Relacje Inwestorskie GREMI INWESTYCJE S.A.strona główna GREMI INWESTYCJE S.A.english version
SpółkaKalendariumInformacje FinansoweRaportyAkcjePrezentacje
Raporty bieżące
       2016
       2015
       2014
       2013
       2012
       2011
       2010
       2009
       2008
       2007
       2006
       2005
       2004
Raporty okresowe

Komunikaty giełdowe Emitenta za rok 2006

27.12.200693/2006 Informacja na temat pozwu o uchylenie uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, że wobec wpłynięcia do Spółki Eurofaktor S.A. pozwu złożonego w Sądzie Okręgowym w Katowicach Wydział XIII Gospodarczy przez akcjonariusza Spółki tj. Stabilo Grup Sp. z o.o. przeciwko Eurofaktor S.A. o uchylenie trzech Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Eurofaktor S.A. z dnia 29 czerwca 2006r., niezwłocznie tj. w dniu dzisiejszym 27 grudnia 2006r. Eurofaktor S.A. udzielił odpowiedzi na pozew do wyżej wymienionego Sądu wnosząc o oddalenie powództwa.

22.12.200692/2006/K Korekta raportu bieżącego nr 92/2006

Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, że w opublikowanym w dniu 21.12.2006r, raporcie bieżącym nr 92/2006 prawidłowa kwota obligacji, do których Bank PKO BP S.A. udziela gwarancji ich objęcia wynosi 21.000.000 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów złotych), a nie jak zostało podane w raporcie 21.000.00,- PLN.

21.12.200692/2006 Zawarcie przez Eurofaktor S.A. znaczącej umowy.

Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, że w dniu 20.12.2006 r. otrzymał potwierdzenie zawarcia znaczącej umowy pomiędzy Eurofaktor S.A.,a Bankiem PKO BP S.A., której przedmiotem jest uruchomienie trzyletniego Programu Emisji Obligacji Eurofaktor S.A. z gwarancją Banku do objęcia obligacji o łącznej wartości 21.000.00,- PLN co związane jest z ustanowieniem zabezpieczenia w formie zastawu rejestrowego na: (i) rachunku bieżącym spółki prowadzonym w banku PKO BP, (ii) wierzytelnościach z umów finansowanych z emitowanych obligacji.
W ramach umowy Emitent będzie mógł wyemitować obligacje do kwoty max. 50.000.000,- PLN. Emitowane w ramach Programu obligacje przeznaczone zostaną na finansowanie działalności Spółki Eurofaktor S.A.

21.12.200691/2006 Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości Górnośląskiego Funduszu Restrukturyzacyjnego S.A.

Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, że podjął decyzję o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości spółki Górnośląski Fundusz Restrukturyzacyjny S.A. z siedzibą w Katowicach (GFR S.A., dłużnik) oraz o ustanowienie zabezpieczenia w trybie art. 36 i następne ustawy prawo upadłościowe i naprawcze.

W ocenie Zarządu Eurofaktor S.A. Górnośląski Fundusz Restrukturyzacyjny S.A. opóźnia proces windykacji należności, o czym świadczy między innymi opóźnianie przez GFR S.A. wydania Eurofaktor S.A. akcji Zakładów Gumowych Bytom S.A.

19.12.200690/2006 Spełnienie się warunku znaczącej umowy.

Zarząd Eurofaktor S.A., w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 89/2006 przekazanego do publicznej wiadomości dnia 15 grudnia 2006 r., informuje, że Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Buczek Automotive Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu w dniu 18 grudnia 2006r podjęło uchwałę w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o wartość 7 000 000 zł. tj. do kwoty 9 957 500 zł, drogą ustanowienia nowych 14 000 udziałów o wartości 500,00 zł. każdy.

15.12.200689/2006 Zawarcie znaczącej umowy.

Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, że w dniu 15 grudnia 2006r. zostało zawarte porozumienie pomiędzy Eurofaktor S.A., a Centralą Zaopatrzenia Hutnictwa S.A., a Spółką "Technologie Buczek S.A. w upadłości" w sprawie restrukturyzacji Spółki Buczek Automotive Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu.

12.12.200688/2006 Informacja o wszczęciu postępowania sądowego.

Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, że w dniu 11 grudnia 2006 roku został doręczony Emitentowi przez Sąd Okręgowy w Katowicach XIII Wydział Gospodarczy w Katowicach pozew wniesiony przez Górnośląski Fundusz Restrukturyzacyjny S.A. przeciwko Eurofaktor S.A. o stwierdzenie nieważności umowy poręczenia zawartej w dniu 08 grudnia 2005 roku pomiędzy Eurofaktor S.A., a Górnośląskim Funduszem Restrukturyzacyjnym S.A. opisanej w raporcie bieżącym nr 110/2005 z dnia 09 grudnia 2005 roku , o wartości przedmiotu sporu w wysokości 40 milionów zł. tj. w wysokości stanowiącej co najmniej 10% kapitałów własnych Emitenta.
W ocenie Zarządu stawiane umowie poręczenia zarzuty nie znajdują odzwierciedlenia w stanie faktycznym i prawnym, a pozew ma na celu jedynie przedłużenie trwającego procesu o wydanie akcji Zakładów Gumowych Bytom S.A. wytoczonego przez Emitenta przeciwko Górnośląskiemu Funduszowi Restrukturyzacyjnemu S.A., o którym informował w raporcie okresowym za III kwartał 2006 r. w punkcie 19.1 raportu, przekazanym do publicznej wiadomości 30 października 2006r.

Podstawa prawna przekazania niniejszego raportu: § 5 ust.1. pkt 8 “Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10. 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych”

13.11.200687/2006 Rozwiązanie znaczącej umowy

Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, że w dniu 13 listopada 2006r. otrzymał potwierdzenie rozwiązania z dniem 10 listopada 2006r. na mocy porozumienia stron znaczącej umowy zawartej przez Eurofaktor S.A. z BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie w zakresie organizacji programu emisji obligacji Spółki o wartości 100.000.000,- PLN, opisanej w raporcie bieżącym nr 108/2005 przekazanym do publicznej wiadomości w dniu 29.11.2005r.

08.11.200686/2006 Zawarcie przez Eurofaktor S.A. znaczącej umowy

Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, że w dniu 08.11.2006r. została zawarta znacząca umowa pomiędzy Eurofaktor S.A.,a Bankiem PEKAO S.A., której przedmiotem jest uruchomienie trzyletniego Programu Emisji Obligacji Eurofaktor S.A. o wartości 100.000.000,- PLN (słownie: sto milionów złotych) z przeznaczeniem na finansowanie zawieranych transakcji.

26.10.200685/2006 Zmiana terminu przekazania raportu okresowego Eurofaktor S.A. za III kwartał 2006 r.

