Relacje Inwestorskie GREMI INWESTYCJE S.A.strona główna GREMI INWESTYCJE S.A.english version
SpółkaKalendariumInformacje FinansoweRaportyAkcjePrezentacje
Raporty bieżące
       2016
       2015
       2014
       2013
       2012
       2011
       2010
       2009
       2008
       2007
       2006
       2005
       2004
Raporty okresowe

Komunikaty giełdowe Emitenta za rok 2004

31.12.2004Przedłużenie terminu obowiązywania umowy Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, iż w dniu 31.12.2004 roku Aneksem Nr 1 przedłużono okres obowiązywania „Umowy o świadczenie usług faktoringowych 01/01/2004” zawartej pomiędzy Centralą Zaopatrzenia Hutnictwa SA (Faktorant) - Emitentem (Faktor) – Technologiami Buczek SA (Odbiorca) do dnia 31.12.2005 r.
29.12.2004Nabycie akcji EUROFAKTOR S.A. przez osobę zarządzającą Zarząd EUROFAKTOR S.A. informuje, że w dniu 29.12.2004 r. Prezes Zarządu Spółki -Bogdan Fiszer nabył 22 222 akcji serii G Spółki EUROFAKTOR S.A. za cenę 18 zł za akcję ,co stanowi 0,26% udziałów w głosach na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz 0,45% w kapitale podstawowym.
Prezes Zarządu EUROFAKTOR S.A. - Bogdan Fiszer wraz z podmiotem zależnym – Stabilo Grup Sp. z. o.o. posiada 564 478 akcji, które stanowią 1 089 659 głosów , co stanowi 12,92% głosów na WZA oraz 11.38% w kapitale podstawowym.
29.12.2004Raport podsumowujący Mając na uwadze zachowanie przejrzystości informacyjnej Spółki Zarząd EUROFAKTOR S.A. postanowił zebrać najważniejsze informacje jakie pojawiły się po opublikowaniu prospektu emisyjnego w formie zbiorczego raportu bieżącego.
29.12.2004Sprzedaż akcji Kopex Construction Sp. z o.o. W dniu 29 grudnia 2004 roku Zarząd Eurofaktor S.A. dokonał zbycia 859 udziałów w kapitale zakładowym Kopex Construction Sp. z o.o. dających prawo do wykonywania 49% głosów na zgromadzeniu wspólników tej spółki. Sprzedaż ma na celu upraszczanie grupy kapitałowej Eurofaktor, a uzyskana cena 25 770 zł (w związku z pełną rezerwą jaka została stworzona na tą ekspozycję kapitałową w 2003 roku) wpłynie na zwiększenie zysku Spółki.
29.12.2004Nowy Członek Rady Nadzorczej W dniu 29 grudnia 2004 roku Zarząd Eurofaktor S.A. uzyskał od spółek: Bonum Sp. z o.o., Stabilo Grup Sp. z o.o. oraz ZM Polmetal Sp. z o.o. informacje, że w związku z poszerzeniem składu akcjonariatu spółki, na najbliższym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, umożliwią nowym akcjonariuszom wybór jednego spośród pięciu Członków Rady Nadzorczej Eurofaktor S.A.
29.12.2004Polityka dywidendy W uzupełnieniu Raportu bieżącego nr 37/2004 Zarząd Eurofaktor S.A. podtrzymuje politykę dywidendy przedstawioną w prospekcie emisyjnym. Minimalny poziom dywidendy rekomendowany przez Zarząd wynosi 30 % wypracowanego zysku netto. Dotychczasowi akcjonariusze spółki (będący w większości osobami fizycznymi, kontrolującymi spółkę za pośrednictwem spółek prawa handlowego) decydowali dotychczas o wypłacaniu dywidendy na poziomie ponad 50% zysku netto. Akcjonariusze Ci przekazali Zarządowi Spółki informacje, że są zainteresowani wypłacaniem wysokiej dywidendy w kolejnych latach. Mając na uwadze, że polityka wypłaty dywidendy jest jednym z elementów budowania wartości dla akcjonariuszy, polityka ta może zostać zmieniona po uzgodnieniach dokonanych z inwestorami finansowymi. Dyskusja nad polityką dywidendy, znajdzie się w porządku obrad Zgromadzenia Akcjonariuszy, które zostanie zwołane w pierwszym kwartale 2005 roku. O ewentualnych zmianach polityki dywidendy Zarząd informował będzie rynek za pomocą komunikatów bieżących.
