Relacje Inwestorskie GREMI INWESTYCJE S.A.strona główna GREMI INWESTYCJE S.A.english version
SpółkaKalendariumInformacje FinansoweRaportyAkcjePrezentacje
Raporty bieżące
       2016
       2015
       2014
       2013
       2012
       2011
       2010
       2009
       2008
       2007
       2006
       2005
       2004
Raporty okresowe

Komunikaty giełdowe Emitenta za rok 2007

21.12.2007118/2007 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ Eurofaktor S.A. w dniu 19.12.2007 r.

Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Eurofaktor S.A. w dniu 19.12.2007r. akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% głosów byli:

1)Spółka Bonum Sp. z o.o., która reprezentowała 3.755.319 głosów stanowiących 89,33% głosów na tym zgromadzeniu. Udział tych głosów w ogólnej liczbie wynosi 54,26%.

2)Spółka Stabilo Grup Sp. z o.o. , która reprezentowała 398.746 głosów stanowiących 9,48% głosów na tym zgromadzeniu. Udział tych głosów w ogólnej liczbie stanowi 5,76%.

20.12.2007117/2007 Powołanie osób nadzorujących.

Na podstawie § 5 ust.1 pkt. 22 w związku z § 28 "Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych", Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Eurofaktor S.A, w dniu 19 grudnia 2007r. powołało nowych członków Rady Nadzorczej Eurofaktor S.A. w osobach: Pana Grzegorza Hajdarowicza, Pani Doroty Hajdarowicz, Pani Zofii Hajdarowicz oraz Pana Krzysztofa Pytla.

Jednocześnie NWZ Eurofaktor S.A. powierzyło Panu Grzegorzowi Hajdarowiczowi funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Eurofaktor S.A.

20.12.2007116/2007 Odwołanie osób nadzorujących.

Na podstawie § 5 ust.1 pkt. 21 w związku z § 27 "Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych" Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Eurofaktor S.A. w dniu 19.12.2007r. odwołało ze składu Rady Nadzorczej następujących członków Rady : 
Pana Henryka Kondzielnika pełniącego dotychczas funkcję Zastępcy Sekretarza Rady Nadzorczej Eurofaktor S.A,
Pana Andrzeja Barczaka pełniącego funkcję Członka Rady Nadzorczej Eurofaktor S.A.,
Pana Macieja Matusiaka pełniącego funkcję Członka Rady Nadzorczej Eurofaktor S.A

20.12.2007115/2007 Uchwały podjęte przez NWZ Eurofaktor S.A. w dniu 19.12.2007r.

Zarząd Eurofaktor S.A. przekazuje treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 19.12.2007r.

20.12.2007114/2007 Rezygnacja osoby nadzorującej.

Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, że w dniu 19 grudnia 2007 roku Pan Henryk Hermann złożył rezygnację z udziału w Radzie Nadzorczej oraz z pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Eurofaktor S.A.

13.12.2007113/2007 Aktualizacja informacji

Zarząd Eurofaktor S.A., w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 108/2007, informuje, że w dniu 13.12.2007r. powziął informację ze strony internetowej www.gpwinfostrefa.pl, opublikowaną przez Spółkę LC Corp S.A. w raporcie bieżącym nr 66/2007 z dnia 12.12.2007r., iż w związku ze spełnieniem się warunku zawarcia umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Katowicach przy ulicy Ceglanej o łącznej powierzchni 103.940 m2, jednostka zależna od LC Corp S.A. - Warszawa Nieruchomości sp. z o.o. zawarła w dniu 12.12.2007r. ze Spółką Brynów Park sp. z o.o. umowę nabycia prawa użytkowania wieczystego powyższej nieruchomości za łączną cenę netto 114.334.000,00 zł (słownie: sto czternaście milionów trzysta trzydzieści cztery tysiące złotych).
Warunkiem nabycia przedmiotowej nieruchomości było między innymi nie skorzystanie z prawa pierwokupu przez Prezydenta Miasta Katowic, przysługującego Gminie Katowice na podstawie art. 109 ust. 1 pkt.2) Ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami.

11.12.2007112/2007 Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Eurofaktor S.A. zwołane na dzień 19.12.2007r.

Zarząd Eurofaktor S.A. przekazuje treść projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Eurofaktor S.A. zwołane na dzień 19.12.2007r. Projekty uchwał w sprawie zmian statutu Spółki zostały przedstawione do zaopiniowania Radzie Nadzorczej i uzyskały pozytywną opinię Rady Nadzorczej Eurofaktor S.A.

06.12.2007111/2007 Informacje dotyczące przebiegu postępowania o ogłoszenie upadłości.

Zarząd Eurofaktor S.A., w nawiązaniu do raportów bieżących nr 86/2007 oraz 99/2007, informuje, że w dniu 05 grudnia 2007r. uzyskał w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód w Katowicach kopię wniosku złożonego przez Spółkę Clever Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach, o cofnięcie wniosku o ogłoszenie upadłości Eurofaktor S.A., w związku ze spłatą przez Emitenta zobowiązań wobec tej Spółki.

05.12.2007110/2007 Informacja na temat sprzedaży udziałów BONUM Sp. z o.o.

Zgodnie z przyjętymi przez Spółkę zasadami ładu korporacyjnego Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, że w dniu 04 grudnia 2007r. Pan Bronisław Hermann -Wiceprezes Zarządu Eurofaktor S.A. sprzedał 180 udziałów w Spółce BONUM Sp. z o.o. tj. podmiocie dominującym w stosunku do Emitenta Pani Annie Zabiełło- Warzecha.

W związku z zawarciem wyżej wymienionej transakcji Pan Bronisław Hermann aktualnie posiada 1 619 udziałów BONUM Sp. z o.o. stanowiących 45% w kapitale zakładowym i wykonuje prawo z takiej samej ilości głosów na walnym zgromadzeniu udziałowców tej Spółki.

03.12.2007109/2007 Zawarcie aneksu do umowy sprzedaży wierzytelności.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 105/2007 Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, że w dniu 03 grudnia 2007r. pomiędzy Eurofaktor S.A. (Cedentem), a Spółką Avalon Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach (Cesjonariuszem) został zawarty aneks do podpisanej pomiędzy w/w Stronami umowy sprzedaży wymagalnych wierzytelności przysługujących Eurofaktor S.A. wobec Zakładów Metalowych POLMETAL Sp. z o.o., opisanej w wyżej wymienionym raporcie, na mocy którego termin płatności przez Cesjonariusza pierwszej raty w wysokości 10.000.000 PLN został przesunięty do dnia 31.12.2007r.

28.11.2007108/2007 Informacja poufna.

Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, że w dniu 28.11.2007r, powziął ze strony internetowej www.gpwinfostrefa.pl informację opublikowaną przez Spółkę LC Corp S.A. w raporcie bieżącym 59/2007 tej Spółki, iż w dniu 26.11.2007 r. jednostka zależna od LC Corp S.A.- Warszawa Nieruchomości sp. z o.o., zawarła z Brynów Park Sp. z o.o. warunkową umowę nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Katowicach przy ul. Ceglanej o łącznej powierzchni 103.940 m2 za łączną cenę netto 114.334.000,00 zł (sto czternaście milionów trzysta trzydzieści cztery tysiące złotych).
Warunkiem nabycia przedmiotowej nieruchomości jest między innymi nie skorzystanie z prawa pierwokupu przez Prezydenta Miasta Katowic przysługującego Gminie Katowice na podstawie art. 109 ust. 1 pkt. 2) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
Zgodnie z posiadanymi przez Zarząd Eurofaktor S.A. informacjami, w przypadku ostatecznej realizacji wskazanej wyżej umowy i ziszczenia innych warunków, od których uzależniona będzie wypłata dywidendy, zawarcie w/w transakcji może oznaczać wpływ do Eurofaktor S.A. w roku 2008 kwoty około 35 milionów złotych z tytułu dywidendy z zysku Spółki Brynów Park Sp. z o.o. za rok 2007, należnej Eurofaktor S.A. jako udziałowcowi tej Spółki.

28.11.2007107/2007 Sprostowanie pomyłki pisarskiej zawartej w raporcie bieżącym nr 97/2007.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 97/2007 Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, że Pan Michał Golicz - Prezes Zarządu Spółki złożył egzamin sędziowski w roku 1986, a nie jak zostało podane w powyższym raporcie w roku 1996.

26.11.2007106/2007 Aktualizacja informacji.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 105/2007 Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, że w dniu 26 listopada 2007r. otrzymał pismo od Pani Anny Zabiełło - Warzecha, informujące o następujących powiązaniach pomiędzy Anną Zabiełło - Warzecha, a Emitentem, a Spółką AVALON Sp. z o.o. (Nabywcą wierzytelności opisanych w wyżej wymienionym raporcie):

Pani Anna Zabiełło - Warzecha posiada 50% udziałów dających prawo do wykonywania takiej samej ilości głosów w Spółce AVALON Sp. z o.o.

Pani Anna Zabiełło - Warzecha osobiście oraz poprzez posiadany pakiet kontrolny udziałów w Spółce Energosynergia Technologie Sp. z o.o. (udziałowca BONUM Sp. z o.o.) posiada udziały w kapitale zakładowym podmiotu dominującego w stosunku do Emitenta tj. BONUM Sp. z o.o.

22.11.2007105/2007 Zawarcie znaczącej umowy sprzedaży wierzytelności wobec ZM POLMETAL Sp. z o.o.

Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, że w dniu 22 listopada 2007r. pomiędzy Eurofaktor S.A. (Cedentem), a Spółką Avalon Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach (Cesjonariuszem) została zawarta umowa sprzedaży wymagalnych wierzytelności przysługujących Eurofaktor S.A. wobec Zakładów Metalowych POLMETAL Sp. z o.o., za cenę sprzedaży w wysokości 28.008.993,36 zł wraz z wszelkimi prawami z nią związanymi, w tym w szczególności zabezpieczeniami spłaty tych wierzytelności ustanowionymi w postaci weksli własnych, hipotek kaucyjnych oraz zastawów rejestrowych na środkach trwałych , a także na 777.995 akcjach Zakładów Gumowych Bytom S.A.

21.11.2007104/2007 Oddalenie zażalenia na zarządzenie Sądu o zwrocie wniosku o ogłoszenie upadłości ZM POLMETAL Sp. z o.o.

Zarząd Eurofaktor S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 64/2007 informuje, że w dniu 20 listopada 2007r. otrzymał postanowienie Sądu Okręgowego w Częstochowie, Wydziału V Gospodarczego o oddaleniu zażalenia złożonego przez Eurofaktor S.A. na zarządzenie Sądu Rejonowego w Częstochowie o zwrocie wniosku o ogłoszenie upadłości ZM POLMETAL Sp. z o.o. obejmującej likwidację majątku dłużnika . 

W związku z tym, że od powyższej decyzji Sądu Okręgowego nie przysługuje odwołanie należy uznać, że złożony przez Eurofaktor S.A. wniosek o ogłoszenie upadłości ZM POLMETAL Sp. z o.o. został przez powyższy Sąd oddalony.

Powodem podjęcia przez Sąd w/w decyzji był brak załączenia do wniosku poświadczonego za zgodność z oryginałem odpisu z KRS dłużnika .

