Relacje Inwestorskie GREMI INWESTYCJE S.A.strona główna GREMI INWESTYCJE S.A.english version
SpółkaKalendariumInformacje FinansoweRaportyAkcjePrezentacje
Raporty bieżące
       2016
       2015
       2014
       2013
       2012
       2011
       2010
       2009
       2008
       2007
       2006
       2005
       2004
Raporty okresowe

Komunikaty giełdowe Emitenta za rok 2009

31.12.200993/2009 Zawarcie umowy konsolidacyjnej.

Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, że w dniu 31.12.2009r. pomiędzy Emitentem jako Pożyczkodawcą, a KCI Łobzów Sp. z o.o. jako Pożyczkobiorcą została zawarta umowa konsolidacyjna, na mocy której Strony dokonały konsolidacji (odnowienia w rozumieniu art. 506 kodeksu cywilnego) zawartych wcześniej pożyczek w łącznej wysokości 5.650.000 złotych oraz ustanowiły dla w/w pożyczek jednolite warunki oprocentowania, zabezpieczenia i spłaty. Jednocześnie Strony ustaliły, że należne od Pożyczkobiorcy wynagrodzenie odsetkowe wg stanu na dzień 31.12.2009r w kwocie 229.681,77 zł, opisane w Umowie Konsolidacyjnej, zostało objęte zabezpieczeniem nie podlegając kapitalizacji z kwotą należności głównej.

23.12.200992/2009 Ogłoszenie upadłości ZM POLMETAL Sp. z o.o.

Zarząd Eurofaktor S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 24/2009 informuje, że 23 grudnia 2009r. Spółka powzięła od kancelarii prawnej będącej pełnomocnikiem w sprawie informację, iż w dniu 22 grudnia 2009 roku Sąd Rejonowy w Gliwicach ogłosił upadłość Zakładów Metalowych POLMETAL Sp. z o.o. obejmującą likwidację majątku.

22.12.200991/2009 Zawiadomienie podmiotu obowiązanego do przekazania informacji w związku z połączeniem Spółki Forum XIII Alfa Sp. z o.o. ze Spółką BONUM Sp. z o.o.

Zarząd Eurofaktor S.A. w zał. przekazuje informacje otrzymane zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 69 ust. 2 pkt. 2 w związku z art. 69a ust.1 pkt.3 oraz w związku z art. 87 ust.1 pkt.2 "Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych" od FORUM XIII Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zarządzanego przez FORUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.


pobierz: 0aad2609b5_Zal_do_raportu_biezacego_91_2009.pdf
18.12.200990/2009 Zawiadomienia od podmiotu i osób obowiązanych do przekazania informacji w związku z połączeniem Spółki Forum XIII Alfa Sp. z o.o. ze Spółką BONUM Sp. z o.o.

Zarząd Eurofaktor S.A. w załączeniu przekazuje informacje o zawiadomieniach, które wpłynęły w dniu 18.12.2009r. do Spółki od podmiotu i osób obowiązanych do przekazania informacji w związku z połączeniem Spółki Forum XIII Alfa Sp. z o.o. ze Spółką BONUM Sp. z o.o.


pobierz: 6f738abea2_Zal_do_raportu_biezacego_nr_90_2009.pdf
15.12.200989/2009 Przekazanie jednolitej treści Statutu Eurofaktor S.A.

Zarząd Eurofaktor S.A. przekazuje w załączeniu treść jednolitą Statutu Spółki ustaloną przez Radę Nadzorczą w dniu 14.12.2009r., uwzględniającą zmiany uchwalone na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Eurofaktor S.A. w dniu 02.12.2009r.
Zmiana Statutu wejdzie w życie z dniem zarejestrowania w KRS.


pobierz: 0a85b7c4c4_Statut_Eurofaktor_SA_tekst_jednolity_na_dzien_14.12.09.pdf
15.12.200988/2009 Przydzielenie funkcji Członkom Rady Nadzorczej Eurofaktor S.A.

Zarząd Eurofaktor S.A., w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 84/2009 informuje, że Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 14.12.2009r. dokonała wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady w osobie Pana Grzegorza Hajdarowicza oraz Sekretarza Rady w osobie Pana Tomasza Srokosza.

15.12.200987/2009 Zmiana terminów płatności wynikających z umów zawartych z Silesia Capital Fund S.A.

Zarząd Eurofaktor S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 78/2009 informuje, że w dniu 14 grudnia 2009r. zostało zawarte porozumienie zmieniające warunkową umowę sprzedaży akcji Conbelts Bytom S.A. oraz warunkową umowę sprzedaży udziałów Huta Buczek Sp. z o.o. opisanych w raporcie bieżącym nr 27/2009 oraz w raportach 28/2009 i 34/2009 zawartych przez Eurofaktor S.A. z Silesia Capital Fund S.A. z siedzibą w Bytomiu (dalej:"SCF S.A."), wcześniej działającą pod firmą: "Górnośląski Fundusz Restrukturyzacyjny S.A."

10.12.200986/2009 Złożenie wniosku do Komisji Nadzoru Finansowego o wydanie zezwolenia na zarządzanie przez Eurofaktor S.A. sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszu inwestycyjnego sekurytyzacyjnego.

Zarząd Eurofaktor S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 65/2009 informuje, że w dniu 9 grudnia 2009r. Spółka, na podstawie art. 192 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych złożyła wniosek do Komisji Nadzoru Finansowego o wydanie zezwolenia na zarządzanie przez Eurofaktor S.A. sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszu inwestycyjnego sekurytyzacyjnego.

07.12.200985/2009 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ Eurofaktor S.A. w dniu 02.12.2009r.

Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Eurofaktor S.A. w dniu 02.12.2009r. akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% głosów była Spółka Forum XIII Alfa Sp. z o.o. ( tj. podmiot dominujący w stosunku do Bonum Sp. z o.o. ) wraz z Bonum Sp. z o.o., reprezentując łącznie 3.789.810 głosów stanowiących 99,24% głosów na tym zgromadzeniu. Udział tych głosów w ogólnej liczbie wynosi 54,76%.

02.12.200984/2009 Zmiany w Radzie Nadzorczej Eurofaktor SA

Zarząd Eurofaktor SA informuje, że w dniu 02.12.2009r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Eurofaktor S.A. w związku ze złożonym przez Pana Grzegorza Hajdarowicza wnioskiem odwołało go z pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. Pan Grzegorz Hajdarowicz będzie pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej.
W tym samym dniu w związku ze złożonymi przez Panią Dorotę Hajdarowicz i Pana Krzysztofa Gajdę wnioskami o odwołanie ze składu Rady Nadzorczej, NWZ Eurofaktor S.A. odwołało Panią Dorotę Hajdarowicz i Pana Krzysztofa Gajdę ze składu Rady.

Jednocześnie Zarząd informuje, że w dniu 02.12.2009r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Eurofaktor SA powołało do składu Rady Nadzorczej Pana Artura Rawskiego oraz Pana Tomasza Srokosza. NWZ powierzyło Panu Arturowi Rawskiemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

02.12.200983/2009 Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Eurofaktor S.A. w dniu 2 grudnia 2009r.

Zarząd Eurofaktor S.A. zgodnie z § 38 "Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim" w załączeniu przekazuje treść uchwał, podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Eurofaktor S.A. w dniu 2 grudnia 2009 roku.


pobierz: b7e298432f_Uchwaly_podjete_na_NWZ_02.12.2009.pdf
28.11.200982/2009 Ustanowienie zastawu rejestrowego na rzecz Eurofaktor S.A.

