Relacje Inwestorskie GREMI INWESTYCJE S.A.strona główna GREMI INWESTYCJE S.A.english version
SpółkaKalendariumInformacje FinansoweRaportyAkcjePrezentacje
Raporty bieżące
       2016
       2015
       2014
       2013
       2012
       2011
       2010
       2009
       2008
       2007
       2006
       2005
       2004
Raporty okresowe

Komunikaty giełdowe Emitenta za rok 2008

29.12.2008100/2008 Informacja na temat zasady ładu korporacyjnego.

Zarząd Eurofaktor S.A. na podstawie § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. informuje, że Spółka w sposób trwały nie będzie stosowała zasady nr 2 ładu korporacyjnego, zawartej w dokumencie "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW" w części "II. Dobre praktyki realizowane przez zarządy spółek giełdowych", zgodnie z którą "Spółka zapewnia funkcjonowanie swojej strony internetowej w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w części II. pkt.1", ze względu na wysokie koszty związane ze stosowaniem tej zasady.

23.12.200899/2008 Złożenie zażalenia na postanowienie Sądu Rejonowego Katowice – Wschód w Katowicach w sprawie upadłości Technologie Buczek S.A.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 98/2008 Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, że w dniu 23 grudnia 2008r. Spółka złożyła zażalenie na postanowienie Sądu Rejonowego Katowice – Wschód w Katowicach w sprawie upadłości Technologie Buczek S.A., w przedmiocie zmiany na liście wierzytelności, wnosząc o uchylenie powyższego postanowienia.

18.12.200898/2008 Postanowienie Sądu w sprawie upadłości Technologie Buczek S.A.

Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, że w dniu 17 grudnia 2008r. wpłynęło do Spółki postanowienie Sądu Rejonowego Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział X Gospodarczy, w sprawie upadłościowej obejmującej likwidację majątku dłużnika Technologie Buczek S.A., na mocy którego w/w Sąd postanowił dokonać zmiany na liście wierzytelności w ten sposób, iż zmniejszył wierzytelność zgłoszoną przez Eurofaktor S.A. z kwoty 34.855.508,88 zł do kwoty 18.262.115,62 zł.
Zgodnie z otrzymanym postanowieniem na listę wierzytelności z kwotą 16.593.393,26 zł wpisana została Spółka Silesia Capital Fund S.A.
Powyższa zmiana została dokonana w związku z uznaniem przez Sąd skuteczności przejęcia przez Eurofaktor S.A. od Silesia Capital Fund S.A. działającego jako poręczyciel za dłużnika tj. Technologie Buczek S.A., akcji Zakładów Gumowych Bytom S.A. (obecna nazwa Conbelts Bytom S.A)

Postanowienie to jest nieprawomocne, Spółka wystąpi do Sądu ze stosownym zażaleniem.

12.12.200897/2008 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ Eurofaktor S.A. w dniu 09.12.2008 r.

Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Eurofaktor S.A. w dniu 09.12.2008 r. akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% głosów byli:

1) Spółka Forum XIII Alfa Sp. z o.o. ( tj. podmiot dominujący w stosunku do Bonum Sp. z o.o. ) wraz z Bonum Sp. z o.o., reprezentując łącznie 3.871.810 głosów stanowiących 90,20% głosów na tym zgromadzeniu. Udział tych głosów w ogólnej liczbie wynosi 55,94%.

2) Spółka Stabilo Grup Sp. z o.o., reprezentująca 398.746 głosów stanowiących 9,29% głosów na zgromadzeniu. Udział tych głosów w ogólnej liczbie stanowi 5,76%.

09.12.200896/2008 Informacja na temat niezastosowania zasady ładu korporacyjnego.

Zarząd Eurofaktor SA, zgodnie z punktem III.3 zasad określonych w Dobrych Praktykach Spółek notowanych na GPW, informuje, że w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 09.12.2008 r., nie uczestniczyli Członkowie Rady Nadzorczej Eurofaktor S.A., z powodu obowiązków zawodowych.

09.12.200895/2008 Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Eurofaktor S.A. w dniu 09.12.2008 r.

Zarząd Eurofaktor S.A. przekazuje do wiadomości publicznej treść Uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Eurofaktor S.A. w dniu 09.12.2008r. : 

28.11.200894/2008 Informacja dotycząca postępowania o ogłoszenie upadłości Stabilo Grup Sp. z o.o.

Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, że w dniu 28.11.2008 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie z Sądu Rejonowego Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział X Gospodarczy, o połączeniu na mocy zarządzenia Sądu sprawy z wniosku Eurofaktor S.A. o ogłoszenie upadłości Stabilo Grup Sp. z o.o. ( dłużnik ) obejmującej likwidację majątku dłużnika ze sprawą z wniosku dłużnika Stabilo Grup Sp. z o.o. o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu, do łącznego rozpoznania oraz rozstrzygnięcia.

Emitent informował o powyższych postępowaniach w raportach bieżących nr 59/2008, 61/2008, 71/2008, 75/2008, 82/2008 oraz 88/2008.

24.11.200893/2008 Opinia Zarządu Eurofaktor S.A. dot. wniosków w sprawie rewidentów do spraw szczególnych.

Zgodnie z art. 84 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 ze zm.), Zarząd Eurofaktor S.A. przedstawia w załączeniu pisemną opinię dotyczącą wniosków akcjonariuszy Spółki tj. Stabilo Grup Sp. z o.o. oraz BONUM Sp. z o.o. o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurofaktor S.A. w celu podjęcia uchwał w sprawie powołania biegłych (rewidentów do spraw szczególnych).


pobierz: a3eac5cf0a_Opinia_Zarzadu_Eurofaktor_S.A.pdf
24.11.200892/2008 Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Eurofaktor S.A. zwołane na dzień 09.12.2008 r.

Zarząd Eurofaktor S.A. przekazuje projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 09.12.2008r.

04.11.200891/2008 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurofaktor S.A.


Zarząd EUROFAKTOR S.A. z siedzibą w Krakowie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000038155, NIP 954-11-07-984, Regon 273038318, dla której właściwy jest Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającej kapitał zakładowy w wysokości 49 609 460 zł opłacony w całości, na wniosek akcjonariusza Stabilo Grup Sp. z o.o. oraz na wniosek akcjonariusza BONUM Sp. z o.o., zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EUROFAKTOR S.A. na dzień 9 grudnia 2008r. na godz. 11.00, które odbędzie się w siedzibie Spółki, w Krakowie ul. Wrocławska 53.

03.11.200890/2008 Informacja o wniesieniu zarzutów do planów podziału sum uzyskanych ze sprzedaży majątku Technologii Buczek S.A. w Upadłości.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 89/2008, w związku ze złożeniem w dniu 14.10.2008 r. przez syndyka masy upadłościowej Technologie Buczek S.A. 20 odrębnych planów podziału sum uzyskanych ze sprzedaży rzeczy ruchomych, udziałów, a także nieruchomości objętej księgą wieczystą 6722, obciążonych zastawami oraz hipoteką, Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, że w dniu 03.11.2008 r. złożył w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód w Katowicach Wydziale X Gospodarczym 20 odrębnych zarzutów do powyższych planów.

23.10.200889/2008 Informacja o sporządzeniu planów podziału sum uzyskanych ze sprzedaży majątku Technologii Buczek S.A. w Upadłości.

Zarząd Eurofaktor S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 69/2008 i 87/2008 informuje, że w dniu 22 października 2008r. Spółka otrzymała zawiadomienie z Sądu Rejonowego Katowice -Wschód w Katowicach, w sprawie postępowania upadłościowego Technologie Buczek S.A., o sporządzeniu i złożeniu przez syndyka masy upadłościowej 20 odrębnych planów podziału z dnia 14.10.2008r. dotyczących sum uzyskanych ze zbycia rzeczy ruchomych, udziałów, a także nieruchomości objętej księgą wieczystą 6722, obciążonych zastawami oraz hipoteką.
Spółka ustaliła na podstawie akt sprawy, że w wyżej wymienionych planach uczestniczy Eurofaktor S.A. z łączną kwotą w wysokości 4.012.221,58 zł., która została już wypłacona Spółce w dniu 29 kwietnia 2008r., o czym Emitent poinformował w raporcie bieżącym nr 33/2008.

22.10.200888/2008 Postanowienie Sądu w sprawie wniosku Eurofaktor S.A. o ustanowienie zarządu przymusowego nad majątkiem Stabilo Grup Sp. z o.o.

Zarząd Eurofaktor S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 71/2008 informuje, że w dniu 22 października 2008r. Spółka otrzymała postanowienie Sądu Rejonowego Katowice - Wschód w Katowicach wydane w sprawie z wniosku dłużnika tj. Stabilo Grup Sp. z o. o. o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu, na mocy którego powyższy Sąd oddalił złożony przez Eurofaktor S.A. wniosek o ustanowienie zarządu przymusowego nad majątkiem dłużnika. Postanowienie nie zawiera uzasadnienia.

17.10.200887/2008 Postanowienia Sądu dotyczące postępowania upadłościowego Technologii Buczek S.A. w Upadłości.

Zarząd Eurofaktor S.A., w nawiązaniu do raportów bieżących nr 34/2008 oraz 69/2008, informuje, że w dniu 17.10.2008 roku otrzymał dwa postanowienia Sądu Rejonowego Katowice - Wschód w Katowicach, Wydziału X Gospodarczego z dnia 15.10.2008 r. , wydane w toku sprawy upadłościowej obejmującej likwidację majątku dłużnika Technologie Buczek S.A. w Upadłości, na mocy których Sąd odrzucił następujące zażalenia złożone przez wierzyciela Eurofaktor S.A.:

16.10.200886/2008 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ Eurofaktor S.A. w dniu 15.10.2008 r.

Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Eurofaktor S.A. w dniu 15 października 2008 r. akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% głosów byli:

1) Spółka Forum XIII Alfa Sp. z o.o. ( tj. podmiot dominujący w stosunku do Bonum Sp. z o.o. ) wraz z Bonum Sp. z o.o., reprezentując łącznie 3.871.810 głosów stanowiących 90,09% głosów na tym zgromadzeniu. Udział tych głosów w ogólnej liczbie wynosi 55,94%.

2) Spółka Stabilo Grup Sp. z o.o., reprezentująca 398.746 głosów stanowiących 9,27% głosów na tym zgromadzeniu. Udział tych głosów w ogólnej liczbie stanowi 5,76%.

15.10.200885/2008 Informacja na temat niezastosowania zasady ładu korporacyjnego.

Zarząd Eurofaktor SA, w związku z punktem III.3 zasad określonych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW, informuje, że w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 15.10.2008 r., z powodu obowiązków zawodowych, nie uczestniczyli Członkowie Rady Nadzorczej Eurofaktor S.A.
Jednocześnie Zarząd informuje, że Członkowie Rady usprawiedliwili swoją nieobecność.

15.10.200884/2008 Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Eurofaktor S.A. w dniu 15.10.2008 r.

Zarząd Eurofaktor S.A. w załączeniu przekazuje do wiadomości publicznej treść uchwał nr 1,3,4,5,6,7,8,9 podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Eurofaktor S.A. w dniu 15.10.2008 r. oraz pytania zadawane przez akcjonariuszy w trakcie Zgromadzenia wraz z udzielonymi odpowiedziami, a także informacje o wniesionych sprzeciwach.
Jednocześnie Zarząd informuje, że przekazana w niniejszym raporcie uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurofaktor S.A., nie została podjęta przez Zgromadzenie.


pobierz: f84ea1a739_Uchwaly_NWZ_EUROFAKTOR_SA_15-10-2008.pdf
10.10.200883/2008 Złożenie pozwu przeciwko Silesia Capital Fund S.A.

Zarząd Eurofaktor SA. (Powód) informuje, że w dniu 10.10.2008r. został wysłany do Sądu Okręgowego w Katowicach XIII Wydział Gospodarczy pozew przeciwko pozwanemu Silesia Capital Fund S.A. (poprzednia nazwa GFR S.A.) o zapłatę na rzecz Eurofaktor S.A. łącznej kwoty 26.211.693,80 zł.

10.10.200882 Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości Stabilo Grup Sp. z o.o.

Zarząd Eurofaktor S.A.(Spółka) informuje, że w związku z otrzymaniem w dniu 09 października 2008 roku zarządzenia z dnia 2.10.2008r. Sądu Rejonowego Katowice - Wschód w Katowicach Wydział X Gospodarczy , w sprawie zwrotu złożonego przez Eurofaktor S.A. wniosku o ogłoszenie upadłości Stabilo Grup Sp. z o.o. obejmującej likwidację majątku, Spółka w dniu 10 października 2008r. ponownie wysłała przedmiotowy wniosek do wyżej wymienionego Sądu pod dokonaniu uzupełnień wskazanych w w/w zarządzeniu.

09.10.200881/2008 Zawarcie aneksu do umowy pożyczki.

Zarząd Eurofaktor S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 77/2007 informuje, że w dniu 09 października 2008 r. pomiędzy Pożyczkodawcą - Eurofaktor S.A., a Pożyczkobiorcą tj. Spółką BONUM Sp. z o.o. ( podmiotem dominującym w stosunku do Emitenta) został zawarty aneks do umowy pożyczki z dnia 30 listopada 2006 r. udzielonej w wysokości 3,8 miliona złotych, na mocy którego termin spłaty pożyczki został wydłużony do dnia 31.03.2011r.

30.09.200880/2008 Otrzymanie postanowień Sądu w sprawie z powództwa Eurofaktor S.A. w związku z wydanym nakazem zapłaty.

Zarząd Eurofaktor SA informuje, że w dniu 30.09.2008 r. do Spółki wpłynęły następujące postanowienia wraz z uzasadnieniami Sądu Okręgowego w Katowicach, II Wydziału Cywilnego, w sprawie z powództwa Eurofaktor S.A. przeciwko Zakładom Metalowym Polmetal Sp. z o.o. oraz Jarosławowi Maśliszowi o zapłatę:

24.09.200879/2008 Przystąpienie do Programu Wspierania Płynności.

W związku z podjęciem przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwał w sprawie Programu Wspierania Płynności, Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, że Eurofaktor S.A. w dniu 24 września 2008r. zadeklarowała przystąpienie do powyższego programu i zobowiązała się do podjęcia działań zmierzających do realizacji warunków określonych w programie, a mianowicie:

-Utworzenia i prowadzenia sekcji relacji inwestorskich na własnej stronie internetowej zgodnie z zaleceniami opracowanymi przez Giełdę w Modelowym Serwisie Relacji Inwestorskich dostępnym na stronie internetowej www.naszmodel.gpw.pl

-Publikowania informacji dotyczących relacji inwestorskich na stronie internetowej www.gpwinfostrefa.pl , w sekcji przeznaczonej dla emitentów

22.09.200878/2008 Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Eurofaktor S.A. zwołane na dzień 15 października 2008 roku.

Zarząd Eurofaktor S.A. przekazuje treść projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Eurofaktor S.A. zwołane na dzień 15 października 2008 roku.

22.09.200877/2008 Informacja na temat stosowania przez Eurofaktor S.A. zasad ładu korporacyjnego.

Zarząd Eurofaktor S.A., zgodnie z punktem III.2 oraz II.1.ppkt.11 zasad określonych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW, przekazuje informacje na temat powiązań Członków Rady Nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Eurofaktor S.A., w związku z otrzymaniem oświadczeń w powyższej sprawie od Członków Rady Nadzorczej.

22.09.200876/2008 Wybór Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Sekretarza Rady Nadzorczej.

Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, że Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 22.09.2008 r. dokonała wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w osobie Pani Doroty Hajdarowicz oraz wyboru Sekretarza Rady Nadzorczej w osobie Pana Krzysztofa Gajdy, powołanych na Członków Rady przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 23.06.2008r.
Życiorysy Pani Doroty Hajdarowicz oraz Pana Krzysztofa Gajdy zostały przekazane do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 50/2008.

12.09.200875/2008 Ponowne złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości Stabilo Grup Sp. z o.o.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 71/2008 Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, że w dniu 11 września 2008 roku został ponownie wysłany do Sądu Rejonowego Katowice - Wschód w Katowicach Wydział X Gospodarczy ds. upadłościowo-naprawczych, wniosek o ogłoszenie upadłości Stabilo Grup Sp. z o.o. obejmującej likwidację majątku, uwzględniający braki formalne określone w zarządzeniu Sądu, o którym mowa w wyżej wymienionym raporcie.
Powody złożenia powyższego wniosku zostały przekazane przez Eurofaktor S.A. do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 61/2008.

10.09.200874/2008 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurofaktor S.A.

Zarząd EUROFAKTOR S.A. z siedzibą w Krakowie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000038155, NIP 954-11-07-984, Regon 273038318, dla której właściwy jest Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającej kapitał zakładowy w wysokości 49 609 460 zł opłacony w całości, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EUROFAKTOR S.A. na dzień 15 października 2008r. na godz. 11.00, które odbędzie się w siedzibie Spółki, w Krakowie ul. Wrocławska 53.

05.09.200873/2008 Aktualizacja informacji.

Zarząd Eurofaktor S.A., w nawiązaniu do raportów bieżących numer 40/2008, 48/2008 oraz 58/2008, informuje, że w dniu 05.09.2008 roku wpłynęło do Spółki Zawiadomienie z Sądu Rejonowego w Zawierciu, V Wydział Ksiąg Wieczystych, o dokonaniu przez powyższy Sąd wpisu hipoteki przymusowej kaucyjnej na rzecz Eurofaktor S.A. do kwoty łącznej 28.850.482,61 zł na udziale części nieruchomości położonej w Zawierciu, tytułem zabezpieczenia spłaty należności wynikającej z nakazu zapłaty, wydanego na skutek pozwu złożonego przeciwko ZM POLMETAL Sp. z o.o. oraz Jarosławowi Maśliszowi, o którym mowa w wyżej wymienionych raportach.

05.09.200872/2008 Aktualizacja informacji.

Zarząd Eurofaktor S.A., w nawiązaniu do raportu bieżącego numer 70/2008, informuje, że w dniu 04.09.2008 roku Spółka złożyła w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód w Katowicach, Wydziale X Gospodarczym zażalenia na postanowienia powyższego Sądu, wydane w toku postępowania upadłościowego Technologie Buczek S.A. w Upadłości, umarzające postępowania w sprawie zarzutów Eurofaktor S.A. do planów podziału sum uzyskanych ze zbycia rzeczy i praw obciążonych rzeczowo.

04.09.200871/2008 Informacje dotyczące wniosku o ogłoszenie upadłości Stabilo Grup Sp. z o.o.

Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, że w dniu 04 września 2008r. wpłynęło do Spółki zarządzenie Sądu Rejonowego Katowice – Wschód w Katowicach Wydział X Gospodarczy, na mocy którego Sąd zwrócił złożony przez Eurofaktor S.A. (Wierzyciel) wniosek o ogłoszenie upadłości Stabilo Grup Sp. z o.o. ( Dłużnik) obejmującej likwidację majątku, z powodu braków formalnych.
Jednocześnie Zarząd informuje, że w związku ze złożeniem przez Stabilo Grup Sp. z o.o. wniosku o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu oraz faktem, że Eurofaktor S.A. pozostaje jednym z Wierzycieli wskazanych przez Dłużnika, w dniu 04 września 2008r. został wysłany przez Eurofaktor S.A. do wyżej wymienionego Sądu wniosek o ustanowienie zarządu przymusowego nad majątkiem Dłużnika, obejmującego wykonywanie za Zarząd Dłużnika wszystkich czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu nad spółką.

03.09.200870/2008 Postanowienia Sądu w sprawie postępowania upadłościowego Technologii Buczek S.A. w Upadłości.

Zarząd Eurofaktor S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 69/2008 informuje, że w dniu 03 września 2008r. otrzymał dwa postanowienia Sądu Rejonowego Katowice- Wschód w Katowicach, Wydziału X Gospodarczego, wydane w toku sprawy upadłościowej obejmującej likwidację majątku dłużnika Technologie Buczek S.A. w Upadłości, na mocy których powyższy Sąd postanowił umorzyć postępowania wywołane wniesieniem przez Eurofaktor S.A. zarzutów do planów podziału sum uzyskanych ze zbycia rzeczy i praw obciążonych rzeczowo dotyczących w szczególności:
- bezpodstawnego złożenia do depozytu kwoty 10.000.000,00 zł., z tytułu sprzedaży nieruchomości oraz kwot 6.593.393,26 zł i 3.783.425,57 zł z tytułu sprzedaży ruchomości i udziałów oraz wadliwego określenia warunków wydania wyżej wymienionych depozytów.
- zmiany planu podziału ponownie przeliczającego odsetki należne Eurofaktor S.A. oraz ujmującego wierzyciela Silesia Capital Fund S.A.

29.08.200869/2008 Otrzymanie postanowienia Sądu dotyczącego postępowania upadłościowego Technologii Buczek S.A. w Upadłości.

Zarząd Eurofaktor S.A. w nawiązaniu do przekazywanych raportów bieżących w sprawie postępowania upadłościowego Technologie Buczek S.A. nr 6/2008, 16/2008, 22/2008, 34/2008 informuje, że w dniu 29 sierpnia 2008r. otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego Katowice- Wschód w Katowicach, Wydziału X Gospodarczego, na mocy którego Sąd postanowił dokonać zmiany w planie podziału sum uzyskanych ze zbycia rzeczy i praw obciążonych rzeczowo polegającej na uchyleniu planu w zakresie dotyczącym sum uzyskanych ze zbycia nieruchomości objętej księgą wieczystą 6722 oraz sum uzyskanych ze zbycia ruchomości i udziałów zabezpieczonych zastawami, a także nakazać syndykowi sporządzenie i złożenie sędziemu-komisarzowi, w terminie do 22 września 2008r. planów podziału sum uzyskanych ze zbycia rzeczy i praw obciążonych rzeczowo co do każdej obciążonej rzeczy lub prawa z osobna.

29.08.200868/2008 Zawarcie aneksu do porozumienia o współpracy w zakresie emisji obligacji.

Zarząd Eurofaktor S.A.(Spółka) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 53/2008 informuje, że w dniu 29 sierpnia 2008r. pomiędzy Spółką a BRE Bank S.A., ( Bank) został zawarty aneks do porozumienia o współpracy w zakresie zorganizowania i przeprowadzenia przez Bank programu emisji obligacji opisanego w wyżej wymienionym raporcie, na mocy którego Strony wydłużyły termin ważności porozumienia do daty zawarcia umów określających ostateczne warunki emisji obligacji lub do dnia 30 września 2009r. w zależności od tego, które z powyższych zdarzeń będzie miało miejsce wcześniej.

29.08.200867/2008 Złożenie odpowiedzi na pozew o uchylenie uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurofaktor S.A.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 60/2008 Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, że w dniu 28 sierpnia 2008 roku powziął informację o wysłaniu przez Pełnomocnika ustanowionego przez Spółkę, w imieniu Eurofaktor S.A. do Sądu Okręgowego w Krakowie Wydziału IX Gospodarczego odpowiedzi na pozew złożony przez Stabilo Grup Sp. z o.o. o uchylenie pięciu uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Eurofaktor S.A. w dniu 23 czerwca 2008 r., o których mowa w w/w raporcie. W powyższej odpowiedzi Eurofaktor S.A. wniósł o oddalenie powództwa w całości.

28.08.200866/2008 Zawarcie aneksu do porozumienia o zasadach wykupu obligacji.

Zarząd Eurofaktor S.A. (Emitent) w nawiązaniu do raportów bieżących nr 91/2007, 25/2008 oraz 29/2008 informuje, że w dniu 28 sierpnia 2008r. pomiędzy Emitentem, a Spółdzielnią Pracy "Muszynianka" (Obligatariusz) został zawarty aneks do porozumienia o zasadach wykupu obligacji opisanego w wyżej wymienionych raportach, na mocy którego Strony ustaliły, iż pozostałe do spłaty zobowiązanie Emitenta na rzecz Obligatariusza z tytułu wartości nominalnej obligacji, które wynosi aktualnie 1.987.778,42 zł zostanie spłacone wraz z ustalonymi odsetkami w miesięcznych ratach począwszy od końca września 2008r. z terminem spłaty ostatniej raty do końca marca 2009r.
Dotychczas naliczone odsetki zostaną spłacone zgodnie z wcześniejszym aneksem do 30.08.2008r.

22.08.200865/2008 Aktualizacja informacji.

Zarząd Eurofaktor S.A., w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 42/2008 informuje, że w dniu 22 sierpnia 2008r. wpłynęło do Spółki postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach Wydziału V Cywilnego, na mocy którego powyższy Sąd wstrzymał wykonanie wyroku z dnia 28 maja 2008r., w sprawie z powództwa Eurofaktor S.A. o zapłatę przez Stabilo Grup Sp. z o.o. zaległej raty w wysokości 1.958.850,00 zł z tytułu zawartej pomiędzy Stronami w dniu 30 grudnia 2005 roku umowy sprzedaży całego posiadanego przez Eurofaktor S.A. pakietu 128.250 sztuk akcji Górnośląskiego Funduszu Restrukturyzacyjnego S.A. (aktualna nazwa: Silesia Capital Fund S.A.), do czasu ukończenia postępowania kasacyjnego, na skutek wniesienia przez Stabilo Grup Sp. z o.o. skargi kasacyjnej od w/w wyroku wraz z wnioskiem o wstrzymanie wykonania zaskarżonego orzeczenia.

20.08.200864/2008 Wybór biegłego rewidenta.

Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, że w dniu 19 sierpnia 2008r. Rada Nadzorcza Eurofaktor S.A. dokonała wyboru firmy Ernst & Young Audit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Rondo ONZ 1, nr ewidencyjny 130, jako biegłego rewidenta w Spółce na rok 2008 do przeprowadzenia badania oraz przeglądu sprawozdań finansowych Eurofaktor S.A.

18.08.200863/2008 Informacja o rejestracji przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach podwyższenia kapitału zakładowego Eurofaktor Cash Solution Sp. z o.o.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 57/2008, Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, że w dniu 18 sierpnia 2008r. powziął od Spółki zależnej Eurofaktor Cash Solution Sp. z o.o. informację, o zarejestrowaniu w dniu 07 sierpnia 2008 r. przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, podwyższenia kapitału zakładowego tej Spółki do kwoty 3.050.000 złotych.

14.08.200862/2008 Aktualizacja informacji.

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 40/2008 oraz 48/2008 i 58/2008 Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, że w dniu 14.08.2008r. wpłynęło do Spółki zawiadomienie z Sądu Rejonowego w Zabrzu VI Wydział Ksiąg Wieczystych, o dokonaniu przez powyższy Sąd wpisu hipoteki przymusowej łącznej, kaucyjnej na nieruchomościach w Zabrzu, na rzecz Eurofaktor S.A. w wysokości 28.850.482,61 zł.

14.08.200861/2008 Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości Stabilo Grup Sp. z o.o. obejmującej likwidację majątku dłużnika.

Zarząd Eurofaktor S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 59/2008 informuje, że w dniu 13.08.2008r. w odpowiedzi na wniosek Stabilo Grup Sp. z o.o. (Dłużnik) o ogłoszenie upadłości dłużnika z możliwością zawarcia układu, został złożony przez Eurofaktor S.A. ( Wierzyciel) w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach Wydział X Gospodarczy ds. upadłościowo- naprawczych wniosek o ogłoszenie upadłości Stabilo Grup Sp. z o.o. obejmującej likwidację majątku.

13.08.200860/2008 Informacja na temat pozwu o uchylenie uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurofaktor S.A.

Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, że w dniu 13 sierpnia 2008 roku do Spółki wpłynął pozew, złożony w Sądzie Okręgowym w Krakowie Wydziale IX Gospodarczym przez Akcjonariusza Spółki tj. Stabilo Grup Sp. z o.o., o uchylenie następujących uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Eurofaktor S.A. w dniu 23 czerwca 2008 r.:

01.08.200859/2008 Utworzenie dodatkowych odpisów aktualizujących na należności od Stabilo Grup Sp.z o.o.

Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, iż w dniu 01.08.2008 r. w związku z uzyskanymi informacjami o złożeniu przez Stabilo Grup Sp. z o.o., która jest dłużnikiem Eurofaktor SA, wniosku o ogłoszenie upadłości, podjął decyzję o utworzeniu na koniec drugiego kwartału 2008 r. dodatkowych odpisów aktualizujących aktywa finansowe na należności od tej spółki na kwotę 3.009.443,25 zł. Tym samym w sprawozdaniach finansowych Eurofaktor S.A. sporządzonych na dzień 30.06.2008 r. całość należności od Stabilo Grup Sp. z o.o., które wynoszą łącznie 9.252.464,11 zł, objęta jest odpisem aktualizującym.

31.07.200858/2008 Aktualizacja informacji.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 40/2008 oraz raportu nr 48/2008 Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, że w dniu 31 lipca 2008r. Spółka otrzymała postanowienie wydane przez Sąd Okręgowy w Krakowie Wydział I Cywilny, na mocy którego w/w Sąd w związku z wniesieniem zarzutów do nakazu zapłaty przez Zakłady Metalowe Polmetal Sp. z o.o. oraz Pana Jarosława Maślisza, postanowił:
- zwolnić pozwanego Jarosława Maślisz od opłaty od zarzutów ponad kwotę 7.000 złotych,
- stwierdzić swoją niewłaściwość i przekazać sprawę Sądowi Okręgowemu w Katowicach.

08.07.200857/2008 Objęcie nowych udziałów Eurofaktor Cash Solution Sp. z o.o.

Zarząd Eurofaktor S.A., w nawiązaniu do raportu bieżącego numer 33/2007, informuje, że w dniu 7 lipca 2008 roku uchwałą podjętą na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Eurofaktor Cash Solution Sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach (ECS Sp. z o.o.), spółki zależnej od Emitenta, został podwyższony kapitał zakładowy tej spółki z kwoty 50.000 złotych do kwoty 3.050.000 złotych, poprzez utworzenie 6.000 nowych udziałów, o wartości nominalnej 500 złotych każdy, co stanowi łączną kwotę w podwyższonym kapitale zakładowym 3.000.000 złotych.

04.07.200856/2008 Zbycie udziałów Spółki zależnej.

Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, że w dniu 4 lipca 2008 roku Eurofaktor S.A. (Sprzedający) zawarła ze spółką DCFICLS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w organizacji (Nabywający ) umowę sprzedaży 189 udziałów, stanowiących 70% w kapitale zakładowym CLS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w wykonaniu postanowień porozumienia, opisanego w raporcie bieżącym numer 54/2008. Umowa sprzedaży udziałów uwzględnia wszystkie warunki zbycia tych udziałów zawarte w powyższym porozumieniu.

01.07.200855/2008 Aktualizacja informacji.

W nawiązaniu do raportu bieżącego numer 20 / 2008, Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, że w dniu 30 czerwca 2008 r. do Spółki wpłynęło Zawiadomienie Syndyka Masy Upadłości, informujące, iż postanowieniem Sądu Rejonowego Katowice - Wschód w Katowicach Wydział X Gospodarczy z dnia 25 czerwca 2008 r. ogłoszono upadłość likwidacyjną spółki Buczek Automotive Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

01.07.200854/2008 Informacja poufna.

Zarząd Eurofaktor S.A., w nawiązaniu do raportów bieżących numer 5/2007, 18/2007, 20/2007 oraz 21/2007, informuje, że w dniu 30 czerwca 2008 roku zostało zawarte porozumienie pomiędzy Eurofaktor S.A., posiadającą 189 udziałów w CLS Sp. z o.o., stanowiących 70% kapitału zakładowego tej Spółki, Carfin Sp. z o.o. i osobami fizycznymi - pozostałymi udziałowcami, posiadającymi łącznie 81 udziałów, stanowiących 30% kapitału zakładowego w CLS Sp. z o.o. a DCFICLS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w organizacji.

25.06.200853/2008 Zawarcie porozumienia o współpracy w zakresie emisji obligacji z BRE Bank S.A.

Zarząd Eurofaktor S.A.(Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 24 czerwca 2008r. Spółka zawarła porozumienie o współpracy z BRE Bank S.A., ( Bank) na mocy którego BRE Bank S.A. otrzymał zlecenie, w ramach którego został upoważniony na zasadzie wyłączności przez Emitenta do zorganizowania i przeprowadzenia programu emisji obligacji na kwotę nieprzekraczającą 100.000.000 zł.

24.06.200852/2008 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Eurofaktor S.A. w dniu 23.06.2008 r.


Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Eurofaktor S.A. w dniu 23 czerwca 2008r. akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% głosów byli:

1) Spółka Forum XIII Alfa Sp. z o.o. wraz z Bonum Sp. z o.o., reprezentując łącznie 3.871.810 głosów stanowiących 90,64% głosów na tym zgromadzeniu. Udział tych głosów w ogólnej liczbie wynosi 55,94%.

2) Spółka Stabilo Grup Sp. z o.o., która reprezentowała 398.746 głosów stanowiących 9,33% głosów na tym zgromadzeniu. Udział tych głosów w ogólnej liczbie stanowi 5,76%.

24.06.200851/2008 Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2007 roku.

Zarząd Eurofaktor S.A. przekazuje wykaz wszystkich informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2007 roku.


pobierz: 6ac540b9a0_Eurofaktor_wykaz_informacji_2007.pdf
24.06.200850/2008 Powołanie Rady Nadzorczej nowej kadencji.


Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, że z dniem zatwierdzenia sprawozdań finansowych za rok 2007 przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Eurofaktor S.A w dniu 23 czerwca 2008 roku, wygasła kadencja Rady Nadzorczej Spółki.

W tym samym dniu ZWZ Eurofaktor S.A. ustaliło, iż Rada Nadzorcza nowej kadencji będzie liczyła pięć osób oraz powołało członków Rady Nadzorczej Eurofaktor S.A. na nową kadencję w osobach: Pana Grzegorza Hajdarowicza, Pani Doroty Hajdarowicz, Pana Krzysztofa Gajdy, Pana Jana Pamuły oraz Pana Bogusława Kośmider. Jednocześnie ZWZ Eurofaktor S.A. powierzyło pełnienie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi Hajdarowiczowi.

Kandydatury nowych Członków Rady Nadzorczej zostały przedstawione Akcjonariuszom na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

24.06.200849/2008 Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Eurofaktor S.A. w dniu 23 czerwca 2008 roku.


Zarząd Eurofaktor S.A. zgodnie z § 39 pkt.1 ppkt.5 "Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych" przekazuje treść uchwał wraz z załącznikiem, które zostały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Eurofaktor S.A., w dniu 23 czerwca 2008 roku. Ponadto, zgodnie z zasadą dobrych praktyk spółek notowanych na GPW Zarząd przekazuje do publicznej wiadomości pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad wraz z odpowiedziami na zadawane pytania.


pobierz: 8d0245823a_Sprawozdanie_z_prac_RN_Eurofaktor_SA_w_roku_2007.pdf
18.06.200848/2008 Otrzymanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 40/2008 Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, że w dniu 17 czerwca 2008r. Spółka otrzymała nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym wydany przez Sąd Okręgowy w Krakowie Wydział I Cywilny na skutek pozwu wniesionego przez Eurofaktor S.A., na mocy którego w/w Sąd:
- nakazał ZM Polmetal Sp. z o.o. aby zapłacił na rzecz Eurofaktor S.A. kwotę 24.743.265,61 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 21 maja 2008r. do dnia zapłaty oraz kosztami procesu, w terminie dwóch tygodni od doręczenia nakazu albo wniósł w tym terminie zarzuty
- nakazał ZM Polmetal Sp.z o.o. oraz Panu Jarosławowi Maśliszowi aby zapłacili solidarnie na rzecz Eurofaktor S.A. kwotę 4.000.000 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 21 maja 2008r. do dnia zapłaty oraz kosztami procesu, w terminie dwóch tygodni od doręczenia nakazu albo wnieśli w tym terminie zarzuty.

09.06.200847/2008 Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Eurofaktor S.A. zwołane na dzień 23 czerwca 2008 roku.

Zarząd Eurofaktor S.A. przekazuje treść projektów uchwał wraz z załącznikami na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Eurofaktor S.A. zwołane na dzień 23 czerwca 2008 roku. Jednocześnie Zarząd informuje, że Sprawozdania Finansowe za rok obrotowy 2007, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz z działalności Grupy Kapitałowej w 2007 roku zostały przekazane do publicznej wiadomości w dniu 4 czerwca 2008 roku. Projekty uchwał zostały pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą Eurofaktor S.A.


pobierz: ac41857cb8_Sprawozdanie_RN_2007_i_wniosek_o_dalszym_istnieniu.pdf
09.06.200846/2008 Zwięzła ocena sytuacji Spółki dokonana przez Radę Nadzorczą Eurofaktor S.A.

Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, że Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 9 czerwca 2008 przyjęła zwięzłą ocenę sytuacji Spółki celem przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego raportu.
Ponadto, Zarząd Eurofaktor S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2008 informuje, że na posiedzeniu zostały również omówione przez Radę Nadzorczą sprawy związane z rozstrzygnięciem kwestii niezależności członków Rady Nadzorczej oraz z powołaniem Komitetu Audytu. Po przeprowadzonej dyskusji Rada Nadzorcza zdecydowała, że w związku z wygaśnięciem kadencji Rady z dniem zatwierdzenia sprawozdań finansowych za rok 2007 tj. na ZWZ Spółki zwołanym na dzień 23 czerwca 2008 roku, decyzje w sprawie powołania Komitetu Audytu zostaną podjęte na pierwszym posiedzeniu Rady Nadzorczej nowej kadencji.


pobierz: c145ba4c90_RN_ocena_sytuacji_2007.pdf
09.06.200845/2008 Zmiany w Zarządzie Eurofaktor S.A.

Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, że Rada Nadzorcza Eurofaktor S.A. w dniu 09 czerwca 2008r. podjęła uchwałę w sprawie zmian w Zarządzie Eurofaktor S.A. od dnia 15 lipca 2008r., zgodnie z którą : 
Rada Nadzorcza postanowiła powołać Pana Artura Rawskiego od dnia 15 lipca 2008r do Zarządu Eurofaktor S.A.
Rada Nadzorcza Eurofaktor S.A. postanowiła odwołać Pana Michała Golicza z dniem 15 lipca 2008r. z funkcji Prezesa Zarządu i powołać go z dniem 15 lipca 2008r. na stanowisko Wiceprezesa Zarządu
Rada Nadzorcza Eurofaktor S.A. postanowiła powołać Pana Artura Rawskiego na stanowisko Prezesa Zarządu Eurofaktor S.A. od dnia 15 lipca 2008r.
Jednocześnie Rada Nadzorcza Eurofaktor S.A. określiła, iż Zarząd Spółki będzie dwuosobowy.

05.06.200844/2008 Informacja o przekazaniu do publicznej wiadomości skorygowanego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I kwartał 2008r.

Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, że w związku z publikacją sprawozdań finansowych Grupy Eurofaktor S.A. za I kwartał 2008 roku przed zweryfikowaniem przez biegłego rewidenta sprawozdań finansowych Emitenta za 2007 rok, przekaże w dniu dzisiejszym do publicznej wiadomości korektę skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2008 roku.
Skorygowanie sprawozdań finansowych wynika ze zmian w bilansie zamknięcia ksiąg rachunkowych 2007 roku, będących jednocześnie bilansem otwarcia ksiąg roku 2008, wprowadzonych po korektach biegłych rewidentów. Korekty mające najistotniejszy wpływ na skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 marca 2008 roku wynikają z utworzenia w sprawozdaniach finansowych na dzień 31 grudnia 2007 roku odpisów aktualizujących aktywa finansowe, reklasyfikacji aktywów finansowych długo i krótkoterminowych oraz zobowiązań.

02.06.200843/2008 Aktualizacja informacji.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 14/2008 Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, że w dniu 02 czerwca 2008 r. wpłynęła do Spółki decyzja Komisji Nadzoru Finansowego wraz z uzasadnieniem, z dnia 18 kwietnia 2008r. na mocy której Komisja po ponownym rozpatrzeniu wniosku Zarządu zmniejszyła nałożoną na Eurofaktor S.A. karę pieniężną za naruszenie obowiązków informacyjnych do kwoty 50.000 zł, z powodu trudnej sytuacji materialnej Spółki.

28.05.200842/2008 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach w sprawie przeciwko Stabilo Grup Sp. z o.o.

Zarząd Eurofaktor S.A., w nawiązaniu do raportów bieżących nr 54/2007 oraz 68/2007, informuje, że w dniu 28 maja 2008 roku Sąd Apelacyjny w Katowicach wydał wyrok w sprawie z powództwa Eurofaktor S.A. przeciwko Stabilo Grup Sp. z o.o. o zapłatę zaległej raty w wysokości 1.958.850,00 zł z tytułu zawartej pomiędzy Stronami w dniu 30 grudnia 2005 roku umowy sprzedaży całego posiadanego przez Eurofaktor S.A. pakietu 128.250 sztuk akcji Górnośląskiego Funduszu Restrukturyzacyjnego S.A. (aktualna nazwa: Silesia Capital Fund S.A. ). Powyższym wyrokiem Sąd uchylił i zmienił wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach i zasądził od Stabilo Grup Sp. z o.o. kwotę w wysokości 1.958.850,00 zł wraz z ustawowymi odsetkami z tytułu opóźnienia naliczonymi od dnia 1 lipca 2007 roku oraz zasądził koszty procesu za obie instancje.

23.05.200841/2008 Zmiana terminu przekazania raportu rocznego za 2007 rok oraz skonsolidowanego raportu rocznego za 2007 rok Eurofaktor S.A.

Zarząd Eurofaktor S.A., w nawiązaniu do raportu bieżącego numer 37/2008, informuje o zmianie terminu przekazania raportu rocznego za 2007 rok oraz skonsolidowanego raportu rocznego za 2007 rok.
Powyższe raporty zostaną przekazane do publicznej wiadomości w dniu 4 czerwca 2008 roku.

21.05.200840/2008 Złożenie pozwu o zapłatę w postępowaniu nakazowym.

Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, że w dniu 21 maja 2008 roku, w Sądzie Okręgowym w Krakowie Wydział IX Gospodarczy, złożony został pozew przeciwko Zakładom Metalowym Polmetal Sp. z o.o. oraz przeciwko Panu Jarosławowi Maśliszowi, o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym zobowiązującego Zakłady Metalowe Polmetal Sp. z o.o. do zapłaty na rzecz Eurofaktor S.A. kwoty 28.743.265,61zł wraz z odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty, z tytułu wymagalnych zobowiązań tej Spółki wobec Eurofaktor S.A., w tym do zapłaty solidarnie z Panem Jarosławem Maśliszem kwoty 4.000.000 zł z tytułu udzielonego za zobowiązania ZM POLMETAL Sp. z o.o. poręczenia wekslowego.

16.05.200839/2008 Otrzymanie zawiadomienia od podmiotu zobowiązanego do przekazania informacji w związku z nabyciem przez Forum XIII Alfa Spółka z o.o akcji Eurofaktor S.A. w ramach ogłoszonego wezwania.

Zgodnie z art. 70 pkt. 1 "Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych", Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, że w dniu 16 maja 2008r. wpłynęło do Spółki kolejne zawiadomienie od podmiotu zobowiązanego do przekazania informacji tj. FORUM XIII Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego reprezentowanego przez FORUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., przekazane w związku z nabyciem przez Forum XIII Alfa Spółka z o.o. w dniu 14 maja 2008r.
92.991 akcji Spółki Eurofaktor S.A. stanowiących 1,34% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Eurofaktor S.A., w ramach ogłoszonego w dniu 15 kwietnia 2008r., zgodnie z art. 73 ust.2 pkt.1 ustawy o ofercie publicznej wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Eurofaktor S.A.

15.05.200838/2008 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurofaktor S.A.

Zarząd EUROFAKTOR S.A. z siedzibą w Krakowie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000038155, NIP 954-11-07-984, Regon 273038318, dla której właściwy jest Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca kapitał zakładowy 49 609 460 zł opłacony w całości, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROFAKTOR S.A. na dzień 23 czerwca 2008r. na godz. 11.00, które odbędzie się w Mysłowicach ul. Modrzewskiego 42.

15.05.200837/2008 Zmiana terminu przekazania raportu rocznego za 2007 rok oraz skonsolidowanego raportu rocznego za 2007 rok Eurofaktor S.A.

Zarząd Eurofaktor S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2008 informuje, że zmienia termin przekazania raportu rocznego za 2007 rok oraz skonsolidowanego raportu rocznego za 2007 rok .
Zarząd informuje, że powyższe raporty zostaną przekazane do publicznej wiadomości w dniu 28 maja 2008 roku.

15.05.200836/2008 Otrzymanie zawiadomień o nabyciu akcji Eurofaktor S.A. w ramach wezwania ogłoszonego przez Forum XIII Alfa Spółka z o.o.

Zgodnie z art. 70 pkt. 1 "Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych", Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, że w dniu 15 maja 2008r. wpłynęły do Spółki zawiadomienia o nabyciu akcji Eurofaktor S.A. w ramach ogłoszonego przez Forum XIII Alfa Spółka z o.o. w dniu 15 kwietnia 2008r., wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki Eurofaktor S.A.

30.04.200835/2008 Wyrok Sądu pierwszej instancji w sprawie wyłączenia udziałów Huty Buczek Sp. z o.o. z masy upadłości Technologie Buczek S.A.

Zarząd Eurofaktor S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 79/2006 informuje, że w dniu 30.04.2008r. Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział X Gospodarczy ds. Upadłości wydał wyrok w pierwszej instancji, w sprawie z powództwa Eurofaktor S.A. o wyłączenie z masy upadłości Technologie Buczek S.A., przejętych przez Eurofaktor S.A. 72.809 udziałów Huty Buczek Sp.z o.o., na mocy którego Sąd postanowił:
1)Eurofaktor jest udziałowcem Huty Buczek Sp. z o.o.,
2)Wyłączyć z masy upadłości na rzecz Eurofaktor S.A. żądaną liczbę udziałów tj. 72.809 udziałów Huty Buczek Sp. z o.o.

30.04.200834/2008 Otrzymanie postanowień Sędziego Komisarza dotyczących postępowania upadłościowego Technologii Buczek S.A. w Upadłości.

Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, że w dniu 30 kwietnia 2008r. otrzymał następujące postanowienia Sądu Rejonowego Katowice- Wschód w Katowicach, Wydziału X Gospodarczego dotyczące postępowania upadłościowego Technologie Buczek S.A.:

- postanowienie z dnia 25 kwietnia 2008 w przedmiocie dokonania zmian do planu podziału funduszów masy upadłości złożonego Sędziemu Komisarzowi, na mocy którego Sędzia Komisarz polecił Syndykowi Technologie Buczek S.A. w Upadłości dokonanie zmiany wyżej wymienionego planu podziału, poprzez ponowne przeliczenie odsetek należnych Eurofaktor S.A. oraz poprzez rozważenie możliwości ujęcia w planie podziału wierzyciela Silesia Capital Fund S.A.

