Relacje Inwestorskie GREMI INWESTYCJE S.A.strona główna GREMI INWESTYCJE S.A.english version
SpółkaKalendariumInformacje FinansoweRaportyAkcjePrezentacje
Raporty bieżące
       2016
       2015
       2014
       2013
       2012
       2011
       2010
       2009
       2008
       2007
       2006
       2005
       2004
Raporty okresowe

Komunikaty giełdowe Emitenta za rok 2005

30.12.2005123/2005 Sprzedaż przez Eurofaktor S.A. całego pakietu akcji GFR S.A.

W związku z pogarszającą się sytuacją finansową GFR S.A., w celu ochrony wartości akcji Eurofaktor S.A. akcjonariusze: Stabilo Sp z o.o. - jako Kupujący a także Bonum Sp. z o.o. oraz Polmetal sp. z o.o. - jako poręczyciele, porozumieli się w celu przejęcie przez te podmioty ryzyka związanego z zaangażowaniem kapitałowym Eurofaktor S.A. w GFR S.A.
W dniu 30 grudnia 2005 r. EUROFAKTOR Spółka Akcyjna, oraz Stabilo Grup sp. z o.o zawarły umowę sprzedaży całego pakietu tj. 128 250 szt. akcji o wartości nominalnej 100 zł (słownie: sto złotych) każda i łącznej wartości nominalnej 12 825 000 zł (dwanaście milionów osiemset dwadzieścia pięć tysięcy złotych), stanowiących 51,3 % udziału w kapitale zakładowym oraz dających prawo do wykonywania 51,3 % głosów na Walnym Zgromadzeniu GFR S.A.
30.12.2005122/2005 Zawarcie znaczącej umowy przez Społkę zależną.

Zarząd Eurofaktor S.A. informuje,że powziął informację o zawarciu w dniu 30.12.2005r. przez Spółkę zależną -Zakłady Gumowe Bytom S.A. kolejnej umowy z Kompanią Węglową S.A. na dostawę taśm powierzchniowych w okresie do końca 2006 r. na szacunkową wartość 2,25 mln zł.
Do dnia dzisiejszego wartość umów zawartych pomiędzy ZGB SA a Kompanią Węglową SA wynosi 33,6 mln zł. Umową o najwyższej wartości jest umowa opisana w raporcie bieżącym nr 32/2005 z dnia 31.03.2005r. na szacunkową wartość 27 milionów złotych . 
30.12.2005121/2005 Aktualizacja raportu nr 99/2005 -Informacji w sprawie postanowienia Sądu dotyczącej akcji ZG Bytom S.A.

W celu aktualizacji raportu bieżącego nr 99/2005 z dnia 17.10.2005r. Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, że otrzymał pismo od Zakładów Metalowych POLMETAL Sp. z o.o. informujące o wydaniu postanowienia Sądu Apelacyjnego w Katowicach I Wydziału Cywilnego z dnia 6 grudnia 2005r., którym Sąd zmienił postanowienie Sądu Okręgowego w Katowicach Wydziału XIII Gospodarczego w sprawie wniosku Górnośląskiego Funduszu Restrukturyzacyjnego S.A.( GFR S.A.) przeciwko ZM Polmetal Sp. z o.o. w ten sposób, iż oddalił wniosek spółki GFR S.A o udzielenie zabezpieczenia na należących do ZM Polmetal Sp.z o.o. akcjach w kapitale zakładowym Spółki-Zakłady Gumowe Bytom S.A.
30.12.2005120/2005 Zawarcie przez Eurofaktor S.A. aneksu do znaczącej umowy

Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, że w dniu 30.12.2005r. został zawarty aneks do umowy kredytu w rachunku bieżącym zawartej z bankiem PKO BP SA O/Rybnik w dniu 28.02.2005r., na mocy którego została podwyższona kwota limitu odnawialnego z 10 000 000,00 zł do 15 000 000,00 zł.
Powyższa umowa została opisana w raportach bieżących nr 21/2005 z dnia 01.03.2005r. oraz 71/2005 z dnia 26.07.2005r.
28.12.2005119/2005 Informacja na temat sprzedaży akcji Eurofaktor S.A.

Zarząd EUROFAKTOR S.A. informuje, że w dniu 27 grudnia 2005 r. otrzymał informację od osoby obowiązanej do przekazania informacji, o dokonanych w dniu 19 i 20 grudnia br. niżej wyszczególnionych transakcjach sprzedaży akcji serii G Eurofaktor S.A. na regulowanym rynku giełdowym, przez podmioty blisko związne z osobą obowiązaną do przekazania informacji
22.12.2005118/2005 Zakup udziałów w Spółce zależnej.

W dniu 21 grudnia 2005r. pomiędzy Eurofaktor S.A. a 4 Finance Sp. z o.o. w Warszawie została zawarta umowa kupna/sprzedaży udziałów w Spółce zależnej Horyzon Finance & Accounting Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, w wyniku której Emitent nabył od 4 Finance Sp. z o.o. 192 udziały tej Spółki o wartości 96.000 zł. Cena zakupu jednego udziału wynosiła 500 zł.
W wyniku powyższej transakcji został zakończony proces zakupu udziałów tej Spółki, zgodny z założeniami prospektu emisyjnego oraz ze strategią utworzenia przez Emitenta grupy finansowej Eurofaktor S.A.
Emitent posiada obecnie 1200 udziałów w Horyzon Finance & Accounting co stanowi 100 % w kapitale zakładowym.
20.12.2005117/2005 Zakup udziałów w Spółce zależnej.
W dniu 19 grudnia 2005r. pomiędzy Eurofaktor S.A. oraz Górnośląskim Funduszem Restrukturyzacyjnym S.A. została zawarta umowa kupna/sprzedaży udziałów w Spółce zależnej Horyzon Finance & Accounting Sp.z o.o. z siedzibą w Katowicach, w wyniku której Emitent nabył od Górnośląskiego Funduszu Restrukturyzacyjnego SA 406 udziałów tej Spółki o wartości 203.000 zł. Cena zakupu jednego udziału wynosiła 500 zł. Emitent posiada obecnie 1008 udziałów w Horyzon Finance &  Accounting co stanowi 84% w kapitale zakładowym.
Powyższa transakcja jest kontynuacją rozpoczętego w styczniu 2005 r. procesu zakupu udziałów tej Spółki, zgodnego z założeniami prospektu emisyjnego, jak również jest częścią strategii utworzenia przez Emitenta grupy finansowej Eurofaktor S.A.
16.12.2005116/2005 Złożenie przez Emitenta oferty sprzedaży akcji GFR S.A.

Zgodnie z  zaleceniami Rady Nadzorczej Eurofaktor S.A. z dnia 16.12.2005 r., Zarząd Eurofaktor S.A. wystosował w dniu dzisiejszym do niżej wymienionych akcjonariuszy tj. z Bonum Sp. z o.o., Stabilo Grup sp. z o.o., Zakładów Metalowych Polmetal Sp. z o.o. oraz do Pana Henryka Hermanna ofertę sprzedaży akcji Górnośląskiego Funduszu Restrukturyzacyjnego S.A. w ilości 128 250 sztuk akcji, w cenie 13 059 000 zł.
16.12.2005115/2005 Wybór Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Eurofaktor S.A.

Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, że w dniu 16.12.2005r. Rada Nadzorcza Eurofaktor S.A.dokonała wyboru Zastęcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w osobie Pani Justyny Pietrzak, pełniącej dotąd funkcję Sekretarza Rady.
16.12.2005114/2005 Rozwiązanie umowy znaczącej

W dniu 16 XII 2005 r. Strony umowy o świadczenie usług faktoringowych 06/03/2005 z dnia 16 III 2005 r. tj. Emitent oraz FZOŚ FAZOS SA, FM FAMUR SA, NFUG NOWOMAG SA rozwiązały umowę za porozumieniem stron.
Strony postanowiły, iż z dniem rozwiązania Umowy Strony nie wnoszą żadnych wzajemnych roszczeń z tyt. łączących je Umów oraz Porozumień, a ponadto oświadczają, że nie obowiązują żadne inne Umowy lub porozumienia, które nie zostałyby wykonane.
Wg.stanu na dzień rozwiązania saldo zaangażowania z tytułu powyższej umowy wynosi 0 zł.
Jednocześnie Zarząd Eurofaktor S.A. oświadcza, że rozwiązanie powyższej umowy nie będzie rodziło negatywnych skutków finansowych dla Emitenta.
Powyższa umowa została opisana w raporcie bieżącym nr 25/2005.
16.12.2005113/2005 Rozwiązanie umowy znaczącej.