29.12.2004Lock-up na sprzedaż akcji W dniu 29 grudnia 2004 roku Zarząd Eurofaktor S.A. otrzymał od spółek: Bonum Sp. z o.o., Stabilo Grup Sp. z o.o. oraz ZM Polmetal Sp. Z o.o. oświadczenia, w myśl których zobowiązują się one nie dokonywać zbycia wprowadzonych do obrotu publicznego akcji Eurofaktor S.A. w okresie minimum 12 miesięcy od wydania tychże oświadczeń, z wyłączeniem sprzedaży dokonanej na rzecz instytucji finansowej, zainteresowanej długoterminową inwestycją w akcje Eurofaktor S.A.. Lock – up obejmuje 960 946 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
29.12.2004Podtrzymanie prognoz na lata 2005-2006 Zarząd Eurofaktor S.A. podtrzymuje prognozy zysku na lata 2005 – 2006 opublikowane w prospekcie emisyjnym.
29.12.2004Podwyższenie prognozy obrotów i zysku netto na 2004 r. Zarząd Eurofaktor S.A. podwyższa prognozę zysku netto za rok 2004.
28.12.2004Ustalenie daty pierwszego notowania akcji EUROFAKTOR S.A. Zarząd EUROFAKTOR S.A. informuje, że w dniu 28.12.2004r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął decyzję o wprowadzeniu z dniem 30 grudnia 2004r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym następujących akcji spółki EUROFAKTOR S.A. o wartości nominalnej 10 zł. każda ,oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLERFKT00010 „:
- 400.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F 
- 2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G 
Pierwsze notowanie powyższych akcji spółki EUROFAKTOR S.A. odbędzie się na sesji giełdowej w dniu 30 grudnia 2004r.
Akcje Spółki EUROFAKTOR S.A. notowane będą w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „EUROFAKTR” i z oznaczeniem „EFR”.
27.12.2004Oświadczenie Zarządu dotyczące zawierania umów z podmiotami powiązanymi Zarząd Eurofaktor S.A. niniejszym oświadcza, iż umowy pomiędzy Eurofaktor S.A., a podmiotami powiązanymi były, są i będą zawierane na zasadach rynkowych. Podstawą określenia wartości transakcji z akcjonariuszami Spółki prowadzącymi działalność gospodarczą jest cena rynkowa, przy czym zawierane są wyłącznie umowy faktoringowe.
Eurofaktor S.A. usankcjonował powyższą praktykę przyjmując zasadę nr 34 Dobrych Praktyk Spółek Publicznych.
27.12.2004Oświadczenie Zarządu dot. polityki dywidendy Zarząd Eurofaktor S.A. niniejszym podtrzymuje politykę dywidendy przedstawioną w prospekcie emisyjnym. O ewentualnych zmianach polityki dywidendy Zarząd informował będzie rynek za pomocą komunikatów bieżących.
24.12.2004Rejestracja akcji w KDPW S.A. Zarząd EUROFAKTOR S.A. w uzupełnieniu Raportu bieżącego nr 30 z dnia 15.12.2004r. przekazuje informację , że Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w dniu 23.12.2004r. postanowił oznaczyć kodem PLERFKT00036 560.946 akcji zwykłych na okaziciela serii F, które dotychczas były oznaczone kodem PLERFKT00010 oraz przyjąć do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych 2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 10 zł każda i oznaczyć je kodem PLERFKT00010.
Przedmiotem obrotu giełdowego będzie 2.400.000 akcji oznaczonych kodem PLERFKT00010.