16.11.2007103/2007 Rozwiązanie znaczącej umowy.

Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, że w dniu 16 listopada 2007r. otrzymał potwierdzenie rozwiązania z dniem 20 listopada 2007r. na mocy porozumienia stron znaczącej umowy zawartej przez Eurofaktor S.A. z Bankiem PEKAO S.A. z siedzibą w Warszawie, w zakresie organizacji programu emisji obligacji Spółki o wartości 100.000.000,- PLN, opisanej w raporcie bieżącym nr 86/2006, przekazanym do publicznej wiadomości w dniu 08.11.2006r.

Powodem rozwiązania jest brak wykorzystania umowy. Jednocześnie Zarząd Eurofaktor S.A. oświadcza, że rozwiązanie powyższej umowy nie będzie rodziło negatywnych skutków finansowych dla Emitenta, jednostek zależnych i powiązanych.

15.11.2007102/2007 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurofaktor S.A.

Zarząd EUROFAKTOR S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000038155, NIP 954-11-07-984, Regon 273038318, dla której właściwy jest Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca kapitał zakładowy 49 609 460 zł opłacony w całości, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EUROFAKTOR S.A. na dzień 19 grudnia 2007r. na godz. 12.00, które odbędzie się w Warszawie, w Centrum Prasowym Foksal w Domu Dziennikarza, ul. Foksal 3/5, Sala B.

14.11.2007101/2007 Odwołanie prognoz wyników finansowych Eurofaktor S.A. na rok 2007 i na lata następne.

Zarząd Eurofaktor S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż podjął decyzję o odwołaniu prognoz wyników finansowych Spółki na rok 2007 i na lata następne.
...

09.11.2007100/2007 Informacje dotyczące przebiegu postępowania o ogłoszenie upadłości.

Zarząd Eurofaktor S.A., w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 87/2007 informuje, że w dniu 09.11.2007r. wpłynęło do Spółki postanowienie Sądu Rejonowego Katowice - Wschód w Katowicach z dnia 29.10.2007r. oddalające wniosek Eurofaktor S.A. o stwierdzenie niewłaściwości sądu. Postanowienie nie zawiera uzasadnienia.

W dniu 09.11.2007r. z powyższego Sądu wpłynęło również do Spółki pismo z załączonym odpisem wniosku wierzyciela - osoby fizycznej o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku Eurofaktor S.A., zobowiązujące Eurofaktor S.A. do złożenia w terminie 14 dni odpowiedzi na wniosek, pod rygorem uznania faktów wskazanych przez wnioskodawcę.
Jednocześnie Zarząd informuje, że w dniu 08.11.2007r. wpłynęło do Spółki pismo od w/w wierzyciela o cofnięciu złożonego przez niego wniosku o ogłoszenie upadłości Eurofaktor, w związku z dokonaniem przez Eurofaktor S.A. całkowitej spłaty zobowiązań z tytułu posiadanych przez wierzyciela obligacji, co zostało również przekazane do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 99/2007 z dnia 08.11.2007r.

08.11.200799/2007 Informacje dotyczące przebiegu postępowania o ogłoszenie upadłości.

Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, że w dniu 07.11.2007r. uzyskał w Sądzie Rejonowym Katowice- Wschód w Katowicach ustne potwierdzenie złożenia drugiego wniosku o ogłoszenie upadłości Spółki przez osobę fizyczną.
Jednocześnie Zarząd informuje, że w dniu 08.11.2007r. wpłynęło do Spółki pismo od w/w wierzyciela - osoby fizycznej o cofnięciu złożonego przez niego wniosku o ogłoszenie upadłości Eurofaktor, w związku z dokonaniem przez Eurofaktor S.A. całkowitej spłaty zobowiązań z tytułu posiadanych przez wierzyciela obligacji.
...

07.11.200798/2007 Powołanie Wiceprezesa Zarządu Eurofaktor S.A.

W dniu 07.11.2007r. Rada Nadzorcza Eurofaktor S.A. powołała Wiceprezesa Zarządu Eurofaktor S.A. w osobie Pana Bronisława Hermanna.

Pan Bronisław Hermann ma 41 lat, ukończył Uniwersytet Jagielloński w Krakowie na kierunku Filologia Polska (lata 1987-1993) oraz roczne studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie, oparte o strukturę programu MBA w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (lata 2002-2003). W latach 1985-1987 studiował także nauki polityczne na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Pan Bronisław Hermann był uczestnikiem wielu szkoleń z zakresu analizy finansowej przedsiębiorstw oraz zarządzania i windykacji wierzytelności.

Od czerwca 2006 roku pełnił w Spółce Eurofaktor S.A. funkcję Doradcy Zarządu ds. Nadzoru Kapitałowego, od 25.08.2006r. funkcję Członka Zarządu Eurofaktor S.A., a od 09.02.2007r. funkcję Prezesa Zarządu Eurofaktor S.A.
...

07.11.200797/2007 Powołanie Prezesa Zarządu Eurofaktor S.A.

Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, że w dniu 07.11.2007r. Rada Nadzorcza Eurofaktor S.A. powołała Prezesa Zarządu w osobie Pana Michała Golicza.

Pan Michał Golicz ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (lata 1978 - 1983). W 1989r. złożył egzamin radcowski, a w 1996r. egzamin sędziowski. Ponadto ukończył kurs syndyka i nadzorcy sądowego, kurs maklera papierów wartościowych, kurs Międzynarodowe prawne aspekty łączenia i nabywania przedsiębiorstw - American Bar Associaction "CEELI".

Pan Michał Golicz posiada wysokie kwalifikacje zawodowe w zakresie zagadnień prawnych i ekonomicznych związanych z zarządzaniem, restrukturyzacją zadłużenia, racjonalizacją zatrudnienia oraz przygotowaniem funkcjonujących podmiotów gospodarczych działających w różnych sferach gospodarki do kompleksowej sprzedaży w ramach działającego przedsiębiorstwa.
W ramach swojej kariery zawodowej przeprowadził szereg procedur upadłościowych przedsiębiorstw państwowych i spółek prawa handlowego.

Od 1996r. w ramach własnej działalności gospodarczej prowadzi Kancelarię Radcy Prawnego i Syndyka w Krakowie. Działalność ta nie jest działalnością konkurencyjną w stosunku do Emitenta. Równolegle pełnił funkcję likwidatora, zarządcy komisarycznego, syndyka, nadzorcy sądowego, tymczasowego nadzorcy sądowego mas upadłościowych dużych przedsiębiorstw państwowych i spółek prawa handlowego.

Pan Michał Golicz jest również Prezesem Zarządu BONUM Sp. z o.o. tj Spółki dominującej w stosunku do Emitenta.
...

07.11.200796/2007 Złożenie rezygnacji przez osoby zarządzające Eurofaktor S.A.

Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, że w dniu 07.11.2007r. zostały złożone Radzie Nadzorczej Eurofaktor S.A. rezygnacje z pełnienia funkcji w Zarządzie Eurofaktor S.A. przez Prezesa Zarządu Bronisława Hermanna oraz Członka Zarządu Janusza Zimocha.

Powodem złożenia rezygnacji przez Pana Janusza Zimocha jest przejęcie przez niego odpowiedzialności za rozwój i wzrost wartości spółki zależnej od Eurofaktor S.A. - Eurofaktor Cash Solution Sp. z o.o. która w sierpniu bieżącego roku rozpoczęła działalność operacyjną. Pełnienie przez Pana Janusza Zimocha funkcji Prezesa Zarządu Eurofaktor Cash Solution Sp.z o.o. w jego ocenie uniemożliwia mu dalsze efektywne sprawowanie funkcji Członka Zarządu Eurofaktor S.A.

31.10.200795/2007 Złożenie wniosku o oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości.

Zarząd Eurofaktor S.A., informuje, że w dniu 31 października 2007r. został złożony przez Eurofaktor S.A. w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód w Katowicach, Wydziale X Gospodarczym wniosek o oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości Spółki.
W dniu 30.10.2007r. Emitent zawarł porozumienie z Obligatariuszem posiadającym obligacje wyemitowane przez Eurofaktor S.A. o wartości 10.000.000 zł, na mocy którego Obligatariusz ten wyraził zgodę na przesunięcie terminu płatności posiadanych obligacji na dzień 30 sierpnia 2008r., natomiast w dniu 31.10.2007r. została dokonana spłata wszystkich pozostałych wymagalnych zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji wynoszących łącznie 14 463 922,89 zł., a także innych wymagalnych zobowiązań. W związku z powyższym na dzień złożenia wniosku Eurofaktor S.A. nie posiada już wymagalnych zobowiązań, które mogłyby stanowić o niewypłacalności Spółki, a tym samym być podstawą do ogłoszenia jej upadłości, a wartość zobowiązań niewymagalnych nie przekracza wartości majątku Spółki.
Tym samym Spółka nie znajduje się w stanie niewypłacalności w rozumieniu prawa upadłościowego i naprawczego i brak jest podstaw do ogłoszenia jej upadłości.

31.10.200794/2007 Zawarcie przedwstępnej umowy zbycia udziałów BONUM Sp. z o.o. oraz porozumienia pomiędzy udziałowcami Spółki BONUM Sp. z o.o.

Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, że dniu 30.10.2007r. została zawarta pomiędzy udziałowcem Spółki BONUM Sp. z o.o. Bronisławem Hermannem - Prezesem Zarządu Eurofaktor S.A.( Przyszły Zbywca), a Dorotą Hajdarowicz, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą De Oro Dorota Hajdarowicz (Przyszły Nabywca) przedwstępna umowa zbycia 1 619 posiadanych przez Bronisława Hermanna udziałów Spółki BONUM Sp. z o.o.
Na mocy powyższej umowy Strony zobowiązały się w terminie nie później niż 180 dni od jej podpisania, do zawarcia zasadniczej umowy zbycia w/w udziałów na rzecz Przyszłego Nabywcy.

Jednocześnie Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, iż powziął informację o zawarciu w dniu 30.10.2007r. porozumienia pomiędzy udziałowcami Spółki BONUM Sp. z o.o. tj. Spółką ENERGOSYNERGIA TECHNOLOGIE Sp. z o.o., a Bronisławem Hermannem - Prezesem Zarządu Eurofaktor S.A., a Dorotą Hajdarowicz, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą De Oro Dorota Hajdarowicz, zgodnie z którym podmioty te zobowiązały się współdziałać przy wyborze Zarządu Spółki BONUM Sp. z o.o. oraz przy wyborze Członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu Eurofaktor S.A.

31.10.200793/2007 Zawarcie umowy pożyczki.

Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, że w dniu 30 października 2007 roku została zawarta pomiędzy Eurofaktor S.A. (Pożyczkobiorca) a spółką Eurofaktor Cash Solution Sp. z o.o. (Pożyczkodawca), umowa pożyczki w kwocie 513.053,01 zł, z terminem spłaty do dnia 30 listopada 2007r. z przeznaczeniem na wykupienie obligacji wyemitowanych przez Eurofaktor S.A..
Umowa nie przewiduje kar umownych i jest umową bezwarunkową. Warunki cenowe zostały określone na zasadach rynkowych.
W wyniku zawarcia powyższej umowy łączna wartość nominalna transakcji zawartych przez Eurofaktor S.A. z Eurofaktor Cash Solution Sp. z o.o. wynosi 3.513.053,01 zł i osiągnęła pułap umowy znaczącej tj. powyżej 10% kapitałów własnych Emitenta. Umową o najwyższej wartości jest umowa opisana powyżej.