W dniu 16 XII 2005 r. Strony umowy o świadczenie usług faktoringowych 11/09/2002 z dnia 25 IX 2002 r. tj. Emitent oraz FZOŚ FAZOS SA rozwiązały umowę za porozumieniem stron.
Strony postanowiły, iż z dniem rozwiązania Umowy nie wnoszą żadnych wzajemnych roszczeń z tyt. łączących je Umów oraz Porozumień, a ponadto oświadczają, że nie obowiązują żadne inne Umowy lub porozumienia, które nie zostałyby wykonane.
Na dzień rozwiązania saldo zaangażowania z tytułu powyższej umowy wynosi 0.
Jednocześnie Zarząd Eurofaktor S.A. oświadcza, że rozwiązanie powyższej umowy nie będzie rodziło negatywnych skutków finansowych dla Emitenta.
14.12.2005112/2005 Nabycie akcji Eurofaktor S.A. przez SEB TFI S.A.

Zarząd EUROFAKTOR S.A. informuje, że w dniu 13 grudnia 2005 r. otrzymał informację o dokonanej w dniu 7 grudnia br. transakcji kupna akcji serii G Eurofaktor S.A. na regulowanym rynku giełdowym przez podmiot SEB 1-Zrównoważonego Wzrostu Fundusz Inwestycyjny Otwarty w ilości 5 000 szt. po cenie 14,17 zł za jedną akcję. Wartość transakcji wyniosła łącznie 70 850 zł.
Informacja do Emitenta została przekazana na podstawie z art. 160 ust. 1 pkt. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi w związku z art. 160 ust. 2  pkt. 4 litera a) ww. ustawy od członka Rady Nadzorczej Eurofaktor S.A. Pana Piotra Zagały. Pan Piotr Zagała posiada w ww. podmiocie stały dostęp do informacji poufnych.
09.12.2005111/2005 Konwersja akcji imiennych uprzywilejowanych serii E na akcje na okaziciela.

W związku z otrzymanymi zawiadomieniami akcjonariuszy tj. Bonum Sp.z o.o. oraz Stabilo Grup Sp. z o.o., o zamiarze skonwertowania akcji imiennych uprzywilejowanych serii E na akcje na okaziciela, oraz otrzymanymi oświadczeniami akcjonariuszy posiadającymi akcje imienne Eurofaktor S.A. tj. Henryka Hermanna, Bonum Sp.z o.o. oraz Stabilo Grup Sp.z o.o. o nieskorzystaniu przez nich z przysługującego im prawa pierwszeństwa akcji.
09.12.2005110/2005 Udzielenie przez Spółkę zależną poręczenia za zobowiązania wobec Eurofaktor.

W dniu 08 grudnia 2005 r. Emitent zawarł ze spółką zależną - Górnośląskim Funduszem Restrukturyzacyjnym SA w Katowicach (GFR) umowę poręczenia za zobowiązania Technologie Buczek SA w Sosnowcu, na mocy której GFR poręczył za istniejące i przyszłe zobowiązania Technologie Buczek SA wobec Eurofaktor S.A. z tytułu zawartych umów faktoringowych, do kwoty 40.000.000,- zł
Poręczenie zostało udzielone na okres do dnia 01 grudnia 2009 r.
Zabepieczenie poręczenia stanowi zastaw na 777.989 akcjach spółki zależnej -Zakłady Gumowe Bytom SA
29.11.2005109/2005 Wykaz akcjonariuszy Eurofaktor S.A. posiadających powyżej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 23.11.2005r.

Zarząd Eurofaktor S.A. przekazuje wykaz akcjonariuszy, posiadających powyżej 5% głosów reprezentowanych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Eurofaktor S.A. w dniu 23.11.2005r.
29.11.2005108/2005 Zawarcie przez Eurofaktor S.A. znaczącej umowy na emisję obligacji

Zarząd Eurofaktor S.A. informuje,że w dniu 28.11.2005r. zawarł znaczącą umowę z BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie , w zakresie uruchomienia pięcioletniego Programu Emisji Obligacji Spółki o wartości 100.000.000,- PLN, z przeznaczeniem na finansowanie zawieranych transakcji . 
23.11.2005107/2005 Informacja na temat odwołania osoby nadzorującej Emitenta.

W dniu 23.11.2005r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Eurofaktor S.A. dokonało odwołania ze składu Rady Nadzorczej Pana Jarosława Maślisza, pełniącego dotychczas funkcję Z-cy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Eurofaktor S.A.
Odwołania dokonano bez podania przyczyny.
Po powyższym odwołaniu Rada Nadzorcza Eurofaktor S.A. będzie działała w 5 osobowym składzie.
23.11.2005106/2005 Przekazanie treści Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurofaktor S.A.

Zarząd Eurofaktor S.A. przekazuje treść uchwały podjętej na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Eurofaktor S.A. w dniu 23.11.2005r.
pobierz: 8bf57d0a01_RB_2005_106.pdf
23.11.2005105/2005 Wypowiedzenie przez Eurofaktor S.A. umowy zawartej z firmą Prinż S.A.-Holding

W dniu 22 listopada 2005 r. zostało wydane przez Emitenta, oświadczenie woli rozwiązujące znaczącą "Umowę o świadczenie usług faktoringowych nr 16/08/2005" zawartą w dniu 23.08.2005 r. z firmą PRInż. SA -Holding w Katowicach. Limit odnawialny w umowie wynosi 16.000.000,- zł . Wypowiedzenie zostało dokonane w trybie natychmiastowym i następuje z dniem doręczenia pisma do PRInz. SA Holding.
22.11.2005104/2005 Lista akcjonariuszy uprawnionych do głosowania na NWZ Eurofaktor S.A. w dniu 23.11.2005 r.

W dniu 22.11.2005 r. Zarząd Eurofaktor S.A. zgodnie z Art. 70 pkt.2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych przekazał do KPWiG listę akcjonariuszy uprawnionych do głosowania na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Eurofaktor S.A. w dniu 23.11.2005 r.
15.11.2005103/2005 Przekazanie projektu uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 23.11.2005 r.

Zarząd Eurofaktor S.A. przekazuje treść projektu uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na wniosek akcjonariusza reprezentującego ponad 10% kapitału zakładowego Emitenta, na dzień 23.11.2005 r.
pobierz: 0080aec8c3_rb_2005_103.pdf
09.11.2005102/2005 Zawarcie przez Eurofaktor S.A. istotnej umowy.

Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, iż w dniu 08.11.2005r. zawarł istotną umowę o świadczenie usług faktoringowych z firmą Fabryka Kotłów SEFAKO S.A. z siedzibą w Sędziszowie.
Limit odnawialny określony został na poziomie 4.000.000 zł. Wynagrodzenie zostało ustalone na warunkach rynkowych, w oparciu o stawki WIBOR . 
07.11.2005101/2005 Korekta do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, iż dokonał korekty "Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Eurofaktor S.A. z okres 6 miesięcy zakończony dnia 30.06.2005 r."
20.10.2005100/2005 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Eurofaktor S.A. w dniu 23.11.2005 roku - porządek obrad
Zarząd EUROFAKTOR S.A. z siedzibą w Mysłowicach, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Krajowego pod numerem KRS 0000038155, działając na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, na wniosek akcjonariusza reprezentującego ponad 10% kapitału zakładowego Emitenta, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EUROFAKTOR S.A.

Zgromadzenie odbędzie się w dniu 23.11.2005r. o godz.10.00. w Mysłowicach w siedzibie Spółki przy ul. Modrzewskiego 42
17.10.2005 99/2005 Informacja w sprawie postanowienia sądu dotycząca akcji ZG Bytom S.A.

Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, iż w dniu 17.10.2005 roku otrzymał od GFR S.A. informację o postanowieniu Sądu Okręgowego w Katowicach, Wydział XIII Gospodarczy, w sprawie wniosku GFR S.A. przeciwko Zakładom Metalowym POLMETAL sp. z o.o. w Zawierciu, sygn. akt XIII Gco 167/05/B, o zabezpieczenie.
13.10.200598/2005 Informacja w sprawie umowy inwestycyjnej dot. akcji ZG Bytom S.A.

Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, iż w dniu 12.10.2005 r. otrzymał od Górnośląskiego Funduszu Inwestycyjnego - spółki zależnej, jak również bezpośrednio od ZM Polmetal Spółka z o.o. informację, iż 10.10.2005 r. ZM POLMETAL Spółka z o.o. złożył oświadczenie o wypowiedzeniu umowy inwestycyjnej z  Górnośląskim Funduszem Restrukturyzacyjnym S.A. z dnia 30.07.2004 r. dotyczącej inwestycji kapitałowych w akcje Zakładów Gumowych Bytom.
W przypadku skutecznego wypowiedzenia umowy inwestycyjnej wygaśnie prawo użytkowania – w tym prawa wykonywania głosu z 777.995 akcji ZGB S.A. przez GFR S.A.
Jednocześnie Zarząd Eurofaktor otrzymał od Zarządu GFR S.A. stanowisko w ww. sprawie, w którym GFR S.A. poinformował o wystąpieniu na drogę sądową o wydanie postanowienia w przedmiocie zabezpieczenia roszczenia oraz o złożeniu pozwu o uznanie za bezskuteczne wypowiedzenia umowy inwestycyjnej oraz umowy ustanawiającej prawo użytkowania oraz o uznanie za bezskuteczne oświadczenia o odstąpieniu od porozumienia z dnia 20.01.2005 r.
Po rozstrzygnięciu sporu przez sąd, Zarząd Eurofaktor przekaże do publicznej wiadomości treści postanowienia.
11.10.200597/2005 Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną od Emitenta.

Zarząd Eurofaktor S.A., informuje iż w dniu 10.10.2005 roku powziął informację o zawarciu dnia 07.10.2005 roku przez Zakłady Gumowe Bytom S.A. w Bytomiu kontraktu z kontrahentem zagranicznym o wartości szacunkowej 16,2 mln zł.
Przedmiotem kontraktu jest sprzedaż taśm przenośnikowych oraz innych wyrobów produkowanych przez ZG Bytom S.A. Realizacja będzie następowała na podstawie jednostkowych zamówień.
Jakość dostarczonego na podstawie kontraktu towaru powinna odpowiadać warunkom technicznym .
Zasady finansowe są określone na warunkach rynkowych.
Kryterium uznania umowy za znaczącą stanowi 10% kapitałów własnych Emitenta.
29.09.200596/2005 Przekazanie oświadczeń Zarządów Spółek: ZM POLMETAL S.A. oraz GFR S.A. w sprawie akcji ZG Bytom S.A.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 91/2005 z dnia 19.09.2005r. dotyczącego uzyskanej od Spółki zależnej – Górnośląskiego Funduszu Restrukturyzacyjnego S.A. informacji na temat realizacji postanowień porozumienia zawartego pomiędzy Spółkami: Zakłady Metalowe POLMETAL Sp. z o.o. oraz Górnośląski Fundusz Restrukturyzacyjny S.A. w sprawie odsprzedaży akcji Spółki - Zakłady Gumowe Bytom S.A., Zarząd Eurofaktor S.A. przekazuje do publicznej wiadomości oświadczenia otrzymane od Zarządów Spółek: ZM POLMETAL Sp. z o.o. oraz GFR S.A. w powyższej sprawie.
28.09.200595/2005 Zawarcie przez Eurofaktor S.A. umowy ze znaczącym kontrahentem.

Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, iz w dniu 27.09.2005 r. została zawarta umowa o świadczenie usług faktoringowych pomiędzy Eurofaktor S.A.( Faktor), Południowym Koncernem Energetycznym S.A. w Katowicach (Faktorant), a Energetyką Cieszyńską Sp. z o.o. w Cieszynie (Odbiorca), na łączną kwotę limitu odnawialnego 850.000 zł.
27.09.200594/2005 Korekta do skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego za rok 2004.

Zarząd Eurofaktor S.A. zgodnie z zaleceniami Komisji Papierów Wartościowych i Giełd , w uzupełnieniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Eurofaktor S.A. za rok zakończony 31.12.2004, przekazanego do publicznej wiadomości raportem w dniu 16.08.2005 r., w załączeniu przekazuje skorygowane dane dotyczące wynagrodzeń osób zarządzających i nadzorujących.
pobierz: 980277188b_Zalacznik_do_raportu_biezacego_nr_94_2005.pdf
23.09.200593/2005 Informacja o zakupie akcji przez GFR.

Zarząd Eurofaktor S.A. informuje,że w dniu 21.09.2005 r., Spółka zależna -Górnośląski Fundusz Restrukturyzacyjny S.A. za pośrednictwem Beskidzkiego Domu Maklerskiego S.A., dokonała zakupu 4.529 akcji zwykłych na okaziciela spółki Zakłady Gumowe Bytom S.A., z siedzibą w Bytomiu, za łączną kwotę 19.021,80 złotych.
W związku z powyższym Górnośląski Fundusz Restrukturyzacyjny S.A., posiada na dzień dzisiejszy 880.639 akcje ZGB S.A., co stanowi 34,68% udziału w kapitale zakładowym spółki ZGB S.A. Ponadto w związku z umową użytkowania akcji zawartą ze spółką Polmetal sp. z o.o., GFR S.A. wykonuje prawo głosu z 1.658.634 akcji, co stanowi 65,33% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ZGB S.A.
21.09.200592/2005 Informacja na temat zaangażowania Eurofaktor S.A. w finansowanie umowy zawartej ze Spółką PRINŻ Holding S.A.

W związku z pytaniami indywidualnych inwestorów, Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, iż stan zaangażowania w finansowanie umowy o świadczenie usług faktoringowych zawartej przez Eurofaktor S.A. z PRINŻ Holding S.A. w Katowicach, opisanej w raporcie bieżącym nr 78/2005, na dzień 21.09.2005 r. wynosi 0 zł . 
19.09.200591/2005 Informacja istotna.

Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, iż w dniu 19.09.2005 r. powziął informację od Spółki zależnej – Górnośląskiego Funduszu Restrukturyzacyjnego S.A., że 19.09.2005 r., po wezwaniu na podstawie porozumienia podpisanego w dniu 20.01.2005 roku pomiędzy Spółką zależną Górnośląskim Funduszem Restrukturyzacyjnym S.A. a spółką ZM Polmetal Spółka z o.o., zobowiązującego Polmetal Sp.z o.o. do odsprzedaży na rzecz GFR S.A. nabytych ostatnio od Skarbu Państwa 320.112 akcji zwykłych na okaziciela Spółki zależnej - Zakłady Gumowe Bytom S.A., upływa termin wywiązania się spółki Polmetal Sp.z o.o. z podjętego zobowiązania.
W wyniku przewidywanej transakcji GFR S.A. posiadać będzie 1.196.222 akcji Spółki ZG Bytom S.A. co zwiększy udział procentowy posiadanych akcji Spółki ZG Bytom S.A. do 47,11%, a procent posiadanych przez GFR S.A. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki ZG Bytom S.A. zwiększy się do 77,76%.
W załączeniu Zarząd Eurofaktor S.A. przekazuje informacje dodatkowe dot.Spółki ZG Bytom S.A.
pobierz: ec2a5b14ed_Zalacznik_do_raportu_biezacego_nr_91_2005.pdf
08.09.200590/2005 Wypłata dywidendy.

Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, że w dniu 08.09.2005 r. zgodnie z Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29.06.2005 r. w przedmiocie przeznaczenia zysku netto wypracowanego w 2004r. dokonał wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy, w kwocie 0,56 zł za akcję tj. 2.778.129,76 zł.
Jednocześnie Zarząd informuje, że wypłata dywidendy z akcji będących w publicznym obrocie nastąpiła za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych i jego uczestników.
07.09.200589/2005 Otwarcie postępowania likwidacyjnego Spółki zależnej - P.U.T Samkol Sp.z o.o.

Zarząd Eurofaktor informuje, iż powziął informację o otwarciu przez Technologie Buczek S.A. - jedynego wspólnika Spółki zależnej: Przedsiębiorstwa Usług Transportowych Samkol Sp.z o.o. w związku z prowadzoną restrukturyzacją, postępowania likwidacyjnego P.U.T. Samkol Sp.z o.o.
Likwidatorem została Pani Wioletta Mazur.
Wniosek o otwarcie postępowania został złożony do Sądu Rejonowego w Katowicach Wydział KRS. P.U.T Samkol Sp.z o.o. świadczyło usługi transportowe dla Technologie Buczek S.A. Likwidacja Spółki ma na celu upraszczanie struktury zarządzania firmą Technologie Buczek S.A.
07.09.200588/2005 Uruchomienie istotnej umowy.

Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, że w dniu 06.09.2005 r. miało miejsce uruchomienie istotnej umowy o świadczenie usług faktoringowych zawartej przez Eurofaktor S.A. z firmą Zespół Elektrociepłowni Bytom S.A. z siedzibą w Bytomiu.
Powyższa umowa została zawarta na okres 1 roku, limit odnawialny został określony na poziomie 5.000.000 zł. Wierzytelności nabyte w ramach powyższej umowy wykupywane będą na warunkach rynkowych. Umowa nie zawiera kar umownych i jest bezwarunkowa.
05.09.200587/2005 Wykaz akcjonariuszy zarejestrowanych na NWZ Eurofaktor S.A. w dniu 31.08.2005 r. posiadających powyżej 5% głosów .