Zarząd Eurofaktor S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2006 z dnia 31.01.2006 r., informuje o zmianie terminu publikacji raportu kwartalnego za trzeci kwartał 2006 roku, z dnia 06.11.2006r. na dzień 30.10.2006r.

Podstawa prawna § 100 ust.1pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

19.10.200684/2006 Zgłoszenie wierzytelności do masy upadłościowej Technologie Buczek S.A.

Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, że w dniu 19 października 2006r. zgodnie z art. 236 oraz 239 prawa upadłościowego i naprawczego wystosował wniosek do postępowania upadłościowego Spółki Technologie Buczek S.A., w którym zgłosił do masy upadłościowej wierzytelności w łącznej kwocie 42.124.091,37 zł.
Powyższa kwota wierzytelności uwzględnia zadłużenie Spółki Technologie Buczek S.A. wobec Eurofaktor S.A. z tytułu zawartych umów finansowania działalności na łączną kwotę 10,1 tysięcy złotych, o których Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 72/2006 z dnia 23.08.2006r. oraz wierzytelności rozliczone przejętymi składnikami majątku dłużnika i poręczyciela.
Decyzja Zarządu dotycząca zgłoszenia do masy upadłościowej Technologie Buczek S.A. wierzytelności w powyższej kwocie wynika z faktu kwestionowania skuteczności przejęcia części majątku. Jednocześnie Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, że posiadane przez Spółkę zabezpieczenia wierzytelności, wymienione w raporcie bieżącym nr 72/2006 pozostają skuteczne pomimo ogłoszenia upadłości Technologie Buczek S.A.
Decyzja Zarządu Eurofaktor S.A. jest działaniem ostrożnościowym i wynika wyłącznie z dążenia Zarządu do pełnego zabezpieczenia interesów Spółki oraz jej Akcjonariuszy.


10.10.200683/2006 Informacja na temat zbycia akcji Eurofaktor S.A.

Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, że w dniu 10 października 2006r. otrzymał informację od akcjonariusza Spółki - Zakładów Metalowych Polmetal Sp.z o.o. o zbyciu przez tego akcjonariusza w dniu 06 października 2006r. 59 749 akcji Spółki Eurofaktor S.A. serii F  tj. do poziomu poniżej 5% głosów na walnym zgromadzeniu Eurofaktor S.A.

03.10.200682/2006 Informacja uzupełniająca do raportu okresowego za I półrocze 2006.

W uzupełnieniu przekazanego w dniu 02.10.2006r. do publicznej wiadomości półrocznego raportu okresowego za okres od 01.01.2006 do 30.06.2006 Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, że zaprezentowane w  tabeli "Wybrane dane finansowe" w kolumnach: "półrocze 2005 w tys. zł" oraz "półrocze 2005 w tys. EUR" dane bilansowe, a mianowicie: suma aktywów, zobowiązania długoterminowe, zobowiązania krótkoterminowe, kapitał własny ogółem, kapitał podstawowy, liczba akcji, wartość księgowa na jedną akcję oraz rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję, przedstawiają wartości na 31.12.2005, a nie jak zostało podane na "półrocze 2005"

29.09.200681/2006 Informacja poufna

Zarząd Eurofaktor S.A. zgodnie ze złożonym oświadczeniem w zakresie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego zawartych w “Dobrych praktykach w spółkach publicznych 2005”, a w szczególności zasadą nr 24 oraz 26 informuje, że w dniu 29 września 2006r. powziął informację o nabyciu przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Eurofaktor S.A. Pana Henryka Hermanna udziałów w Spółce dominującej w stosunku do Emitenta tj. Bonum Sp. z o.o. W wyniku nabycia Pan Henryk Hermann zwiększył pakiet posiadanych w Spółce BONUM udziałów z 2.012 udziałów do 3212, na łączną liczbę wszystkich udziałów Spółki BONUM w liczbie 3.598. Jednocześnie na dalszych 384 udziałach Spółki zostało ustanowione prawo użytkowania na rzecz Henryka Hermanna. W związku z powyższymi transakcjami Pan Henryk Hermann jest właścicielem 89,3% udziałów oraz dysponuje 99,9% głosami w BONUM Sp. z o.o.

08.09.200680/2006 Aktualizacja informacji


W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 66/2005 z dnia 05.07.2005r. oraz informacji przekazanych przez Eurofaktor S.A. w raporcie okresowym za drugi kwartał 2006r. przekazanym do publicznej wiadomości w dniu 04.08.2006r. w pkt.20 raportu, Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, że w dniu 08.09.2006r. w wyniku podjętych przez Eurofaktor S.A. działań windykacyjnych nastąpiła spłata zadłużenia Górnośląskiego Funduszu Restrukturyzacyjnego S.A. z tytułu zawartej umowy pożyczki wraz z kosztami procesowymi i odsetkami w łącznej wysokości 265 935,68 zł, tym samym całość zadłużenia z tytułu udzielonej pożyczki została rozliczona.

07.09.200679/2006 Aktualizacja informacji

Zarząd Eurofaktor S.A. w nawiązaniu do raportów bieżących nr 67/2006 oraz nr 72/2006 informuje, że w dniu 6 września 2006 r. złożył do Sądu Rejonowego w Katowicach ul.Lompy 14 wniosek o wyłączenie przejętych przez Eurofaktor S.A. w dniu 19 lipca 2006r. 72.809 udziałów Huty Buczek Sp. z o. o. stanowiących zgodnie z danymi uzyskanymi z KRS 48,82% w kapitale zakładowym tej Spółki , z masy upadłości upadłego - Technologie Buczek S.A.

Podstawa prawna : Art. 56 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 o ofercie publicznej

01.09.200678/2006 Zawarcie przez Eurofaktor S.A. umowy kredytowej

Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, że w dniu 01.09.2006 r. otrzymał potwierdzenie zawarcia z bankiem Kredyt Bank S.A. w Warszawie umowy o kredyt obrotowy w rachunku bieżącym na kwotę 4.000.000 zł z terminem wymagalności 29.08.2007 r. Zabezpieczenie spłaty udzielonego kredytu stanowi hipoteka umowna kaucyjna do kwoty 2.056.000 zł, ustanowiona na nieruchomości zlokalizowanej w Mysłowicach przy ulicy Modrzewskiego 42, stanowiącej siedzibę Spółki wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej oraz przelew wierzytelności z tytułu zawartych przez Eurofaktor S.A. umów faktoringowych.
Warunki powyższej umowy zostały określone na zasadach rynkowych.

25.08.200677/2006 Wybór biegłego rewidenta na rok 2007.

Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, że w dniu 25 sierpnia 2006r. Rada Nadzorcza Eurofaktor S.A. na podstawie rekomendacji Komitetu Audytu dokonała wyboru firmy Ernst § Young Audit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Rondo ONZ 1, nr ewidencyjny 130, jako biegłego rewidenta w Spółce na rok 2007 r. do przeprowadzenia badania oraz przeglądu sprawozdań finansowych Eurofaktor S.A.

25.08.200676/2006 Wybór Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Eurofaktor S.A.

Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, że Rada Nadzorcza Eurofaktor S.A. na posiedzeniu w dniu 25 sierpnia 2006r. dokonała wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w osobie Pana Tomasza Srokosza powołanego na Członka Rady przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Eurofaktor S.A. w dniu 29 czerwca 2006r.
Życiorys Pana Tomasza Srokosza został przekazany do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 60/2006 w dniu 30 czerwca 2006r.

25.08.200675/2006 Powołanie Członka Zarządu Eurofaktor S.A.

W dniu 25 sierpnia 2006 roku Rada Nadzorcza Eurofaktor S.A. powołała nowego Członka Zarządu w osobie Pana Bronisława Hermanna.

25.08.200674/2006 Powołanie Prezesa Zarządu Eurofaktor S.A.

W dniu 25 sierpnia 2006r. Rada Nadzorcza Eurofaktor S.A. powołała Prezesa Zarządu Spółki Eurofaktor S.A. w osobie Pana Tomasza Tomaszewskiego.
Pan Tomasz Tomaszewski ma 33 lata, jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Marketing i Zarządzanie (lata 1992-98) oraz szkoleń w ASHRIDGE Universyty Management Centre (2001r.). W 2000r. ukończył kurs marketingu strategicznego IMD w Szwajcarii.

24.08.200673/2006 Emisja obligacji.

Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, że w dniu 23 sierpnia 2006r. Spółka Eurofaktor S.A. dokonała emisji 4 serii obligacji dyskontowych, z terminami zapadalności poniżej roku, na łączną wartość 10,79 miliona złotych tj. o wartości przekraczającej 10% kapitałów własnych Emitenta.
Emisja została dokonana w ramach Umowy Agencyjnej Program Emisji Obligacji na kwotę 50 mln zł z bankiem Raiffeisen Bank Polska S.A., opisanej w raporcie bieżącym nr 85/2005.

23.08.200672/2006 Informacja poufna.

Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, iż w wyniku podjętych działań saldo wierzytelności wobec Spółki Technologie Buczek S.A. wynoszące na dzień 31 grudnia 2005 r. 31,5 mln zł zmniejszyło się na dzień 23 sierpnia 2006 r. do kwoty 10,1 mln zł. Pozostała do spłaty ekspozycja jest zabezpieczona zastawem rejestrowym, hipoteką na majątku Technologie Buczek SA oraz poręczeniem cywilnym GFR SA.

07.08.200671/2006 Wypłata dywidendy

Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, że zgodnie z podjętą w dniu 29.06.2006r. "Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przedmiocie podziału zysku netto wypracowanego w 2005 roku, w przedmiocie ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy", w dniu 07.08.2006 r. dokonał wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy w wysokości 4.514.460,86 zł (cztery miliony pięćset czternaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt złotych i osiemdziesiąt sześć groszy), to jest 0,91 zł (zero złotych i dziewięćdziesiąt jeden groszy) na akcję.
Jednocześnie Zarząd informuje, że wypłata dywidendy z akcji będących w publicznym obrocie nastąpiła za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. i jego uczestników.

07.08.200670/2006 Komentarz Zarządu Eurofaktor S.A. do wyników jednostkowych Eurofaktor S.A. za 2 kwartały 2006 r.

Zarząd Eurofaktor S.A. w załączeniu przekazuje komentarz do wyników jednostkowych Eurofaktor S.A. za 2 kwartały 2006 r.

pobierz: f47e540586_KOMENTARZ DO 2Q 2006.pdf
04.08.200669/2006 Aktualizacja informacji

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 123/2005 z dnia 30.12.2005 r. w sprawie sprzedaży przez Eurofaktor S.A. całego pakietu akcji Górnośląskiego Funduszu Restrukturyzacyjnego S.A. Spółce Stabilo Grup Sp. z o.o. Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, że w dniu 3.08.2006 r. wpłynął wniosek akcjonariusza Stabilo Grup sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, w którym akcjonariusz wystąpił do Eurofaktor S.A. o wyrażenie zgody na zwolnienie blokady, ustanowionej w wykonaniu umowy sprzedaży akcji GFR SA przez Eurofaktor SA z dnia 30.12.2005 r., w celu sprzedaży wszystkich posiadanych przez Stabilo Grup Sp. z o.o. dopuszczonych do obrotu publicznego akcji Eurofaktor S.A. tj. 468.746 akcji serii E i F, oznaczonych w KDPW kodem PLERFKT00010. Eurofaktor wystąpił do poręczycieli umowy opisanej w raporcie powyżej z wnioskiem o wyrażenie zgody na realizację przez Stabilo Grup Sp. z o.o. umowy w zaproponowanym trybie.

26.07.200668/2006 Spłata przez Stabilo Grup Sp.z o.o. pierwszej raty zadłużenia z tytułu nabycia całego pakietu akcji GFR S.A.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 123/2005 z dnia 30.12.2005r. w sprawie sprzedaży przez Eurofaktor S.A. całego pakietu akcji Górnośląskiego Funduszu Restrukturyzacyjnego S.A. Spółce Stabilo Grup Sp.z o.o. Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, że w dniu 25.07.2006r. w wyniku podjętych przez Eurofaktor S.A. działań windykacyjnych nastapiła spłata I raty zadłużenia Stabilo Grup Sp.z o.o. z tytułu zawartej umowy wraz z kosztami procesowymi i odsetkami w łącznej wysokości 2.669.524,77 zł.
Spłata nastąpiła w sposób gotówkowy bez konieczności naruszania zabezpieczeń umowy sprzedaży określonych w raporcie bieżącym nr 1/2006 z dnia 06.01.2006r. oraz 3/2006 z dnia 23.01.2006r. w związku z czym zabezpieczenia powyższej umowy zostały utrzymane na poziomie określonym w umowie .

20.07.200667/2006 Przejęcie przez Eurofaktor S.A. udziałów Huty Buczek Sp.z o.o.

Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, że w dniu 19.07.2006 r. wobec niewykonania przez Technologie Buczek S.A. zobowiązań zabezpieczonych zastawem rejestrowym na udziałach Huty Buczek Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu dokonał zgodnie z treścią zawartych umów przejęcia na własność będących do tej pory własnością Technologii Buczek S.A. z siedzibą w Sosnowcu 72.809 udziałów Huty Buczek Sp. z o.o. Przejęcie nastąpiło po cenie 100,00 ( sto) złotych za jeden udział.