- postanowienie z dnia 25 kwietnia 2008 w przedmiocie zatwierdzenia planu podziału funduszów masy upadłości dłużnika Technologie Buczek S.A. w Upadłości, w części obejmującej Eurofaktor S.A. w zakresie kwoty 4.012.221,58 zł.
Informacja na temat wpływu wyżej wymienionej kwoty do Spółki została przekazana w raporcie bieżącym nr 33/2008.

29.04.200833/2008 Aktualizacja Informacji.

Zarząd Eurofaktor S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 16/2008 i 22/2008 informuje, że w dniu 29 kwietnia 2008r. na rachunek bankowy Eurofaktor S.A., od Syndyka Masy Upadłości Technologie Buczek S.A. wpłynęła kwota 4 012 221,58 zł z tytułu podziału sum uzyskanych ze sprzedaży części masy upadłościowej Technologie Buczek S.A., ujętych w planie podziału opisanym w raporcie bieżącym nr 16/2008.
Jednocześnie Zarząd informuje, że kwota ta jest niezgodna z w/w planem podziału, w którym jako kwotę należną Eurofaktor S.A. wskazano kwotę 4.537.561,01 zł. W tej sytuacji Zarząd podejmie czynności niezbędne do wyjaśnienia podstaw przelewu i przyczyn niezgodności.

23.04.200832/2008 Otrzymanie powiadomień o uznaniu przejęcia akcji ZG Bytom S.A.

Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, że w dniu 22 kwietnia 2008r. powziął informację o złożeniu przez Silesia Capital Fund S.A. – SCF S.A. (dawniej Górnośląski Fundusz Restrukturyzacyjny S.A.) w Sądzie Okręgowym w Katowicach w XIII Wydziale Gospodarczym pisma procesowego, zgodnie z którym SCF S.A., w związku z wyrokiem wyżej wymienionego Sądu uznającym skuteczność umowy poręczenia, uznaje fakt przejęcia przez Eurofaktor S.A. 1.036.747 sztuk akcji imiennych Zakładów Gumowych Bytom S.A.( ZGB S.A.), stanowiących zabezpieczenie zobowiązań SCF S.A. wobec Emitenta i stanowiących aktualnie, po podwyższeniu kapitału zakładowego tej Spółki 18,72 % w kapitale zakładowym ZGB S.A. Z dokumentów przekazanych przez SCF S.A. wynika również, że Zakłady Gumowe Bytom S.A. dokonały wpisu Eurofaktor S.A. w księdze akcyjnej jako właściciela wyżej wskazanych akcji.

21.04.200831/2008 Stanowisko Zarządu Eurofaktor S.A. dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki.

Stosownie do art. 80 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539) Zarząd Eurofaktor S.A. podaje do publicznej wiadomości swoje stanowisko dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż 789.005 akcji Spółki Eurofaktor S.A. ogłoszonego w dniu 15 kwietnia 2008r. przez FORUM XIII Alfa Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (Wzywający), w oparciu o informacje przedstawione przez Wzywającego w treści wezwania.
10.04.200830/2008 Zawarcie znaczących umów, nabycie aktywów o znacznej wartości.

Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, że w dniu 09 kwietnia 2008r pomiędzy POLFABIS Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu (Sprzedający), a Eurofaktor S.A.( Kupujący) zostały zawarte dwie umowy sprzedaży maszyn odlewniczych WEMC 800 oraz IDRA 1200 do ciśnieniowych odlewów aluminium wraz z oprzyrządowaniem, za następujące ceny:
-1 966 000 zł netto plus podatek VAT w wysokości 432 520 zł
oraz
-1 250 000 zł netto plus podatek VAT w wysokości 275 000 zł
tj. za łączną cenę netto 3.216.000 zł plus podatek VAT w łącznej wysokości 707.520 zł.
Ze względu na fakt, iż łączna wartość wyżej wymienionych umów stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych Emitenta, umowy oraz nabyte aktywa zostały uznane za znaczące.

02.04.200829/2008 Aktualizacja informacji.

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 91/2007 oraz 25/2008, Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, że w dniu 2 kwietnia 2008 roku otrzymał z Raiffeisen Bank Polska S.A. oświadczenie Obligatariusza, posiadającego wyemitowane przez Eurofaktor S.A. obligacje, w którym wyraził zgodę na ujawnienie przez Bank swoich danych. Obligatariuszem tym jest Spółdzielnia Pracy “Muszynianka” z siedzibą w Krynicy - Zdroju.

28.03.200828/2008 Informacja zgodnie z art. 70 pkt. 1 Ustawy o ofercie.

Zgodnie z art. 70 pkt. 1 "Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych", Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, że w dniu 28.03.2008 roku wpłynęły do Spółki zawiadomienia otrzymane od następujących podmiotów:

20.03.200827/2008 Zmiana zamiaru dotyczącego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Eurofaktor S.A.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12/2008 oraz do raportu nr 23/2008 Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, że w dniu 20.03.2008r. otrzymał zawiadomienie o zmianie zamiaru dotyczącego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Eurofaktor S.A. od Pana Grzegorza Hajdarowicza prowadzącego działalność gospodarczą jako zakład pracy chronionej GREMI, Przewodniczącego Rady Nadzorczej, posiadającego łącznie 3 238 udziałów stanowiących 89,99% w kapitale zakładowym i w głosach w BONUM Sp. z o.o. tj. podmiocie dominującym w stosunku do Eurofaktor S.A., w związku z czym pośrednio posiadającego aktualnie 1 790 019 akcji Eurofaktor S.A. stanowiących 36,08 % w kapitale zakładowym oraz posiadającego prawo do wykonywania 3 778 819 głosów stanowiących 54,6% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Eurofaktor S.A.

11.03.200826/2008 Rozwiązanie znaczących umów.

Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, że w dniu 11 marca 2008r. otrzymał podpisane przez przedstawicieli Banku PKO BP SA potwierdzenie rozwiązania z dniem 29 lutego 2008r. na mocy porozumienia stron dwóch znaczących umów zawartych przez Eurofaktor S.A. z Bankiem PKO BP S.A. z siedzibą w Warszawie, w zakresie organizacji programu emisji obligacji Spółki:
1) o wartości 100.000.000,- PLN, opisanej w raporcie bieżącym nr 6/2005 z dnia 19.01.2005r.
2) o wartości 50.000.000,- PLN, opisanej w raporcie bieżącym nr 92/2006 z dnia 21.12.2006r. i 22.12.2006r.
Wyżej wymienione umowy zostały rozwiązane na wniosek Emitenta w związku z brakiem możliwości ich wykorzystywania z uwagi na sytuację finansową Eurofaktor S.A. Pomimo niewykorzystywania umów Spółka ponosiła koszty administracyjne związane z ich obowiązywaniem.
Jednocześnie Zarząd Eurofaktor S.A. oświadcza, że rozwiązanie powyższych umów nie będzie rodziło negatywnych skutków finansowych dla Emitenta, jednostek zależnych i powiązanych. Wszystkie obligacje wyemitowane w ramach powyższych umów zostały przez Emitenta wykupione.

11.03.200825/2008 Zawarcie aneksu do znaczącego porozumienia z Obligatariuszem.

Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, że w dniu 10.03.2008r. został zawarty aneks do porozumienia opisanego w raporcie bieżącym nr 91/2007, zawartego przez Emitenta w dniu 30.10.2007r. z Obligatariuszem posiadającym obligacje wyemitowane przez Eurofaktor S.A., na mocy którego Strony ustaliły wcześniejsze terminy spłaty obligacji w wysokości 3 mln złotych, w ten sposób iż :
1,5 mln złotych zostanie spłacone w terminie 5 dni od zawarcia aneksu
1,5 mln złotych zostanie spłacone w miesięcznych ratach począwszy od marca 2008 do sierpnia 2008r.

Pozostałe saldo zobowiązań Emitenta z tytułu obligacji wynoszące na dzień zawarcia aneksu 6 mln złotych wraz z należnymi odsetkami, zgodnie z wyżej wymienionym porozumieniem zostanie spłacone do 30.08.2008r.

Tytułem zabezpieczenia zobowiązania wynikającego z powyższego porozumienia Emitent dokonał na rzecz Obligatariusza cesji wierzytelności do kwoty 8 mln złotych, wchodzącej w życie w dacie powstania zaległości zobowiązań wynikających z wyżej wymienionego aneksu.

Jednocześnie Zarząd wyjaśnia,iż w związku z tym że emisja obligacji przeprowadzona została za pośrednictwem banku, Obligatariusz bedący Stroną w/w porozumienia i aneksu nie wyraził zgody na ujawnianie danych osobowych i jest indentyfikowany na potrzeby zawartego porozumienia i aneksu poprzez wskazane numery i wartości objętych obligacji oraz wskazanie osób fizycznych, które reprezentują jego prawa.

29.02.200824/2008 Umorzenie postępowania o ogłoszenie upadłości Silesia Capital Fund S.A.

Zarząd Eurofaktor S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 72/2007 informuje, że w dniu 28.02.2008 roku do Spółki wpłynęło postanowienie Sądu Rejonowego Katowice - Wschód w Katowicach Wydział X Gospodarczy z dnia 01.02.2008 r. w sprawie umorzenia postępowania o ogłoszenie upadłości dłużnika Silesia Capital Fund S.A. w Katowicach (dawniej Górnośląski Fundusz Restrukturyzacyjny S.A.).

