Relacje Inwestorskie GREMI INWESTYCJE S.A.strona główna GREMI INWESTYCJE S.A.english version
SpółkaKalendariumInformacje FinansoweRaportyAkcjePrezentacje
Raporty bieżące
       2016
       2015
       2014
       2013
       2012
       2011
       2010
       2009
       2008
       2007
       2006
       2005
       2004
Raporty okresowe

Komunikaty giełdowe Emitenta

47/2015 Postanowienie Sądu w sprawie wniosku o zabezpieczenie roszczenia odszkodowawczego Spółki


 

 


Zarząd Gremi Media S.A. ("Spółka") - w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 36/2015 z dnia 15 października 2015 r. - informuje, że w dniu 12 listopada 2015 r. Spółka powzięła informację, o wydaniu w dniu 6 listopada 2015r. przez Sąd Okręgowy w Warszawie postanowienia ("Postanowienie") w przedmiocie oddalenia złożonego przez Spółkę wniosku o zabezpieczenie roszczenia odszkodowawczego w wysokości 322.394,00 zł dochodzonego przeciwko akcjonariuszom Spółki - Piotrowi Szczęsnemu oraz Radosławowi Kędzior (łącznie "Pozwani") za straty majątkowe poniesione w związku z bezprawnymi działaniami Pozwanych, które doprowadziły do braku możliwości realizacji uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 6 lipca 2015 r. nr 30 w sprawie pozbawienia akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii H i I, a także uchwały nr 31 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H i I oraz zmiany Statutu Spółki (sygn. akt III C 1189/15).

Z treści uzasadnienia do Postanowienia wynika, iż złożony przez Spółkę wniosek o udzielenie tymczasowej ochrony prawnej został oddalony wyłącznie z uwagi na niewykazanie - w ocenie ww. Sądu - występowania po stronie Spółki tzw. interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia. Sąd Okręgowy w Warszawie potwierdził jednak zasadność roszczenia odszkodowawczego dochodzonego przez Spółkę oraz stwierdził, że "wnioskodawca uprawdopodobnił roszczenie". Ponadto w uzasadnieniu do Postanowienia wskazano, że "zdaniem Sądu załączone do akt niniejszej sprawy dowody w postaci udokumentowania zaistniałego stanu faktycznego, a także dołączone faktury na potwierdzenie wysokości żądanego w pozwie roszczenia dostatecznie uprawdopodobniły żądanie" Spółki dotyczące zapłaty przez Pozwanych odszkodowania w łącznej wysokości 322.394,00 zł. Dokonana przez Sąd Okręgowy w Warszawie ocena okoliczności sprawy potwierdziła tezę o bezprawności działań podjętych przez Pozwanych wobec Spółki, które opisano w raporcie bieżącym Spółki nr 36/2015 z dnia 15 października 2015 r.

Omawiane Postanowienie jest nieprawomocne, zaś Spółka zamierza złożyć na nie zażalenie.

Z uwagi na stwierdzenia zawarte w uzasadnieniu Postanowienia, a także ich znaczenie dla właściwej oceny publikowanych wcześniej przez Spółkę raportów bieżących dotyczących sporu z Pozwanymi, Spółka podjęła decyzję o przekazaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu opisywanego orzeczenia, a także motywach tego rozstrzygnięcia.Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne


 
pobierz: Raport47_2015_GM_SA.pdf

 

« powrót

 

2013 © GREMI INWESTYCJE S.A.