Podjęcie przez KDPW S.A. powyższej Uchwały uzupełnia wniosek skierowany do Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie o wprowadzenie akcji EUROFAKTOR S.A. do obrotu giełdowego.
24.12.2004Przeniesienie własności akcji EUROFAKTOR S.A. pomiędzy akcjonariuszami Zarząd EUROFAKTOR S.A. w dniu 24.12.2004r. powziął informację o przeniesieniu własności akcji w związku z zawarciem „Umowy przeniesienia własności akcji” pomiędzy akcjonariuszami Spółki EUROFAKTOR S.A. – ZM POLMETAL Sp. z o.o. (Zbywca), a Stabilo Grup Sp. z o.o. ( Nabywca), w wyniku której Nabywca kupił 208.910 sztuk akcji na okaziciela serii F za łączną kwotę 3.760.380 zł. Procentowy udział w/w akcji w ogólnej w liczbie głosów na walnym zgromadzeniu stanowi 2,48% . 
20.12.2004Zakończenie subskrypcji akcji serii G Zgodnie z Â§ 42 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd EUROFAKTOR S.A. informuje, że w dniu 06.12.2004 r.:
- podjął decyzję o przydzieleniu akcji serii G
- podjął decyzję o przesunięciu 573.365 akcji serii G z Transzy Dużych Inwestorów do Transzy Małych Inwestorów
- otrzymał od Wprowadzających do publicznego obrotu akcje serii F tj. BONUM Sp. z .o.o. STABILO GRUP Sp. z .o.o., ZM POLMETAL Sp. z o.o. informację o rezygnacji ze sprzedaży 400.000 akcji serii F.
17.12.2004Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego EUROFAKTOR S.A. Zarząd EUROFAKTOR S.A. informuje, że w dniu 16.12.2004r. Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego Spółki EUROFAKTOR S.A. dokonane w drodze emisji 2.000.000 akcji serii G . Wysokość kapitału zakładowego po rejestracji wynosi 49.609.460 zł. Ogólna liczba głosów na walnym zgromadzeniu, wynikająca ze wszystkich wyemitowanych przez EUROFAKTOR S.A. akcji , po zarejestrowaniu zmiany wysokości kapitału zakładowego wynosi 8.430.946 głosów.
pobierz: 457cdbfb1b_Strukt.Kapi-po emisji.pdf
16.12.2004Wykreślenie hipoteki na nieruchomości Technologie Buczek S.A. Zarząd EUROFAKTOR S.A. w dniu 15.12.2004r. powziął informację od Spółki zależnej – Technologie Buczek S.A. o wykreśleniu z księgi wieczystej nr 43930 hipoteki na nieruchomości znajdującej się w użytkowaniu wieczystym Spółki Technologie Buczek S.A. która była ustanowiona na rzecz ING Bank Śląski S.A., w wysokości 7 mln zł. tytułem zabezpieczenia kredytu krótkoterminowego.
16.12.2004Dopuszczenie akcji do obrotu giełdowego Zarząd EUROFAKTOR S.A. w dniu 15 grudnia 2004r. powziął informację, iż na posiedzeniu Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w dniu 15.12.2004r. Zarząd Giełdy podjął uchwałę o dopuszczeniu do obrotu giełdowego na rynku podstawowym następujących akcji spółki EUROFAKTOR S.A. :
- 400.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F ,
- 2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G
pod warunkiem zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego spółki w wyniku emisji akcji serii G.
15.12.2004Rejestracja akcji serii E i F w KDPW S.A. Zarząd EUROFAKTOR S.A. w dniu 14.12.2004r. powziął informację, że Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. Uchwałą nr 619/04 z dnia 13 grudnia 2004r. postanowił przyznać Spółce EUROFAKTOR S.A. status uczestnika Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w typie EMITENT oraz przyjąć do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych 1.510.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii E, o wartości nominalnej 10 zł każda i nadać im kod PLERFKT00028 , a także 960.946 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 10 zł każda i nadać im kod PLERFKT00010.