12.07.200666/2006 Informacja

W związku ze zgłoszeniem przez akcjonariuszy: ZM Polmetal Sp. z o.o , Bogdana Fiszera oraz Stabilo Grup Sp. z o.o. sprzeciwów do uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia “EUROFAKTOR” S.A. z dnia 29.06.2006r. w sprawie zmiany zasad nabywania akcji własnych celem ich umorzenia Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, że Spółka w celu wyjaśnienia czy zgłoszenie przez akcjonariusza sprzeciwu do powyższej uchwały nie może stanowić przeszkody do przeprowadzenia przez Eurofaktor S.A. transakcji nabycia akcji własnych, a w szczególności ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji własnych zwraca się do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd o wydanie opinii w w/w sprawie.

12.07.200665/2006 Odpowiedzi Zarządu na pytania Akcjonariuszy na ZWZ Eurofaktor S.A. w dniu 29.06.2006 r.

Zarząd Eurofaktor S.A. przekazuje do publicznej wiadomości odpowiedzi na pytania zadane przez Akcjonariuszy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Eurofaktor S.A., które odbyło się w dniu 29.06.2006 r.

04.07.200664/2006 Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2005.

Zarząd Eurofaktor S.A. przekazuje w załączeniu wykaz informacji przekazanych przez Spółkę do publicznej wiadomości w roku 2005.
Jednocześnie Zarząd informuje, że informacje te są dostępne na stronie internetowej www.eurofaktor.pl , w zakładce "Inwestorzy".


pobierz: Wykaz_wiadomosci_publicznych_Eurofaktor_S_A_za_2005.pdf
30.06.200663/2006 Oświadczenie w sprawie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego zawartych w 

Zarząd Eurofaktor S.A., na podstawie § 29 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych, przekazuje do publicznej wiadomości oświadczenie w zakresie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego zawartych w "Dobrych praktykach w spółkach publicznych 2005".
Powyższe oświadczenie zostało pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą Eurofaktor S.A. w dniu 21.06.2006 r. i zatwierdzone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Eurofaktor S.A. w dniu 29.06.2006 r.


pobierz: Dobre-Praktyki-2006.pdf
30.06.200662/2006 Wykaz akcjonariuszy reprezentujących powyżej 5% głosów na ZWZ Eurofaktor S.A. w dniu 29.06.2006 r
.

Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Eurofaktor S.A. w dniu 29.06.2006r. następujący akcjonariusze posiadali powyżej 5% głosów:
1) Henryk Hermann wraz z firmą BONUM Sp. z o.o.- 3.523.754 tj. 71,45% głosów na ZWZ ( udział w ogólnej liczbie głosów -50,91%)
2) Stabilo Grup Sp. z o.o.- 836 246 tj. 16,96% głosów na ZWZ ( udział w ogólnej liczbie głosów - 12,08%)
3) Zakłady Metalowe Polmetal Sp. z o.o.- 560 936 tj. 11,37% głosów na ZWZ ( udział w ogólnej liczbie głosów - 8,10%)

30.06.200661/2006 Decyzja ZWZ w sprawie wniosku akcjonariusza

Zarząd Eurofaktor S.A., w nawiązaniu do punktu 16 porządku obrad ZWZ w dniu 29.06.2006 zgłoszonego na wniosek akcjonariusza Stabilo Grup sp. z o.o. w sprawie: zgody Walnego Zgromadzenia Eurofaktor S.A. na przesunięcie terminu płatności zawartego w umowie zawartej przez Eurofaktor S.A. ze Stabilo Grup Sp. z o.o. dnia 30 grudnia 2005 r., informuje że projekt uchwały w tej sprawie zgłoszony przez ww. akcjonariusza w toku głosowania na ZWZ nie został podjęty.

30.06.200660/2006 Powołanie osoby nadzorującej

Na podstawie § 5 ust. 22 w związku z § 28 “Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005 w sprawie: informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych” Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Eurofaktor S.A. w dniu 29.06.2006 r. wybrało nowego członka Rady Nadzorczej Eurofaktor S.A. w osobie Pana Tomasza Srokosza.

30.06.200659/2006 Odwołanie osoby nadzorującej

Na podstawie § 5 pkt. 1 ppkt. 21 w związku z § 27 “Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych” Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Eurofaktor S.A. w dniu 29.06.2006r. odwołało ze składu Rady Nadzorczej Panią Justynę Pietrzak - Wróbel, pełniącą dotychczas funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, bez podania przyczyny odwołania.

30.06.200658/2006 Decyzja w sprawie dywidendy z zysku osiągniętego w roku 2005

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 50/2006 z dnia 21.06.2006 r. i nr 55/ 2006 z dnia 22.06.2006 r. w sprawie informacji na temat podziału zysku za rok 2005 Zarząd Eurofaktor S.A. na podstawie § 39 pkt.1 ppkt. 5 “Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych” informuje, że na wniosek akcjonariusza większościowego Bonum Sp. z o.o. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Eurofaktor S.A. w dniu 29.06.2006r. podjęło uchwałę w sprawie: podziału zysku netto wypracowanego w 2005 roku, w przedmiocie ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy, zgodnie z którą na wypłatę dywidendy postanowiło przeznaczyć kwotę 4.514.460,86 zł (cztery miliony pięćset czternaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt złotych i osiemdziesiąt sześć groszy), to jest 0,91 zł (zero złotych i dziewięćdziesiąt jeden groszy) na akcję.

Jednocześnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustaliło datę nabycia prawa do dywidendy na dzień 24 lipca 2006 roku (dzień dywidendy) oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 7 sierpnia 2006 roku.

Powyższe terminy zostały uzgodnione przez Zarząd Eurofaktor S.A. z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A.

30.06.200657/2006 Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Eurofaktor S.A. w dniu 29.06.2006 r.

Zarząd Eurofaktor S.A. zgodnie z § 39 pkt.1 ppkt.5 “Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych” przekazuje treść uchwał wraz z załącznikami, które zostały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Eurofaktor S.A., w dniu 29.06.2006r.
Jednocześnie Zarząd informuje, że sprawozdanie finansowe Eurofaktor S.A. za rok 2005, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2005r., skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurofaktor S.A. za rok 2005 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2005r. zostały opublikowane raportem bieżącym w dniu 14.06.2006r.


pobierz: rb-w_2006_57_all.pdf
28.06.200656/2006 wykaz akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZ Eurofaktor S.A. w dniu 29.06.2006r.

