcie umowy na emisję obligacji.
01.09.200584/2005 Emisja obligacji z prawem pierwszeństwa.
01.09.200583/2005 Wyniki ekonomiczno-finansowe Spółek portfelowych GFR S.A.

pobierz: 01ab7e9c17_gfr wyniki i komentarz.rar
30.08.200582/2005 Wycena Spółek portfelowych GFR S.A. sporządzona na dzień 30.06.2005 r.

pobierz: 048807fa51_wycena na 30.06.2005.pdf
30.08.200581/2005 Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Eurofaktor S.A. w dniu 31.08.2005 r.
30.08.200580/2005 Lista akcjonariuszy uprawnionych do głosowania na NWZ Eurofaktor S.A.
25.08.200579/2005 Nabycie akcji Eurofaktor S.A.
23.08.200578/2005 Zawarcie przez Eurofaktor S.A. znaczącej umowy.
23.08.200577/2005 Zawarcie przez Emitenta znaczącej umowy.
23.08.200576/2005 Zmiana znaczącej umowy.
22.08.200575/2005 Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Eurofaktor S.A. w dniu 31.08.2005 r.
22.08.200574/2005 Oświadczenie Zarządu Eurofaktor S.A.
10.08.2005 73/2005 Zawarcie znaczącej umowy z BRE Bankiem S.A.
09.08.2005 72/2005 Walne Zgromadzenie Eurofaktor S.A. w dniu 31.08.2005 r.-porządek obrad
26.07.2005 71/2005 Zmiana umowy znaczącej.
14.07.2005 70/2005 Przeniesienie własności akcji spółki zależnej-Technologie Buczek S.A. na GFR S.A.
08.07.2005 69/2005 Zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości pomiędzy spółkami zależnymi.
08.07.200568/2005 Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na ZWZ Eurofaktor S.A.
06.07.200567/2005 Nabycie akcji Spółki zależnej przez Górnośląski Fundusz Restrukturyzacyjny S.A.
05.07.2005 66/2005 Udzielenie pożyczki Spółce zależnej
01.07.2005 65/2005 Zawarcie umów przez Spółkę zależną Emitenta
30.06.2005 64/2005 Dzień dywidendy i dzień wypłaty dywidendy
30.06.200563/2005 Oświadczenie w zakresie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego.
pobierz: eb22bab24f_Dobre Praktyki 2005.pdf
30.06.2005 62/2005 Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Eurofaktor S.A.
pobierz: ef2ea17f09_2005_62.rar
29.06.2005 61/2005 Zawarcie umowy znaczącej ze spółką zależną - Hutą Buczek Sp.z o.o.
28.06.2005 60/2005 Wykaz akcjonariuszy Eurofaktor S.A. uprawnionych do głosowania na ZWZ w dniu 29.06.2005 r.
23.06.2005 59/2005 Wykreślenie hipotek ustanowionych na nieruchomościach Technologii Buczek S.A.
23.06.2005 58/2005 Powołanie osoby zarządzającej Emitenta do składu Rady Nadzorczej Spółki zależnej.
21.06.2005 57/2005 Informacja na temat dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy za rok 2004
21.06.2005 56/2005 Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Eurofaktor S.A. zwołane na dzień 29.06.2005 r.
pobierz: f1f5ad3e26_zal_2005_56.rar
20.06.2005 55/2005 Wycena Spółek portfelowych Górnośląskiego Funduszu Restrukturyzacyjnego S.A.
pobierz: 181a72d197_raport 2005 55.pdf
14.06.2005 54/2005 Ustanowienie hipoteki na nieruchomości Spółki zależnej - Technologie Buczek S.A.
09.06.2005 53/2005 Zmiana terminu przekazania jednostkowego raportu rocznego za 2004 rok.
06.06.2005 52/2005 Walne Zgromadzenie Eurofaktor S.A. - porządek obrad.
02.06.2005 51/2005 Przyjęcie zwięzłej oceny sytuacji Spółki Eurofaktor S.A. przez Radę Nadzorczą.
02.06.2005 50/2005 Wybór biegłego rewidenta.
02.06.2005 49/2005 Posiedzenie Rady Nadzorczej Eurofaktor S.A.
30.05.2005 48/2005 Informacja na temat wyniku finansowego Eurofaktor S.A. za rok 2004.