31.10.200792/2007 Zawarcie umowy pożyczki.

Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, że w dniu 30 października 2007r. została zawarta umowa pożyczki na mocy której Grzegorz Hajdarowicz prowadzący działalność gospodarczą jako zakład pracy chronionej pod nazwą GREMI (Pożyczkodawca) udzielił Eurofaktor S.A. (Pożyczkobiorca) pożyczki w wysokości 10.006.416,86zł, z terminem spłaty do dnia 30.04.2008r., z przeznaczeniem na wykupienie obligacji wyemitowanych przez Pożyczkobiorcę.
Zabezpieczeniem powyższej umowy jest poręczenie udzielone przez Spółkę BONUM Sp. z o.o. oraz zastaw rejestrowy na 711.819 akcjach Eurofaktor S.A. ustanowiony na rzecz Pożyczkodawcy przez BONUM Sp. z o.o.
Warunki cenowe umowy zostały ustalone na zasadach rynkowych. Umowa zawiera postanowienia dotyczące kary umownej w wysokości 10% wartości umowy, obciążającej Pożyczkobiorcę w przypadku nie wywiązania się z postanowień umowy.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest 10% kapitałów własnych Emitenta.

31.10.200791/2007 Zawarcie znaczącego porozumienia z Obligatariuszem oraz spłata wszystkich pozostałych wymagalnych zobowiązań z tytułu obligacji.

Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, że w dniu 30.10.2007r. pomiędzy Eurofaktor S.A., a Obligatariuszem posiadającym obligacje wyemitowane przez Eurofaktor S.A. o wartości 10.000.000 zł zostało zawarte porozumienie, na mocy którego Obligatariusz ten wyraził zgodę na przesunięcie terminu płatności posiadanych obligacji na dzień 30 sierpnia 2008r.
....
Jednocześnie Zarząd informuje, że w dniu 31.10.2007r. dokonał spłaty wszystkich wymagalnych zobowiązań wobec pozostałych Obligatariuszy z tytułu wyemitowanych przez Spółkę obligacji wynoszących łącznie 14 463 922,89 zł.

30.10.200790/2007 Informacja na temat sprzedaży większościowego pakietu udziałów BONUM Sp.z o.o.

Zarząd Eurofaktor S.A. zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 70 w związku z art. 69 ust.1 pkt.2 "Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych" oraz zasadami ładu korporacyjnego informuje, że powziął informację o sprzedaży w dniu 29.10.2007r. przez Henryka Hermanna Przewodniczącego Rady Nadzorczej Eurofaktor S.A. będących w jego posiadaniu 2 512 udziałów stanowiących 69,82% kapitału zakładowego i w głosach w Spółce BONUM tj. podmiocie dominującym w stosunku do Emitenta.

24.10.200789/2007 Aktualizacja informacji.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 86/2007 Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, że w dniu 24.10.2007r. wpłynęło do siedziby Spółki pismo od Tymczasowego Nadzorcy Sądowego wraz z załączonym postanowieniem Sądu Rejonowego Katowice - Wschód w Katowicach z dnia 16.10.2007r., zawiadamiające Eurofaktor S.A. o ustanowieniu przez powyższy Sąd tymczasowego nadzorcy sądowego.

22.10.200788/2007 Zmiana adresu siedziby Eurofaktor S.A.

Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, że w dniu 22 października 2007r. została zmieniona lokalizacja siedziby Spółki.
Nowy adres siedziby Eurofaktor S.A. jest następujący : 

00-544 Warszawa
ul. Wilcza 31 lokal 6A

Tel. 022 501 48 70
Fax: 022 501 48 99

19.10.200787/2007 Złożenie wniosku o stwierdzenie niewłaściwości Sądu.

Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, że w dniu 19 października 2007r. Spółka złożyła w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach wniosek o stwierdzenie niewłaściwości sądu w sprawie złożonego przez Clever Sp.z o.o. wniosku o upadłość Eurofaktor S.A. i przekazanie akt sprawy do właściwego Sądu Rejonowego w Warszawie, zgodnie z miejscem siedziby Spółki.

18.10.200786/2007 Informacja na temat wniosku o upadłość.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 85/2007 Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, że w dniu 17 października 2007r. Spółka w wyniku wglądu do akt, w Sądzie Rejonowym w Katowicach powzięła informację o złożeniu przez Clever Sp. z o.o. wniosku o upadłość Eurofaktor S.A.
Jak wynika z akt sprawy powodem złożenia w/w wniosku jest brak spłaty przez Eurofaktor S.A. obligacji będących w posiadaniu Clever Sp. z o.o., nabytych uprzednio od innego obligatariusza, w wysokości 100.000 zł. Termin wymagalności w/w obligacji przypadał w dniu 11.10.2007r., w dniu 15.10.2007r. został złożony wniosek o ogłoszenie upadłości Eurofaktor S.A., a w dniu 16.10.2007r. Sąd wydał postanowienie o wyznaczeniu tymczasowego nadzorcy sądowego.
Spółka do dnia dzisiejszego nie otrzymała z Sądu informacji o złożeniu powyższego wniosku, ani decyzji Sądu o wyznaczeniu nadzorcy sądowego.
Jednocześnie Zarząd informuje, że Clever Sp. z o.o. nie poinformowała Eurofaktor S.A. o mającej miejsce cesji w/w obligacji, nie zwróciła się również do Eurofaktor S.A. z wezwaniem do zapłaty.

16.10.200785/2007 Oświadczenie Zarządu Eurofaktor S.A.

W związku z ukazaniem się w dniu 16 października 2007r. artykułu prasowego na temat złożenia przez firmę Clever z siedzibą w Tychach, w Sądzie w Katowicach wniosku o upadłość Eurofaktor S.A., Zarząd Eurofaktor S.A. oświadcza, że do Spółki nie wpłynął w/w wniosek, Spółka nie posiada również informacji na temat podstaw jego złożenia.
Jednocześnie Zarząd informuje, że firma Clever nie występowała do Eurofaktor S.A. z jakimkolwiek wezwaniem do zapłaty.

15.10.200784/2007 Informacja na temat prowadzonych negocjacji z obligatariuszami.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 78/2007 i 82/2007 Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, że Spółka znajduje się na etapie uzgadniania szczegółowych warunków porozumień z obligatariuszami oraz z bankami przeprowadzającymi procesy emisji obligacji, mających na celu zmianę terminu wykupu obligacji, w drodze emisji obligacji nowych serii.
Zawarcie powyższych porozumień jest niezbędne dla zachowania płynności finansowej Spółki dlatego też Zarząd dołoży wszelkich starań, aby ostateczne podpisanie porozumień nastąpiło do końca października bieżącego roku.
Jednocześnie Zarząd informuje, że w przypadku gdy prowadzone negocjacje nie przyniosą zamierzonego skutku będzie zmuszony rozważyć inne możliwości prawne rozwiązania istniejących problemów uwzględniające również złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości Spółki z możliwością zawarcia układu.

15.10.200783/2007 Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu półrocznego Eurofaktor S.A.

Zarząd Eurofaktor S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 79/2007 informuje, że zgodnie z Â§ 98 ust.9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2007r. zostanie przez Spółkę przekazany do publicznej wiadomości w dniu 31 października 2007r. zamiast w dniu 02 listopada 2007r.

03.10.200782/2007 Podpisanie porozumień z Obligatariuszami.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 78/2007 Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, że w związku z prowadzonymi negocjacjami, w dniu 03 października 2007r. zostało podpisane przez Eurofaktor S.A. 14 porozumień z Obligatariuszami posiadającymi obligacje wyemitowane przez Eurofaktor S.A. za pośrednictwem Raiffeisen Bank Polska S.A. na łączną kwotę 15.330.000 zł, w tym porozumienie spełniające kryterium “znaczącej umowy” na kwotę 10.000.000 zł, tj. powyżej 10 % kapitałów własnych Emitenta.
Przedmiotem powyższych porozumień jest zawieszenie na okres prowadzenia negocjacji, do dnia 14 października 2007r. spłaty tych obligacji przez Emitenta.

02.10.200781/2007 Wykaz akcjonariuszy reprezentujących powyżej 5% na NWZ Eurofaktor S.A. w dniu 02.10.2007r.

Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, że w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Eurofaktor S.A. w dniu 02.10.2007r. uczestniczyli następujący akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów:

1) Henryk Hermann wraz podmiotem zależnym tj. Spółką Bonum Sp. z o.o. reprezentował 3.805.319 głosów stanowiących 90,52% głosów (udział tych głosów w ogólnej liczbie wynosi 54,98%).

2) Spółka Stabilo Grup Sp. z o.o., która reprezentowała 398.746 głosów stanowiących 9,48% głosów na tym zgromadzeniu. Udział tych głosów w ogólnej liczbie wynosi 5,76%

02.10.200780/2007 Treść uchwały podjętej na NWZ Eurofaktor S.A. w dniu 02 października 2007r.

Zarząd Eurofaktor S.A. przekazuje treść uchwały wraz z wnioskiem Zarządu, stanowiącym załącznik do uchwały podjętej na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Eurofaktor S.A. w dniu 02 października 2007r.

UCHWAŁA numer 1/2007
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki: “EUROFAKTOR” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 2.10.2007r.
w sprawie dalszego istnienia “EUROFAKTOR” S.A.

§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu “EUROFAKTOR” S.A. postanawia wyrazić zgodę na dalsze istnienie i kontynuację działalności Spółki “EUROFAKTOR” S.A.
Wniosek Zarządu Spółki “EUROFAKTOR” S.A. stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Odnośnie punktu 6 porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia zaprosił zebranych do zgłaszania kandydatur na członków Rady Nadzorczej. Nikt z zebranych nie zgłosił kandydata na członka Rady Nadzorczej.
W tej sytuacji Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że wobec braku kandydatów podjęcie uchwały jest bezprzedmiotowe, a wręcz niemożliwe.


pobierz: b5fec06a88_Wniosek_Zarzadu_na_NWZ_Eurofaktor_S_A_02_10_2007.pdf
28.09.200779/2007 Podjęcie decyzji o przekazaniu jednostkowego raportu okresowego i skonsolidowanego raportu okresowego Eurofaktor S.A. za I półrocze 2007r.

Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, że ze względu na prowadzone negocjacje z obligatariuszmi, opisane w raporcie bieżącym nr 78/2007, których zakończenie przewidywane jest na koniec października bieżącego roku, a których wynik będzie miał znaczący wpływ na sprawozdania finansowe Spółki, a także ze względu na uzyskaną w dniu 28 września 2007r. informację telefoniczną o odmownej decyzji Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącej wniosku Spółki o przedłużenie terminu publikacji rozszerzonego raportu półrocznego, Zarząd podjął decyzję o przekazaniu odrębnymi raportami: jednostkowego raportu półrocznego i skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2007, zamiast rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego.