Zarząd Eurofaktor S.A. przekazuje wykaz akcjonariuszy, którzy posiadali co namniej 5% ogólnej liczby głosów reprezentowanych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Eurofaktor S.A. w dniu 31.08.2005 r.:
Henryk Hermann wraz z firmą Bonum Sp.z o.o. - 4.640.138 głosów , co stanowiło 74,02 % 
Stabilo Grup Sp.z o.o.-1.067.427 głosów , co stanowiło 17,03%
ZM Polmetal Sp.z o.o. -560.936 głosów , co stanowiło 8,95 % 
05.09.200586/2005 Uruchomienie istotnej umowy.

Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, że w dniu 02.09.2005 r. miało miejsce uruchomienie istotnej umowy o  świadczenie usług faktoringowych zawartej przez Eurofaktor S.A. z Elektrociepłownią Zabrze S.A.
Umowa została zawarta na okres 1 roku, na łączną kwotę limitu odnawialnego 5.000.000 zł. Warunki cenowe powyższej umowy zostały określone na zasadach rynkowych.
02.09.200585/2005 Zawarcie umowy na emisję obligacji.

Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, że w dniu 02.09.2005 r.otrzymał potwierdzenie zawarcia umów z Raiffeisen Bank Polska S.A. na emisję obligacji krótkoterminowych i opracowanie programu emisji na maksymalną kwotę 40 milionów złotych z terminem obowiązywania 3 lata. Warunki emisji obligacji ustalane będą oddzielnie dla każdej serii obligacji. Pierwsza planowana emisja obligacji będzie miała miejsce w nadchodzącym tygodniu.
01.09.200584/2005 Emisja obligacji z prawem pierwszeństwa.

Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, iż w dniu 31.08.2005r. dokonał przydziału Kancelarii Radców Prawnych Oleś & Rodzynkiewicz Spółka Komandytowa z siedzibą w Krakowie (Powiernikowi) niezabezpieczonych i  nieoprocentowanych obligacji imiennych serii A, B, i C  po 44.800 sztuk każdej serii , z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji serii H na okaziciela, o wartości nominalnej 1 grosz każda,
01.09.200583/2005 Wyniki ekonomiczno-finansowe Spółek portfelowych GFR S.A.

Zarząd Eurofaktor S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wyniki ekonomiczno-finansowe Spółek portfelowych Górnośląskiego Funduszu Restrukturyzacyjnego S.A. wraz z komentarzem.
pobierz: 01ab7e9c17_gfr wyniki i komentarz.rar
30.08.200582/2005 Wycena Spółek portfelowych GFR S.A. sporządzona na dzień 30.06.2005 r.

Zarząd Eurofaktor S.A. przedstawia wycenę Spółek portfelowych Górnośląskiego Funduszu Restrukturyzacyjnego S.A. wobec którego Eurofaktor S.A. jest Spółką dominującą.
pobierz: 048807fa51_wycena na 30.06.2005.pdf
30.08.200581/2005 Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Eurofaktor S.A. w dniu 31.08.2005 r.

Zarząd Eurofaktor S.A. przekazuje treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 31.08.2005 r.
30.08.200580/2005 Lista akcjonariuszy uprawnionych do głosowania na NWZ Eurofaktor S.A.

W dniu 28.06.2005 r. Zarząd Eurofaktor S.A. zgodnie z art.148 pkt 2 Ustawy "Prawo o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi" przekazał do KPWiG listę akcjonariuszy uprawnionych do głosowania na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Eurofaktor S.A. w dniu 31.08.2005 r.
25.08.200579/2005 Nabycie akcji Eurofaktor S.A.

Zarząd EUROFAKTOR S.A. informuje, że w dniu 24 sierpnia 2005 r. powziął informację o nabyciu na rynku wtórnym przez Panią Ewę Fiszer- żonę Prezesa Zarządu Spółki - Bogdana Fiszera, 1700 sztuk akcji serii G Spółki Eurofaktor S.A. za cenę od 18 zł do 18,45zł za akcję. Akcje zostały zdeponowane na rachunku maklerskim w dniu 19 sierpnia 2005 r.
Łącznie Pani Ewa Fiszer posiada 30.052 akcje co stanowi 0,36% w głosach na WZ oraz 0,61 % w kapitale podstawowym Eurofaktor S.A.
23.08.200578/2005 Zawarcie przez Eurofaktor S.A. znaczącej umowy.

Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, że w dniu 23.08.2005 r. zawarł znaczącą umowę o świadczenie usług faktoringowych z firmą PRINŻ Holding SA w Katowicach (Faktorant) na wartość limitu odnawialnego 16 milionów złotych. Przedmiotem umowy jest nabywanie przez Emitenta niewymagalnych wierzytelności pieniężnych przysługujących Faktorantowi od odbiorców. Warunki cenowe umowy zostały określone na zasadach rynkowych, Emitent pobiera odsetki obliczone w oparciu o stawkę WIBOR powiększoną o marżę oraz należne prowizje.
Warunkiem uruchomienia finansowania jest złożenie przez Faktoranta wszystkich wymaganych przez Emitenta zabezpieczeń. Umowa nie przewiduje kar umownych.
Powyższa umowa jest pierwszą umową zawartą przez Emitenta z PRINŻ Holding S.A.
23.08.200577/2005 Zawarcie przez Emitenta znaczącej umowy.

Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, że w dniu 22.08.2005 r. uzyskał potwierdzenie zawarcia umowy kredytowej z bankiem NORD /LB Bank Polska S.A., na kwotę limitu odnawialnego w wysokości 5 milionów złotych, z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności Emitenta, z okresem spłaty do dnia 30.03.2006 r. Warunki umowy zostały określone na zasadach rynkowych.
Łączna wartość umów zawartych z NORD /LB Bank Polska S.A. w okresie ostatnich 12 miesięcy wynosi 48,18 milionów złotych tj. łącznie z zaangażowaniem NORD/LB Bank Polska S.A. w kredyt konsorcjalny opisany w raporcie bieżącym nr 10/2005 oraz 76/2005 . Umowa nie zawiera kar umownych .
Kryterium uznania umowy za znaczącą stanowi 10% kapitałów własnych Emitenta.
23.08.200576/2005 Zmiana znaczącej umowy.

Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, iż w dniu 22.08.2005 r. uzyskał potwierdzenie podpisania aneksu do umowy kredytu konsorcjalnego, opisanego w raporcie bieżącym nr 10/2005.
Niniejszym aneksem została zmniejszona kwota limitu odnawialnego ze 110 milionów złotych do 100 milionów złotych. Pozostałe postanowienia umowy pozostają bez zmian.
Zmiana limitu jest wynikiem dostosowania oferty Eurofaktor S.A. do rynków zbytu.
Podstawę uznania umowy za znacząca stanowi 10% kapitałów własnych Emitenta.
22.08.200575/2005 Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Eurofaktor S.A. w dniu 31.08.2005 r.
Zarząd Eurofaktor S.A. przekazuje treść projektów Uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 31.08.2005 r. o godz.11.00.
Jednocześnie Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, iż "Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Eurofaktor S.A. w 2004r." zostało opublikowane w dniu 16.08.2005r. jako załącznik do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Eurofaktor S.A. za rok 2004.
22.08.200574/2005 Oświadczenie Zarządu Eurofaktor S.A.
Zarząd Eurofaktor S.A. oświadcza, iż wartości wynagrodzeń i nagród otrzymanych przez osoby zarządzające i nadzorujące Eurofaktor S.A. z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych zostały przedstawione w zbadanym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej Eurofaktor S.A. za 2004 r.opublikowanym w dniu 16.08.2005 r.
10.08.2005 73/2005 Zawarcie znaczącej umowy z BRE Bankiem S.A.
Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, że w dniu 10.08.2005 r. uzyskał umowne potwierdzenie zawarcia z BRE Bankiem S.A. w Warszawie Oddział Regionalny w Katowicach umowy złotowego kredytu odnawialnego z limitem 4.000.000 zł.
09.08.2005 72/2005 Walne Zgromadzenie Eurofaktor S.A. w dniu 31.08.2005 r.-porządek obrad
Zarząd EUROFAKTOR S.A. z siedzibą w Mysłowicach, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Krajowego pod numerem KRS 0000038155, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EUROFAKTOR S.A.
Zgromadzenie odbędzie się w dniu 31.08.2005r. o godz.11.00. w Mysłowicach w Miejskim Centrum Kultury ul. Grunwaldzka 7.
26.07.2005 71/2005 Zmiana umowy znaczącej.
Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, że w dniu 25.07.2005 r. został podpisany Aneks nr 3/2005 do umowy kredytowej z dnia 28.02.2005 r. zawartej pomiędzy Emitentem a PKO BP S.A. Oddział Korporacyjny w Katowicach Centrum Korporacyjne w Rybniku opisanej w raporcie bieżacym nr 21/2005. Niniejszym aneksem została podwyższona kwota udzielonego kredytu z 8 mln zł do 10 mln zł.
Uruchomienie kredytu w pełnej wysokości nastąpi po spełnieniu warunków określonych w aneksie.
14.07.2005 70/2005 Przeniesienie własności akcji spółki zależnej-Technologie Buczek S.A. na GFR S.A.
Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, że w dniu 12.07.2005r zgodnie z postanowieniami umowy sprzedaży 773.964 akcji spółki zależnej -Technologie Buczek S.A. zawartej w dniu 18.11.2004r. pomiędzy Górnośląskim Funduszem Restrukturyzacyjnym S.A. ( Kupującym), a Skarbem Państwa ( Sprzedającym) została wydana przez Ministerstwo Skarbu Państwa dyspozycja przeniesienia własności akcji na Górnośląski Fundusz Restrukturyzacyjny S.A.
W związku z powyższą transakcją udział GFR S.A. w kapitale zakładowym oraz w głosach na Walnym Zgromadzeniu spółki zależnej - Technologie Buczek S.A. zwiększył się do 78,11%
08.07.2005 69/2005 Zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości pomiędzy spółkami zależnymi.
Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, że w dniu 07.07.2005 r. pomiędzy spółkami zależnymi Technologie Buczek S.A (Sprzedający) i Huta Buczek Sp.z o.o. (Kupujący) została zawarta umowa sprzedaży nieruchomości (gruntów, budynków i budowli) o wartości 816,98 tys. zł.
08.07.200568/2005 Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na ZWZ Eurofaktor S.A.
Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, iż podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurofaktor S.A. w dniu 29.06.2005r. następujący akcjonariusze posiadali co najmniej 5% ogólnej liczby głosów :
Henryk Hermann wraz z firmą BONUM Sp. z o.o., w stosunku do której jest jednostką dominującą - 4 640 138 głosów, co stanowiło 80,87%
Bogdan Fiszer wraz z firmą Stabilo Grup Sp. z o.o., w stosunku do której jest jednostką dominującą - 1 097 249 głosów, co stanowiło 19,12%.
06.07.200567/2005 Nabycie akcji Spółki zależnej przez Górnośląski Fundusz Restrukturyzacyjny S.A.
Zarząd Eurofaktor S.A.informuje, że w dniu 05.07.2005r. na podstawie umowy zlecenia podpisanej pomiędzy Górnośląskim Funduszem Restrukturyzacyjnym S.A., a Beskidzkim Domem Maklerskim S.A. Spółka zależna - Górnośląski Fundusz Restrukturyzacyjny S.A. nabyła 98.121 akcji zwykłych na okaziciela Spółki zależnej - Zakłady Gumowe Bytom S.A. za łączną kwotę 412.108,20 zł.
W wyniku tej transakcji procent posiadanych przez GFR S.A. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki ZG Bytom S.A. zwiększył się do 65,15%.
05.07.2005 66/2005 Udzielenie pożyczki Spółce zależnej
Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, że w celu wzrostu wartości portfela inwestycyjnego Górnośląskiego Funduszu Restrukturyzacyjnego S.A. w dniu 5 lipca br. Eurofaktor S.A. udzielił Spółce zależnej GFR S.A. pożyczki celowej w wysokości 3 mln zł, z ostatecznym terminem spłaty 30.04.2006 r.
01.07.2005 65/2005 Zawarcie umów przez Spółkę zależną Emitenta
Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, że w dniu 30.06.2005 roku powziął informację o zawarciu w dniach 29.06.2005 r. i 30.06.2005 r. przez spółkę zależną Technologie Buczek S.A. w Sosnowcu umów z Hutą Buczek Sp. z o.o.
30.06.2005 64/2005 Dzień dywidendy i dzień wypłaty dywidendy
Zarząd Eurofaktor S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 57/2005 informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29.06.2005r. ustaliło datę nabycia prawa do dywidendy na dzień 22 lipca 2005 roku (dzień dywidendy). Równocześnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustaliło termin wypłaty dywidendy na dzień 8 września 2005 roku.
30.06.200563/2005 Oświadczenie w zakresie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego.
Zarząd Eurofaktor S.A. przekazuje do publicznej wiadomości "Oświadczenie w zakresie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego zawartych w "Dobrych praktykach w Spółkach publicznych w 2005" Powyższe oświadczenie zostało przyjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Eurofaktor S.A. w dniu 29.06.2005 r.
pobierz: eb22bab24f_Dobre Praktyki 2005.pdf
30.06.2005 62/2005 Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Eurofaktor S.A.
Zarząd Eurofaktor S.A. przekazuje uchwały wraz z załącznikami, które zostały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Eurofaktor S.A. w dniu 29.06.2005 r.
