Relacje Inwestorskie GREMI INWESTYCJE S.A.strona główna GREMI INWESTYCJE S.A.english version
SpółkaKalendariumInformacje FinansoweRaportyAkcjePrezentacje
Raporty bieżące
       2016
       2015
       2014
       2013
       2012
       2011
       2010
       2009
       2008
       2007
       2006
       2005
       2004
Raporty okresowe

Komunikaty giełdowe Emitenta za rok 2010

30.12.201058/2010 Odpowiedź Spółki na propozycje SCF S.A. w sprawie rozliczenia zadłużenia.

Zarząd Eurofaktor S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 55/2010 informuje, że w dniu 30 grudnia 2010r. Spółka wysłała do Silesia Capital Fund S.A. (SCF) pismo, w którym poinformowała, iż przedstawione przez SCF dodatkowe alternatywne propozycje rozliczenia zadłużenia, nie mają dla Eurofaktor S.A. wystarczającego uzasadnienia biznesowego.

22.12.201057/2010 Decyzje Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej.

Zarząd Eurofaktor S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 37/2010 informuje, iż w dniu 21 grudnia 2010r. Spółka otrzymała od kancelarii prawnej ustanowionej pełnomocnikiem w sprawie decyzje Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Krakowie wydane dnia 16 grudnia 2010r., na mocy których Dyrektor UKS określił kwotę zobowiązania podatkowego Spółki w podatku od towarów i usług za sierpień 2007r. i styczeń 2008r. w łącznej wysokości 2 487 380 zł oraz wysokość zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych za rok podatkowy 2007 w kwocie 669 806 zł.

15.12.201056/2010 Wybór Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Eurofaktor S.A.

Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, że w dniu 14 grudnia 2010r. Rada Nadzorcza na mocy podjętej uchwały powierzyła Panu Michałowi Goliczowi pełnienie funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady.

10.12.201055/2010 Pismo Silesia Capital Fund S.A. w sprawie propozycji rozliczenia zadłużenia.

Zarząd Eurofaktor S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 53/2010 informuje, że w dniu 9 grudnia 2010r. Spółka otrzymała pismo od Silesia Capital Fund S.A. (SCF), w którym SCF, ze względu na trudny do oszacowania termin zarejestrowania i uprawomocnienia się postanowienia w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego TB S.A., przedstawiła dodatkowe alternatywne propozycje rozliczenia zadłużenia.

30.11.201054/2010 Podwyższenie kapitału zakładowego w podmiocie dominującym.

Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, że w dniu 29 listopada 2010r. do Spółki wpłynęło pismo od Forum XIII Alfa Sp. z o.o., w którym Spółka ta poinformowała, że w dniu 26 listopada 2010r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Forum XIII Alfa Sp. z o.o. podwyższyło kapitał zakładowy Spółki do 112.310 udziałów przez utworzenie 111.810 nowych udziałów, z których 100.022 objął Pan Grzegorz Hajdarowicz prowadzący działalność gospodarczą jako zakład pracy chronionej pod nazwą GREMI.

26.11.201053/2010 Zawarcie aneksów do umów dot. rozliczenia zobowiązań Silesia Capital Fund S.A.

Zarząd Eurofaktor S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 50/2010 informuje, że w dniu 25 listopada 2010r. pomiędzy Eurofaktor S.A., a Silesia Capital Fund S.A., a Slogton Holdings Limited spółką prawa cypryjskiego z siedzibą w Nikozji zostały zawarte aneksy do porozumień oraz umowy inwestycyjnej mających na celu rozliczenie wymagalnych wierzytelności Eurofaktor S.A. względem Silesia Capital Fund S.A.

23.11.201052/2010 Zawarcie aneksu do umowy znaczącej.

Zarząd Eurofaktor S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 31/2010 informuje, że w dniu 23 listopada 2010 r. został zawarty aneks do umowy opisanej w powyższym raporcie, zawartej przez Eurofaktor S.A. ze spółką zależną Eurofaktor Cash Solution Sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach (dalej: "ECS Sp. z o.o.")

10.11.201051/2010 Zawarcie aneksu do umowy znaczącej.

Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, że w dniu 9 listopada 2010r. w wyniku przeprowadzonych negocjacji został zawarty pomiędzy Emitentem (Sprzedającym), a KCI Łobzów Sp. z o.o. ( Kupującym) aneks do umowy sprzedaży niepublicznych imiennych certyfikatów inwestycyjnych Debito Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zarządzanego przez Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, opisanej w raporcie 64/2009.