18.02.200823/2008 Przeniesienie własności akcji Eurofaktor S.A.

Zarząd Eurofaktor S.A., zgodnie z zasadami ładu korporacyjnego zawartymi w “Dobrych praktykach Spółek notowanych na GPW” informuje, że w dniu 18.02.2008r. otrzymał zawiadomienie od Pana Grzegorza Hajdarowicza - prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą GREMI, Przewodniczącego Rady Nadzorczej Eurofaktor S.A., o powzięciu przez niego informacji o przeniesieniu własności na Spółkę BONUM Sp. z o.o., w stosunku do której jest podmiotem dominującym, od Spółki Stabilo Grup Sp. z o.o. 4.700 akcji Eurofaktor S.A. uprzywilejowanych co do głosu w stosunku 5:1, stanowiących 0,34% w głosach i 0,09% w kapitale zakładowym Eurofaktor S.A.
Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem przeniesienie własności nastąpiło w wykonaniu zawartej w dniu 12.02.2007r. pomiędzy wyżej wymienionymi Stronami tj. BONUM Sp. z o.o. (Nabywcą), a Stabilo Grup Sp. z o.o. (Zbywcą) umowy sprzedaży wyżej wymienionych akcji, w określonym w powyższej umowie terminie 15.02.2008r.
W związku z powyższym, Pan Grzegorz Hajdarowicz, jako podmiot dominujący Spółki BONUM Sp. z o.o. poprzez większościowy pakiet udziałów w BONUM Sp. z o.o. posiada aktualnie 1 790 019 akcji Eurofaktor S.A. stanowiących 36,08 % w kapitale zakładowym oraz posiada prawo do wykonywania 3 778 819 głosów stanowiących 54,6% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Eurofaktor S.A.

18.02.200822/2008 Wniesienie przez Eurofaktor S.A. zarzutów do planów podziału sum uzyskanych ze sprzedaży masy upadłościowej Technologie Buczek S.A.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 16/2008 z dnia 29.01.2008 roku, Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, że w dniu 18.02.2008 roku do Sądu Rejonowego Katowice - Wschód w Katowicach Wydział X Gospodarczy zostały wniesione przez Eurofaktor S.A., zgodnie z ustawą Prawo upadłościowe i naprawcze, zarzuty do planów podziału sum uzyskanych ze sprzedaży części masy upadłościowej Technologie Buczek S.A., a w szczególności :
- zarzut niezgodnego z przepisami prawa upadłościowego i naprawczego pozostawienia przez syndyka w depozycie sądowym kwoty 10.000.000,00 zł., z tytułu sprzedaży nieruchomości oraz kwot 6.593.393,26 zł i 3.783.425,57 zł z tytułu sprzedaży ruchomości i udziałów
- zarzut wadliwego określenia warunków wydania wyżej wymienionych depozytów.

Według Emitenta zaskarżone plany podziału wstrzymują wypłatę na jego rzecz kwoty w wysokości 20.376.818,83 zł, pomijają istnienie podlegających zaspokojeniu na rzecz Eurofaktor S.A. z przedmiotów zabezpieczenia odsetek o wartości 10.593.807,27 zł, a także są sprzeczne z szeregiem przepisów Prawa upadłościowego i naprawczego.

15.02.200821/2008 Zmiana terminu przekazania raportu okresowego Eurofaktor S.A. za IV kwartał 2007 r.

Zarząd Eurofaktor S.A., w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2008 z dnia 30.01.2008 r., informuje o zmianie terminu przekazania raportu okresowego za czwarty kwartał 2007 roku, z dnia 28.02.2008 r. na dzień 29.02.2008 r.

15.02.200820/2008 Informacja poufna.

Zarząd Eurofaktor S.A. w związku z powzięciem informacji o złożeniu przez Zarząd Buczek Automotive Sp. z o.o., wniosku o ogłoszenie upadłości, a także o nie podjęciu przez udziałowców tej Spółki uchwały o kontynuacji jej działalności, informuje iż w dniu dzisiejszym podjął decyzję o utworzeniu na dzień 31.12.2007r. odpisów aktualizujących krótkoterminowe aktywa finansowe oraz należności o łącznej wartości 2.725,4 tys.zł.

Na powyższą kwotę składają się posiadane przez Eurofaktor S.A. udziały w kapitale zakładowym Buczek Automotive Sp. z o.o. o wartości 2 707,5 tysięcy złotych, stanowiące 27,2% udziału w kapitale zakładowym oraz w głosach oraz pozostałe należności wobec tej Spółki w wysokości 17,9 tys.zł.

30.01.200819/2008 Terminy publikacji raportów okresowych w 2008 roku.

Zarząd Eurofaktor S.A. zgodnie z § 87 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oświadcza, że w 2008r. Spółka będzie przekazywać rozszerzone skonsolidowane raporty kwartalne zawierające skrócone kwartalne sprawozdania finansowe oraz rozszerzony skonsolidowany raport półroczny zawierający skrócone półroczne sprawozdanie finansowe.

Raporty okresowe Eurofaktor S.A. będą w 2008r. przekazywane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

Rozszerzone skonsolidowane raporty kwartalne zawierające skrócone kwartalne raporty jednostkowe:
IV kw. 2007r. - 28.02.2008r.
I kw. 2008r. - 15.05.2008r.
II kw.2008r. - 13.08.2008r.
III kw.2008r. - 13.11.2008r.
Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za pierwsze półrocze 2008r., zawierający skrócony raport jednostkowy - 30.09.2008r.
Raport roczny za 2007r. - 11.06.2008r.
Skonsolidowany raport roczny za 2007r. - 11.06.2008r.

30.01.200818/2008 Przekazanie jednolitej treści Statutu Eurofaktor S.A.

Zarząd Eurofaktor S.A. przekazuje jednolitą treść Statutu Spółki ustaloną przez Radę Nadzorczą w dniu 30.01.2008r., uwzględniającą zmiany uchwalone na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Eurofaktor S.A. w dniu 19.12.2007r.


pobierz: d771632248_Statut_Eurofaktor_SA_30_01_2008.pdf
30.01.200817/2008 Informacja o powiązaniach Członków Rady Nadzorczej Eurofaktor S.A. z akcjonariuszami dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Zarząd Eurofaktor S.A., w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2008, zgodnie z punktem III.2 oraz w związku z punktem II.1.ppkt.11 zasad określonych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW, w związku z otrzymanymi od Członków Rady Nadzorczej Eurofaktor S.A. oświadczeniami, przekazuje informację o powiązaniach Członków Rady z akcjonariuszami dysponującymi akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Eurofaktor S.A..

29.01.200816/2008 Informacja o planach podziału sum uzyskanych ze sprzedaży części masy upadłościowej Technologie Buczek S.A.

W nawiązaniu do raportu bieżącego 6/2008 z dnia 09.01.2008 r., Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, iż w dniu 28.01.2008 r. powziął w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy informację o złożeniu przez Syndyka Masy Upadłości Technologie Buczek S.A. planów podziału sum uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości, ruchomości i udziałów tej Spółki, wraz z wnioskiem o ich zatwierdzenie.

Powyższe plany zakładają podział uzyskanych sum, w wyniku którego kwota podlegająca wypłaceniu na rzecz wierzyciela Eurofaktor S.A. wynosi 24.914.379,84 PLN.

25.01.200815/2008 Numery telefonów nowej siedziby Eurofaktor S.A.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 13/2008, Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, że numery telefonów nowej siedziby Spółki w Krakowie są następujące:

- telefon: 012 398 44 68

- faks: 012 398 44 69

23.01.200814/2008 Informacja o decyzji Komisji Nadzoru Finansowego.

Zarząd Eurofaktor S.A., w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 76/2007, informuje, że w dniu 22 stycznia 2008 r. wpłynęła do Spółki decyzja Komisji Nadzoru Finansowego wraz z uzasadnieniem, z dnia 21 grudnia 2007 r., o nałożeniu na Eurofaktor S.A. kary pieniężnej w wysokości 100.000 zł za naruszenie obowiązków informacyjnych poprzez nieprzekazanie w formie raportu bieżącego korekty prognoz wyników finansowych za 2006 r. oraz pełnego zakresu informacji wymaganych zgodnie z § 31 ust.1 w pkt. 4-5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005r. tj. obowiązków wynikających z art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Zarząd informuje, że Spółka zwróci się do Komisji z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

18.01.200813/2008 Informacja na temat zarejestrowania zmian w Statucie Eurofaktor S.A. oraz zmiany siedziby Spółki.

Zarząd Eurofaktor S.A., w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 115/2007, informuje, że w dniu 18.01.2008 r. otrzymał odpis aktualny z Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z wpisem zarejestrowanych przez powyższy Sąd zmian Statutu Eurofaktor S.A., uchwalonych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 19.12.2007 r.

§ 2 Statutu otrzymał następujące brzmienie:
"Siedzibą Spółki jest miasto Kraków"

§ 12 Statutu otrzymał następujące brzmienie:
"Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w Krakowie, w Warszawie, w Katowicach, we Wrocławiu, w Bydgoszczy, w Olsztynie, w Sopocie, w Białymstoku, w Opolu, w Gliwicach lub w Mysłowicach."

Jednocześnie Zarząd informuje, że aktualny adres Spółki jest następujący:
Kraków 30-011, ul. Wrocławska 53.