Zarząd Eurofaktor S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 27/2009 informuje, że w dniu 27 listopada 2009r. wpłynęło do Spółki postanowienie Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach Wydział IX Gospodarczy - Rejestr Zastawów z dnia 23 listopada 2009 r. o wpisie do Rejestru Zastawów zastawu rejestrowego ustanowionego przez Silesia Capital Fund S.A.(SCF S.A) na rzecz Emitenta na 6.863.119 akcjach Technologie Buczek S.A

26.11.200981/2009 Wyrok Sądu w sprawie przeciwko ZM POLMETAL Sp. z o.o.

Zarząd Eurofaktor S.A. w nawiązaniu do raportów bieżących nr 40/2008,48/2008, 58/2008, 62/2008, 73/2008, 80/2008,12/2009 informuje, że w dniu 26 listopada 2009r. Sąd Okręgowy w Katowicach II Wydział Cywilny wydał wyrok w sprawie z powództwa Eurofaktor S.A. przeciwko ZM POLMETAL Sp. z o.o. oraz Panu Jarosławowi Maśliszowi o zapłatę.

20.11.200980/2009 Podjęcie uchwał w sprawie połączenia podmiotów dominujących wobec Emitenta.

Zarząd Eurofaktor S.A. w nawiązaniu do raportów bieżących nr 67/2009 i 73/2009 informuje, że w dniu 19 listopada 2009r. zostały wznowione nadzwyczajne zgromadzenia wspólników spółek Forum XIII Alfa Sp. z o.o. oraz BONUM Sp. z o.o., które podjęły uchwały w sprawie połączenia tych podmiotów poprzez przejęcie majątku Spółki BONUM Sp. z o.o. przez Spółkę Forum XIII Alfa Sp. z o.o.

10.11.200979/2009 Zawarcie aneksu do umowy z VIST Sp. z o.o.

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 29/2009 oraz 72/2009, Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, że w związku z trwającymi w Spółce działaniami w zakresie realizacji programu restrukturyzacji finansowej, którego celem jest odzyskanie wierzytelności od głównych dłużników Emitenta, w dniu 10.11.2009 r. Eurofaktor S.A. podpisał aneks z VIST Sp. z o.o. do umowy zawartej w dniu 07.01.2008r. przedłużający tą umowę do 31.05.2010 r.

10.11.200978/2009 Odpowiedź Zarządu Eurofaktor S.A. na propozycje SCF S.A. w zakresie prolongaty terminu płatności II raty porozumienia z dnia 23.04.2009r.

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 68/2009, 71/2009 oraz 75/2009 Zarząd Eurofaktor S.A. po przeanalizowaniu argumentów przedstawionych w pismach Silesia Capital Fund S.A., opisanych w powyższych raportach, informuje, że w dniu 09.11.2009r. Spółka przesłała odpowiedź na propozycje SCF S.A. w zakresie prolongaty terminu płatności II raty porozumienia z dnia 23.04.2009r.

06.11.200977/2009 Odwołania od decyzji Urzędu Kontroli Skarbowej.

Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, że w dniu 06.11.2009r. Kancelaria Prawna będąca pełnomocnikiem Spółki wysyła odwołania od decyzji Urzędu Kontroli Skarbowej w Krakowie, podtrzymujące stanowisko Spółki podnoszone w toku postępowania, opisane w przekazanych raportach bieżących nr 69/2009 oraz 70/2009.

06.11.200976/2009 Ustanowienie zastawów rejestrowych.

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 64/2009 oraz 66/2009 Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, że w dniu 5 listopada 2009r. Spółka otrzymała postanowienia Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Wydział VII Rejestru Zastawów, na mocy których powyższy Sąd wpisał do rejestru zastawy ustanowione na rzecz Eurofaktor S.A. na 106.375.000 niepublicznych imiennych certyfikatach inwestycyjnych Debito Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w Warszawie.

06.11.200975/2009 Propozycja Silesia Capital Fund S.A. w zakresie prolongaty terminu płatności II raty porozumienia.

Zarząd Eurofaktor S.A. w nawiązaniu do raportów bieżących nr 68/2009 oraz 71/2009 informuje, że w dniu 05.11.2009r. Spółka otrzymała pismo Silesia Capital Fund S.A., w którym SCF S.A. zaproponowała wpłatę w terminie do 15.12.2009r. kwoty 200 tys. zł, a płatność pozostałej części II raty łącznie z III ratą w terminie do 30.04.2010 r. wraz z należnym oprocentowaniem II raty ustalonym na zasadach rynkowych.

05.11.200974/2009 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurofaktor S.A. oraz przekazanie projektów uchwał.

Zarząd EUROFAKTOR S.A. z siedzibą w Krakowie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000038155, NIP 954-11-07-984, Regon 273038318, dla której właściwy jest Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającej kapitał zakładowy w wysokości 49 609 460 zł opłacony w całości, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EUROFAKTOR S.A. na dzień 2 grudnia 2009 roku na godz. 11.00, które odbędzie się w siedzibie Spółki, w Krakowie ul. Wrocławska 53.


pobierz: 42d7e08a32_zalacznik_komunikat_2009_73.pdf
04.11.200973/2009 Planowane połączenie podmiotów dominujących wobec Emitenta.

Zarząd Eurofaktor S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 67/2009 informuje, że w dniu 3 listopada 2009r. odbyły się zgromadzenia wspólników spółek Forum XIII Alfa Sp. z o.o. oraz BONUM Sp. z o.o. w sprawie połączenia tych podmiotów poprzez przejęcie majątku Spółki BONUM Sp. z o.o. przez Spółkę Forum XIII Alfa Sp. z o.o.

30.10.200972/2009 Informacja na temat umowy z VIST Sp. z o.o.

W związku z pytaniami Akcjonariuszy dotyczącymi umowy zawartej przez Eurofaktor S.A. z firmą VIST Sp. z o.o., opisanej w raporcie bieżącym nr 29/2009, której przedmiotem jest realizacja przez VIST programu restrukturyzacji finansowo-strukturalnej aktywów Emitenta, Zarząd informuje, że wynagrodzenie wypłacane firmie VIST w części zmiennej, która stanowi główny i zasadniczy jego składnik jest uzależnione od sukcesu związanego z faktycznymi wpływami środków pieniężnych albo przejęciem w ich miejsce innych ekwiwalentnych aktywów, które umożliwiają odzyskanie należności od głównych dłużników Emitenta.

30.10.200971/2009 Stanowisko Zarządu Eurofaktor S.A. w sprawie pisma Silesia Capital Fund S.A.

Zarząd Eurofaktor S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 68/2009 informuje, że w odpowiedzi na pismo Silesia Capital Fund S.A. w sprawie prolongaty terminu spłaty drugiej raty w kwocie 8 000 000 zł określonej w porozumieniu z dnia 23 kwietnia 2009r., Spółka w dniu 30.10.2009r. przesłała do SCF S.A. swoje stanowisko w powyższej sprawie.

29.10.200970/2009 Decyzje Urzędu Kontroli Skarbowej.

Zarząd Eurofaktor S.A. w uzupełnieniu raportu bieżącego nr 69/2009 po dokonanej wstępnej analizie decyzji Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Krakowie prowadzącego postępowanie kontrolne w zakresie podatku VAT za okresy od stycznia 2007 r. do stycznia 2008 r. włącznie oraz podatku dochodowego od osób prawnych za 2007r., informuje że decyzje te wynikają w głównej mierze z błędnego zdaniem Spółki oszacowania przez UKS wartości nieruchomości zlokalizowanej w Katowicach przy ul. Ceglanej co zaskutkowało znacznymi przypisami w podatku dochodowym od osób prawnych oraz w podatku VAT. UKS w w/w decyzjach nie odniósł się do argumentacji przedstawionej przez Eurofaktor S.A. i opinii biegłego, która została sporządzona na zlecenie Spółki na potrzeby niniejszego postępowania podatkowego.

