Relacje Inwestorskie GREMI INWESTYCJE S.A.strona główna GREMI INWESTYCJE S.A.english version
SpółkaKalendariumInformacje FinansoweRaportyAkcjePrezentacje
Raporty bieżące
       2016
       2015
       2014
       2013
       2012
       2011
       2010
       2009
       2008
       2007
       2006
       2005
       2004
Raporty okresowe

Komunikaty giełdowe Emitenta

11/2016 Przekroczenie progu znaczącej umowy . 


 

 


Zarząd Gremi Inwestycje S.A. informuje, że łączna wartość umów zawartych przez Spółkę wraz z podmiotem zależnym, z podmiotami zależnymi od Pana Grzegorza Hajdarowicza osiągnęła wartość 6.267.714,91 zł, tj. wartość przekraczającą 10 % kapitałów własnych Emitenta. Umową o najwyższej wartości jest umowa podnajmu z dnia 29.02.2016 roku o wartości 2.628,982,89 zł, (wartość umowy ustalona została na podstawie średniego kursu Euro z dnia jej zawarcia ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski) zawarta pomiędzy Gremi Inwestycje S.A. jako oddającym w podnajem, a Gremi Media Sp. z o. o. jako Podnajemcą. Wynagrodzenie z tytułu umowy zostało ustalone na warunkach rynkowych. Umowa zawarta została na czas oznaczony. Maksymalna wysokość kary umownej ustalonej umową wynosi 963.240,27 zł (wartość kary ustalona została na podstawie średniego kursu Euro z dnia zawarcia umowy ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski), a jej zapłata nie wyłącza uprawnienia do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość tych kar. Umowa nie została zawarta z  zastrzeżeniem warunku.

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Załączniki:

  1. Raport 11/2016


 
pobierz: Raport11_2016.pdf

 

« powrót

 

2013 © GREMI INWESTYCJE S.A.