14.12.2004Informacja na temat planowanego terminu oduprzywilejowania akcji serii E Zarząd EUROFAKTOR S.A. oświadcza, iż po zarejestrowaniu emisji akcji serii G niezwłocznie zwoła Zgromadzenie Akcjonariuszy w celu realizacji zobowiązania opisanego w Rozdziale VII punkt 7.18 prospektu emisyjnego, zamiany uprzywilejowanych co do głosu akcji serii E na akcje na okaziciela, w takiej części aby procentowy udział dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu nie był wyższy niż 70%. Realizacja powyższego zobowiązania w terminie do końca 2004 roku, okazała się niemożliwa z powodów obiektywnych, z uwagi na wydłużony - w stosunku do pierwotnych zamierzeń - proces emisji publicznej akcji Spółki. Zgromadzenie Akcjonariuszy, o którym mowa na wstępie, zostanie zwołane z zachowaniem obowiązujących wewnętrznych procedur i przepisów prawa,
14.12.2004Zawarcie umowy zastawu Zarząd EUROFAKTOR S.A. informuje, że w dniu 13.12.2004r. został ustanowiony przez FZOŚ FAZOS S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach zastaw rejestrowy na wierzytelności pieniężnej przysługującej Spółce wobec KHW S.A. KWK „Mysłowice” w wysokości 13.291.167,09 zł. Zastaw zabezpiecza roszczenia EUROFAKTOR S.A. mogące powstać z Umowy o Świadczenie Usług Faktoringowych „ nr 11/09/2002 zawartej z  FZOŚ FAZOS S.A..
13.12.2004Informacja na temat przewidywanego terminu pierwszego notowania akcji Zarząd EUROFAKTOR S.A., w uzupełnieniu raportu bieżącego nr 25 z dnia 10 grudnia 2004 roku przekazuje informację, że spodziewa się pierwszego notowania akcji Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie w trzeciej dekadzie grudnia 2004 roku. Jednocześnie, mając na uwadze zaawansowanie postępowania rejestrowego Akcji Serii G, Zarząd EUROFAKTOR S.A. informuje, że notowane będą akcje EUROFAKTOR S.A. a spółka nie będzie występowała o wprowadzenie do obrotu giełdowego Praw Do Akcji Eurofaktor S.A..
13.12.2004Sprzedaż udziałów Spółki zależnej Zarząd EUROFAKTOR S.A. w dniu 13.12.2004r. powziął informację o sprzedaży przez Spółkę zależną – Górnośląski Fundusz Restrukturyzacyjny S.A.(GFR - Sprzedający), 180 udziałów w kapitale zakładowym Spółki FAMA sp. z .o. o głównemu udziałowcowi spółki (osobie fizycznej - Kupujący) za łączną cenę sprzedaży 213.300 zł. Zapłata za zbywane udziały nastąpi w czterech ratach, płatność ostatniej raty przypada w dniu 30.09.2005r.
10.12.2004Informacja o złożeniu przez Emitenta wniosku o dopuszczenie akcji do obrotu na GPW S.A. na rynku podstawowym Zarząd EUROFAKTOR S.A. informuje zgodnie z Â§ 43 pkt 2. „Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych” z dnia 16.10.2001r., że w dniu 09.12.2004r. złożył wniosek o dopuszczenie 400.000 akcji serii F i 2.000.000 akcji serii G do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na rynku podstawowym . 
09.12.2004Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego Zarząd EUROFAKTOR S.A. w załączeniu przekazuje oświadczenie w zakresie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego zawartych w "Dobrych praktykach w spółkach publicznych w 2002"
pobierz: 6f55108ee7_Zasady dobrych praktyk.pdf
07.12.2004Przekazanie informacji istotnej W dniu 06.12.2004r. Emitent powziął informację o utworzeniu przez Spółkę zależną –Technologie Buczek S.A. spółki – „Huta Buczek” Sp. z o.o
06.12.2004Informacja o dokonaniu przydziału Akcji serii G Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, że w związku z ustaleniem ceny emisyjnej akcji serii G, będącej tym samym ceną sprzedaży akcji serii F, na poziomie 18 złotych za jedną akcję, wprowadzający podjęli decyzje o niezbywaniu 400 000 sztuk akcji serii F w ofercie publicznej.