27.10.200969/2009 Decyzje Urzędu Kontroli Skarbowej.

Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, że w dniu 26 października 2009r. Spółka otrzymała z kancelarii prawnej będącej pełnomocnikiem 14 decyzji Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Krakowie prowadzącego postępowanie kontrolne w zakresie podatku VAT za okresy od stycznia 2007 r. do stycznia 2008 r. włącznie oraz podatku dochodowego od osób prawnych za 2007 r.

27.10.200968/2009 Otrzymanie pisma od Silesia Capital Fund S.A. w sprawie prolongaty terminu spłaty.

Zarząd Eurofaktor S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 27/2009 oraz raportów 28/2009, 33/2009 i 34/2009 dotyczących zawartych 23 kwietnia 2009 roku pomiędzy Emitentem, a Silesia Capital Fund S.A. (SCF S.A.), wcześniej działającą pod firmą: "Górnośląski Fundusz Restrukturyzacyjny S.A." porozumień w sprawie uregulowania wszelkich spornych kwestii pomiędzy wyżej wymienionymi Stronami, informuje, że w dniu 26 października 2009r. Spółka otrzymała pismo w sprawie prolongaty terminu spłaty drugiej raty porozumienia w wysokości 8.000.000 złotych, ustalonego pierwotnie do 05 listopada 2009r.

14.10.200967/2009 Planowane połączenie podmiotów dominujących wobec Emitenta.

Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, że w dniu 14 października 2009r. do Spółki wpłynęły zawiadomienia od podmiotów dominujących wobec Emitenta tj. od Forum XIII Alfa Sp. z o.o. oraz od BONUM Sp. z o.o. o planie połączenia tych podmiotów poprzez przejęcie majątku Spółki BONUM Sp. z o.o. przez Spółkę Forum XIII Alfa Sp. z o.o. posiadającą 100% udziałów BONUM Sp. z o.o.

14.10.200966/2009 Zawarcie umów zastawu rejestrowego.

Zarząd Eurofaktor S.A. (Emitent, Zastawnik) w nawiązaniu do raportów bieżących nr 54/2009,61/2009, 64/2009 oraz 65/2009 informuje, że w dniu 13 października 2009r. pomiędzy Emitentem, a KCI Łobzów Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (Zastawca) zostały zawarte trzy umowy zastawu rejestrowego, których przedmiotem jest łącznie 106.375.000 niepublicznych imiennych certyfikatów inwestycyjnych Debito Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w Warszawie serii A, B i C, stanowiących 100% certyfikatów Funduszu.

08.10.200965/2009 Informacja Zarządu dotycząca sprzedaży certyfikatów inwestycyjnych Funduszu.

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 54/2009,61/2009 oraz 64/2009 Zarząd Eurofaktor S.A. w związku z pytaniami Akcjonariuszy dotyczącymi powodów zbycia przez Spółkę posiadanego pakietu certyfikatów inwestycyjnych Debito Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w Warszawie informuje, że decyzja o sprzedaży certyfikatów została podjęta ze względu na fakt, iż zgodnie z obowiązującymi Emitenta Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Fundusz został uznany za jednostkę zależną od Emitenta, co zrodziło konsekwencje w postaci konieczności publikacji przez Eurofaktor SA szczegółowych informacji na temat prowadzonej przez Fundusz działalności, które zgodnie z obowiązującymi standardami na rynku funduszy sekurytyzacyjnych zawsze pozostają informacjami poufnymi.

30.09.200964/2009 Sprzedaż certyfikatów inwestycyjnych.

Zarząd Eurofaktor S.A.(Emitent, Sprzedający) informuje, że w dniu 29 września 2009r. została zawarta pomiędzy Emitentem, a KCI Łobzów Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (Kupujący) umowa sprzedaży 106.375.000 niepublicznych imiennych certyfikatów inwestycyjnych Debito Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (Fundusz) zarządzanego przez Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, stanowiących 100% certyfikatów Funduszu.

23.09.200963/2009 Zmiany w składzie Zarządu Eurofaktor S.A.

Zarząd Eurofaktor SA informuje, że w dniu 23 września 2009 r. została złożona Radzie Nadzorczej rezygnacja z pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki przez Prezesa Zarządu Pana Artura Rawskiego, z dniem 30 września 2009r.

Jednocześnie Zarząd informuje, że Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 23 września 2009 r. podjęła uchwały w sprawie zmian w składzie Zarządu Eurofaktor S.A., zgodnie z którymi:
- z dniem 01 października 2009r. Pan Michał Golicz został odwołany ze stanowiska Wiceprezesa Zarządu Eurofaktor S.A. i jednocześnie z tym samym dniem powołany na stanowisko Prezesa Zarządu Eurofaktor S.A.
- z dniem 01 października 2009r. Rada Nadzorcza powołała na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Eurofaktor S.A. Panią Agatę Kalińską.

W związku z powyższym od dnia 01 października 2009r. skład Zarządu Eurofaktor S.A. będzie następujący:

Pan Michał Golicz - Prezes Zarządu
Pani Agata Kalińska - Wiceprezes Zarządu

11.09.200962/2009 Zawarcie umów z BRE Bank S.A. w zakresie emisji obligacji.

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 53/2008, 68/2008 oraz 60/2009, Zarząd Eurofaktor S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 11 września 2009r. Spółka zawarła z BRE Bank S.A. umowę dealerską i umowę agencyjną (datowane na dzień 8 września 2009r.) w zakresie przeprowadzenia przez BRE Bank S.A. programu emisji obligacji na wartość 100.000.000 złotych.

03.09.200961/2009 Informacja o nabyciu wierzytelności przez jednostkę zależną od Emitenta.

Zarząd Eurofaktor S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 54/2009 informuje, że 3 września 2009r. otrzymał od Debito Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w Warszawie reprezentowanego przez Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A z siedzibą w Warszawie (Fundusz, Nabywca) informację przekazaną zgodnie z § 5 ust 1 pkt.1 "Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim", o zawarciu w dniu 2 września 2009r. pomiędzy Funduszem, a Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (Bank, Zbywca) umowy sprzedaży wierzytelności, której przedmiotem jest sprzedaż przez Bank portfela wierzytelności bankowych korporacyjnych i związanych z nimi wierzytelności w stosunku do osób fizycznych realizowanych z tytułu zabezpieczeń.

02.09.200960/2009 Zawarcie Aneksu nr 2 do Porozumienia o współpracy w zakresie emisji obligacji z BRE Bank S.A.

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 53/2008 oraz 68/2008, Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, że w dniu 02 września 2009r. Spółka zawarła z BRE Bank S.A. Aneks nr 2 do Porozumienia o współpracy w zakresie zorganizowania i przeprowadzenia przez BRE Bank S.A. programu emisji obligacji opisanego w powyższych raportach, na mocy którego termin ważności porozumienia przedłużony został do daty zawarcia umów określających ostateczne warunki emisji obligacji lub do dnia 31 października 2009r. w zależności od tego, które z powyższych zdarzeń będzie miało miejsce wcześniej.
Ponadto, powyższym aneksem zostały wprowadzone zmiany o charakterze aktualizującym treść porozumienia.