W dniu 28.06.2006 r. Zarząd Eurofaktor S.A. zgodnie z art.70 pkt.2 Ustawy o ofercie przekazał do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd wykaz akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Eurofaktor S.A. w dniu 29.06.2006 r.

22.06.200655/2006 Informacja na temat złożonych przez akcjonariuszy propozycji podziału zysku netto Eurofaktor S.A.

Zarząd Eurofaktor S.A., informuje iż w dniu 21.06.2006 r. otrzymał pismo od większościowego akcjonariusza tj. Bonum sp. z o.o. w sprawie podziału zysku netto Eurofaktor S.A. za 2005 r.

22.06.200654/2006 Aktualizacja raportu bieżącego nr 49/2006

Zarząd Eurofaktor S.A., w nawiązaniu do Raportu Bieżącego Nr 49/2006 z dnia 21.06.2006 r. w  sprawie przekazania projektów uchwał na ZWZ Eurofaktor S.A. zwołane na dzień 29.06.2006 r., informuje że projekt uchwały w sprawie zgody WZ na przesunięcie terminu płatności zawartego w umowie zawartej przez Eurofaktor S.A. a Stabilo Grup Sp. z o.o. z dnia 30 grudnia 2005r. został przekazany przez Stabilo Grup Sp. z o.o. w załączeniu wniosku tego akcjonariusza o zamieszczenie tej sprawy w porządku obrad ZWZ Eurofaktor S.A., natomiast projekt uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Eurofaktor S.A. został przekazany do publicznej wiadomości w związku z wnioskiem tego samego akcjonariusza o zamieszczenie tej sprawy w porządku obrad ZWZ.

21.06.200653/2006 Przekazanie jednolitej treści Statutu.

Zarząd Eurofaktor S.A. przekazuje jednolitą treść Statutu Spółki Eurofaktor S.A. zatwierdzoną przez Radę Nadzorczą na posiedzeniu w dniu 21.06.2006r.
pobierz: e1474bc5ff_statut Eurofaktor S.A.- 21.06.2006.pdf
21.06.200652/2006 Wybór biegłego rewidenta.

Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, że dniu 21.06.2006r. Rada Nadzorcza EUROFAKTOR S.A. na podstawie rekomendacji Komitetu Audytu dokonała wyboru firmy Ernst § Young Audit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Rondo ONZ 1, nr ewidencyjny 130, jako biegłego rewidenta w Spółce na rok 2006 r. do przeprowadzenia badania oraz przeglądu sprawozdań finansowych Eurofaktor S.A.
21.06.200651/2006 Zwięzła ocena sytuacji Spółki dokonana przez Radę Nadzorczą Eurofaktor S.A.

Zgodnie z zasadą 18 ładu korporacyjnego Zarząd Eurofaktor S.A. przekazuje ocenę sytuacji Spółki przez Radę Nadzorczą zatwierdzoną na posiedzeniu w dniu 21.06.2006r.
pobierz: b34c13d8e1_RN-ocena sytuacji 2005.pdf
21.06.200650/2006 Informacje na temat podziału zysku za rok 2005

Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, że w dniu 21.06.2006r Rada Nadzorcza Eurofaktor S.A. negatywnie zaopiniowała wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok 2005 r. i tym samym par. 1 przekazanego projektu Uchwały w powyższej sprawie na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Eurofaktor S.A. zwołane na dzień 29.06.2006r. Rada Nadzorcza uznała, że kwota dywidendy powinna być wyższa.
21.06.200649/2006 Przekazanie projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Eurofaktor S.A. zwołane na dzień 29.06.2006r.

Zarząd Eurofaktor S.A. przekazuje treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Eurofaktor S.A. zwołane na dzień 29.06.2006r. wraz z załącznikami. Jednocześnie Zarząd informuje, że Sprawozdanie finansowe Eurofaktor S.A. za rok 2005, Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2005r. , skonsolidowane sprawozdanie Eurofaktor S.A. za rok 2005 , Sprawozdanie Zarządu Eurofaktor S.A. z działalności Grupy Kapitałowej w 2005r. stanowiące załączniki do niniejszych projektów uchwał zostały przekazne do publicznej wiadomości w dniu 14.06.2006r.
pobierz: 1188f776df_Sprawozdanie_i_dobre_praktyki.pdf
14.06.200648/2006 Informacje dotyczące wysokości dywidendy z zysku netto wypracowanego w 2005 r.

Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, iż konsekwentnie do założeń strategii Spółki przyjętej na lata 2006-2009 postanawia zarekomendować Walnemu Zgromadzeniu Eurofaktor S.A. zwołanemu na dzień 29.06.2006r. wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy z zysku netto wypracowanego przez Spółkę w roku 2005 w wysokości 0,60 zł na akcję tj.52,7% zysku netto ogółem.
14.06.200647/2006 Komentarz Zarządu w sprawie konsolidacji sprawozdań finansowych Eurofaktor S.A. i Grupy GFR S.A. za 2005 r.

Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, iż zgodnie z obowiązującymi Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, pomimo zbycia całego pakietu akcji spółki GFR S.A. w dniu 30.12.2005r. i  utraty kontroli nad Grupa GFR S.A., Spółka była zobowiązana dokonać konsolidacji sprawozdań finansowych za 2005 r. z Grupą GFR.
06.06.200646/2006 Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurofaktor S.A. zwołanego na dzień 29.06.2006r.

Zarząd EUROFAKTOR S.A. z siedzibą w Mysłowicach, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Krajowego pod numerem KRS 0000038155, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROFAKTOR S.A. na dzień 29.06.2006r. na godz.11.00. w Mysłowicach w Miejskim Centrum Kultury ul. Grunwaldzka 7.
01.06.200645/2006 Informacja na temat częściowego zbycia akcji Eurofaktor S.A.

Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, że w dniu 31.05.2006 r. otrzymał zawiadomienie od ING Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.działającego w imieniu ING Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Akcji, ING Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Zrównoważonego, ING Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Stabilnego Wzrostu Emerytura Plus oraz ING Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Akcji 2, że w dniu 31 maja 2006r. nastąpiło częściowe zbycie posiadanych przez te podmioty akcji Spółki Eurofaktor S.A. do progu poniżej 5%.
30.05.200644/2006 Zmiana daty przekazania jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego Eurofaktor S.A. za 2005r.

Zarząd Eurofaktor S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 43/2006 z dnia 25.05.2006r. informuje, że zmienia datę przekazania jednostkowego raportu rocznego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za 2005r.
Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny Eurofaktor S.A. za 2005r. zostaną przekazane do publicznej wiadomości w dniu 14.06.2006r.
25.05.200643/2006 Informacja dotycząca zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurofaktor S.A. i jego odwołania.