06.12.2004Zmiana treści prospektu w okresie jego ważności W związku z ustanowieniem dodatkowego zabezpieczenia do Umowy o Świadczenie Usług Faktoringowych nr 12/09/2002 zawartej z Zakładami Metalowymi POLMETAL Sp. z o.o. w postaci zastawu rejestrowego, Zarząd EUROFAKTOR S.A. przekazuje następujące zmiany do treści prospektu emisyjnego w okresie jego ważności.
03.12.2004Zmiana treści prospektu w okresie jego ważności W związku z zawarciem przez Spółkę zależną – ZG Bytom Sp. z o.o. umowy istotnej oraz aktualizacją postępowań ZG Bytom Sp. z o.o., Zarząd EUROFAKTOR S.A. przekazuje następujące zmiany do treści prospektu emisyjnego w okresie jego ważności.
01.12.2004Zmiana treści prospektu w okresie jego ważności W związku ze zmianą wartości postępowań sądowych toczących się przeciwko Technologie Buczek S.A., Zarząd EUROFAKTOR S.A. przekazuje zmiany do treści prospektu emisyjnego w okresie jego ważności.
26.11.2004Cena emisyjna akcji spółki Eurofaktor S.A. Zarząd Eurofaktor S.A., zgodnie z punktem 3.11.1.3. prospektu emisyjnego, ustalił Cenę Emisyjną/Cenę Sprzedaży Oferowanych Akcji na poziomie 18 zł.
26.11.2004Zmiana treści prospektu w okresie jego ważności W związku z aktualizacją postępowań , których stroną jest Technologie Buczek S.A.oraz podpisanym Aneksem do Umowy pożyczki udzielonej Spółce Technologie Buczek S.A. przez Górnośląski Fundusz Restrukturyzacyjny S.A.
26.11.2004Zmiana treści prospektu w okresie jego ważności Zarząd EUROFAKTOR S.A. informuje, że w wyniku wygranego zamówienia publicznego na „Świadczenie usług faktoringowych zapewniających terminową realizacje należności PKE S.A.” na ogólną wartość 136.000.000 PLN ogłoszonego przez Południowy Koncern Energetyczny S.A. na podstawie ustawy „Prawo zamówień publicznych„ , w dniu 26.11.2004r. została podpisana pierwsza w ramach powyższego zamówienia publicznego znacząca Umowa o Świadczenie Usług Faktoringowych.
25.11.2004Zmiana treści prospektu w okresie jego ważności Zarząd EUROFAKTOR S.A. przekazuje informację, iż w dniu 24.11.2004r. została zawarta znacząca umowa z  podmiotem powiązanym - Zakładami Metalowymi POLMETAL Sp. z. o.o. z siedzibą w Zawierciu.
24.11.2004Przedział ceny emisyjnej Akcji serii G Spółki Eurofaktor S.A. Zarząd Eurofaktor S.A. podaje do publicznej wiadomości przedział ceny emisyjnej Akcji serii G Spółki Eurofaktor S.A., który kształtować się będzie pomiędzy 18 zł a 23 zł.
24.11.2004Zmiana treści prospektu w okresie jego ważności Zarząd EUROFAKTOR S.A. przekazuje następujące zmiany do treści prospektu emisyjnego w okresie jego ważności. Przekazanie niniejszego raportu spełnia także wymóg obowiązku informacyjnego wynikającego z Â§ 81 ust.1.pkt.3 Ustawy.
23.11.2004Zmiana treści prospektu w okresie jego ważności Zarząd EUROFAKTOR S.A. przekazuje następujące zmiany do treści prospektu emisyjnego w okresie jego ważności. Przekazanie niniejszego raportu spełnia także wymóg obowiązku informacyjnego wynikającego z Â§ 81 ust.1.pkt.3 Ustawy.