25.08.200959/2009 Zmiana terminu przekazania raportów okresowych za I półrocze 2009 r.

Zarząd Eurofaktor S.A. w nawiązaniu do raportu 16/2009 oraz 57/2009 informuje, że jednostkowy raport półroczny i skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2009r. zostaną przekazane do wiadomości publicznej dnia 28 sierpnia 2009r. zamiast dnia 31 sierpnia 2009 r.

21.08.200958/2009 Wyrok Sądu w sprawie nieważności uchwał Walnego Zgromadzenia .

Zarząd Eurofaktor S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2009 i 52/2009 informuje, że w dniu 21 sierpnia 2009r. Spółka powzięła informację, iż w związku z uznaniem przez Eurofaktor S.A. powództwa Stabilo Grup Sp. z o.o. w sprawie rozpoznawanej przez Sąd Okręgowy w Krakowie, wyrokiem z dnia 19 sierpnia 2009 r. Sąd stwierdził nieważność uchwał podjętych przez NWZA Eurofaktor S.A. w dniu 15 października 2008r., dot. uchylenia absolutorium dla byłego Członka Zarządu Spółki, o których mowa w raporcie 2/2009.

19.08.200957/2009 Informacja o zmianie dotyczącej publikacji półrocznego sprawozdania finansowego Spółki za I półrocze 2009 r.

Zarząd Eurofaktor S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 16/2009 informuje, że podjął decyzję o przekazaniu odrębnymi raportami: jednostkowego raportu półrocznego i skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2009, zamiast rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego.

04.08.200956/2009 Przekazanie informacji zgodnie z art. 70 pkt.1 Ustawy o ofercie publicznej.

Zarząd Eurofaktor S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 55/2009 zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 70 pkt.1 " Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych" w załączeniu przekazuje informacje otrzymane od Forum XIII Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zarządzanego przez Forum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. - podmiotu dominującego Spółki Forum XIII Alfa Sp. z o.o.


pobierz: 85c9986c5e_RB_Zawiadomienie_Forum_XIII_FIZ.pdf
31.07.200955/2009 Informacja na temat zbycia akcji.

Zarząd Eurofaktor S.A. zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 70 pkt.1 " Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych" oraz z art. 160 ust. 4 "Ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi" w załączeniu przekazuje informacje o zbyciu akcji Eurofaktor S.A. otrzymane przez Spółkę w dniu 31 lipca 2009 roku.


pobierz: 8f5d77f8db_Zalacznik_do_RB_55_2009.pdf
30.07.200954/2009 Informacja o prowadzonych negocjacjach.

Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, że Spółka zakończyła negocjacje z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie zmierzające do nabycia wierzytelności korporacyjnych znaczącej wartości.

30.07.200953/2009 Umorzenie postępowania sądowego.

Zarząd Eurofaktor S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 60/2008 oraz 52/2009 informuje, że w dniu 30.07.2009r. Spółka powzięła informację o wydaniu w dniu 28.07.2009r. przez Sąd Okręgowy w Krakowie postanowienia o umorzeniu postępowania w sprawie z powództwa Stabilo Grup Sp. z o.o. o uchylenie uchwał ZWZ Eurofaktor S.A. podjętych w dniu 23.06.2008r. w przedmiocie udzielenia Członkom Zarządu oraz Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2007, a także zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2007.

24.07.200952/2009 Informacje dotyczące postępowań sądowych.

Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, że w dniu 24 lipca 2009r. Spółka powzięła informację o wysłaniu przez Stabilo Grup Sp. z o.o. do Sądu Okręgowego w Krakowie Wydział IX Gospodarczy pisma procesowego - cofnięcia pozwu wniesionego przez tę spółkę, o uchylenie uchwał ZWZ Eurofaktor S.A. podjętych w dniu 23 czerwca 2008r., o których mowa w raporcie bieżącym nr 60/2008r.

07.07.200951/2009 Wygaśnięcie umowy poręczenia.

Zarząd Eurofaktor S.A. w nawiązaniu do raportu 27/2009 informuje, że według stanu na dzień 06 lipca 2009r. zgodnie z oświadczeniem Conbelts Bytom S.A. oraz informacjami uzyskanymi w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód w Katowicach został spełniony warunek w postaci braku złożenia w terminie 2 miesięcy od wejścia w życie umowy poręczenia zawartej pomiędzy Emitentem a CB S.A., wniosku o ogłoszenie upadłości CB S.A. w związku z czym wygasło poręczenie nr 2 udzielone przez Bogdana Fiszera za zobowiązania Silesia Capital Fund S.A. wobec Emitenta z tytułu warunkowej umowy sprzedaży na rzecz SCF S.A. 72.809 udziałów w kapitale zakładowym Huty Buczek Sp. z o.o., o którym mowa w wyżej wymienionym raporcie.

30.06.200950/2009 Zawarcie znaczącej umowy.

Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, że w dniu 30 czerwca 2009r. pomiędzy Eurofaktor S.A. (Pożyczkodawcą), a ODRATRANS S.A. z siedzibą we Wrocławiu (Pożyczkobiorcą) została zawarta umowa pożyczki w kwocie 6 300 000 zł. z terminem spłaty do dnia 31 sierpnia 2009r.

24.06.200949/2009 Stanowisko Zarządu Eurofaktor S.A. w sprawie zatrzymania byłych Członków Zarządu.

Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, że Spółka w dniu 23 czerwca 2009r. powzięła informację opublikowaną przez TVP Katowice na temat zatrzymania przez Centralne Biuro Antykorupcyjne na polecenie katowickiej Prokuratury Okręgowej dwóch byłych wiceprezesów Spółki, w związku z niekorzystną zdaniem śledczych sprzedażą działki w Katowicach.

17.06.200948/2009 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Eurofaktor S.A. w dniu 16.06.2009r.

Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Eurofaktor S.A. w dniu 16.06.2009 r. akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% głosów była Spółka Forum XIII Alfa Sp. z o.o. ( tj. podmiot dominujący w stosunku do Bonum Sp. z o.o. ) wraz z Bonum Sp. z o.o., reprezentując łącznie 3.871.810 głosów stanowiących 99,21% głosów na tym zgromadzeniu. Udział tych głosów w ogólnej liczbie wynosi 55,94%.

16.06.200947/2009 Wejście w życie uchwały Rady Nadzorczej Eurofaktor S.A. powołującej Zarząd Spółki nowej kadencji.

Zarząd Eurofaktor S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 42/2009 informuje, że w dniu 16 czerwca 2009 r. w związku z zatwierdzeniem sprawozdań finansowych Eurofaktor S.A. za 2008 rok weszła w życie uchwała Rady Nadzorczej Spółki powołująca na nową trzyletnią kadencję Zarząd Eurofaktor S.A. w osobach:
Pan Artur Rawski - Prezes Zarządu
Pan Michał Golicz - Wiceprezes Zarządu

16.06.200946/2009 Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Eurofaktor S.A. w dniu 16 czerwca 2009 r.

Zarząd Eurofaktor S.A. zgodnie z § 38 pkt.1 ppkt.5 "Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim" przekazuje poniżej treść uchwał wraz z załącznikami, które zostały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Eurofaktor S.A. w dniu 16 czerwca 2009 roku.


pobierz: 6b916c5d6c_Zalacznik_do_raportu_biezacego_nr_46_2009.pdf
02.06.200945/2009 Wybór biegłego rewidenta na rok 2009.

Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, że w dniu 1 czerwca 2009 roku Rada Nadzorcza Eurofaktor S.A. uwzględniając rekomendację Komitetu Audytu dokonała wyboru firmy Ernst & Young Audit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Rondo ONZ 1, nr ewidencyjny 130 jako biegłego rewidenta w Spółce, który dokona przeglądu jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych za I półrocze 2009 oraz przeprowadzi badanie sprawozdań finansowych jednostkowych i skonsolidowanych za rok obrotowy 2009.

02.06.200944/2009 Wybór Członka Komitetu Audytu.

Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, że na posiedzeniu w dniu 1 czerwca 2009 roku zgodnie z ustawą z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, został powołany dodatkowy Członek Komitetu Audytu w osobie Pana Krzysztofa Gajdy.
Jednocześnie Zarząd przekazuje do publicznej wiadomości Sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu w roku 2008.


pobierz: d365b041bd_Sprawozdanie_z_dzialalnosci_Komitetu_Audytu.pdf
02.06.200943/2009 Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Eurofaktor S.A. zwołane na dzień 16 czerwca 2009 roku.

Zarząd Eurofaktor S.A. przekazuje treść projektów uchwał wraz z załącznikami na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Eurofaktor S.A. zwołane na dzień 16 czerwca 2009 roku. Zarząd informuje, że Sprawozdania Finansowe za rok obrotowy 2008, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz z działalności Grupy Kapitałowej w 2008 roku zostały przekazane do publicznej wiadomości w dniu 30 kwietnia 2009 roku.


pobierz: fb3a1ad690_zal_2009_42.rar
02.06.200942/2009 Wybór Zarządu Eurofaktor S.A. na nową kadencję.

Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, że Rada Nadzorcza Eurofaktor S.A. na posiedzeniu w dniu 1 czerwca 2009 r. podjęła uchwałę w sprawie wyboru Zarządu Spółki na nową trzyletnią kadencję, zgodnie z którą:

Rada Nadzorcza Eurofaktor S.A. na podstawie art. 368 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 Statutu Spółki postanowiła powołać na nową trzyletnią kadencję Zarząd Eurofaktor S.A. w osobach:

1)Pan Artur Rawski - Prezes Zarządu Eurofaktor S.A.
oraz
2)Pan Michał Golicz - Wiceprezes Zarządu Eurofaktor S.A.

29.05.200941/2009 Przekroczenie progu znaczącej umowy.

Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, że w związku z zawarciem przez Spółkę w dniu 28 maja 2009r. z Energosynergia Technologie Sp. z o.o. umowy przelewu wierzytelności w wysokości łącznie 3.025.000 zł przysługujących Energosynergia Technologie Sp. z o.o. jako Pożyczkodawcy wobec PONAR - Wadowice S.A. z siedzibą w Wadowicach z tytułu udzielonych pożyczek, Eurofaktor S.A. wstąpił w prawa Pożyczkodawcy z tytułu wyżej wymienionych umów wraz z przysługującymi tym umowom zabezpieczeniami .

28.05.200940/2009 Zgłoszenie wierzytelności do postępowania upadłościowego Stabilo Grup Sp. z o.o.

Zarząd Eurofaktor S.A., w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 23/2009, informuje, że w dniu 27 maja 2009r. do Sądu Rejonowego Katowice - Wschód w Katowicach Wydział X Gospodarczy zostało wysłane przez Emitenta zgłoszenie wierzytelności do postępowania upadłościowego Stabilo Grup Sp. z o.o. Łączna kwota zgłaszanej wierzytelności wynosi 9.894.698,48 zł.

25.05.200939/2009 Informacja o umorzeniu postępowania sądowego przeciwko Conbelts Bytom S.A.

Zarząd Eurofaktor S.A., w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 30/2009, informuje, że w dniu 25 maja 2009 r. do Spółki wpłynęła informacja o wydaniu postanowienia przez Sąd Okręgowy w Katowicach XIII Wydział Gospodarczy umarzającego postępowanie sądowe przeciwko Conbelts Bytom S.A. o ustalenie nieistnienia uchwał WZ Conbelts Bytom S.A. w sprawach podwyższeń kapitału zakładowego, o wartości przedmiotu sporu w wysokości 32.300.000 zł.

22.05.200938/2009 Postanowienia Sądu Okręgowego w Katowicach dotyczące umorzenia postępowań sądowych przeciwko Silesia Capital Fund S.A.

Zarząd Eurofaktor S.A., w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 30/2009, informuje, że w dniu 21 maja 2009 r. do Spółki wpłynęły dwa postanowienia Sądu Okręgowego w Katowicach XIII Wydziału Gospodarczego umarzające na skutek cofnięcia pozwów następujące postępowania sądowe z powództwa Eurofaktor S.A. przeciwko Silesia Capital Fund S.A.:

21.05.200937/2009 Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2008 roku.

Zarząd Eurofaktor S.A. przekazuje wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2008 roku. Jednocześnie Zarząd informuje, że informacje te dostępne są na stronie internetowej Spółki www.eurofaktor.pl w zakładce “Inwestorzy".


pobierz: 7dccf31eed_Wykaz_informacji_przekazanych_przez_Eurofaktor_SA_w_2008r.pdf
20.05.200936/2009 Informacja o umorzeniu postępowania sądowego przeciwko Silesia Capital Fund S.A.

Zarząd Eurofaktor S.A., w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 30/2009, informuje, że w dniu 19 maja 2009 r. do Spółki wpłynęło postanowienie Sądu Okręgowego w Katowicach XIII Wydział Gospodarczy w sprawie z powództwa Eurofaktor S.A. przeciwko Silesia Capital Fund S.A. o zapłatę kwoty 26.211.693,80 zł, umarzające powyższe postępowanie.

19.05.200935/2009 Przekroczenie progu znaczącej umowy.

Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, że w dniu 18 maja 2009r. Emitent zawarł z Drukarnią Wydawniczą im. W.L. Anczyca S.A. z siedzibą w Krakowie, która jest spółką zależną od Pana Grzegorza Hajdarowicza prowadzącego działalność gospodarczą jako zakład pracy chronionej pod nazwą GREMI z siedzibą w Karniowicach (dalej: "GREMI") umowę dyskonta faktur na kwotę 95.935 złotych.

15.05.200934/2009 Wydanie akcji Conbelts Bytom S.A. - zbycie aktywów znacznej wartości.

Zarząd Eurofaktor S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 27/2009 informuje, że w wykonaniu zawartej w dniu 23 kwietnia 2009r. warunkowej umowy sprzedaży przez Eurofaktor S.A. na rzecz Silesia Capital Fund S.A.( SCF S.A.) 1.037.087 akcji Conbelts Bytom S.A. ( CB S.A) w tym 1.036.747 akcji imiennych i 340 akcji na okaziciela, w dniu 15 maja 2009r. nastąpiło wydanie SCF S.A. wyżej wymienionych akcji.

15.05.200933/2009 Zawarcie umów zastawu rejestrowego w wykonaniu porozumień zawartych z Silesia Capital Fund S.A.

Zarząd Eurofaktor S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 27/2009 informuje, że w wykonaniu postanowień porozumienia zawartego w dniu 23 kwietnia 2009r. pomiędzy Emitentem, a Silesia Capital Fund S.A. z siedzibą w Bytomiu (dalej: "SCF S.A."), wcześniej działającą pod firmą: "Górnośląski Fundusz Restrukturyzacyjny S.A.", w dniu 14 maja 2009r. pomiędzy wyżej wymienionymi Stronami zostały zawarte umowy zastawu rejestrowego na rzecz Emitenta na wierzytelnościach nabytych przez SCF S.A. na podstawie porozumienia nr 1 w przedmiocie spłaty wierzytelności wynikających z zawartej pomiędzy Stronami w dniu 8 grudnia 2005r. umowy poręczenia SCF S.A. za zobowiązania Technologie Buczek S.A. w upadłości oraz porozumienia nr 2 w sprawie spłaty wierzytelności dochodzonych egzekucyjnie z umowy poręczenia (opisanych w wyżej wymienionym raporcie).