Zgodnie z porządkiem obrad Walne Zgromadzenie zapoznało się ze "Sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2004, sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2004 oraz wniosku Zarzadu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2004" oraz ze "Zwięzłą oceną sytuacji Spółki przedstawioną przez Radę Nadzorczą".
pobierz: ef2ea17f09_2005_62.rar
29.06.2005 61/2005 Zawarcie umowy znaczącej ze spółką zależną - Hutą Buczek Sp.z o.o.
Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, że 28.06.2005r. zawarł znaczącą umowę o świadczenie usług faktoringowych ze spółką zależną - Hutą Buczek Sp.z o.o. ( Faktorant) o wartości limitu odnawialnego 9.000.000 złotych. Przedmiotem umowy jest nabywanie przez Emitenta niewymagalnych wierzytelności pieniężnych przysługujących Faktorantowi od odbiorców. Umowa została zawarta na okres do dnia 30.06.2010 r.
28.06.2005 60/2005 Wykaz akcjonariuszy Eurofaktor S.A. uprawnionych do głosowania na ZWZ w dniu 29.06.2005 r. W dniu 28.06.2005r. Zarząd Eurofaktor S.A. zgodnie z art.148 pkt 2 Ustawy "Prawo o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi" przekazał do KPWiG listę akcjonariuszy uprawnionych do głosowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Eurofaktor S.A. w dniu 29.06.2005r.
23.06.2005 59/2005 Wykreślenie hipotek ustanowionych na nieruchomościach Technologii Buczek S.A. Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, że w dniu 22.06.2005 r. powziął informację o wykreśleniu, na skutek spłaty zobowiązań wynikających z zawartych przez Spółkę zależną - Technologie Buczek S.A. umów, następujących hipotek ustanowionych na nieruchomościach tej Spółki.
23.06.2005 58/2005 Powołanie osoby zarządzającej Emitenta do składu Rady Nadzorczej Spółki zależnej. Zarząd Eurofaktor S.A informuje, że Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki zależnej - Cerkolor Sp. z o.o. w dniu 21.06.2005 r. powołało do składu Rady Nadzorczej tej Spółki Pana Bogdana Fiszera - Prezesa Zarządu Eurofaktor S.A.
21.06.2005 57/2005 Informacja na temat dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy za rok 2004 Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, iż proponowana data nabycia prawa do dywidendy ( dzień dywidendy) została ustalona na dzień 22 lipca 2005 r. natomiast termin wypłaty dywidendy na dzień 8 września 2005 r. Powyższe terminy zostaną przedłożone do zatwierdzenia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Eurofaktor S.A. w dniu 29.06.2005 r.
21.06.2005 56/2005 Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Eurofaktor S.A. zwołane na dzień 29.06.2005 r. Zarząd Eurofaktor S.A. przekazuje projekty uchwał wraz z załącznikami, na Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 29.06.2005r. Projekty uchwał zostały pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą Eurofaktor S.A. na posiedzeniu w dniu 01.06.2005r. Jednocześnie Zarząd informuje, że sprawozdanie finansowe Eurofaktor S.A.za rok 2004 oraz zwięzła ocena sytuacji Spółki przez Radę Nadzorczą zostały opublikowane raportem bieżącym w dniu 13.06.2005r.
pobierz: f1f5ad3e26_zal_2005_56.rar
20.06.2005 55/2005 Wycena Spółek portfelowych Górnośląskiego Funduszu Restrukturyzacyjnego S.A. Zarząd Eurofaktor S.A. przedstawia wycenę Spółek portfelowych Górnośląskiego Funduszu Restrukturyzacyjnego S.A. wobec którego Eurofaktor S.A. jest Spółką dominującą.
pobierz: 181a72d197_raport 2005 55.pdf
14.06.2005 54/2005 Ustanowienie hipoteki na nieruchomości Spółki zależnej - Technologie Buczek S.A. Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, że w dniu 13.06.2005 r. powziął informację, że na nieruchomości przemysłowej będącej własnością Spółki zależnej – Technologie Buczek S.A. określonej w Księdze Wieczystej nr 27508, w dniu 02.06.2005 r. została ustanowiona hipoteka przymusowa kaucyjna do kwoty 10.759.750,17 zł na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Sosnowcu z tytułu zaległych składek na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych. Zaległości Spółki wobec ZUS pochodzą sprzed rozpoczęcia programu naprawczego przez Technologie Buczek S.A. i są przedmiotem restrukturyzacji, umożliwiającej spłatę zadłużenia. Składki wobec ZUS od roku 2004 regulowane są przez Spółkę na bieżąco.
09.06.2005 53/2005 Zmiana terminu przekazania jednostkowego raportu rocznego za 2004 rok. Zarząd Eurofaktor S.A. informuje o zmianie terminu przekazania jednostkowego raportu rocznego za 2004 rok. w stosunku do terminu przekazanego raportem bieżącym nr 41/2005. Aktualny termin przekazania jednostkowego raportu rocznego za 2004 został ustalony na 13.06.2005 r.
06.06.2005 52/2005 Walne Zgromadzenie Eurofaktor S.A. - porządek obrad. Zarząd EUROFAKTOR S.A. z siedzibą w Mysłowicach, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Krajowego pod numerem KRS 0000038155, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROFAKTOR S.A. Zgromadzenie odbędzie się w dniu 29.06.2005 r. o godz.11.00. w Mysłowicach w Miejskim Centrum Kultury ul. Grunwaldzka 7.
02.06.2005 51/2005 Przyjęcie zwięzłej oceny sytuacji Spółki Eurofaktor S.A. przez Radę Nadzorczą. Zarząd Eurofaktor S.A. przedstawia zwięzłą ocenę sytuacji Spółki sporządzoną przez Radę Nadzorczą i przyjętą na posiedzeniu Rady w dniu 01.06.2005 r.
02.06.2005 50/2005 Wybór biegłego rewidenta. Zarząd EUROFAKTOR S.A. informuje, że w dniu 01.06.2005 r. Rada Nadzorcza EUROFAKTOR S.A. dokonała wyboru firmy ERNST & YOUNG Audit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, nr ewid.130, jako biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdań finansowych za rok 2005 oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej EUROFAKTOR S.A. za rok 2005.
02.06.2005 49/2005 Posiedzenie Rady Nadzorczej Eurofaktor S.A. Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, że w dniu 01.06.2005r. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej Eurofaktor S.A. na którym Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku netto wypracowanego przez Spółkę w 2004 rekomendujący wypłatę dywidendy w kwocie 0,56 zł na jedną akcję.
30.05.2005 48/2005 Informacja na temat wyniku finansowego Eurofaktor S.A. za rok 2004. Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, iż zostały zakończone prace związane z audytem sprawozdań finansowych Spółki za 2004 rok i wydana została w tym zakresie opinia biegłego rewidenta.
23.05.2005 47/2005 Zawarcie przez Emitenta znaczącej umowy z Akcjonariuszem. Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, że w dniu 23.05.2005 r. została zawarta znacząca umowa z Akcjonariuszem -Zakładami Metalowymi POLMETAL Sp. z o.o. ustalająca zasady finansowania.
20.05.2005 46/2005 Zmiana umowy znaczącej Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, że w dniu 19.05.2005 r. zawarł aneks do Umowy o Świadczenie Usług Faktoringowych z Towarzystwem Finansowym CAPITAL Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, którego przedmiotem jest obniżenie wartości limitu odnawialnego o kwotę 4.000.000 zł tj. do kwoty 14.000.000 zł.
17.05.2005 45/2005 Korekta do jednostkowego raportu kwartalnego za I kwartał 2005 r.

Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, że dokonał korekty skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2005 r. Korekta dotyczy zmiany sposobu prezentacji kapitałów własnych jednostki dominującej w bilansie i w zestawieniu zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, wobec czego dane finansowe nie ulegają zmianie.

W związku z powyższym Zarząd przekazuje skorygowany skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2005 r.

05.05.2005 44/2005 Korekta do jednostkowego raportu kwartalnego za I kwartał 2005 r. Zarząd Eurofaktor S.A. przekazuje niniejszym raportem korektę do przekazanego w dniu 05.05.2005 r. jednostkowego raportu kwartalnego za I kwartał 2005 r., która dotyczy zannualizowanego zysku netto na 1 akcję zwykłą i zannualizowanego rozwodnionego zysku netto na 1 akcję zwykłą za I kwartał 2005 r.
05.05.2005 43/2005 Polityka dywidendy. Zarząd EUROFAKTOR S.A. respektując opinie Inwestorów Finansowych wyrażone na WZA Spółki w dniu 30.03.2005 r. podjął uchwałę o zmianie polityki dywidendy i postanawia rekomendować WZA przeznaczanie na dywidendę 50% wypracowanego przez Spółkę zysku netto ( po zmniejszeniu o obowiązkowe zapisy).
04.05.2005 42/2005 Ustanowienie hipoteki na nieruchomości Spółki zależnej W nawiązaniu do raportu bieżącego z 01.03.2005 r. Nr 21/2005 Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, że uprawomocniła się hipoteka kaucyjna na nieruchomości Spółki zależnej ZG Bytom S.A. ustanowiona na rzecz PKO BP S.A. w wysokości 10 080 tys. zł, stanowiąca zabezpieczenie kredytu, udzielonego Emitentowi przez Bank PKO BP S.A.
29.04.2005 41/2005 Zmiana terminów raportów okresowych w 2005 roku. Zarząd Eurofaktor S.A., informuje że podjął decyzję o zmianie sposobu prezentowania raportów kwartalnych i raportu półrocznego za 2005 r., w miejsce rozszerzonych kwartalnych raportów skonsolidowanych będzie przekazywał odrębnie jednostkowe raporty kwartalne Spółki i skonsolidowane raporty kwartalne Grupy Kapitałowej, a w  miejsce rozszerzonego półrocznego sprawozdania półrocznego będzie przekazywał odrębnie jednostkowy raport półroczny Spółki i skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej (zgodnie z Â§ 93.1i2 RRM).
28.04.2005 40/2005 Informacja na temat nabycia akcji Spółki Eurofaktor S.A. Zarząd EUROFAKTOR S.A. informuje, że w dniu 22 kwietnia 2005 r. Pani Ewa Fiszer- żona Prezesa Zarządu Spółki - Bogdana Fiszera nabyła na rynku wtórnym 28 352 szt. akcji serii G Spółki Eurofaktor S.A. za cenę od 14,50 zł do 16 zł za akcję.
14.04.2005 39/2005 Zawarcie znaczącej umowy. Zarząd EUROFAKTOR S.A. informuje, że w dniu 14.04.2005 roku otrzymał potwierdzenie podpisania przez Kredyt Bank S.A. w Warszawie "Umowy o kredyt obrotowy" z dnia 11.04.2005 r. pomiędzy Spółką EUROFAKTOR S.A. i Kredyt Bank S.A. w Warszawie.
11.04.2005 38/2005 Informacja o akcjonariuszach posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na WZA z dnia 30.03.2005 r. Informacja o akcjonariuszach posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki EUROFAKTOR S.A. w dniu 30.03.2005 roku.
11.04.2005 37/2005 Nabycie akcji spółki EUROFAKTOR S.A. przez osobę zarządzającą. Zarząd EUROFAKTOR S.A. informuje, że w dniu 4 i 5 kwietnia 2005 r. Prezes Zarządu Spółki - Bogdan Fiszer nabył 3 600 akcji serii G Spółki EUROFAKTOR S.A..
06.04.2005 36/2005 Przedłużenie znaczącej umowy. Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, że w dniu 05.04.2005 r. został przedłużony do dnia 04.04.2006 r. okres obowiązywania Umowy o świadczenie usług faktoringowych zawartej z CAPITAL sp. z o.o. w Katowicach (Faktorant) w dniu 13.03.2003 r.
05.04.2005 35/2005 Zawarcie umowy istotej. Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, że w dniu 04.04.2005 r. zawarł umowa o świadczenie usług faktoringowych” z CORUS POLSKA sp. z o.o. w Katowicach (Faktorant).
31.03.2005 34/2005 Komentarz do złożonego oświadczenia w zakresie przestrzegania Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, iż w związku z powołaniem w dniu 30.03.2005 r. Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia dwóch nowych członków Rady Nadzorczej Eurofaktor S.A., Spółka wraz z nowym składem Rady Nadzorczej, w celu dostosowania i  wdrożenia Zasady Nr 20 "Dobrych Praktyk" dotyczącej niezależności Rady Nadzorczej, opracuje szczegółowe kryteria niezależności członków Rady Nadzorczej Eurofaktor S.A., które zostaną zaproponowane jako zapis do Statutu, oraz pozostałe procedury umożliwiające Radzie Nadzorczej podejmowanie uchwał w sprawach wymaganych zgodnie z Zasadą Nr 20 "Dobrych Praktyk".
31.03.2005 33/2005 Powołanie nawych członków do Rady Nadzorczej Eurofaktor S.A. Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, że w dniu 30.03.2005 r. Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powołano na członków Rady Nadzorczej Eurofaktor S.A. Pana Macieja Matusiaka oraz Pana Piotra Zagałę.
31.03.2005 32/2005 Zawarcie umowy znaczącej przez jednostkę zależną od Emitenta. Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, że w dniu 30.03.2005 r. powziął informację o zawarciu przez spółkę zależną - Zakłady Gumowe Bytom Spółka Akcyjna w Bytomiu znaczącej umowy z Kompanią Węglową SA w Katowicach w dniu 29.03.2005 r.
31.03.2005 31/2005 Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Eurofaktor S.A. w dniu 30 marca 2005 r. Zarząd Spółki Eurofaktor S.A. z siedzibą w  Mysłowicach podaje do wiadomości publicznej treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Eurofaktor S.A. w dniu 30 marca 2005 roku.
pobierz: a577b5b2fa_Zalaczniki_do_uchwal_NWZ_30_03_2005.rar
30.03.2005 30/2005 Podwyższenie Kapitału Zakładowego Spółki zależnej. Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, że w dniu 29.03.2005 r. powziął informację o zarejestrowaniu przez sąd w dniu 23.03.2005 r. podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej -Huty Buczek sp. z o.o. o 3 500 000 zł (trzy miliony pięćset tysięcy złotych).
29.03.2005 29/2005 Wykaz akcjonariuszy uprawnionych do udziału w NWZ Eurofaktor S.A. Zarząd Eurofaktor S.A. zgodnie z art. 148 pkt. 2 Ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami Wartościowymi przekazuje Listę Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbędzie się w dniu 30.03.2005 r. o godz. 12.00. (Informacja dla KPWiG)
21.03.2005 28/2005 Nabycie akcji Eurofaktor S.A. przez osobę zarzadzającą Zarząd EUROFAKTOR S.A. informuje, że w dniu 21 marca 2005 r. Prezes Zarządu Spółki - Bogdan Fiszer nabył 4000 akcji serii G Spółki EUROFAKTOR S.A. za cenę 13,60 i 13,90 zł za akcję. Obecnie Prezes Zarządu Bogdan Fiszer posiada 26 222 akcji, co 0,31% udziałów w głosach na Walnym Zgromadzeniu oraz 0,53% w kapitale podstawowym Eurofaktor S.A.. Wraz z podmiotem zależnym – Stabilo Grup Sp. z. o.o. Prezes Zarządu Bogdan Fiszer posiada 568 478 akcji, które stanowią 1 093 659 głosów, co stanowi 12,97% głosów na WZA oraz 11,46% w kapitale podstawowym.
21.03.2005 27/2005 Projekty Uchwał NWZ Eurofaktor S.A. zwołanego na dzień 30.03.2005 r. Zarząd EUROFAKTOR S.A., działając na podstawie § 49 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. nr 139, poz. 1569 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał oraz załączników do tych projektów, które mają być przedmiotem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 30 marca 2005 roku.
pobierz: 27edf433f1_Zalaczniki_do_uvhwa??â??y.rar
21.03.2005 26/2005 Rezygnacja osoby nadzorującej z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Eurofaktor S.A. Zarząd EUROFAKTOR S.A. informuje, że w dniu 21 marca 2005 r. otrzymał od Pana Marka Witkowskiego rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Eurofaktor S.A.
17.03.2005 25/2005 Zawarcie przez Emitenta znaczącej umowy. Zarząd EUROFAKTOR S.A. informuje, że w dniu 16.03.2005 r. została zawarta znacząca umowa o świadczenie usług faktoringowych pomiędzy Faktorantami z grupy klientów z branży produkującej maszyny i urządzenia dla przemysłu wydobywczego tj. FAMUR S.A. NOWOMAG S.A. oraz FZOŚ FAZOS S.A., a Emitentem.
15.03.2005 24/2005 Zawarcie znaczącej umowy. Zarząd EUROFAKTOR S.A. informuje, że w dniu 15.03.2005 r. zawarł umowę o świadczenie usług faktoringowych z Mittal Steel Poland S.A.
10.03.2005 23/2005 Zawarcie istotnej umowy. Zarząd EUROFAKTOR S.A. informuje, że w dniu 09.03.2005 r. została podpisana istotna umowa o świadczenie usług faktoringowych pomiędzy LINE STELL PLASTIC, INC. Waltham (USA) (Faktorant), a  Emitentem (Faktor). Przedmiotem umowy jest nabywanie przez Emitenta niewymagalnych wierzytelności pieniężnych przysługujących Faktorantowi od Odbiorcy.
08.03.2005 22/2005 Przedstawienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarząd EUROFAKTOR S.A. z siedzibą w Mysłowicach, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000038155, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EUROFAKTOR S.A., które odbędzie się w dniu 30.03.2005r. o godz.12.00. w Mysłowicach w Miejskim Centrum Kultury ul. Grunwaldzka 7, w pomieszczeniach: Galeria I i II.
01.03.2005 21/2005 Zawarcie znaczącej umowy. Zarząd EUROFAKTOR S.A. informuje, że w dniu 28.02.2005r. Bank PKO BP S.A. Oddział Korporacyjny w Katowicach Centrum Korporacyjne w Rybniku udzielił Emitentowi kredytu w kwocie 8 milionów złotych na okres od dnia 28.02.2005r. do 27.02.2006r., z przeznaczeniem na finansowanie bieżących zobowiązań wynikających z wykonywanej działalności . Warunki cenowe w/w kredytu zostały określone na zasadach rynkowych . W dniu 28.02.2005r. została uruchomiona kwota 2 miliony złotych, pozostała kwota w wysokości 6 milinów złotych zostanie uruchomiona po ustanowieniu zabezpieczeń określonych w umowie.
