Relacje Inwestorskie GREMI INWESTYCJE S.A.strona główna GREMI INWESTYCJE S.A.english version
SpółkaKalendariumInformacje FinansoweRaportyAkcjePrezentacje
Raporty bieżące
       2016
       2015
       2014
       2013
       2012
       2011
       2010
       2009
       2008
       2007
       2006
       2005
       2004
Raporty okresowe

Komunikaty giełdowe Emitenta

52/2015 Emisja obligacji


 

 


Zarząd Gremi Media S.A. informuje, że w dniu 20 grudnia 2015r. Spółka wyemitowała 5.000 sztuk obligacji na okaziciela serii Y o wartości nominalnej 1 000 złotych każda /"Obligacje"/ i łącznej wartości nominalnej i cenie emisyjnej 5.000.000 zł.
Łączna wartość emisji nie przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta. Wszystkie Obligacje zostały objęte i w całości opłacone przez inwestora. Termin wykupu Obligacji przypada na dzień 20 stycznia 2017 r.
Oprocentowanie obligacji zostało ustalone na warunkach rynkowych. Wypłata należnych odsetek będzie dokonywana w odstępach kwartalnych. Emisja Obligacji nie miała charakteru emisji publicznej. Cel emisji obligacji nie został określony.

Zabezpieczeniem obligacji są :

 1. Poręczenia udzielone przez: Gremi Business Communication sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Pana Grzegorza Hajdarowicza i KCI spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie do kwoty 7 500 000 zł. każde

 2. Hipoteka umowna łączna ustanowiona przez KCI spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie na:

  • prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Krakowie w obrębie ewidencyjnym nr 14, objętej księgą wieczystą KR1P/00240977/8 prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Podgórza w Krakowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych
  • prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Krakowie w obrębie ewidencyjnym nr 14, objętej księgą wieczystą KR1P/00240981/9 prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Podgórza w Krakowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych
  • prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Krakowie w obrębie ewidencyjnym nr 14, objętej księgą wieczystą KR1P/00240978/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Podgórza w Krakowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych
  • prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Krakowie w obrębie ewidencyjnym nr 14, przy ulicy Zabłocie, objętej księgą wieczystą KR1P/00240980/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Podgórza w Krakowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych
  • prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Krakowie w obrębie ewidencyjnym nr 14, objętej księgą wieczystą KR1P/00240983/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Podgórza w Krakowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych
  • prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Krakowie w obrębie ewidencyjnym nr 14, przy ulicy Romanowicza, objętej księgą wieczystą KR1P/00240982/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Podgórza w Krakowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych.
   Wartość rynkowa nieruchomości jako przedmiotu prawa użytkowania wieczystego i własności oszacowana została według operatu sporządzonego przez uprawnionego biegłego na 42.083.000 zł

 3. Oświadczenia Emitenta oraz każdego z w/w poręczycieli w formie aktu notarialnego, o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego do kwoty 7.500.000 każde


Wartość zaciągniętych zobowiązań ustalona na ostatni dzień kwartału poprzedzającego o nie więcej niż 4  miesiące udostępnienie Propozycji Nabycia, tj. na dzień 30 września 2015 r. wynosi: 2.103 tyś PLN, w tym zobowiązań przeterminowanych 0,00 złotych.
Perspektywy kształtowania zobowiązań Emitenta do czasu całkowitego wykupu Obligacji proponowanych do nabycia (łącznie z zobowiązaniami z Obligacji) są następujące: prognozowana wartość zobowiązań finansowych i  rezerw na zobowiązania finansowe Emitenta wynosi 8.000.000 złotych, w tym wartość zobowiązań finansowych krótkoterminowych w wysokości 8.000.000 złotych.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Załączniki:
 1. Raport 52/2015


 
pobierz: Raport52_2015_GM_SA.pdf

 

« powrót

 

2013 © GREMI INWESTYCJE S.A.