11.05.200932/2009 Zmiana terminu przekazania raportu okresowego Eurofaktor S.A. za I kwartał 2009 r.

Zarząd Eurofaktor S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 16/2009 informuje o zmianie terminu przekazania skonsolidowanego raportu kwartalnego zawierającego kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2009 roku, z dnia 14 maja 2009r. na dzień 15 maja 2009 r.

11.05.200931/2009 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurofaktor S.A.

Zarząd EUROFAKTOR S.A. z siedzibą w Krakowie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000038155, NIP 954-11-07-984, Regon 273038318, posiadającej kapitał zakładowy w wysokości 49 609 460 zł opłacony w całości, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROFAKTOR S.A. na dzień 16 czerwca 2009r. na godz. 11.00, które odbędzie się w siedzibie Spółki, w Krakowie ul. Wrocławska 53.

08.05.200930/2009 Informacja o decyzjach dotyczących postępowań sądowych.

Zarząd Eurofaktor S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 27/2009 informuje, że w związku ze spełnieniem się warunków porozumienia z dnia 23 kwietnia 2009r. w przedmiocie uregulowania wszelkich spornych kwestii pomiędzy Eurofaktor S.A., a Silesia Capital Fund S.A. - SCF S.A., w dniu 8 maja 2009r. do Spółki wpłynęły potwierdzenia złożenia w Sądzie Okręgowym w Katowicach Wydziale XIII Gospodarczym, odebranych przez SCF S.A. z depozytu notarialnego wniosków Eurofaktor S.A. o cofnięcie powództwa wraz ze zrzeczeniem się roszczenia, dotyczących następujących postępowań sądowych prowadzonych z powództwa Eurofaktor S.A.:

08.05.200929/2009 Informacja o przekroczeniu progu znaczącej umowy.

Zarząd Eurofaktor S.A. (dalej: "Emitent") informuje, że wartość umowy zawartej w dniu 7 stycznia 2008 roku przez Emitenta z VIST Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (dalej: "VIST") liczona od daty jej zawarcia, w dniu 07 maja 2009r. przekroczyła poziom przewidziany dla uznania umowy za znaczącą tj. co najmniej 10% kapitałów własnych Emitenta i wynosi aktualnie 5.047.843,55 złotych netto plus VAT tj. łączną wartość brutto 6.158.369,13 złotych.

08.05.200928/2009 Spełnienie się warunku zawieszającego znaczącej umowy - zbycie udziałów Huty Buczek Sp. z o.o.

Zarząd Eurofaktor S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 27/2009 informuje, że w dniu 07 maja 2009r. powziął informację o wydaniu w dniu 05 maja 2009r. przez Sąd Okręgowy w Katowicach w toku postępowania z powództwa Eurofaktor S.A. przeciwko syndykowi masy upadłości Technologie Buczek S.A. prawomocnego wyroku, na mocy którego Sąd postanowił oddalić apelację syndyka i wyłączyć z masy upadłości Technologie Buczek S.A. udziały Huty Buczek Sp. z o.o. na rzecz Eurofaktor S.A.

06.05.200927/2009 Zawarcie warunkowych znaczących umów w przedmiocie uregulowania wszelkich spornych kwestii pomiędzy Eurofaktor S.A. a Silesia Capital Fund S.A. oraz spełnienie się warunków zawieszających dotyczących tych znaczących umów.

Zarząd Eurofaktor S.A. (dalej: "Emitent") informuje, że w dniu 23 kwietnia 2009 roku pomiędzy Emitentem a Silesia Capital Fund S.A. z siedzibą w Bytomiu (dalej: "SCF S.A."), wcześniej działającą pod firmą: "Górnośląski Fundusz Restrukturyzacyjny S.A.", zostały zawarte porozumienie wraz z towarzyszącymi mu dodatkowymi porozumieniami i innymi umowami, których wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta (kryterium umowy znaczącej). Porozumienie wraz z towarzyszącymi mu dodatkowymi porozumieniami i innymi umowami (opisanymi szczegółowo w załączniku do niniejszego raportu) zostały zawarte z zastrzeżeniem warunków zawieszających i w związku ze spełnieniem się tych warunków weszło w życie w dniu 05 maja 2009r.


pobierz: 8443328974_Zalacznik_do_raportu_biezacego_nr_272009.pdf
05.05.200926/2009 Zawarcie aneksu do umowy znaczącej.

Zarząd Eurofaktor S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 21/2009 informuje, że w dniu 05.05.2009 r. pomiędzy INVEST PLUS Sp. z o.o. , Energosynergia Technologie Sp. z o.o. oraz Eurofaktor S.A. , jako Poręczycielem, został zawarty aneks do umowy pożyczki z dnia 17.11.2008r., opisanej w w/w raporcie, na mocy którego termin spłaty pożyczki został wydłużony do dnia 31.05.2009r.

30.04.200925/2009 Informacja na temat przeznaczenia zysku netto za rok 2008.

Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, iż postanowił rekomendować Walnemu Zgromadzeniu Eurofaktor S.A. przeznaczenie zysku netto wypracowanego w okresie od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku, w kwocie 25 206 tysięcy złotych na pokrycie straty jaką Spółka poniosła za 2007 rok.

27.04.200924/2009 Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości Zakładów Metalowych Polmetal Sp. z o.o.

Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, że w dniu 27 kwietnia 2009 r. do Sądu Rejonowego w Gliwicach XII Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Naprawczych został złożony wniosek o ogłoszenie upadłości Zakładów Metalowych Polmetal Sp. z o.o. obejmującej likwidację majątku dłużnika.

14.04.200923/2009 Ogłoszenie upadłości Stabilo Grup Sp. z o.o.

Zarząd Eurofaktor S.A., w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 17/2009, informuje, że w dniu 14 kwietnia 2009 r. do Spółki wpłynęło postanowienie Sądu Rejonowego Katowice - Wschód w Katowicach Wydział X Gospodarczy, na mocy którego Sąd ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku Stabilo Grup Sp. z o.o.

09.04.200922/2009 Zażalenie na postanowienie wydane w toku postępowania upadłościowego Technologie Buczek S.A.

Zarząd Eurofaktor S.A., w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 13/2009, informuje, że w dniu 9 kwietnia 2009 r. do Spółki wpłynęło zażalenie Upadłego Technologie Buczek S.A. na postanowienie Sędziego – Komisarza w przedmiocie zmian do planów podziału (opisane w powyższym raporcie) polegających na wskazaniu iż Eurofaktor S.A. winna być wypłacona suma w wysokości 1.809.809,01 zł.

08.04.200921/2009 Zawarcie znaczącej umowy.

Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, że w dniu 7 kwietnia 2009 r. Emitent zawarł z Energosynergia Technologie Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach umowę pożyczki. W związku z zawarciem w/w umowy łączna wartość wszystkich umów zawartych przez Eurofaktor S.A. z Energosynergia Technologie Sp. z o.o. w okresie ostatnich 12 miesięcy przekroczyła próg przyjęty dla uznania umowy za umowę znaczącą tj. 10% kapitałów własnych Emitenta (kryterium uznania umowy za znaczącą umowę).