16.01.200812/2008 Nabycie pakietu większościowego udziałów w BONUM Sp. z o.o.

Zarząd Eurofaktor S.A. zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 70 ust.1 "Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych" oraz zasadami ładu korporacyjnego informuje, że w dniu 16 stycznia 2008r. otrzymał zawiadomienie od Pana Grzegorza Hajdarowicza - prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą GREMI, Przewodniczącego Rady Nadzorczej Eurofaktor S.A. informujące o nabyciu przez niego w dniu 15 stycznia 2008r., w wyniku zawarcia czterech oddzielnych umów z udziałowcami Spółki BONUM Sp. z o.o. tj. z Bronisławem Hermannem, z Anną Zabiełło- Warzecha, z ENERGOSYNERGIA Technologie Sp. z o.o. oraz z Fundacją Esprit Agio, łącznie 3 238 udziałów stanowiących 89,99% w kapitale zakładowym i w głosach w Spółce BONUM Sp. z o.o. tj. podmiocie dominującym w stosunku do Eurofaktor S.A.
W związku z zawarciem powyższych transakcji jako podmiot dominujący Spółki BONUM Sp. z o.o. poprzez większościowy pakiet udziałów w BONUM Sp. z o.o. Pan Grzegorz Hajdarowicz posiada 1 785 319 akcji Eurofaktor S.A. stanowiących 35,99 % w kapitale zakładowym oraz posiada prawo do wykonywania 3 755 319 głosów stanowiących 54,26% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Eurofaktor S.A.
Przed zawarciem powyższych transakcji Pan G.Hajdarowicz nie posiadał akcji Eurofaktor S.A. oraz udziałów w podmiocie dominującym w stosunku do Eurofaktor S.A. tj. BONUM Sp. z o.o.
Pan Grzegorz Hajdarowicz oświadczył, że na dzień sporządzenia niniejszego zawiadomienia zamierza zwiększyć udział w ogólnej liczbie głosów w Eurofaktor S.A. do poziomu 66% w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów.

16.01.200811/2008 Zawarcie aneksów do umów przedwstępnych nabycia udziałów w BONUM Sp. z o.o.

Zgodnie z zasadami ładu korporacyjnego określonymi w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW, Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, że w dniu 16 stycznia 2008r. Spółka otrzymała pismo od Pani Doroty Hajdarowicz - Członka Rady Nadzorczej Eurofaktor S.A. zawierające informację o podpisaniu w dniu 15 stycznia 2008r. aneksów do umów przedwstępnych zawartych przez Panią D. Hajdarowicz z udziałowcami Spółki dominującej w stosunku do Eurofaktor S.A. tj. BONUM Sp. z o.o., w tym do umowy, o której mowa w raporcie bieżącym nr 94/2007.
Na mocy powyższych aneksów podmiotem wskazanym przez Panią D. Hajdarowicz do nabycia pakietu większościowego udziałów w kapitale zakładowym BONUM Sp. z o.o. został Pan Grzegorz Hajdarowicz prowadzący dzialalność gospodarczą pod firmą GREMI.

14.01.200810/2008 Przedterminowy wykup obligacji.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 78/2007 Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, że w dniu 14 stycznia 2008r. Emitent w uzgodnieniu z Bankiem PKO BP S.A. dokonał przedterminowego wykupu wszystkich pozostających do spłaty obligacji wyemitowanych za pośrednictwem w/w banku, w łącznej kwocie 18.000.000 zł. Warunki cenowe powyższej transakcji zostały określone na zasadach rynkowych.

11.01.20089/2008 Uzupełnienie raportu bieżącego nr 8/2008.

W uzupełnieniu raportu bieżącego nr 8/2008 Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, że kwota spłaconej pożyczki za Spółkę zależną Eurofaktor Cash Solution Sp. z o.o., o której mowa w wyżej wymienionym raporcie wynosi 2.500.000 zł.

11.01.20088/2008 Informacja o przekroczeniu progu znaczącej umowy.

Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, że w dniu 11.01.2008r. dokonał spłaty pożyczki za Spółkę zależną Eurofaktor Cash Solution Sp. z o.o.(ECS Sp. z o.o.) udzielonej tej Spółce przez Brynów Park Sp. z o.o., a poręczonej przez Eurofaktor S.A.

W związku z powyższym saldo transakcji zawartych przez Emitenta z ECS Sp. z o.o. w okresie od przekazania raportu bieżącego nr 93/2007 osiągnęło próg umowy znaczącej i wynosi 4.700.000 zł. Transakcją o najwyższej wartości jest transakcja opisana powyżej.

11.01.20087/2008 Wpływ środków z tytułu dywidendy.

Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, iż w dniu 11.01.2008r. zgodnie z uchwałą Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Brynów Park Sp. z o.o. z dnia 10.01.2008r. na rachunek bankowy Eurofaktor S.A. wpłynęly środki z tytułu dywidendy z zysku Brynów Park Sp. z o.o. za rok 2007, należnej Eurofaktor S.A. jako udziałowcowi tej Spółki, w wysokości 33.567.839,20 zł.

Eurofaktor S.A. posiada 330 udziałów stanowiących 39,76% w kapitale zakładowym "Brynów Park" Sp. z o.o. oraz 18,03% w głosach na walnym zgromadzeniu udziałowców tej Spółki, uprzywilejowanych w ten sposób, że w przypadku wypłaty dywidendy udziały te uczestniczą w zysku w wysokości 49,75% kwoty całej dywidendy.

Wyżej wymienione środki zostały uznane za znaczące ze względu na fakt, iż ich wartość wynosi powyżej 10% kapitałów własnych Emitenta.

09.01.20086/2008 Informacja na temat sprzedaży majątku Technologie Buczek S.A.

Zarząd Eurofaktor S.A. w nawiązaniu do przekazanych do publicznej wiadomości raportów bieżących nr 72/2006, 84/2006 i 08/2007 informuje, że w dniu 08.01.2008r. powziął od Syndyka Masy Upadłościowej Technologie Buczek S.A. informację o zakupie części majątku tej Spółki przez Spółkę Akcyjną SEVERSTALLAT, należącą do rosyjskiego koncernu Siewierstal za kwotę ponad 51 mln zł.
W związku z powyższą transakcją, zgodnie z przepisami prawa upadłościowego i naprawczego zostanie sporządzony częściowy plan podziału sum uzyskanych ze sprzedaży masy upadłościowej, który obejmie również zgłoszone przez Eurofaktor S.A. wierzytelności wobec Technologie Buczek S.A. w większości zabezpieczone ustanowioną hipoteką oraz zastawami rejestrowymi.
Jednocześnie Zarząd informuje, że niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zatwierdzeniu wyżej wymienionego planu przez sędziego - komisarza przekaże do publicznej wiadomości kwotę, która przypada Eurofaktor S.A. z podziału sum uzyskanych ze sprzedaży majątku dłużnika.

05.01.20085/2008 Złożenie rezygnacji przez Wiceprezesa Zarządu.

Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, że w dniu 05.01.2008r. Pan Bronisław Hermann złożył rezygnację z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu oraz z udziału w Zarządzie Eurofaktor S.A. K

04.01.20084/2008 Rozwiązanie porozumienia udziałowców BONUM Sp. z o.o.

Zarząd Eurofaktor S.A. w dniu 03.01.2008r. powziął informację o rozwiązaniu z tym dniem porozumienia zawartego przez udziałowców Spółki BONUM Sp. z o.o. w dniu 30.10.2007r. tj. pomiędzy Spółką ENERGOSYNERGIA TECHNOLOGIE Sp. z o.o., a Bronisławem Hermannem -Wiceprezesem Zarządu Eurofaktor S.A. , a Dorotą Hajdarowicz, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą De Oro Dorota Hajdarowicz, , o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 94/2007.

02.01.20083/2008 Umorzenie postępowania o ogłoszenie upadłości.

Zarząd Eurofaktor S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 86/2007 oraz między innymi raportów 95/2007, 99/2007 i 111/2007 informuje, że w dniu 2 stycznia 2008 roku wpłynęło do Spółki postanowienie Sądu Rejonowego Katowice - Wschód w Katowicach Wydział X Gospodarczy z dnia 31 grudnia 2007 roku o umorzeniu postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości Eurofaktor S.A.

02.01.20082/2008 Wypowiedzenie umowy sprzedaży wierzytelności.

Zarząd Eurofaktor S.A., w nawiązaniu do raportów bieżących nr 105/2007 oraz 109/2007 informuje, że w dniu 2 stycznia 2008 roku Emitent wypowiedział umowę sprzedaży wymagalnych wierzytelności przysługujących mu wobec Zakładów Metalowych POLMETAL Sp. z o.o. zawartą dnia 22 listopada 2007 roku pomiędzy Eurofaktor S.A.( Cedent), a Spółką Avalon Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (Cesjonariusz).
Przyczyną wypowiedzenia umowy jest brak zapłaty przez Cesjonariusza, w wyznaczonym terminie 31.12.2007 roku pierwszej raty ceny w wysokości 10.000.000 PLN.

02.01.20081/2008 Informacja dotycząca niestosowania w Eurofaktor S.A. zasad określonych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW.

W związku z wejściem w życie w dniu 1  stycznia 2008 roku Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, zgodnie z § 29 ust.3 Regulaminu Giełdy, Zarząd Eurofaktor S.A. przekazuje do publicznej wiadomości informację o zasadach ładu korporacyjnego, które nie są stosowane przez Emitenta:

 

2013 © GREMI INWESTYCJE S.A.