01.03.2005 20/2005 Wycena Spółek portfelowych GFR S.A. Zarząd Eurofaktor S.A. przedstawia wycenę Spółek portfelowych Górnośląskiego Funduszu Restrukturyzacyjnego S.A. wobec którego Eurofaktor S.A. jest Spółką dominującą.
01.03.2005 19/2005 Wyniki finansowe Spółek portfelowych GFR S.A. Zarząd EUROFAKTOR S.A.przekazuje wybrane dane ze sprawozdań finansowych Spółek portfelowych GFR S.A.sporządzone na koniec 2004r.
pobierz: 4eb5f6bc49_dane_finansowe_spolek_gfr_IV_2004.pdf
01.03.2005 18/2005 Zawarcie aneksu do umowy znaczącej. Zarząd EUROFAKTOR S.A. informuje, że na mocy zawartego w dniu 28.02.2005r. aneksu do znaczącej umowy o świadczenie usług faktoringowych zawartej pomiędzy Emitentem (Faktorem) oraz firmą - Towarzystwo Finansowe CAPITAL Sp. z o.o. (Faktorantem) został zwiększony limit odnawialny z poziomu 10 mln zł. do poziomu 18 mln zł oraz został wprowadzony nowy Odbiorca –Huta Buczek Sp.z o.o. Warunki finansowe umowy zostały określone na zasadach rynkowych. Kryterium uznania w/w umowy za znaczącą jest 10% kapitałów własnych Emitenta.
28.02.2005 17/2005 Zawarcie znaczącej umowy przez Spółkę zależną. Zarząd EUROFAKTOR S.A. informuje, że w dniu 25.02.2005 r. została zawarta umowa dostawy pomiędzy Spółką zależną - Technologie Buczek S.A. a Firmą Handlowo-Usługową "TABO" Tadeusz Kuzimski i S-ka Spółka Jawna
28.02.2005 16/2005 Zawarcie znaczącej umowy przez Spółkę zależną. Zarząd EUROFAKTOR S.A. informuje, że w dniu 25.02.2005 r. została zawarta umowa dostawy pomiędzy Spółką zależną -Technologie Buczek S.A., a Kazimierzem Pustułem prowadzącym działalność gospodarcza pod nazwa Ślusarstwo Produkcyjno-Usługowe.
24.02.2005 15/2005 Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki zależnej. Zarząd EUROFAKTOR S.A. informuje,że w dniu 23.02.2005r. powziął informację, że 18.02.2005r. zostało zarejestrowane podwyższenie kapitału zakładowego spółki zależnej - Huta Buczek Sp. z o.o. o  350.000 zł. w formie gotówkowej. Kapitał zakładowy Spółki wynosi obecnie 3.780.900,00 zł. Technologie Buczek S.A jako jedyny wspólnik dysponuje 37.809 udziałami.
22.02.2005 14/2005 Informacja na temat posiedzenia Rady Nadzorczej. Zarząd EUROFAKTOR S.A. informuje, że w dniu 21.02.2005 r. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej EUROFAKTOR S.A.
11.02.2005 13/2005 Zawarcie znaczącej umowy przez Spółki zależne. Zarząd EUROFAKTOR S.A. informuje, że w dniu 11.02.2005 r. powziął informację, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zależnej -Technologie Buczek S.A wyraziło zgodę na wydzierżawienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa określonej w umowie najmu z dnia 20 grudnia 2004 roku zawartej pomiędzy Technologie Buczek S.A. jako wynajmującym, a Spółką zależną-Hutą Buczek sp. z o. o. jako najemcą.
10.02.2005 12/2005 Przekazanie informacji istotnej. Zarząd EUROFAKTOR S.A. informuje, że w dniu 09.02.2005 r. Wiceprezes Zarządu EUROFAKTOR S.A. - Mirosław Nowicki został powołany przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Technologie Buczek S.A. na członka Rady Nadzorczej tej Spółki.
10.02.2005 11/2005 Zmiana umowy znaczącej zawartej ze Spółką zależną. Zarząd EUROFAKTOR S.A informuje, że w dniu 10.02.2005r. Emitent:
- przedłużył okres obowiązywania umowy o świadczenie usług faktoringowych z dnia 11.02.2004 r. z limitem odnawialnym w wysokości 20 mln zł. zawartej ze spółką zależną –Technologie Buczek S.A. do dnia 10.02.2006 r.
- przedłużył okres obowiązywania porozumienia o zasadach udzielenia przedpłaty udzielonej tej Spółce w dniu 11.02.2004 r. do dnia 10.02.2006 r. , przy czym strony uzgodniły dodatkowe zabezpieczenia w formie umów przelewu wierzytelności.
Pozostałe warunki w/w umów pozostały bez zmian. Jednocześnie Zarząd EUROFAKTOR S.A. informuje, że łączna wartość wszystkich umów zawartych przez Emitenta z jednostką zależną -Technologie Buczek S.A w okresie ostatnich 12 miesięcy wg. stanu na dzień 10.02.2005 r. wynosi 29.335.612,36 zł.
Przyjęte kryterium uznania umowy za znaczącą to 10% kapitałów własnych Emitenta.
09.02.2005 10/2005 Zawarcie przez Eurofaktor S.A. umowy znaczącej. Zarząd EUROFAKTOR S.A. przekazuje informację, że w dniu 8 lutego 2004 roku podpisał umowę kredytu konsorcjalnego na kwotę 110 milionów złotych. Konsorcjum zostało powołane w celu finansowania transakcji faktoringowych zawieranych przez EUROFAKTOR S.A. z klientami z branży energetycznej. Warunki finansowe umowy zostały ustalone na warunkach rynkowych. Przyjęte kryterium uznania umowy za znaczącą to 10% kapitałów własnych Emitenta.
02.02.2005 9/2005 Podpisanie istotnej umowy przez podmiot zależny od emitenta Górnośląski Fundusz Restrukturyzacyjny S.A. Zarząd EUROFAKTOR S.A. informuje, iż dostosowując funkcjonowanie Górnośląskiego Funduszu Restrukturyzacyjnego S.A. do standardów europejskich promowanych przez EVCA (European Private Equity&Venture Capital Association) i PSIK (Polskie Stowarzyszenie Inwestycji Kapitałowych) mających na celu zwiększenie przejrzystości i efektywności zarządzania jak również obniżenie kosztów funkcjonowania Funduszu, GFR S.A. (Fundusz) na mocy podpisanej umowy powierza Firmie Zarządzającej GFR Capital Sp. z o.o. wykonywanie usług na rzecz GFR S.A., Jednostek Powiązanych i Jednostek Zależnych od Funduszu.
01.02.2005 8/2005 Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki zależnej. Zarząd EUROFAKTOR S.A. informuje, że w dniu 31.01.2005 r. otrzymał informację o zarejestrowaniu w dniu 28.01.2005 r. podwyższenia kapitału zakładowego Spółki zależnej – Huty Buczek Sp. z o.o. o kwotę 3.330.900 zł tj. do kwoty 3.430.900 zł. Kapitał zakładowy Spółki został podwyższony w drodze wniesienia aportu przez Technologie Buczek S.A., która to Spółka jest jedynym udziałowcem Huty Buczek Sp. z o.o. i dysponuje obecnie 34.309 udziałami . Wartość ewidencyjna aktywów wniesionych w formie wkładów niepieniężnych wynosi w księgach Technologii Buczek S.A 3.330.900,00 zł. Wartość aktywów po jakiej zostały one wniesione w formie wkładów niepieniężnych wynosi 3.330.900,00 zł Nie tworzono rezerw, ani odpisów aktualizacyjnych w związku z powyższymi aktywami.
26.01.20057/2005 Informacja na temat wartości wykupionych wierzytelności. Zarząd EUROFAKTOR S.A. w nawiązaniu do Raportu bieżącego nr 40 /2004 dotyczącego podwyższenia pronozy obrotów i zysku netto na 2004r. informuje, że wartość wykupionych wierzytelności na koniec roku 2004 osiągnęła poziom 1.030 mln zł w stosunku do wcześniej zakładanych 1.020 mln zł.
19.01.20056/2005 Podjęcie decyzji o zamiarze emisji obligacji. Zarząd EUROFAKTOR S.A. informuje, że w dniu 18.01.2005 r. została podpisana Umowa o Organizacji, Prowadzeniu i Obsłudze Emisji Obligacji z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółka Akcyjna (Agent).
18.01.20055/2005 Zakup udziałów w Spółce zależnej. Zarząd EUROFAKTOR S.A. informuje, że zgodnie z celem publicznej emisji akcji oraz przyjętą strategią rozwoju mającą na celu utworzenie spółki zależnej świadczącej dla podmiotów Grupy Kapitałowej usługi w zakresie księgowości, rachunkowości oraz sprawozdawczości, w dniu 18.01.2005 r. została zawarta „Umowa Sprzedaży Udziałów”, pomiędzy Górnośląskim Funduszem Restrukturyzacyjnym S.A (Sprzedający) a EUROFAKTOR S.A. (Kupujący) na mocy, której EUROFAKTOR S.A. kupiła 602 udziały w kapitale zakładowym Spółki zależnej – Horyzon Finance & Accounting Sp. z o.o. stanowiące 50,17% udział w kapitale zakładowym tej Spółki, za łączną cenę 301.000 zł.
Jednocześnie Zarząd EUROFAKTOR S.A. informuje, że na mocy podpisanej ze Spółką Horyzon Finance & Accounting Sp. z o.o. umowy, powierzył jej prowadzenie ksiąg rachunkowych, sprawozdawczości oraz obowiązków wynikających z przepisów podatkowych.
14.01.20054/2005 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2005 roku. Zarząd EUROFAKTOR S.A. przekazuje do publicznej wiadomości stałe daty przekazywania w bieżącym roku obrotowym raportów okresowych.
10.01.20053/2005 Wybór biegłego rewidenta. Zarząd EUROFAKTOR S.A. informuje, że w dniu 07.01.2005r. Rada Nadzorcza EUROFAKTOR S.A. dokonała wyboru firmy Ernst & Young Audit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa , nr ewid.130, jako biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2004 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EUROFAKTOR S.A za rok 2004 . 
04.01.20052/2005: Wartość księgowa jednej akcji na dzień 31.12.2004 r. Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, iż na dzień 31.12.2004 r. wartość księgowa jednej akcji Eurofaktor S.A. wynosi 15,6 zł. Powyższa wartość księgowa nie uwzględnia zysku netto za miesiąc grudzień 2004 r.
04.01.20051/2005: Przekroczenie 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu w wyniku nabycia akcji Eurofaktor S.A. Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, iż w dniu 04 stycznia 2005 roku otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 147 ustawy od ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działającego w imieniu ING Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Akcji, ING Funduszu Inwestycyjnego Zrównoważonego, ING Funduszu Inwestycyjnego Stabilnego Wzrostu Emerytura Plus oraz ING Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Akcji 2, iż w wyniku nabycia w dnia 4 stycznia 2005 r. akcji Eurofaktor S.A. fundusze inwestycyjne zarządzane przez ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. łącznie posiadają 476 326 szt. akcji co stanowi 9,60% kapitału zakładowego Spółki oraz 476 326 głosów na walnym zgromadzeniu co stanowi 5,65% ogólnej liczby głosów.

 

2013 © GREMI INWESTYCJE S.A.