W związku z powyższym, Zarząd w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 31/2007 informuje, że w dniu 01.10.2007r przekaże do publicznej wiadomości jednostkowy raport półroczny, a w dniu 02.11.2007r. skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2007r.

28.09.200778/2007 Informacja o prowadzonych negocjacjach z Obligatariuszami.

Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, że w związku z aktualną sytuacją finansową Spółki podjął znaczące negocjacje z Obligatariuszami oraz instytucjami finansowymi przeprowadzającymi procesy emisji, mające na celu zmianę terminu wykupu obligacji, w drodze emisji obligacji nowych serii. Wynik tych rozmów w opinii Zarządu powinien być znany do końca października bieżącego roku.

28.09.200777/2007 Podpisanie aneksu do umowy znaczącej.

Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, że w dniu 28 września 2007 r. został zawarty z Pożyczkobiorcą tj. Spółką BONUM Sp. z o.o. w Katowicach ( podmiotem dominującym w stosunku do Emitenta) aneks do umowy pożyczki z dnia 30 listopada 2006 r. udzielonej w wysokości 3,8 miliona złotych . Przedmiotem aneksu jest zmiana terminu spłaty raty pożyczki. Umowa została zawarta na okres do dnia 30 września 2008r. Umowa zawiera postanowienia dotyczące dwóch kar umownych w wysokości po 1 mln złotych każda, obciążających Pożyczkobiorcę, przy czym zapłata kary umownej nie wyłącza odszkodowania na zasadach ogólnych. Opisywana umowa jest umową bezwarunkową. Warunki cenowe zostały określone na zasadach rynkowych.
Powyższa umowa osiągnęła pułap umowy znaczącej tj. powyżej 10% aktualnych kapitałów własnych Emitenta.

27.09.200776/2007 Informacja o wszczęciu postępowania.

Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, że w dniu 26 września 2007r. otrzymał od Komisji Nadzoru Finansowego postanowienie o wszczęciu postępowania w celu ustalenia, czy Spółka Eurofaktor S.A. właściwie wykonała obowiązki, o których mowa w art.56 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

24.09.200775/2007 Przekazanie jednolitej treści Statutu Eurofaktor S.A.

Zarząd Eurofaktor przekazuje jednolitą treść Statutu Eurofaktor S.A. ustaloną przez Radę Nadzorczą w dniu 24.09.2007r., uwzględniającą zmiany uchwalone na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Eurofaktor S.A. w dniu 17.08.2007r.


pobierz: 83b413bbd2_Statut_Eurofaktor_S_A_24_09_2007.pdf
24.09.200774/2007 Przekazanie projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Eurofaktor S.A. zwołane na dzień 02.10.2007 r.

Zarząd Eurofaktor S.A. przekazuje treść projektów uchwał oraz wniosek Zarządu na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Eurofaktor S.A. zwołane na dzień 02.10.2007r.


pobierz: 769e65f14b_Wniosek_Zarzadu _na_NWZ_Eurofaktor_S_A_02_10_2007.pdf
21.09.200773/2007 Informacja dotycząca siedziby Eurofaktor S.A.

Zarząd Eurofaktor S.A., w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 71/2007, informuje, że aktualny adres siedziby Spółki jest następujący:
Warszawa 00 - 586, ul. Flory 9 lok.2.

20.09.200772/2007 Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości Górnośląskiego Funduszu Restrukturyzacyjnego S.A.

Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, że w dniu 19 września 2007r. został złożony w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział X Gospodarczy wniosek o ogłoszenie upadłości Spółki Górnośląski Fundusz Restrukturyzacyjny S.A. z siedzibą w Katowicach (GFR S.A., dłużnik) obejmującej likwidację majątku dłużnika oraz o ustanowienie zabezpieczenia w trybie art. 36 i następne ustawy prawo upadłościowe i naprawcze.

07.09.200771/2007 Informacja na temat zarejestrowania zmian w Statucie Eurofaktor S.A.

Zarząd Eurofaktor S.A., w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 61/2007, informuje, że w dniu 07. 09.2007r. otrzymał odpis aktualny z Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z wpisem zarejestrowanych przez Sąd zmian Statutu Eurofaktor S.A. uchwalonych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Eurofaktor S.A. w dniu 17.08.2007r.

§2 Statutu otrzymał następujące brzmienie: "Siedzibą Spółki jest Miasto Warszawa".

§6 Statutu ust.2 otrzymał następujące brzmienie: "Istotna zmiana przedmiotu działalności wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego. Skuteczność tej uchwały nie jest uzależniona od wykupienia akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę".

§12 Statutu otrzymał następujące brzmienie: "Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w Mysłowicach lub w Katowicach".

06.09.200770/2007 Przekazanie informacji zgodnie z zasadami ładu korporacyjnego.

Zgodnie z obowiązującymi w Spółce zasadami ładu korporacyjnego Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, że w dniu 06 września 2007 r. otrzymał informację o przekazaniu przez Henryka Hermanna - Przewodniczącego Rady Nadzorczej Eurofaktor S.A. prawa użytkowania 24 udziałów BONUM Sp. z o.o. (tj. podmiotu dominującego w stosunku do Eurofaktor S.A.) stanowiących 0,66% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu udziałowców oraz tyle samo w kapitale zakładowym tej Spółki, na rzecz Bronisława Hermanna - Prezesa Zarządu Eurofaktor S.A.

31.08.200769/2007 Wykup i umorzenie papierów wartościowych.

Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, że w dniu 31 sierpnia 2007r. w związku z podjętymi przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Eurofaktor S.A. w dniu 17 sierpnia 2007r., opublikowanymi raportem bieżącym nr 61/2007: "Uchwałą nr 6/2007 w sprawie uchylenia uchwały numer 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "EUROFAKTOR" S.A. z dnia 28 czerwca 2004r., zmienionej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 16 lipca 2004r. oraz 13 października 2004r., w sprawie programu motywacyjnego dla Członków Zarządu" oraz "Uchwałą nr 7/2007 w sprawie uchylenia Uchwały numer 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROFAKTOR S.A. z dnia 28 czerwca 2004r. zmienionej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 16 lipca 2004r. oraz 13 października 2004 r. w sprawie emisji obligacji z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji serii H, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, zmian Statutu Spółki oraz wyłączenia prawa poboru akcji", działając na podstawie upoważnienia udzielonego przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie i uchwały Zarządu z dnia 31.08.2007 dokonał wykupu od powiernika 44 800 sztuk obligacji imiennych serii A z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji Spółki zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 1 grosz każda, za łączną kwotę 448 PLN (średnia jednostkowa cena nabycia: 1 grosz). Z chwilą wykupu obligacje stosownie do treści art. 24 ust. 1 Ustawy o obligacjach podlegały umorzeniu.
Jednocześnie w dniu 31 sierpnia 2007r., wypełniając postanowienia § 2 uchwały nr 7/2007 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurofaktor S.A. z dnia 17 sierpnia 2007r. i uchwały Zarządu z dnia 31.08.2007 Zarząd nabył od powiernika celem umorzenia 44 800 sztuk niezabezpieczonych obligacji zwykłych imiennych serii B, z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji serii H, nieoprocentowanych, o wartości nominalnej 1 grosz każda, podlegających wykupowi do dnia 7 listopada 2007r. za cenę 1 grosz każda oraz 44 800 sztuk niezabezpieczonych obligacji zwykłych imiennych serii C, z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji serii H, nieoprocentowanych, o wartości nominalnej 1 grosz każda, podlegających wykupowi do dnia 7 listopada 2008 roku, za cenę 1 grosz każda tj. za łączną kwotę 896 PLN, a następnie umorzył powyższe obligacje zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach.

29.08.200768/2007 Złożenie pozwu przeciwko Stabilo Grup Sp. z o.o. o zapłatę zaległej raty z tytułu umowy sprzedaży akcji GFR S.A.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 54/2007 Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, że w dniu 28 sierpnia 2007r. został złożony w Sądzie Okręgowym w Katowicach w Wydziale XIII Gospodarczym pozew o zapłatę przez Stabilo Grup Sp. z o.o. zaległej raty w wysokości 1.958.850 zł. z tytułu zawartej pomiędzy Stronami w dniu 30 grudnia 2005r. umowy sprzedaży posiadanego przez Eurofaktor S.A. pakietu 128.250 sztuk akcji Górnośląskiego Funduszu Restrukturyzacyjnego S.A., opisanej w raporcie bieżącym nr 123/2005 oraz między innymi w raportach 1/2006 i 11/2007.

27.08.200767/2007 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurofaktor S.A.

Zarząd EUROFAKTOR S.A. z siedzibą w Mysłowicach, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000038155, NIP 954-11-07-984, Regon 273038318, kapitał zakładowy 49 609 460 zł opłacony w całości, działając na podstawie art. 399 § 1 oraz na podstawie art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EUROFAKTOR S.A. na dzień 2 października 2007 r. na godz. 11.00, w siedzibie Spółki, w Mysłowicach ul. Modrzewskiego 42.

23.08.200766/2007 Zawarcie znaczącej umowy.

Zarząd Eurofaktor SA informuje, że w dniu 23 sierpnia 2007r. została zawarta z BRE Bank S.A. Oddział w Katowicach transakcja dyskonta weksli na łączną kwotę 5 100 000 zł. Transakcja jest bezwarunkowa, nie zawiera kar umownych, warunki cenowe zostały określone na zasadach rynkowych.

Kryterium uznania powyższej transakcji za znaczącą stanowi 10% kapitałów własnych Emitenta.

23.08.200765/2007 Zawarcie znaczącej umowy.

Zarząd EUROFAKTOR S.A. informuje, że w dniu 22 sierpnia 2007 r. zawarł umowę o dyskonto weksli ze Spółką Huta Katowice - Walcownia Blach Grubych Batory Sp. z o.o. w Chorzowie. Przedmiotem umowy jest dyskonto weksli o wartości 5.100.000 złotych. Umowa została zawarta na okres do dnia 22 listopada 2007r., nie przewiduje kar umownych i jest umową bezwarunkową. Warunki cenowe zostały określone na zasadach rynkowych.

Kryterium uznania powyższej umowy za znaczącą stanowi 10 % kapitałów własnych Emitenta określonych w raporcie okresowym za drugi kwartał 2007r.

22.08.200764/2007 Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości ZM Polmetal Sp. z o.o.

Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, że w dniu 21.08.2007r. podjął decyzję o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości Spółki Zakłady Metalowe Polmetal Sp.z o.o. obejmującej likwidację majątku dłużnika oraz o zabezpieczenie majątku tego dłużnika poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego.

22.08.200763/2007 Wykaz akcjonariuszy reprezentujących powyżej 5% głosów na NWZ Eurofaktor S.A. w dniu 17.08.2007r.

Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Eurofaktor S.A. w dniu 17.08.2007r. akcjonariuszami posiadającym co najmniej 5% głosów byli:

1)Henryk Hermann wraz podmiotem zależnym tj. Spółką Bonum Sp. z o.o. - reprezentował 3.805.319 głosów stanowiących podczas podejmowania uchwał nr 1,2,3 i 4 - 98,70% głosów na NWZ, a podczas podejmowania pozostałych uchwał 89,45% głosów (udział tych głosów w ogólnej liczbie wynosi 54,98%).