03.04.200920/2009 Raport rewidenta do spraw szczególnych.

Zarząd Eurofaktor S.A. zgodnie z art. 86 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości Raport Rewidenta Do Spraw Szczególnych tj. BDO Numerica S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Postępu 12, z badania całokształtu okoliczności dotyczących przebiegu i charakteru transakcji związanej ze zbyciem przez Eurofaktor S.A. dnia 29 czerwca 2007 roku na rzecz Brynów Park Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (obecna nazwa DCF Nieruchomości Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) w Katowicach, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Katowicach przy ulicy Ceglanej wraz z Operatem Szacunkowym dotyczącym określenia wartości rynkowej powyższej nieruchomości, stanowiącym załącznik 1 do Raportu.


pobierz: Eurofaktor_zalcznik_raport_20_2009.pdf
31.03.200919/2009 Złożenie pozwu o zapłatę przeciwko Silesia Capital Fund S.A.

Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, że w dniu 31.03.2009 r. w Sądzie Okręgowym w Katowicach XIII Wydział Gospodarczy został złożony pozew o zapłatę kwoty 10.000.000,00 zł przeciwko Silesia Capital Fund S.A. (poprzednia nazwa: Górnośląski Fundusz Restrukturyzacyjny S.A.) z tytułu obniżenia wartości pakietu 1.036.747 sztuk akcji Conbelts Bytom S.A. ( poprzednia nazwa: Zakłady Gumowe Bytom S.A.) tj. o rekompensatę związaną ze zmniejszeniem się wartości zbywczej w/w pakietu akcji.

26.03.200918/2009 Zażalenie Silesia Capital Fund S.A. na postanowienie wydane w toku sprawy upadłościowej Technologie Buczek S.A.

Zarząd Eurofaktor S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 13/2009 informuje, że w dniu 26.03.2009 r. do Spółki wpłynęło zażalenie Silesia Capital Fund S.A. ( SCF - poprzednia nazwa Górnośląski Fundusz Restrukturyzacyjny S.A.) na postanowienie Sędziego Komisarza wydane w toku sprawy upadłościowej Technologie Buczek S.A. w zakresie zmian do planów podziału polegających na wskazaniu, iż Eurofaktor S.A. powinna być wypłacona kwota 1.809.809,01 zł. Powyższym zażaleniem SCF wniosła o dokonanie zmiany w/w postanowienia, polegającej na wskazaniu, iż przedmiotowa kwota powinna zostać umieszczona w depozycie sądowym do chwili zakończenia postępowania upadłościowego.

19.03.200917/2009 Wstępne Zgromadzenie Wierzycieli Stabilo Grup Sp. z o.o.

Zarząd Eurofaktor S.A. w celu aktualizacji raportów bieżących w sprawie postępowania o ogłoszenie upadłości Stabilo Grup Sp. z o.o. (Dłużnik) tj. raportów 59/2008, 61/2008, 71/2008, 75/2008, 82/2008, 88/2008 oraz 94/2008 informuje, że na Wstępnym Zgromadzeniu Wierzycieli Stabilo Grup Sp. z o.o., które odbyło się 19 marca 2009r., w wyniku przeprowadzonego głosowania nie zostały przyjęte propozycje układowe zgłoszone przez Dłużnika.

13.03.200916/2009 Nowe terminy publikacji raportów okresowych w roku 2009.

W związku z wejściem w życie z dniem 15.03.2009 r. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 z dnia 28 lutego 2009 r., poz. 259), Zarząd Eurofaktor S.A. przekazuje do publicznej wiadomości nowy terminarz publikacji raportów okresowych w roku 2009 dostosowany do wymogów obowiązujących przepisów.

12.03.200915/2009 Złożenie zażaleń na postanowienia Sędziego Komisarza masy upadłości Technologie Buczek S.A. w przedmiocie rozstrzygnięcia zarzutów wniesionych przez Eurofaktor S.A. do odrębnych planów podziału z sum uzyskanych ze sprzedaży części majątku Technologie Buczek S.A.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 13/2009 Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, że w dniu 11 marca 2009r. Spółka złożyła zażalenia na opisane w w/w raporcie postanowienia Sędziego Komisarza masy upadłości Technologie Buczek S.A. wnosząc o ich uchylenie i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania.

11.03.200914/2009 Pozew o ustalenie nieistnienia uchwał nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy Conbelts Bytom S.A.

Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, że w dniu 10 marca 2009 r. do Sądu Okręgowego w Katowicach Wydział XIII Gospodarczy został wysłany pozew przeciwko Conbelts Bytom S.A. (poprzednia nazwa: Zakłady Gumowe Bytom S.A. - ZGB ), o wartości przedmiotu sporu w wysokości 32.300.000,00 zł, o ustalenie nieistnienia uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Conbelts Bytom S.A. podjętych w dniach 2 stycznia 2007r. oraz 18 marca 2008r. w sprawach dwukrotnego podwyższenia kapitału zakładowego ZGB oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji w podwyższonym kapitale zakładowym.

05.03.200913/2009 Wydanie przez Sąd postanowień w przedmiocie zarzutów wniesionych przez Eurofaktor S.A. do planów podziału sum uzyskanych ze sprzedaży majątku Technologie Buczek S.A.

Zarząd Eurofaktor S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 90/2008 informuje, że w dniu 05 marca 2009r. Spółka otrzymała dwa postanowienia Sądu Rejonowego Katowice Wchód w Katowicach Wydział X Gospodarczy wydane w toku sprawy upadłościowej Technologie Buczek S.A. w przedmiocie zarzutów wniesionych przez Eurofaktor S.A. do planów podziału odnośnie sum uzyskanych ze sprzedaży rzeczy ruchomych i udziałów obciążonych zastawami.

05.03.200912/2009 Informacja o wpisie hipoteki przymusowej w sprawie z powództwa Eurofaktor S.A. w związku z wydanym nakazem zapłaty.

Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, że w dniu 05.03.2009r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie z Sądu Rejonowego w Bielsku - Białej VII Wydziału Ksiąg Wieczystych o wpisie hipoteki przymusowej zwykłej na gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste oraz budynku stanowiącym odrębną nieruchomość w kwocie 28.850.482,61 zł na rzecz Eurofaktor S.A. Powyższy wpis został dokonany w celu zabezpieczenia należności Eurofaktor S.A. wynikających z nakazu zapłaty w sprawie z powództwa Eurofaktor S.A. przeciwko Zakładom Metalowym Polmetal Sp. z o.o. w wysokości 28.743.265,61 zł.

27.02.200911/2009 Oddalenie przez Sąd Najwyższy skarg kasacyjnych złożonych przez Stabilo Grup Sp. z o.o.

Zarząd Eurofaktor S.A., w nawiązaniu do raportów bieżących nr 54/2007, 68/2007 oraz 42/2008, informuje, że w dniu 27.02.2009 r. Sąd Najwyższy wydał wyrok, w którym oddalił skargę kasacyjną złożoną przez Stabilo Grup Sp. z o.o. od wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 28.05.2008 r. wydanego w sprawie z powództwa Eurofaktor S.A. przeciwko Stabilo Grup Sp. z o.o. o zapłatę zaległej raty w wysokości 1.958.850 zł, z tytułu zawartej pomiędzy Stronami w dniu 30 grudnia 2005 roku umowy sprzedaży całego posiadanego przez Eurofaktor S.A. pakietu 128.250 sztuk akcji Silesia Capital Fund S.A. (poprzednia nazwa: Górnośląski Fundusz Restrukturyzacyjny S.A.), uchylającego i zmieniającego wyrok sądu I instancji i zasądzającego na rzecz Eurofaktor S.A. całą dochodzoną kwotę wraz z ustawowymi odsetkami z tytułu opóźnienia.