23.05.2005 47/2005 Zawarcie przez Emitenta znaczącej umowy z Akcjonariuszem.
20.05.2005 46/2005 Zmiana umowy znaczącej
17.05.2005 45/2005 Korekta do jednostkowego raportu kwartalnego za I kwartał 2005 r.
05.05.2005 44/2005 Korekta do jednostkowego raportu kwartalnego za I kwartał 2005 r.
05.05.2005 43/2005 Polityka dywidendy.
04.05.2005 42/2005 Ustanowienie hipoteki na nieruchomości Spółki zależnej
29.04.2005 41/2005 Zmiana terminów raportów okresowych w 2005 roku.
28.04.2005 40/2005 Informacja na temat nabycia akcji Spółki Eurofaktor S.A.
14.04.2005 39/2005 Zawarcie znaczącej umowy.
11.04.2005 38/2005 Informacja o akcjonariuszach posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na WZA z dnia 30.03.2005 r.
11.04.2005 37/2005 Nabycie akcji spółki EUROFAKTOR S.A. przez osobę zarządzającą.
06.04.2005 36/2005 Przedłużenie znaczącej umowy.
05.04.2005 35/2005 Zawarcie umowy istotej.
31.03.2005 34/2005 Komentarz do złożonego oświadczenia w zakresie przestrzegania
31.03.2005 33/2005 Powołanie nawych członków do Rady Nadzorczej Eurofaktor S.A.
31.03.2005 32/2005 Zawarcie umowy znaczącej przez jednostkę zależną od Emitenta.
31.03.2005 31/2005 Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Eurofaktor S.A. w dniu 30 marca 2005 r.
pobierz: a577b5b2fa_Zalaczniki_do_uchwal_NWZ_30_03_2005.rar
30.03.2005 30/2005 Podwyższenie Kapitału Zakładowego Spółki zależnej.
29.03.2005 29/2005 Wykaz akcjonariuszy uprawnionych do udziału w NWZ Eurofaktor S.A.
21.03.2005 28/2005 Nabycie akcji Eurofaktor S.A. przez osobę zarzadzającą
21.03.2005 27/2005 Projekty Uchwał NWZ Eurofaktor S.A. zwołanego na dzień 30.03.2005 r.
pobierz: 27edf433f1_Zalaczniki_do_uvhwa??â??y.rar
21.03.2005 26/2005 Rezygnacja osoby nadzorującej z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Eurofaktor S.A.
17.03.2005 25/2005 Zawarcie przez Emitenta znaczącej umowy.
15.03.2005 24/2005 Zawarcie znaczącej umowy.
10.03.2005 23/2005 Zawarcie istotnej umowy.
08.03.2005 22/2005 Przedstawienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
01.03.2005 21/2005 Zawarcie znaczącej umowy.
01.03.2005 20/2005 Wycena Spółek portfelowych GFR S.A.
01.03.2005 19/2005 Wyniki finansowe Spółek portfelowych GFR S.A.
pobierz: 4eb5f6bc49_dane_finansowe_spolek_gfr_IV_2004.pdf
01.03.2005 18/2005 Zawarcie aneksu do umowy znaczącej.
28.02.2005 17/2005 Zawarcie znaczącej umowy przez Spółkę zależną.
28.02.2005 16/2005 Zawarcie znaczącej umowy przez Spółkę zależną.
24.02.2005 15/2005 Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki zależnej.
22.02.2005 14/2005 Informacja na temat posiedzenia Rady Nadzorczej.
11.02.2005 13/2005 Zawarcie znaczącej umowy przez Spółki zależne.
10.02.2005 12/2005 Przekazanie informacji istotnej.
10.02.2005 11/2005 Zmiana umowy znaczącej zawartej ze Spółką zależną.
09.02.2005 10/2005 Zawarcie przez Eurofaktor S.A. umowy znaczącej.
02.02.2005 9/2005 Podpisanie istotnej umowy przez podmiot zależny od emitenta Górnośląski Fundusz Restrukturyzacyjny S.A.
01.02.2005 8/2005 Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki zależnej.
26.01.20057/2005 Informacja na temat wartości wykupionych wierzytelności.
19.01.20056/2005 Podjęcie decyzji o zamiarze emisji obligacji.
18.01.20055/2005 Zakup udziałów w Spółce zależnej.
14.01.20054/2005 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2005 roku.