2)Spółka Stabilo Grup Sp. z o.o., która uczestniczyła w NWZ od momentu podejmowania uchwały nr 5 i kolejnych, reprezentując 398.746 głosów stanowiących 9,37% głosów na tym zgromadzeniu. Udział tych głosów w ogólnej liczbie wynosi 5,76%.

17.08.200762/2007 Powołanie osoby nadzorującej

Na podstawie § 5 ust.1 pkt. 22 w związku z § 28 "Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych", Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Eurofaktor S.A, w dniu 17 sierpnia 2007r. wybrało nowego członka Rady Nadzorczej Eurofaktor S.A. w osobie Pana Mieczysława Dury.

17.08.200761/2007 Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Eurofaktor S.A. w dniu 17.08.2007r.

Zarząd Eurofaktor S.A. zgodnie z § 39 pkt.1 ppkt.5 "Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych" przekazuje treść uchwał wraz z załącznikiem, które zostały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Eurofaktor S.A., w dniu 17.08.2007r.


pobierz: 52a7da048b_Regulamin RN.pdf
10.08.200760/2007 Przekazanie informacji zgodnie z zasadami ładu korporacyjnego.

Zgodnie z obowiązującymi w Spółce zasadami ładu korporacyjnego Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, że w dniu 09.08.2007r. otrzymał informację o przekazaniu przez Henryka Hermanna - Przewodniczącego Rady Nadzorczej Eurofaktor S.A. będących w jego posiadaniu 700 udziałów BONUM Sp. z o.o. (tj. podmiotu dominującego w stosunku do Eurofaktor S.A.) stanowiących 19,46% w kapitale tej Spółki na rzecz Fundacji Esprit Agio.

Przekazane udziały znajdują się jednocześnie w użytkowaniu Prezesa Zarządu Eurofaktor S.A. Bronisława Hermanna, któremu na mocy zawartej umowy użytkowania przysługuje prawo wykonywania głosów z tych udziałów na walnym zgromadzeniu BONUM Sp. z o.o., co zostało opisane w raporcie bieżącym nr 22/2007.

W związku z powyższym, Henryk Hermann aktualnie posiada 2 512 udziałów BONUM Sp. z o.o., co stanowi 69,82% kapitału zakładowego oraz w związku z przysługującym mu prawem użytkowania 384 dodatkowych udziałów wykonuje prawo z 2 896 głosów stanowiących 80,49% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu BONUM Sp. z o.o.

09.08.200759/2007 Korekta prognoz wyników finansowych Eurofaktor S.A. za rok 2007.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 58/2007 w związku z koniecznością utworzenia znaczących odpisów aktualizujących aktywa finansowe oraz ujemnym wynikiem finansowym za dwa kwartały 2007 r. w wysokości 45,1 mln zł. Zarząd Eurofaktor S.A. przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu korektę prognoz wyników finansowych Spółki na rok 2007 r. przekazanych w raporcie bieżącym nr 42/2007 z dnia 21.05.2007 r.


pobierz: ad3d7caeb1_Korekta_prognozy_Eurofaktor_S_A_na_rok_2007.pdf
08.08.200758/2007 Informacja na temat wyniku finansowego Eurofaktor S.A. za I półrocze 2007r.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 51/2007 z dnia 24.07.2007r. Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, że po dokonanych analizach związanych z niedotrzymaniem warunków porozumień zawartych w lutym tego roku z głównymi dłużnikami tj. Górnośląskim Funduszem Restrukturyzacyjnym S.A. oraz Zakładami Metalowymi Polmetal Sp. z o.o. istnieje konieczność utworzenia znaczących odpisów aktualizujących aktywa finansowe w kwocie łącznej 43,3 mln zł.

W związku z powyższym Zarząd przewiduje, że prognoza wyniku finansowego na rok 2007 przekazana w raporcie bieżącym nr 42/2007 z dnia 21.05.2007r. nie zostanie zrealizowana. Strata netto po I półroczu 2007r. wyniesie 45,1 mln zł.

03.08.200757/2007 Przekazanie projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Eurofaktor S.A. zwołane na dzień 17.08.2007 r.


Zarząd Eurofaktor S.A. przekazuje treść projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Eurofaktor S.A. zwołane na dzień 17.08.2007r. wraz z załącznikiem oraz uzasadnieniem. Niniejsze projekty zostały pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą Eurofaktor S.A.


pobierz: d9d48dc7f0_Regulamin RN.pdf
02.08.200756/2007 Zawarcie ostatecznej umowy sprzedaży nieruchomości.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 48/2007 oraz 52/2007 Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, że w dniu 01 sierpnia 2007r. pomiędzy Eurofaktor S.A., a Spółką Brynów Park Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach została zawarta ostateczna umowa przeniesienia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o powierzchni użytkowej 103.940 m2, położonej w Katowicach przy ulicy Ceglanej, opisanej w powyższych raportach, na rzecz Spółki Brynów Park Sp. z o.o. (Nabywca), za cenę sprzedaży w wysokości 18.000.000 zł plus 22% podatku od towarów i usług w kwocie 3.960.000 zł, czyli w łącznej kwocie 21.960.000 zł.

01.08.200755/2007 Zawarcie znaczącej umowy kredytowej.

Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, że w dniu 01 sierpnia 2007r. uzyskał potwierdzenie zawarcia z BRE Bank S.A. Oddział w Katowicach umowy o udzielenie kredytu obrotowego odnawialnego, z przeznaczeniem na refinansowanie transakcji faktoringowych.
W związku z powyższym łączna wartość umów zawartych przez Eurofaktor S.A. z BRE Bank S.A., w okresie od dnia przekazania raportu bieżącego nr 46/2007 dotyczącego zawarcia znaczącej umowy z w/w podmiotem osiągnęła wartość 8.700.000 zł. tj. wartość umowy znaczącej.

01.08.200754/2007 Informacja dot. oświadczenia Stabilo Grup Sp.z o.o. o odstąpieniu od umowy sprzedaży akcji.

Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, że w dniu 31 lipca 2007r. otrzymał od Spółki Stabilo Grup Sp. z o.o. oświadczenie o odstąpieniu od zawartej pomiędzy Stronami w dniu 30 grudnia 2005r. umowy sprzedaży całego posiadanego przez Eurofaktor S.A. pakietu tj. 128.250 sztuk akcji Górnośląskiego Funduszu Restrukturyzacyjnego S.A. (GFR S.A.), opisanej w raporcie bieżącym nr 123/2005 oraz między innymi w raportach 1/2006 i 11/2007.
Zgodnie ze złożonym pismem powodem odstąpienia przez Stabilo Grup Sp. z o.o. od w/w umowy jest wadliwość wydanych dokumentów akcji GFR S.A.

27.07.200753/2007 Rezygnacja osoby nadzorującej Eurofaktor S.A.

Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, że w dniu 27 lipca 2007 roku Pan Wiesław Oleś złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Eurofaktor S.A.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku
w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

27.07.200752/2007 Spełnienie się warunku umowy sprzedaży przez Eurofaktor S.A. nieruchomości.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 48/2007 Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, że w dniu 26 lipca 2007r. wpłynęło do Spółki oświadczenie z Urzędu Miasta Katowice o nieskorzystaniu przez Prezydenta Miasta Katowice
z prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Katowicach przy ul. Ceglanej znajdującej się w użytkowaniu wieczystym Eurofaktor S.A.
W związku z powyższym został spełniony jedyny warunek określony w warunkowej umowie sprzedaży nieruchomości zawartej w dniu 29 czerwca 2007 pomiędzy Eurofaktor S.A. jako Sprzedającym, a Spółką "Brynów Park" Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach jako Kupującym, o której mowa w w/w raporcie, niezbędny do zawarcia przez Eurofaktor S.A. umowy przenoszącej prawo użytkowania wieczystego nieruchomości.

24.07.200751/2007 Odstąpienie przez Eurofaktor S.A. od porozumień zawartych z Górnośląskim Funduszem Restrukturyzacyjnym S.A. oraz ZM Polmetal Sp. z o.o.

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 10/2007 i 12/2007, a także 45/2007 i 49/2007 dotyczących zawartych przez Emitenta w dniach 12.02.2007 i 13.02.2007r. porozumień z Górnośląskim Funduszem Restrukturyzacyjnym S.A. oraz ze Spółką Zakłady Metalowe POLMETAL Sp. z o.o. określających zasady spłaty zobowiązań tych podmiotów wobec Eurofaktor S.A., Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, że w dniu 23 lipca 2007r. odstąpił od powyższych porozumień ze skutkiem natychmiastowym.

Tym samym, nie mają również zastosowania aneksy do umów regulujące zasady spłaty zobowiązań ZM Polmetal Sp. z o.o. względem Eurofaktor S.A. opisane w raporcie nr 12/2007.

Decyzja o odstąpieniu od porozumień została podyktowana naruszeniem przez Strony porozumień tj. Górnośląski Fundusz Restrukturyzacyjny S.A. oraz Zakłady Metalowe POLMETAL Sp. z o.o. ich postanowień, a mianowicie: niezawarciem przez powyższe podmioty umów zbycia akcji Zakładów Gumowych Bytom S.A. w określonym w porozumieniach terminie, a także powzięciem przez Eurofaktor S.A. informacji o podwyższeniu kapitału zakładowego ZG Bytom S.A., o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 49/2007.

W związku z brakiem realizacji warunków nie weszła również w życie zawarta przez Emitenta w dniu 12 lutego 2007r. umowa sprzedaży Górnośląskiemu Funduszowi Restrukturyzacyjnemu wierzytelności przysługujących Eurofaktor S.A. wobec Spółki Technologie Buczek S.A. opisana w raporcie bieżącym nr 10/2007.

Odstąpienie od porozumień umożliwia Eurofaktor S.A. uruchomienie procesu windykacji poprzez egzekucję komorniczą zasądzonych należności oraz dochodzenie pozostałych należności na drodze sądowej.

19.07.200750/2007 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurofaktor S.A. na dzień 17.08.2007 r.


Zarząd EUROFAKTOR S.A. z siedzibą w Mysłowicach, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000038155, NIP 954-11-07-984, Regon 273038318, kapitał zakładowy 49 609 460 zł opłacony w całości, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EUROFAKTOR S.A. na dzień 17 sierpnia 2007r. na godz. 11.00, w siedzibie Spółki , w Mysłowicach ul. Modrzewskiego 42.

04.07.200749/2007 Informacja na temat podwyższenia kapitału zakładowego ZGB S.A.

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 10/2007 i 12/2007 dotyczących porozumień zawartych w dniach 12.02.2007r. i 13.02.2007r. odpowiednio z Górnośląskim Funduszem Restrukturyzacyjnym S.A. oraz Zakładami Metalowymi Polmetal Sp. z o.o. Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, że w dniu 03 lipca 2007r. powziął informację z Sądu Rejonowego w Katowicach Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego, o podwyższeniu w dniu 28.06.2007r. przez akcjonariuszy Spółki Zakłady Gumowe Bytom S.A.( ZGB S.A.) kapitału zakładowego tej Spółki o 3.000.000 akcji tj. do 5.539.000 akcji o wartości nominalnej 3,80 zł. każda.