24.02.200910/2009 Przekazanie informacji zgodnie z art. 70 pkt. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej.

Zarząd Eurofaktor S.A. zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 70 pkt. 1 "Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych" w załączeniu przekazuje informacje otrzymane w dniu 24.02.2009 r. od Forum XIII Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zarządzanego przez Forum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ( podmiotu dominującego Spółki Forum XIII Alfa Sp. z o.o., która jest podmiotem dominującym wobec BONUM Sp. z o.o. )


pobierz: 7dfb44bfe4_Raport_biezacy_zawiadomienie_Forum_XIII_F_I_Z.pdf
23.02.20099/2009 Przekazanie informacji zgodnie z art. 70 pkt. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej.

Zarząd Eurofaktor S.A. zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 70 pkt. 1 "Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych" w załączeniu przekazuje informacje otrzymane w dniu 23.02.2009 r. od Akcjonariusza tj. Forum XIII Alfa Sp. z o.o.


pobierz: a6033aaa8b_Raport_biezacy_FORUM_XIII_Alfa.pdf
20.02.20098/2009 Zawiadomienie o nabyciu akcji Eurofaktor S.A.

Zarząd Eurofaktor S.A. zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 70 pkt. 1 "Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych" w załączeniu przekazuje informacje otrzymane od Akcjonariusza tj. BONUM Sp. z o.o. (podmiotu dominującego wobec Eurofaktor S.A.).


pobierz: 357220bcf8_Raport_biezacy_nabycie_akcji_przez_BONUM.pdf
18.02.20097/2009 Postanowienie wydane w toku sprawy upadłościowej Technologii Buczek S.A.

Zarząd Eurofaktor S.A., w nawiązaniu do raportów bieżących nr 70/2008 oraz 72/2008 informuje, że w dniu 17.02.2009 r. do Spółki wpłynęło postanowienie Sądu Rejonowego Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział X Gospodarczy z dnia 09.02.2009 r. , na mocy którego Sąd oddalił wniesione przez Spółkę zażalenie na postanowienie Sądu umarzające postępowanie wywołane wniesieniem przez Eurofaktor S.A. zarzutów do planu podziału sum uzyskanych ze zbycia rzeczy i praw obciążonych rzeczowo dotyczących bezpodstawnego złożenia do depozytu kwoty 10.000.000,00 zł, z tytułu sprzedaży nieruchomości oraz kwot 6.593.393,26 zł i 3.783.425,57 zł z tytułu sprzedaży ruchomości i udziałów oraz wadliwego określenia warunków wydania wyżej wymienionych depozytów.

17.02.20096/2009 Uznanie za skuteczne przejęcie akcji Conbelts Bytom S.A.

Zarząd Eurofaktor S.A. (Spółka) informuje, że w związku z wyrokiem Sądu Okręgowego w Katowicach wydanym w postępowaniu sądowym z powództwa Eurofaktor S.A. przeciwko Silesia Capital Fund S.A.- SCF S.A. z siedzibą w Katowicach (poprzednia nazwa: Górnośląski Fundusz Restrukturyzacyjny S.A.), o którym mowa w raporcie bieżącym nr 1/2009 oraz otrzymanym uzasadnieniem wyroku, w którym Sąd uznał za skuteczne przejęcie przez Eurofaktor S.A. od SCF S.A. 1.036.747 sztuk akcji Conbelts Bytom S.A. (poprzednia nazwa: Zakłady Gumowe Bytom S.A.) i tym samym rozliczenie zobowiązań Silesia Capital Fund S.A. wobec Eurofaktor S.A. z tytułu zawartej w dniu 8.12.2005r. umowy poręczenia za zobowiązania Technologie Buczek S.A., Spółka w dniu 16 lutego 2009r. podjęła decyzję o nie wnoszeniu apelacji od wyżej wymienionego wyroku.

29.01.20095/2009 Postanowienie Sądu w sprawie upadłości Technologie Buczek S.A.

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 98/2008 oraz 99/2008, Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, że w dniu 29 stycznia 2009 r. do Spółki wpłynęło postanowienie Sądu Rejonowego Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział X Gospodarczy w sprawie upadłościowej obejmującej likwidację majątku dłużnika Technologie Buczek S.A., na mocy którego wyżej wymieniony Sąd oddalił złożone przez Eurofaktor S.A. zażalenie na postanowienie o zmianie na liście wierzytelności (opisane w wyżej wymienionych raportach).

27.01.20094/2009 Postanowienie wydane w toku sprawy upadłościowej Technologie Buczek S.A.

Zarząd Eurofaktor S.A. w celu aktualizacji raportu bieżącego nr 70/2008 oraz 72/2008 informuje, że w dniu 26 stycznia 2009r. wpłynęło do Spółki postanowienie Sądu Rejonowego Katowice - Wschód w Katowicach z dnia 19 stycznia 2009r., na mocy którego powyższy Sąd oddalił wniesione przez Eurofaktor S.A. zażalenie na postanowienie Sądu umarzające postępowanie wywołane wniesieniem przez Spółkę zarzutów dotyczących zmiany planu podziału sum uzyskanych ze zbycia rzeczy i praw obciążonych rzeczowo poprzez ponowne przeliczenie odsetek należnych Eurofaktor S.A. oraz poprzez ujęcie w planie podziału wierzyciela Silesia Capital Fund S.A.

26.01.20093/2009 Terminy publikacji raportów okresowych w 2009 roku.

Zarząd Eurofaktor S.A. zgodnie z § 87 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oświadcza, że w 2009 r. Spółka będzie przekazywać rozszerzone skonsolidowane raporty kwartalne zawierające skrócone kwartalne sprawozdania finansowe oraz rozszerzony skonsolidowany raport półroczny zawierający skrócone półroczne sprawozdanie finansowe.

20.01.20092/2009 Informacja na temat pozwu o stwierdzenie nieważności uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurofaktor S.A. z dnia 15.10.2008 r.

Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, że w dniu 20 stycznia 2009 roku do Spółki wpłynął pozew złożony w Sądzie Okręgowym w Krakowie, Wydziale IX Gospodarczym przez Akcjonariusza Spółki Stabilo Grup Sp. z o.o., o stwierdzenie nieważności, podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Eurofaktor S.A. w dniu 15 października 2008 r., uchwał numer 4, 5, 6, i 7. Akcjonariusz wniósł również w pozwie o stwierdzenie nieważności uchwały numer 8 powyższego Walnego Zgromadzenia lub w przypadku nie uwzględnienia przez Sąd żądania pozwu w tym zakresie o uchylenie tej uchwały.

06.01.20091/2009 Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach w przedmiocie wydania akcji Conbelts Bytom S.A. ( poprzednia nazwa: Zakłady Gumowe Bytom S.A.).

Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, że w dniu 06.01.2009r. Sąd Okręgowy w Katowicach wydał wyrok w postępowaniu sądowym z powództwa Eurofaktor S.A. przeciwko Silesia Capital Fund S.A. – SCF S.A. (poprzednia nazwa: Górnośląski Fundusz Restrukturyzacyjny S.A. ) w przedmiocie wydania 1.036.747 sztuk akcji Conbelts Bytom S.A. ( poprzednia nazwa: Zakłady Gumowe Bytom S.A. ).

 

2013 © GREMI INWESTYCJE S.A.