10.01.20053/2005 Wybór biegłego rewidenta.
04.01.20052/2005: Wartość księgowa jednej akcji na dzień 31.12.2004 r.
04.01.20051/2005: Przekroczenie 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu w wyniku nabycia akcji Eurofaktor S.A.
31.12.2004Przedłużenie terminu obowiązywania umowy
29.12.2004Nabycie akcji EUROFAKTOR S.A. przez osobę zarządzającą
29.12.2004Raport podsumowujący
29.12.2004Sprzedaż akcji Kopex Construction Sp. z o.o.
29.12.2004Nowy Członek Rady Nadzorczej
29.12.2004Polityka dywidendy
29.12.2004Lock-up na sprzedaż akcji
29.12.2004Podtrzymanie prognoz na lata 2005-2006
29.12.2004Podwyższenie prognozy obrotów i zysku netto na 2004 r.
28.12.2004Ustalenie daty pierwszego notowania akcji EUROFAKTOR S.A.
27.12.2004Oświadczenie Zarządu dotyczące zawierania umów z podmiotami powiązanymi
27.12.2004Oświadczenie Zarządu dot. polityki dywidendy
24.12.2004Rejestracja akcji w KDPW S.A.
24.12.2004Przeniesienie własności akcji EUROFAKTOR S.A. pomiędzy akcjonariuszami
20.12.2004Zakończenie subskrypcji akcji serii G 
17.12.2004Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego EUROFAKTOR S.A.
pobierz: 457cdbfb1b_Strukt.Kapi-po emisji.pdf
16.12.2004Wykreślenie hipoteki na nieruchomości Technologie Buczek S.A.
16.12.2004Dopuszczenie akcji do obrotu giełdowego
15.12.2004Rejestracja akcji serii E i F w KDPW S.A.
14.12.2004Informacja na temat planowanego terminu oduprzywilejowania akcji serii E 
14.12.2004Zawarcie umowy zastawu
13.12.2004Informacja na temat przewidywanego terminu pierwszego notowania akcji
13.12.2004Sprzedaż udziałów Spółki zależnej
10.12.2004Informacja o złożeniu przez Emitenta wniosku o dopuszczenie akcji do obrotu na GPW S.A. na rynku podstawowym
09.12.2004Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego
pobierz: 6f55108ee7_Zasady dobrych praktyk.pdf
07.12.2004Przekazanie informacji istotnej
06.12.2004Informacja o dokonaniu przydziału Akcji serii G 
06.12.2004Zmiana treści prospektu w okresie jego ważności
03.12.2004Zmiana treści prospektu w okresie jego ważności
01.12.2004Zmiana treści prospektu w okresie jego ważności
26.11.2004Cena emisyjna akcji spółki Eurofaktor S.A.
26.11.2004Zmiana treści prospektu w okresie jego ważności
26.11.2004Zmiana treści prospektu w okresie jego ważności
25.11.2004Zmiana treści prospektu w okresie jego ważności
24.11.2004Przedział ceny emisyjnej Akcji serii G Spółki Eurofaktor S.A.
24.11.2004Zmiana treści prospektu w okresie jego ważności
23.11.2004Zmiana treści prospektu w okresie jego ważności
23.11.2004Wyniki finanansowe Spółek portfelowych GFR
pobierz: e0a6954efb_(Dane_finansowe_Spolek.pdf
22.11.2004Zmiana tresci prospektu w okresie jego ważności
22.11.2004Zmiana treści prospektu w okresie jego ważności
22.11.2004Informacja istotna-wycena Spółek portfelowych Górnośląskiego Funduszu Restrukturyzacyjnego S.A.
pobierz: 4352ca30c7_metodologia wyceny oraz portfel inwestycyjny GFR.pdf
19.11.2004Zmiana treści prospektu w okresie jego obowiązywania
19.11.2004Informacja o łącznej wartości umów z podmiotem spełniającej kryterium znaczącej umowy
16.11.2004Zmiana treści prospektu w okresie jego obowiązywania
12.11.2004Termin przekazania raportu kwartalnego
11.11.2004Zmiana treści prospektu w okresie jego ważności
09.11.2004Osoba odpowiedzialna za kontakty
09.11.2004Przystąpienie do Systemu ESPI

 

2013 © GREMI INWESTYCJE S.A.