29.06.200748/2007 Zawarcie znaczących umów związanych ze sprzedażą nieruchomości

Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, że w dniu 29 czerwca 2007 pomiędzy Eurofaktor S.A jako Sprzedającym, a Spółką "Brynów Park" Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach jako Kupującym została zawarta warunkowa umowa sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o powierzchni użytkowej 103.940 m2, położonej w Katowicach przy ulicy Ceglanej, opisanej przez Emitenta w raporcie bieżącym nr 30/2007, za cenę netto w wysokości 18.000.000 zł plus 22% podatku od towarów i usług w kwocie 3.960.000 zł, czyli w łącznej kwocie 21.960.000 zł.

21.06.200747/2007 Zawarcie przez Eurofaktor S.A. znaczącej umowy.

Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, że w dniu 20 czerwca 2007 r. została zawarta umowa dyskonta weksli ze Spółką Huta Katowice - Walcownia Blach Grubych Batory Sp. z o.o. w Chorzowie. Przedmiotem umowy jest dyskonto weksli o wartości 5 milionów złotych. Umowa została zawarta na okres do dnia 21 września 2007r. , nie przewiduje kar umownych i jest umową bezwarunkową. Warunki cenowe zostały określone na zasadach rynkowych.

31.05.200746/2007 Zawarcie znaczącej umowy

Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, że w dniu 30 maja 2007r. w wyniku zawarcia umowy o kredyt obrotowy w wysokości 2.100.000 zł. łączna wartość umów zawartych pomiędzy Eurofaktor S.A., a BRE Bank S.A. Oddział w Katowicach, w okresie od dnia przekazania raportu bieżącego nr 25/2007 osiągnęła wartość 9.450.117,15 tj. wartość umowy znaczącej.
Transakcją o najwyższej wartości jest transakcja dyskonta weksli o wartości 3 950 117,15 zł, zrealizowana z BRE Bank S.A. w dniu 22 maja 2007r. z terminami spłat przypadającymi w terminach płatności weksli przekazanych do dyskonta, do dnia 28.08.2007r.
Transakcja jest bezwarunkowa, nie zawiera kar umownych, warunki cenowe zostały określone na zasadach rynkowych.
Kryterium uznania łącznej wartości umów za znaczącą stanowi 10 % kapitałów własnych Emitenta . 

31.05.200745/2007 Informacja dotycząca porozumień zawartych przez Eurofaktor S.A. z Górnośląskim Funduszem Restrukturyzacyjnym S.A. oraz Zakładami Metalowymi POLMETAL Sp. z o.o.

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 10/2007 i 12/2007 dotyczących zawartych przez Emitenta w dniach 12.02.2007 i 13.02.2007r. porozumień odpowiednio z Górnośląskim Funduszem Restrukturyzacyjnym S.A. oraz ze Spółką Zakłady Metalowe POLMETAL Sp. z o.o. Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, że na wniosek pośrednika finansowego przeprowadzającego proces sprzedaży akcji Zakładów Gumowych Bytom S.A.( ZGB S.A.), o którym mowa w powyższych raportach, Eurofaktor S.A. zwrócił się w dniu 30 maja 2007r. do Stron porozumień z pismem, w którym zadeklarował możliwość przedłużenia terminu zawarcia umów sprzedaży akcji ZGB S.A.
W ocenie pośrednika przesunięcie terminu jest niezbędne do sprawnego przeprowadzenia negocjacji z inwestorami i zawarcia umów sprzedaży akcji ZGB S.A.

24.05.200744/2007 Zawarcie aneksu do umowy blokady papierów wartościowych

Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, że w dniu 23 maja 2007r. pomiędzy Eurofaktor S.A, a Stabilo Grup Sp. z o.o. został zawarty aneks do umowy blokady papierów wartościowych stanowiącej zabezpieczenie wierzytelności Eurofaktor S.A. z tytułu umowy sprzedaży akcji Górnośląskiego Funduszu Restrukturyzacyjnego S.A., opisanej w przekazanych do publicznej wiadomości raportach bieżących nr 123/2005 i nr 11/2007.
Na mocy powyższego aneksu Eurofaktor S.A. wyraził zgodę na częściowe zniesienie blokady akcji Eurofaktor S.A. serii F, w liczbie 70.000 sztuk, stanowiących własność Stabilo Grup Sp. z o.o. pod warunkiem, że środki uzyskane ze sprzedaży akcji zostaną przeznaczone na spłatę zobowiązań Stabilo Grup Sp. z o.o. z tytułu wyżej wymienionej umowy sprzedaży.

23.05.200743/2007 Wykaz akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 5% głosów na ZWZ Eurofaktor S.A. w dniu 18.05.2007r.

Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Eurofaktor S.A. w dniu 18.05.2007r. akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% głosów był Henryk Hermann wraz ze Spółką Bonum Sp. z o.o., który reprezentował 3.805.319 tj. 96,75% głosów na ZWZ (udział w ogólnej liczbie głosów wynosi 54,98%).

21.05.200742/2007 Korekta Strategii Eurofaktor S.A. na rok 2007

Zarząd Eurofaktor S.A. przekazuje do publicznej wiadomości korektę Strategii Spółki na rok 2007 stanowiącą załącznik do niniejszego raportu.
Powyższa korekta została w dniu 21.05.2007r. zatwierdzona przez Radę Nadzorczą Eurofaktor S.A.


pobierz: d9ab4533b6_EUROFAKTOR_KOREKTA_STRATEGII.pdf
18.05.200741/2007 Oświadczenie w zakresie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego zawartych w 'Dobrych praktykach w spółkach publicznych 2005'

Zarząd Eurofaktor S.A., na podstawie § 29 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych, przekazuje do publicznej wiadomości oświadczenie w zakresie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego zawartych w "Dobrych praktykach w spółkach publicznych 2005".
Powyższe oświadczenie zostało pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą Eurofaktor S.A. w dniu 07.05.2007r. i zatwierdzone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Eurofaktor S.A. w dniu 18.05.2007 r.


pobierz: e9d4871379_Dobre-Praktyki-Oswiadczenie_Zarzadu.pdf
18.05.200740/2007 Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Eurofaktor S.A. w dniu 18.05.2007r.

Zarząd Eurofaktor S.A. zgodnie z § 39 pkt.1 ppkt.5 "Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych" przekazuje treść uchwał wraz z załącznikami, które zostały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Eurofaktor S.A., w dniu 18.05.2007r.


pobierz: ae5b2a769a_rb_w_2007_40_all.pdf
17.05.2007Uzupełnienie raportu bieżącego nr 30/2007

W uzupełnieniu raportu bieżącego nr 30/2007 przekazanego do publicznej wiadomości w dniu 17.04.2007r. Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, że źródło finansowania nabycia przez Eurofaktor S.A. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zlokalizowanej w Katowicach przy ul. Ceglanej, o której mowa w powyższym raporcie stanowiły środki własne oraz środki z tytułu zawartych w dniu 27.02.2007r. pomiędzy Eurofaktor S.A. (Cedentem), a CLIF - Ubezpieczenia Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (Cesjonariuszem) umów przelewu wierzytelności przysługujących Emitentowi z tytułu zawartych umów pożyczek, co zostało również przekazane do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 19/2007.

17.05.2007Uzupełnienie raportu bieżącego nr 28/2007

W uzupełnieniu raportu bieżącego nr 28/2007 przekazanego do publicznej wiadomości w dniu 30.03.2007r. Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, że wartość ewidencyjna zbytych przez Emitenta udziałów Horyzon Finance & Accounting Sp. z o.o., o których mowa w powyższym raporcie, w księgach rachunkowych Emitenta wynosiła 600.960 zł.

14.05.200739/2007 Informacja na temat zarejestrowania zmian w Statucie Eurofaktor S.A.

Zarząd Eurofaktor S.A., w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 36/2007 informuje, że dnia 14.05.2007r. wpłynęło do Spółki postanowienie Sądu Rejonowego w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego informujące o zarejestrowaniu przez Sąd zmian Statutu Eurofaktor S.A. uchwalonych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Eurofaktor S.A. w dniu 19.02.2007r.

08.05.200738/2007 Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Eurofaktor S.A. zwołane na 18.05.2007r.

Zarząd Eurofaktor S.A. przekazuje treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Eurofaktor S.A. zwołane na dzień 18 maja 2007r. wraz z załącznikami. Jednocześnie Zarząd informuje, że Sprawozdanie finansowe Eurofaktor S.A. za rok obrotowy 2006 oraz Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2006r. stanowiące załączniki do niniejszych projektów uchwał zostały przekazane do publicznej wiadomości w dniu 12 kwietnia 2007 roku, skonsolidowane Sprawozdanie finansowe Eurofaktor S.A. za rok obrotowy 2006 oraz Sprawozdanie Zarządu Eurofaktor S.A. z działalności Grupy Kapitałowej w 2006r. zostały przekazane do publicznej wiadomości w dniu 30 kwietnia 2007 roku.
Projekty uchwał zostały pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą Eurofaktor S.A.


pobierz: 07d0b1b070_Sprawozdanie.pdf
08.05.200737/2007 Zwięzła ocena sytuacji Spółki dokonana przez Radę Nadzorczą Eurofaktor S.A.

Zgodnie z zasadą 18 ładu korporacyjnego Zarząd Eurofaktor S.A. przekazuje ocenę sytuacji Spółki przez Radę Nadzorczą zatwierdzoną na posiedzeniu w dniu 07.05.2007r.


pobierz: fb40a7967d_RN-ocena sytuacji 2006.pdf
08.05.200736/2007 Przekazanie jednolitej treści Statutu Eurofaktor S.A.

Zarząd Eurofaktor S.A. przekazuje jednolitą treść Statutu Eurofaktor S.A. ustaloną przez Radę Nadzorczą w dniu 07.05.2007r., uwzględniającą zmiany Statutu uchwalone na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Eurofaktor S.A. w  dniu 19.02.2007r., przekazane do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 16/2007.
Jednocześnie Zarząd informuje, że w Sądzie Rejonowym w Katowicach w Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego trwa procedura zarejestrowania powyższych zmian.


pobierz: bd05d249c1_Statut Eurofaktor S.A. 07.05.07.pdf
30.04.200735/2007 Wykaz informacji przekazanych przez Eurofaktor S.A. do publicznej wiadomości w roku 2006.

Zarząd Eurofaktor S.A. przekazuje w załączeniu wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2006. Jednocześnie Zarząd informuje, że informacje te dostępne są na stronie internetowej Spółki www.eurofaktor.pl w zakładce “Inwestorzy” oraz w siedzibie Spółki w Mysłowicach ul. Modrzewskiego 42.


pobierz: Wykaz_inf_Eurofaktor_SA_przekazanych_w_2006_roku.pdf
26.04.200734/2007 Informacja na temat sprzedaży akcji Eurofaktor S.A. serii F

Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, że otrzymał informację od Przewodniczącego Rady Nadzorczej Eurofaktor S.A. Henryka Hermanna tj. osoby obowiązanej do przekazania informacji, o następujących transakcjach sprzedaży przez podmiot z nim blisko związany tj. BONUM Sp. z o.o., na regulowanym rynku giełdowym akcji Eurofaktor S.A. serii F: w dniu 18 kwietnia 2007 roku 10.000 sztuk akcji po cenie 25,83 zł za jedną akcję oraz w dniu 19 kwietnia 2007 roku 10.000 sztuk akcji po cenie 23 zł za jedną akcję.