Zarząd EUROFAKTOR S.A. z siedzibą w Mysłowicach, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Krajowego pod numerem KRS 0000038155 informuje, że w dniu 24.05.2006r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ukazało się ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROFAKTOR S.A. na dzień 16.06.2006r. na godz.11.00. w Mysłowicach w Miejskim Centrum Kultury ul. Grunwaldzka 7, z następującym porządkiem obrad:
....
Jednocześnie Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym odwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 16.06.2006r. Nowy termin Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostanie podany do publicznej wiadomości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, tak aby ZWZ odbyło się do 30.06.2006 r.
Powodem odwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest przedłużający się proces uzyskiwania zbadanych przez biegłego rewidenta sprawozdań finansowych niektórych podmiotów, które pomimo że obecnie nie są zależne od Eurofaktor S.A. są konsolidowane ze sprawozdaniem finansowym Emitenta za 2005 r.
24.05.200642/2006 Emisja obligacji.

Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, że w dniu 24 maja 2006 r. Spółka Eurofaktor S.A. dokonała emisji 8 serii obligacji dyskontowych, z terminami zapadalności poniżej roku, na łączną wartość 15 milionów złotych tj. o wartości przekraczającej 10% kapitałów własnych Emitenta.
Emisja została dokonana w trybie emisji niepublicznej, w ramach Umowy o Organizacji, Prowadzeniu i Obsłudze Emisji Obligacji zawartej 18.01.2005r. z bankiem PKO BP S.A., opisanej w raporcie bieżącym nr 6/2005.
18.05.200641/2006 Warunkowe przejęcie przez Eurofaktor S.A. akcji Spółki Zakłady Gumowe Bytom S.A.

Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, że w dniu 18.05.2006r. dokonał warunkowego przejęcia 1 036 747 akcji ZG Bytom S.A. po cenie 18,77 zł za jedną akcję, będących własnością Górnośląskiego Funduszu Restrukturyzacyjnego S.A.
04.05.200640/2006 Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na NWZ Eurofaktor S.A. w dniu 28.04.2006r.

Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, że akcjonariuszem posiadającym powyżej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Eurofaktor S.A., które odbyło się w dniu 28.04.2006r. był Pan Henryk Hermann wraz z firmą BONUM sp.z o.o., który reprezentował 3.523.754 tj. 99,999% głosów na Walnym Zgromadzeniu (udział w ogólnej liczbie głosów 50,91%).
28.04.200639/2006 Decyzja KDPW S.A. o ustaleniu daty asymilacji akcji serii F.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 36/2006 z dnia 26.04.2006r. Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, że w dniu 28.04.2006 r. otrzymał Uchwałę Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie dokonania przez KDPW S.A. w dniu 08.05.2006r. asymilacji 560.946 akcji serii F spółki Eurofaktor S.A. oznaczonych kodem PLERFKT00036 z 3.910.000 akcjami Eurofaktor S.A. oznaczonych kodem PLERFKT00010.
28.04.200638/2006 Treść uchwały podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Eurofaktor S.A. w dniu 28.04.2006r.

Zarząd Eurofaktor S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwały podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Eurofaktor S.A. w dniu 28.04.2006r.
26.04.200637/2006 Wykaz akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZ Eurofaktor S.A. zwołanym na dzień 28.04.2006 r.

Zarząd Eurofaktor S.A. przekazał do KPWiG listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Eurofaktor S.A. zwołanym na dzień 28.04.2006 r.
26.04.200636/2006 Informacja na temat daty wprowadzenia do obrotu giełdowego akcji Eurofaktor serii F

Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, że w dniu 26.04.2006 r. otrzymał Uchwałę Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcji zwykłych na okaziciela serii F Spółki Eurofaktor S.A.
20.04.200635/2006 Strategia rozwoju Spółki Eurofaktor S.A. na lata 2006-2009.

Zarząd Eurofaktor S.A. przekazuje opracowaną "Strategię rozwoju Spółki Eurofaktor S.A. na lata 2006-2009" przedstawioną w załączniku do niniejszego raportu.
Powyższa Strategia została zatwierdzona przez Radę Nadzorczą Eurofaktor S.A. na posiedzeniu w dniu 19.04.2006r.
pobierz: a194cffcdd_Strategia_na_lata_2006-2009.pdf
19.04.200634/2006 Przekazanie treści projektu uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 28.04.2006r.

Zarząd Eurofaktor S.A. przekazuje treść projektu Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurofaktor S.A. zwołanego na dzień 28.04.2006r., który został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą Eurofaktor S.A. na posiedzeniu w dniu 19.04.2006r.
Jednocześnie Zarząd informuje, że Rada Nadzorcza zobowiązała Zarząd do przedstawienia rekomendacji Walnemu Zgromadzeniu jednostkowej ceny nabycia akcji.
19.04.200633/2006 Przedłużenie okresu delegowania osoby zarządzającej.

Zarząd Eurofaktor S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 11/2006 przekazanego do publicznej wiadomości w dniu 04.03.2006r. informuje, że Rada Nadzorcza Eurofaktor S.A. na posiedzeniu w dniu 19.04.2006r. postanowiła na mocy art.383 § 1 kodeksu spółek handlowych przedłużyć okres delegowania Przewodniczącego Rady Nadzorczej Henryka Hermanna do Zarządu Eurofaktor S.A. o 1 miesiąc.
13.04.200632/2006 Informacja na temat
Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, że została opracowana "Strategia rozwoju spółki Eurofaktor S.A. na lata 2006-2009", która będzie przedmiotem zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą Eurofaktor S.A. w dniu 19.04.2006 r.
Powyższa strategia zostanie przekazana do publicznej wiadomości w dniu 20.04.2006 r.
13.04.200631/2006 Informacja na temat daty asymilacji akcji Eurofaktor S.A. serii E

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 29/2006 z dnia 07.04.2006 r. Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, że w dniu 13.04.2006 r. otrzymał Uchwałę Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie dokonania przez KDPW S.A. w dniu 18.04.2006 r. asymilacji 1.510.000 akcji spółki Eurofaktor S.A. oznaczonych kodem PLERFKT00028 z 2.400.000 akcjami Eurofaktor S.A. oznaczonych kodem PLERFKT00010.
Akcje objęte asymilacją otrzymują kod PLERFKT00010.
W związku z powyższym z dniem 18.04.2006 r. kodem PLERFKT00010 oznaczonych będzie 3.910.000 akcji Eurofaktor S.A.
10.04.200630/2006 Przekazanie do publicznej wiadomości nazwy kontrahenta znaczącej umowy zawartej przez ZG Bytom S.A.

