Relacje Inwestorskie GREMI INWESTYCJE S.A.strona główna GREMI INWESTYCJE S.A.english version
SpółkaKalendariumInformacje FinansoweRaportyAkcjePrezentacje
Raporty bieżące
       2016
       2015
       2014
       2013
       2012
       2011
       2010
       2009
       2008
       2007
       2006
       2005
       2004
Raporty okresowe

Komunikaty giełdowe Emitenta

53/2015 Złożenie oferty nabycia w celu umorzenia obligacji serii Y wyemitowanych przez GREMI MEDIA S.A.


 

 


Zarząd Gremi Media S.A. informuje, że w dniu 20 grudnia 2015r. Spółka złożyła na rzecz funduszu inwestycyjnego Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w  Warszawie, reprezentowanego przez zarządzającą tym funduszem spółkę pod firmą Open Finance Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (Uprawniony, Fundusz ) nieodwołalną ofertę nabycia do 5.000 sztuk Obligacji serii Y o wartości nominalnej 5 000 000 zł wraz z należnymi odsetkami wyemitowanych przez Spółkę, objętych przez Fundusz w dniu 20 grudnia 2015r.
Emitent związany jest ofertą od chwili jest złożenia do dnia 20 stycznia 2017 r., jednakże w każdym wypadku nie dłużej niż do dnia spełnienia przez Emitenta wszystkich świadczeń z Obligacji. Oferta może być przyjęta przez Uprawnionego najwcześniej w dniu:

  1. Do 31 stycznia 2016 roku w odniesieniu do Obligacji w liczbie do maksymalnie 2.500 (dwa tysiące pięćset)
  2. Do 10 stycznia 2017 roku w odniesieniu do Obligacji w liczbie stanowiącej różnicę pomiędzy 5.000 (pięć tysięcy),

a liczbą Obligacji, co do których Fundusz przyjął Ofertę zgodnie z pkt. powyżej.
Zabezpieczenie zapłaty przez Emitenta ceny nabycia stanowi poręczenie GREMI BUSINESS COMMUNICATION spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Pana Grzegorza Hajdarowicza i KCI S.A. do maksymalnej kwoty 7.500.000 zł oraz oświadczenie każdego z Poręczycieli na rzecz Uprawnionego złożone w  formie aktu notarialnego, o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego z  całego majątku danego Poręczyciela do kwoty 7.500.000,00 PLN

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Załączniki:
  1. Raport 53/2015

 

« powrót

 

2013 © GREMI INWESTYCJE S.A.