23.04.200733/2007 Objęcie udziałów Eurofaktor Cash Solution Sp.z o.o.

Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, że w dniu 23 kwietnia 2007r. utworzona została Spółka Eurofaktor Cash Solution Sp. z o.o., której 100% udziałów w kapitale zakładowym tj. 100 udziałów, po 500 zł każdy, w łącznej wysokości 50.000 zł objęła Spółka Eurofaktor S.A.

23.04.200732/2007 Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurofaktor S.A.

Zarząd EUROFAKTOR S.A. z siedzibą w Mysłowicach, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000038155, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROFAKTOR S.A. na dzień 18 maja 2007r. na godz. 11.00, w Mysłowicach w Miejskim Centrum Kultury ul. Grunwaldzka 7.

23.04.200731/2007 Zmiana terminów publikacji raportów okresowych w 2007 roku

Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, że w roku 2006 Spółka nie sporządzała skonsolidowanych sprawozdań finansowych w związku z tym, iż wartość jednostki zależnej tj. Horyzon Finance & Accounting Sp. z o.o. była nieistotna z punktu widzenia przygotowania sprawozdań. Za rok zakończony 31 grudnia 2006 roku, Spółka zdecydowała się zastosować do najlepszych praktyk i przygotować skonsolidowane sprawozdanie finansowe, pomimo faktu, iż spółka zależna jest nadal jednostką nieistotną, w celu zaprezentowania pełnej przejrzystości danych finansowych Grupy oraz jej pozycji akcjonariuszom oraz potencjalnym inwestorom.

17.04.200730/2007 Zawarcie ostatecznej umowy nabycia przez Eurofaktor S.A. nieruchomości

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 26/2007 Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, że w związku ze spełnieniem się warunku umowy, o którym mowa w powyższym raporcie, w dniu 17 kwietnia 2007r. została zawarta ostateczna umowa nabycia przez Emitenta prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o pow. łącznej 103.940 m2, położonej w Katowicach przy ul. Ceglanej, od Katowickiego Holdingu Węglowego S.A.

06.04.200729/2007 Zmiana daty publikacji raportu rocznego Eurofaktor S.A. za 2006r.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2007 Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, że zmienia datę przekazania raportu rocznego za 2006r.
Raport roczny Eurofaktor S.A. za rok 2006 zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 12 kwietnia 2007r.

30.03.200728/2007 Sprzedaż udziałów Spółki zależnej.

Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, że w dniu 30 marca 2007r. Eurofaktor S.A. (Sprzedający) zawarła ze Spółką KRUKIN sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Kupujący) umowę sprzedaży 1.200 udziałów, stanowiących 100% kapitału zakładowego Spółki Horyzon Finance & Accounting sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach.

30.03.200727/2007 Informacja na temat sprzedaży akcji Eurofaktor S.A. serii F.

Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, że w dniu 30 marca 2007 roku otrzymał informację od Przewodniczącego Rady Nadzorczej Eurofaktor S.A. Henryka Hermanna tj. osoby obowiązanej do przekazania informacji, o następujących transakcjach sprzedaży akcji Eurofaktor S.A. serii F przez podmiot z nim blisko związany tj. BONUM Sp. z o.o., na regulowanym rynku giełdowym: w dniu 23 marca 2007 roku 6.000 sztuk akcji po cenie 18 zł za jedną akcję, w dniu 27 marca 2007 roku 6.435 sztuk akcji po cenie 17,06 zł za jedną akcję oraz w dniu 29 marca 2007 roku 10.000 sztuk akcji Eurofaktor S.A. po cenie 17,10 zł za jedną akcję.

22.03.200726/2007 Zawarcie warunkowej umowy znaczącej dot. zakupu nieruchomości.

Zarząd Eurofaktor S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 16/2007 informuje, że w dniu 22 marca 2007 roku spółka akcyjna Eurofaktor (Kupujący ) zawarła z Katowickim Holdingiem Węglowym S.A. ( Sprzedający) warunkową umowę sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o pow. łącznej 103.940 m2, położonej w Katowicach przy ul. Ceglanej.

21.03.200725/2007 Zawarcie przez Eurofaktor S.A. znaczącej umowy.

Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, że w dniu 20 marca 2007 r. została zawarta pomiędzy Eurofaktor S.A. a BRE Bank S.A. Oddział w Katowicach umowa, na mocy której Bank udzielił Emitentowi kredytu obrotowego odnawialnego z limitem 6.000.000 zł (słownie: sześć milionów złotych) z przeznaczeniem na refinansowanie transakcji faktoringowych.

15.03.200724/2007 Emisja obligacji w Raiffeisen Bank Polska S.A.

Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, że w dniu 14 marca 2007r. Spółka Eurofaktor S.A. dokonała emisji 4 serii obligacji dyskontowych, z terminami zapadalności poniżej roku, na łączną wartość 10 milionów złotych tj. o wartości przekraczającej 10% kapitałów własnych Emitenta.
Emisja została dokonana w ramach Umowy Agencyjnej Programu Emisji Obligacji na kwotę 50 mln zł zawartej 30.08.2005r. z bankiem Raiffeisen Bank Polska S.A., opisanej w raportach bieżących nr 85/2005 i 21/2006.

14.03.200723/2007 Informacja na temat sprzedaży akcji Eurofaktor S.A. serii F

Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, że w dniu 13 marca 2007 roku otrzymał informację od osoby obowiązanej do przekazania informacji, o transakcji sprzedaży przez podmiot blisko związany z  tą osobą tj. BONUM Sp. z o.o. w dniu 7 marca 2007 roku na regulowanym rynku giełdowym 20.000 sztuk akcji Eurofaktor S.A. zwykłych na okaziciela serii F, po cenie 13,56 zł za jedną akcję.

08.03.200722/2007 Informacja poufna

Zarząd Eurofaktor S.A. zgodnie z obowiązującymi w Spółce zasadami ładu korporacyjnego, informuje że w dniu 07 marca 2007r. otrzymał informacje od Przewodniczącego Rady Nadzorczej Eurofaktor S.A. Henryka Hermanna oraz od Prezesa Zarządu Bronisława Hermanna, że została zawarta między nimi jako osobami fizycznymi umowa użytkowania, będących w posiadaniu Henryka Hermanna 700 udziałów stanowiących 19,46 % w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu BONUM Sp. z o.o. tj. Spółki dominującej w stosunku do Eurofaktor S.A.

05.03.200721/2007 Zakup udziałów CLS Sp. z o.o.

Zarząd Eurofaktor S.A., w nawiązaniu do raportów bieżących nr 18/2007 oraz nr 20/2007 informuje, że w dniu 05 marca 2007r. wpłynęła do Spółki ostatnia, z podpisanych przez Eurofaktor S.A. w dacie 20.02.2007r. umów pierwszej transzy sprzedaży udziałów w kapitale zakładowym CLS Sp. z o.o. w Warszawie, zawarta w wykonaniu umowy przedwstępnej, o której mowa w raporcie nr 05/2007 pomiędzy Eurofaktor S.A., a osobą fizyczną - udziałowcem Spółki CLS Sp. z o.o.
Na mocy powyższej umowy Eurofaktor S.A. nabył 19 udziałów, stanowiących 7,04% w kapitale zakładowym CLS Sp. z o.o.
Łącznie wraz z umowami sprzedaży udziałów, o których Emitent informował w przekazanych powyżej raportach Eurofaktor S.A. nabył 189 udziałów CLS Sp. z o.o., stanowiących 70% w kapitale zakładowym tej Spółki.

28.02.200720/2007 Nabycie aktywów o znacznej wartości.

Zarząd Eurofaktor S.A., w nawiązaniu do raportów bieżących nr 05/2007 oraz nr 18/2007 informuje, że w dniu 28.02.2007r. wpłynęła do Spółki kolejna, z podpisanych przez Eurofaktor S.A. w dacie 20.02.2007r. umów pierwszej transzy sprzedaży udziałów w kapitale zakładowym CLS Sp. z o.o. w Warszawie, zawarta w wykonaniu umowy przedwstępnej, o której mowa w powyższych raportach pomiędzy Eurofaktor S.A., a osobą fizyczną - udziałowcem Spółki CLS Sp. z  o.o.

28.02.200719/2007 Zawarcie znaczącej umowy -zbycie aktywów o znacznej wartości.

Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, że w dniu 27.02.2007r. pomiędzy Eurofaktor S.A. (Cedentem), a CLIF - Ubezpieczenia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (Cesjonariuszem) zostały zawarte umowy przelewu wierzytelności, przysługujących Emitentowi z tytułu zawartych umów pożyczek, których termin zapadalności przypada do 30.04.2009 r.

24.02.200718/2007 Nabycie aktywów o znacznej wartości.

Zarząd Eurofaktor S.A., w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 05/2007 informuje, że w dniu 23.02.2007r. wpłynęła do Spółki pierwsza, z podpisanych przez Eurofaktor S.A. w dacie 20.02.2007r. umów pierwszej transzy sprzedaży udziałów w kapitale zakładowym CLS Sp. z o.o. w Warszawie, zawarta w wykonaniu umowy przedwstępnej, o której mowa w powyższym raporcie pomiędzy Eurofaktor S.A., a udziałowcem Spółki CLS Sp. z o.o. tj. Carfin Sp. z o.o.

21.02.200717/2007 Wykaz akcjonariuszy reprezentujących powyżej 5% głosów na NWZ Eurofaktor S.A. w dniu 19.02.2007r.

Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Eurofaktor S.A. w dniu 19.02.2007 r. akcjonariuszem posiadającym powyżej 5% głosów był Henryk Hermann wraz ze Spółką Bonum Sp. z o.o., który reprezentował 3.523.754 tj. 99,999% głosów na NWZ (udział tych akcji w ogólnej liczbie głosów wynosi 50,91%).

20.02.200716/2007 Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Eurofaktor S.A. w dniu 19.02.2007 roku.

Zarząd Eurofaktor S.A. zgodnie z Â§ 39 pkt.1 ppkt.5 "Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych" przekazuje treść uchwał, które zostały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Eurofaktor S.A., w dniu 19.02.2007r.

20.02.200715/2007 Przekazanie informacji na podstawie art.70 pkt.1 Ustawy o ofercie.

Zarząd Eurofaktor S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 13/2007 informuje, że w dniu 19.02.2007r. otrzymał pismo od akcjonariusza Henryka Hermanna, przekazane zgodnie z art. 69 ust 2 pkt 2 w związku z art. 87 ust.1 pkt. 1 lit. d "Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych" o powzięciu przez niego informacji o zawarciu w dniu 12.02.2007r. pomiędzy Stabilo Grup Sp. z o.o. (Właścicielem), a podmiotem zależnym od Henryka Hermanna tj. Bonum Sp. z o.o. (Użytkownikiem) umowy użytkowania łącznie 68.800 akcji Eurofaktor S.A. serii B i D uprzywilejowanych co do głosu 5 głosów na jedną akcję.

17.02.200714/2007 Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Eurofaktor S.A. w dniu 19.02.2007r.