Zarząd Eurofaktor S.A. w uzupełnieniu raportu bieżącego nr 97/2005 z dnia 10.10.2005r. przekazuje do publicznej wiadomości, iż kontrahentem, z którym Zakłady Gumowe Bytom S.A. zawarły znaczącą umowę opisaną w powyższym raporcie jest Handlowo-Komercyjne Przedsiębiorstwo "Krymtorg" m.Ewpatoria -Ukraina.
07.04.200629/2006 Informacja na temat ustalenia daty pierwszego notowania akcji zwykłych na okaziciela Eurofaktor S.A. serii E.

Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, że w dniu 07.04.2006 r. otrzymał Uchwałę Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 06 kwietnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcji zwykłych na okaziciela serii E Spółki Eurofaktor S.A.
06.04.200628/2006 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurofaktor S.A. na dzień 28.04.2006r.

Zarząd EUROFAKTOR S.A. z siedzibą w Mysłowicach, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Krajowego pod numerem KRS 0000038155, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EUROFAKTOR S.A.
Zgromadzenie odbędzie się w dniu 28.04.2006r. o godz.11.00 w siedzibie spółki na ul. Modrzewskiego 42 w Mysłowicach.
06.04.200627/2006 Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Eurofaktor S.A. w dniu 01.04.2006r.

Zarząd Eurofaktor S.A. przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 01.04.2006r.
01.04.200626/2006 Powołanie nowych członków do Rady Nadzorczej Eurofaktor S.A.

Zarząd Eurofaktor S.A. zgodnie z par. 5 ust. 1 pkt. 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005 r. informuje, że w dniu 01.04.2006 r. Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powołano na Członków Rady Nadzorczej Eurofaktor S.A. Pana Andrzeja Barczaka oraz Pana Wiesława Olesia.
pobierz: b6ca8e6f4e_nowi_czlonkowie_RN_Eurofaktor_060401.pdf
01.04.200625/2006 Przekazanie treści uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurofaktor S.A.

Zarząd Eurofaktor S.A. przekazuje treści uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Eurofaktor S.A. w dniu 01 kwietnia 2006 r.
pobierz: 078b9a3c45_uchwaly_Eurofaktor_060401.pdf
31.03.200624/2006 Komunikat przekazany dla informacji KPWiG.

Komunikat przekazany dla informacji KPWiG.
29.03.200623/2006 Emisja Obligacji.

Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, że w dniu 28 marca 2006r. Spółka Eurofaktor S.A. dokonała emisji 8 serii obligacji dyskontowych, z terminami zapadalności poniżej roku, na łączną wartość 15 milionów złotych tj. o wartości przekraczającej 10% kapitałów własnych Emitenta.
28.03.200622/2006 Przedłużenie obowiązywania umowy kredytu w rachunku bieżącym

W celu aktualizacji raportu bieżącego Nr 9/2006 z dnia 27.02.2006 r. oraz raportu bieżącego Nr 15/2006 z dnia 10.03.2006 r. Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, że w dniu 27.03.2006 zawarł z bankiem PKO BP Centrum Korporacyjne Rybnik Aneks do umowy kredytu w rachunku bieżącym na kwotę 15.000.000 zł. przedłużający okres obowiązywania umowy do dnia 31.12.2006r. Pozostałe warunki umowy nie uległy zmianie.
28.03.200621/2006 Zwiększenie programu Emisji Obligacji.

W celu aktualizacji raportu bieżącego Nr 85/2005 z dnia 02.09.2005 r., Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, iż w dniu 27 marca 2006 r. podpisał z Raiffeisen Bank Polska S.A. Aneks Nr 1 do Umowy Dealerskiej z dnia 30.08.2005 r. oraz Aneks Nr 1 do Umowy Agencyjnej z dnia 30.08.2005 r., zgodnie z którymi podwyższeniu uległa wartosć otwartego Programu Emisji Obligacji z 40 mln zł do 50 mln. zł.
24.03.200620/2006 Przekazanie projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na 01.04.2006 r.

Zarząd Eurofaktor S.A. przekazuje treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na wniosek akcjonariusza na dzień 01 kwietnia 2006 r.
23.03.200619/2006 Informacja na temat zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurofaktor S.A.

Zarząd EUROFAKTOR S.A. z siedzibą w Mysłowicach, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych informuje, że w terminie pomiędzy 24 -28 kwietnia 2006 r. zwoła Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EUROFAKTOR S.A.
23.03.200618/2006 Rezygnacja osoby nadzorującej Eurofaktor S.A.

Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, że w dniu 22.03.2006r. powziął informację o rezygnacji przez Pana Piotra Zagała z funkcji Członka Rady Nadzorczej Eurofaktor S.A.
Przyczyną rezygnacji jest duże zaangażowanie Pana Piotra Zagała w prace w dziale inwestycyjnym SEB TFI S.A. , co w jego opinii skutkuje niemożnością sprawnego i skutecznego pełnienia funkcji nadzorczych w Spółce Eurofaktor S.A.
21.03.200617/2006 Konwersja akcji Eurofaktor S.A.serii E na akcje na okaziciela.

Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, że w dniu 20 marca 2006 r. otrzymał uchwałę Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. o dokonaniu z dniem 21.03.2006 konwersji 1.510.000 sztuk akcji imiennych Spółki Eurofaktor S.A. serii E, uprzywilejowanych co do głosu w stosunku 2 do 1, oznaczonych kodem PLERFKT 00028 , na akcje zwykłe na okaziciela.
14.03.200616/2006 Informacja na temat sprzedaży akcji Eurofaktor S.A. serii G

Zarząd EUROFAKTOR S.A. informuje, że w dniu 13 marca 2006 r. otrzymał informację od osoby obowiązanej do przekazania informacji, o dokonanych w dniach 02 ,03 oraz 06 marca 2006 niżej wyszczególnionych transakcjach sprzedaży akcji Eurofaktor S.A. serii G na regulowanym rynku giełdowym, przez podmioty blisko związane z osobą obowiązaną do przekazania informacji, a mianowicie: w dniu 02 marca 2006r. dokonano transakcji sprzedaży w ilości 6.935 sztuk akcji, po cenie 14,13 zł za jedną akcję, w dniu 03 marca 2006r. dokonano transakcji sprzedaży 5.350 sztuk akcji po cenie 13,99 zł za akcję, w dniu 06 marca 2006 dokonano transakcji sprzedaży 46.335 sztuk akcji po cenie 12,83 zł za akcję.
10.03.200615/2006 Aktualizacja raportu bieżącego nr 9/2006

W celu aktualizacji raportu bieżącego nr 9/2006 z dnia 27.02.2006r. Zarząd Eurofaktor S.A. informuje o zawarciu kolejnej umowy kredytowej z Bankiem PKO BP Centrum Korporacyjne w Rybniku w wysokości 2 miliony złotych, z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności. Warunki umowy zostały określone na zasadach rynkowych. Umowa została zawarta na okres do 18 lipca 2006r.
10.03.200614/2006 Emisja obligacji

Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, że w dniu 9 marca 2006r. Spółka Eurofaktor S.A. dokonała emisji 5 serii obligacji dyskontowych, z terminami zapadalności poniżej roku, na łączną wartość 10 milionów złotych tj. o wartości przekraczającej 10% kapitałów własnych Emitenta.
Emisja została dokonana w ramach Umowy o Organizacji, Prowadzeniu i Obsłudze Emisji Obligacji zawartej 18.01.2005r. z bankiem PKO BP S.A., opisanej w raporcie bieżącym nr 6/2005.
10.03.200613/2006 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Eurofaktor S.A. w dniu 01.04.2006r.-porządek obrad

Zarząd EUROFAKTOR S.A. z siedzibą w Mysłowicach, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Krajowego pod numerem KRS 0000038155, działając na podstawie art. 402 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, na wniosek akcjonariusza, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EUROFAKTOR S.A.
Zgromadzenie odbędzie się w dniu 01.04.2006r. o godz.10.00. w Mysłowicach w siedzibie Spółki przy ul. Modrzewskiego 42.
07.03.200612/2006 Informacja na temat sprzedaży akcji Eurofaktor serii G.

Zarząd EUROFAKTOR S.A. informuje, że w dniu 07 marca 2006 r. otrzymał informację od osoby obowiązanej do przekazania informacji, o dokonanych w dniach od 23 lutego 2006 do 01 marca 2006 niżej wyszczególnionych transakcjach sprzedaży akcji Eurofaktor S.A. serii G na regulowanym rynku giełdowym, przez podmioty blisko związane z osobą obowiązaną do przekazania informacji.
06.03.200611/2006 Powołanie osoby zarządzającej

Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, iż na posiedzeniu w dniu 04 marca 2006 r. Rada Nadzorcza Eurofaktor S.A. działając na podstawie przepisu 383 pat.1 KSH postanowiła delegować Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Henryka Hermanna do Zarządu Spółki na okres dwóch miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały.
04.03.200610/2006 Rezygnacja z pełnionej funkcji Prezesa Zarządu.

Zarząd Eurofaktor S.A. zgodnie z par. 5 ust. 1 pkt. 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, informuje iż w dniu 04 marca 2006 r. została złożona na ręce Rady Nadzorczej Eurofaktor S.A. rezygnacja Pana Bogdana Fiszera z pełnionej funkcji Prezesa Zarządu Eurofaktor S.A.
Rada Nadzorcza rezygnację powyższą przyjęła w formie uchwały.
27.02.20069/2006 Zawarcie przez Emitenta umów kredytowych

W celu aktualizacji raportu bieżącego nr 120/2005 z dnia 30.12.2005r. Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, że w dniu 27.02.2006 otrzymał potwierdzenie zawarcia z bankiem PKO BP Centrum Korporacyjne Rybnik aneksu do opisanej w raporcie znaczącej umowy kredytu w rachunku bieżącym w kwocie 15.000.000 zł. przedłużającego okres obowiązywania umowy do dnia 27.03.2006r. Pozstałe warunki umowy nie uległy zmianie.
23.02.20068/2006 Udzielenie pożyczki ZM Polmetal Sp.z o.o.

W celu aktualizacji raportu bieżącego nr 7/2006 z dnia 21.02.2006r. Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, że w dniu 22.02.2006r. Emitent udzielił Spółce - Zakłady Metalowe Polmetal Sp. z o.o. pożyczki w wysokości 1.800.000 zł, z przeznaczeniem na cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą , z terminem spłaty do dnia 31 maja 2006r.
21.02.20067/2006 Informacja na temat stanu rozliczeń z tytułu umów zawartych z ZM Polmetal Sp.z o.o.

W związku pytaniami akcjonariuszy dotyczącego stanu rozliczeń z firmą Zakłady Metalowe Polmetal Sp. z o.o. Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, że na dzień 21.02.2006 r. saldo zaangażowania wynosi 29.595,4 tys.zł.
16.02.20066/2006 Korekta do jednostkowego sprawozdania finansowego Eurofaktor S.A. za IV kwartał 2005r.

W nawiązaniu do opublikowanego w dniu 14.02.2006r. raportu jednostkowego za IV kwartał 2005 roku Eurofaktor S.A., ze względu na błąd obliczeniowy, w załączeniu przesyłamy korektę formularza "Wybrane dane finansowe ".
pobierz: ef78ed089e_Załącznik do raportu bieżącego nr 6 2006.pdf
07.02.20065/2006 Powołanie osoby zarządzającej Emitenta.

Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, że Rada Nadzorcza Eurofaktor S.A. na posiedzeniu w dniu 06.02.2006r. dokonała rozszerzenia składu Zarządu Eurofaktor S.A. powołując nowego Członka Zarządu w osobie Pana Janusza Zimocha.
31.01.20064/2006 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2006 roku.

Zarząd Eurofaktor S.A., podaje do wiadomości publicznej daty przekazywania raportów okresowych w 2006 roku.
23.01.20063/2006 Aktualizacja raportu bieżącego nr 1/2006

W celu aktualizacji raportu bieżącego nr 1/2006 z dnia 06.01.2006r. Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, że w dniu 23.01.2006r. wpłynęło do Spółki potwierdzenie stanu rachunku inwestycyjnego, którego właścicielem jest Stabilo Grup Sp. z o .o., prowadzonego przez Bank PKO BP S.A. Bankowy Dom Maklerski w Katowicach wg. stanu na dzień 20.01.2006r., z którego wynika iż została dokonana blokada posiadanych przez Stabilo Grup Sp. z o.o. akcji spółki publicznej . 
19.01.20062/2006 Zawarcie przez Emitenta znaczącej umowy.

Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, że w dniu 18 stycznia 2006 r. zawarł znaczącą umowę ze Spółką FZOŚ FAZOS S.A., w wykonaniu której nabył weksle z wystawienia FM FAMUR SA. na łączną kwotę 10.000.000,- zł.
Umowa została zawarta na warunkach rynkowych, jest bezwarunkowa, nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych.
06.01.20061/2006 Wykonanie warunku zawartego w umowie znaczącej.

W nawiązaniu do raportu bieżącego Nr 123/2005 z dnia 30.12.2005 r. Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, że w dniu 05 stycznia 2006 r. został spełniony warunek określony w umowie sprzedaży akcji GFR S.A. zawartej w dniu 30.12.2005 r. pomiędzy Eurofaktor S.A. a Stabilo Grup sp. z o.o.

 

2013 © GREMI INWESTYCJE S.A.