23.11.2004Wyniki finanansowe Spółek portfelowych GFR Zarząd EUROFAKTOR S.A. przekazuje wybrane dane ze sprawozadań finansowych Spółek portfelowych GFR S.A. sporządzone na koniec 2003r. oraz na koniec I, II, III kwartału 2004r. Zarząd oświadcza, że sprawozdania spółek portfelowych GFR S.A. w zakresie prezentowanym jak w niniejszym raporcie będą przekazywane na koniec każdego kwartału.
pobierz: e0a6954efb_(Dane_finansowe_Spolek.pdf
22.11.2004Zmiana tresci prospektu w okresie jego ważności Zarząd EUROFAKTOR S.A. przekazuje następujące zmiany do treści prospektu emisyjnego w okresie jego ważności.
22.11.2004Zmiana treści prospektu w okresie jego ważności Zarząd Eurofaktor S.A. informuje , że w dniu 18.11.2004r. została zawarta umowa pomiędzy Spółką zależną – Górnośląskim Funduszem Restrukturyzacyjnym S.A. a Skarbem Państwa
22.11.2004Informacja istotna-wycena Spółek portfelowych Górnośląskiego Funduszu Restrukturyzacyjnego S.A. Zarząd Eurofaktor S.A. przedstawia wycenę Spółek portfelowych Górnośląskiego Funduszu Restrukturyzacyjnego S.A. wobec którego Eurofaktor S.A. jest Spółką dominującą.
pobierz: 4352ca30c7_metodologia wyceny oraz portfel inwestycyjny GFR.pdf
19.11.2004Zmiana treści prospektu w okresie jego obowiązywania Zarząd Eurofaktor S.A. przekazuje zmiany treści prospektu w okresie jego ważności i jednocześnie oświadcza, że zmiany te nie mają istotnego znaczenia dla działalności Emitenta.
19.11.2004Informacja o łącznej wartości umów z podmiotem spełniającej kryterium znaczącej umowy Zarząd EUROFAKTOR S.A informuje zgodnie z wymogami § 9 pkt.8 Rozporządzenia Rady Ministrów z 16.10.2001r , że w dniu 16.11.2004r. Emitent zawarł kolejną umowę ze spółką zależną –Technologie Buczek S.A.
16.11.2004Zmiana treści prospektu w okresie jego obowiązywania Zarząd EUROFAKTOR S.A. przekazuje zmiany treści prospektu w okresie jego ważności .
Przekazanie niniejszego raportu spełnia także wymóg obowiązku informacyjnego wynikającego z § 81 ust.1.pkt.3 Ustawy.
Pobierz dokument w formacie PDF: Raportnr5.pdf
12.11.2004Termin przekazania raportu kwartalnego Zarząd EUROFAKTOR S.A. informuje,że w dniu 15.11.2004r.przekaże skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny za III kw. 2004r.
11.11.2004Zmiana treści prospektu w okresie jego ważności Zarząd EUROFAKTOR SA przekazuje zmiany treści prospektu w okresie jego ważności.
Przekazanie niniejszego raportu spełnia także wymóg obowiązku informacyjnego wynikającego z § 81.ust.1.pkt.3
Pobierz dokument w formacie PDF: zmianyProspektu.pdf
09.11.2004Osoba odpowiedzialna za kontakty Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, że osobą odpowiedzialną za kontakty z Komisją Papierów Wartościowych i Giełd w zakresie wykonywania obowiązków określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 16 pażdziernika 2001 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoąciowych jest Pani Mirosąawa Płużek Dyrektor Biura Zarządu i Controllingu. Jednoczeąnie zgodnie z § 54 Regulaminu Korzystania z Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI) informujemy, że operatorem systemu jest Pani Ewa Machnik-Ochała, osobą zastąpującą Operatora Systemu jest Pani Mirosława Płużek.
09.11.2004Przystąpienie do Systemu ESPI Zarząd Eurofaktor S.A. informuje zgodnie z Regulaminem korzystania z Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI) , iż Spółka przystępuje do Systemu oraz z dniem 09.11.2004r. rozpoczyna przekazywanie informacji z wykorzystaniem systemu ESPI . 

 

2013 © GREMI INWESTYCJE S.A.