Zarząd Eurofaktor S.A. przekazuje do wiadomości Komisji listę akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Eurofaktor S.A. w dniu 19.02.2007r.

17.02.200713/2007 Zawarcie umowy użytkowania akcji Eurofaktor S.A.

Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, że w dniu 16 lutego 2007 r. powziął informacje od akcjonariuszy Spółki tj. Bonum Sp.z o.o. oraz Stabilo Grup Sp.z o.o. przekazane na podstawie art. 69 ust 2 “Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych”, o zawarciu w dniu 12.02.2007r. pomiędzy Stabilo Grup Sp. z o.o. (Właścicielem), a Bonum Sp. z o.o. ( Użytkownikiem) umowy użytkowania łącznie 68.800 akcji Eurofaktor S.A.

14.02.200712/2007 Podpisanie porozumienia o zasadach rozliczeń zobowiązań Zakładów Metalowych Polmetal Sp.z o.o.


Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, że w dniu 13 lutego 2007r. zostało zawarte pomiędzy Eurofaktor S.A., a Zakładami Metalowymi Polmetal Sp. z o.o. ( ZM Polmetal Sp. z o.o.) porozumienie o zasadach rozliczeń zaległych oraz niewymagalnych zobowiązań tej Spółki wobec Eurofaktor S.A. z tytułu zawartych umów, wynoszących na dzień podpisania niniejszego porozumienia łącznie 29.995.525,79 zł. Zobowiązania te zostały zabezpieczone między innymi zastawem rejestrowym na 777 995 akcjach Zakładów Gumowych Bytom S.A.( ZGB S.A) będących w posiadaniu ZM Polmetal Sp. z o.o. ustanowionym na rzecz Eurofaktor S.A.

13.02.200711/2007 Aktualizacja informacji.

Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, że w dniu 12.02.2007r. został zawarty aneks do umowy sprzedaży akcji Górnośląskiego Funduszu Restrukturyzacyjnego S.A. Spółce Stabilo Grup Sp. z o.o. opisanej przez Emitenta w raporcie bieżącym nr 123/2005, na mocy którego Strony ustaliły nowe terminy płatności ceny sprzedaży.

13.02.200710/2007 Podpisanie porozumienia z Górnośląskim Funduszem Restrukturyzacyjnym S.A.

Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, że w dniu 12 lutego 2007r. pomiędzy Eurofaktor S.A. a Górnośląskim Funduszem Restrukturyzacyjnym S.A. (GFR S.A.) zostało zawarte porozumienie określające wzajemne zasady współpracy pomiędzy Stronami w związku z zamiarem zbycia przez GFR S.A. 4.763 akcji na okaziciela oraz 1.039.252 akcji imiennych posiadanych w Spółce Zakłady Gumowe Bytom S.A., zwaną dalej ZGB S.A., (objętych w części zastawem rejestrowym na rzecz Eurofaktor S.A)., na rzecz podmiotu trzeciego (Inwestora), a także w związku z zamiarem sprzedaży przez Eurofaktor S.A. Spółce GFR S.A. wierzytelności przysługujących Eurofaktor S.A. wobec Technologie Buczek S.A.

10.02.200709/2007 Przekazanie projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Eurofaktor S.A. zwołane na dzień 19.02.2007 r.

Zarząd Eurofaktor S.A. przekazuje treść projektów uchwał, które będą przedmiotem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurofaktor S.A. zwołanego na dzień 19.02.2007r. Niniejsze projekty zostały pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą Eurofaktor S.A.

10.02.200708/2007 Zmniejszenie kwoty wierzytelności zgłoszonych w postępowaniu upadłościowym Technologie Buczek S.A.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 84/2006 z dnia 19.10.2006r. Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, że w związku z potwierdzeniem przez syndyka masy upadłości skuteczności części przejęć dokonanych na majątku Technologie Buczek S.A. oraz zakończeniem postępowania sądowego dotyczącego nabytych od tej Spółki wierzytelności Buczek Automotive Sp. z o.o. Eurofaktor S.A. wysłał w dniu 09.02.2007r. do Sądu Rejonowego w Katowicach, Wydział X Gospodarczy pismo w sprawie zmniejszenia kwoty wierzytelności zgłoszonych do masy upadłości z 42.124.091,37 zł (słownie: czterdzieści dwa miliony sto dwadzieścia cztery tysiące dziewięćdziesiąt jeden złotych 37/100) do kwoty 35.878.892,97zł (słownie: trzydzieści pięć milionów osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dwa złote 97/100 )

10.02.200707/2007 Powołanie Prezesa Zarządu Eurofaktor S.A.

W dniu 09.02.2007r. Rada Nadzorcza Eurofaktor S.A. powołała Prezesa Zarządu Eurofaktor S.A. w osobie Pana Bronisława Hermanna.

Pan Bronisław Hermann ma 41 lat, ukończył Uniwersytet Jagielloński w Krakowie na kierunku Filologia Polska (lata 1987-1993) oraz roczne studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie, oparte o strukturę programu MBA w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (lata 2002-2003). W latach 1985-1987 studiował także nauki polityczne na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Pan Bronisław Hermann był uczestnikiem wielu szkoleń z zakresu analizy finansowej przedsiębiorstw oraz zarządzania i windykacji wierzytelności.

10.02.200706/2007 Złożenie rezygnacji przez osoby zarządzające Eurofaktor S.A.

Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, że w dniu 09.02.2007r. zostały złożone Radzie Nadzorczej Eurofaktor S.A. rezygnacje z pełnienia funkcji w Zarządzie Eurofaktor S.A. przez Prezesa Zarządu Pana Tomasza Tomaszewskiego oraz Wiceprezesa Zarządu Pana Mirosława Nowickiego.

Powodem złożenia rezygnacji przez Prezesa Zarządu Tomasza Tomaszewskiego są sprawy osobiste.

Powodem złożenia rezygnacji przez Wiceprezesa Zarządu jest powołanie Pana Mirosława Nowickiego w najbliższych dniach do Zarządu Spółki kapitałowej, która nie będąc podmiotem grupy kapitałowej Eurofaktor S.A. zamierza ściśle współpracować z Eurofaktor S.A. w zakresie prowadzenia działalności developerskiej.

03.02.200705/2007 Zawarcie przez Eurofaktor S.A. przedwstępnych umów dot. zakupu udziałów CLS Sp.z o.o.

Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, że w dniu 02 lutego 2007r. zostały zawarte umowy przedwstępne sprzedaży udziałów w kapitale zakładowym CLS Sp. z o.o. w Warszawie pomiędzy udziałowcami Spółki CLS Sp. z o.o., a Eurofaktor S.A., na mocy których Eurofaktor S.A. zobowiązał się warunkowo do zawarcia w przyszłości umów zakupu łącznie 270 udziałów, stanowiących 100% w kapitale zakładowym tej Spółki . 

Zakup powyższych udziałów nastąpi w dwóch transzach:

I transza - zakup w wysokości 70% udziałów, w terminie do dnia 20 lutego 2007r.,

II transza - w wysokości 30% udziałów, w terminie nie później niż do 30 lipca 2008r., pod warunkiem zawarcia umowy dotyczącej I transzy tj.zakupu 70% udziałów.

30.01.200704/2007 Zawarcie przez Eurofaktor S.A. znaczącej umowy.

Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, że w dniu 30 stycznia 2007 r. zawarł znaczącą umowę o finansowanie zobowiązań ze spółką "PKP Energetyka" Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
Przedmiotem umowy jest finansowanie przez Eurofaktor S.A. cywilnoprawnych zobowiązań pieniężnych "PKP Energetyka" Sp. z o.o. wobec dostawców. Wartość limitu odnawialnego wynosi 10.000.000 zł (słownie: dziesięć milionów złotych). Umowa została zawarta na okres 6 miesięcy od daty podpisania przez Emitenta. Warunki cenowe powyższej umowy określone zostały na zasadach rynkowych.
Umowa nie przewiduje kar umownych i jest umową bezwarunkową. Kryterium uznania powyższej umowy za znaczącą jest 10% kapitałów własnych Emitenta.

25.01.200703/2007 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2007 roku

Zarząd Eurofaktor S.A., podaje do wiadomości publicznej daty przekazywania raportów okresowych w 2007 roku:
Raporty kwartalne:
- za IV kw. 2006 r.- 14.02.2007 r.
- za I kw. 2007 r.- 07.05.2007 r.
- za II kw. 2007 r.- 06.08.2007 r.
- za III kw. 2007 r.- 05.11.2007 r.
Raport półroczny za pierwsze półrocze 2007 r. - 01.10.2007 r.
Raport roczny za 2006 r. - 14.06.2007 r.

Podstawa prawna § 100 ust.1. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

19.01.200702/2007 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurofaktor S.A.

Zarząd EUROFAKTOR S.A. z siedzibą w Mysłowicach, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000038155, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EUROFAKTOR S.A., które odbędzie się 19 lutego 2007r. o godz. 12.30. w Miejskim Centrum Kultury ul. Grunwaldzka 7, w Mysłowicach.

Porządek obrad :

1.Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Przyjęcie porządku obrad.
5.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Eurofaktor S.A. nieruchomości.
6.Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Eurofaktor S.A.
7.Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Eurofaktor S.A. do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Eurofaktor S.A.
8.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej Eurofaktor SA
9.Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały numer 1/2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "Eurofaktor" S.A. z dnia 28.04.2006r. w sprawie ustalenia zasad nabywania przez Spółkę własnych akcji celem ich umorzenia oraz Uchwały numer 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia “Eurofaktor” S.A. z dnia 29.06.2006r. w sprawie zmiany zasad nabywania akcji własnych celem ich umorzenia
10.Wolne wnioski.
11.Zamknięcie zgromadzenia.

11.01.200701/2007 Stanowisko Zarządu Eurofaktor S.A. w sprawie nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 66/2006 z dnia 12 lipca 2006r. , w związku z kierowanymi do Spółki pytaniami akcjonariuszy w sprawie nabycia akcji własnych Eurofaktor S.A. w celu ich umorzenia Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, że otrzymał stanowisko Komisji Nadzoru Finansowego, z którego wynika, że nie ma przeszkód aby Spółka przeprowadziła niniejszą procedurę.
Do przeprowadzenia procesu nabycia akcji własnych Spółki celem ich umorzenia Zarząd został uprawniony na mocy podjętej uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurofaktor S.A. z dnia 28.04.2006r., zmienionej uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurofaktor S.A. z dnia 29.06.2006r., w terminie do 12 miesięcy od daty podjęcia powyższej Uchwały Walnego Zgromadzenia Eurofaktor S.A. tj. w okresie do 28.04.2007r.
Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, że w dniu 11 stycznia 2007r. podjął uchwałę, na mocy której postanowił, że w okresie pierwszego kwartału 2007r. nie będzie przeprowadzał procesu nabycia akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia.
Jednocześnie Zarząd biorąc pod uwagę plany rozwojowe Spółki postanawia zwołać w terminie do końca pierwszego kwartału 2007r. Walne Zgromadzenie Eurofaktor S.A. oraz zwrócić się z wnioskiem do Walnego Zgromadzenia Eurofaktor S.A. o uchylenie Uchwał WZA w powyższym zakresie.

 

2013 © GREMI INWESTYCJE S.A.