10.11.201050/2010 Pismo Silesia Capital Fund S.A. w sprawie realizacji warunków porozumień.

Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, że w dniu 9 listopada 2010r. do Spółki wpłynęło pismo od Silesia Capital Fund S.A. (SCF), w którym SCF zwróciła się z prośbą o przesunięcie ostatecznego terminu spełnienia się warunku określonego w zawartych w dniu 28 maja 2010r. porozumieniach, w postaci wydania prawomocnego postanowienia sądu rejestrowego o wpisie podwyższenia kapitału zakładowego Technologie Buczek S.A. (TB S.A.) w wykonaniu postanowień układu z wierzycielami zawartego w postępowaniu upadłościowym TB S.A, z pierwotnie opisanego w porozumieniach terminu do dnia 30.11.2010r. na termin do dnia 31.03.2011r.

04.11.201049/2010 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ Eurofaktor S.A.

Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Eurofaktor S.A. w dniu 3 listopada 2010 roku akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% głosów była Spółka Forum XIII Alfa Sp. z o.o. reprezentująca 3.789.810 głosów stanowiących 99,99% głosów na tym zgromadzeniu. Udział tych głosów w ogólnej liczbie wynosi 54,76%.

04.11.201048/2010 Zmiany w Radzie Nadzorczej.

Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, że w dniu 3 listopada 2010r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołało ze składu Rady Nadzorczej Panią Jadwigę Wiśniowską i Pana Jarosława Knapa.
Jednocześnie NWZ Eurofaktor S.A. powołało do składu Rady Nadzorczej Pana Michała Golicza oraz Pana Artura Łopuszko.

04.11.201047/2010 Uchwały podjęte przez NWZ Eurofaktor S.A. w dniu 03.11.2010r.

Zarząd Eurofaktor S.A. w załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych przez NWZ Eurofaktor S.A. w dniu 03.11.2010r.


pobierz: 08e6efcb24_Uchwaly_podjete_przez_NWZ_03_11_2010.pdf
04.11.201046/2010 Odwołanie prokury.

W dniu 3 listopada 2010r. Zarząd Eurofaktor S.A. odwołał prokurę udzieloną Panu Michałowi Goliczowi w dniu 1 czerwca 2010r.

07.10.201045/2010 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurofaktor S.A.

Zarząd "EUROFAKTOR" S.A. zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" S.A. na dzień 3 listopada 2010 roku na godz. 12.00, które odbędzie się w siedzibie Spółki, w Krakowie ul. Wrocławska 53.
W załączeniu znajduje się ogłoszenie o zwołaniu oraz projekty uchwał.


pobierz: 4e29cc9206_Zal_do_raportu_biezacego_45_2010.pdf
01.10.201044/2010 Zmiany w Zarządzie Eurofaktor S.A.

W dniu 1 października 2010r. Rada Nadzorcza podjęła uchwały w sprawie zmian w składzie Zarządu Eurofaktor S.A., na mocy których odwołała:
- Pana Jana Godłowskiego ze stanowiska Prezesa Zarządu oraz ze składu Zarządu Eurofaktor S.A. ,
- Pana Sławomira Mokrzyckiego ze stanowiska Wiceprezesa Zarządu oraz ze składu Zarządu Eurofaktor S.A.

Jednocześnie Rada Nadzorcza powołała do składu Zarządu:
- Pana Artura Rawskiego na stanowisko Prezesa Zarządu
oraz
- Panią Agatę Kalińską na stanowisko Wiceprezesa Zarządu . 

16.09.201043/2010 Postanowienie Sądu w sprawie zatwierdzenia układu z wierzycielami Stabilo Grup Sp. z o.o.

Zarząd Eurofaktor S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 42/2010 informuje, że w dniu 15 września 2010r. kancelaria prawna ustanowiona przez Eurofaktor S.A. pełnomocnikiem w sprawie postępowania upadłościowego Stabilo Grup Sp. z o.o. przekazała Spółce treść postanowienia Sądu Rejonowego w Katowicach Wydział X Gospodarczy z dnia 7 września 2010r. w przedmiocie zatwierdzenia układu z wierzycielami tej spółki.

25.08.201042/2010 Informacja dotycząca postępowania upadłościowego Stabilo Grup Sp. z o.o.

W dniu 25 sierpnia 2010r. kancelaria prawna ustanowiona przez Eurofaktor S.A. pełnomocnikiem w sprawie postępowania upadłościowego Stabilo Grup Sp. z o.o. przekazała Spółce informację, że w dniu 24 sierpnia 2010 r. odbyło się Zgromadzenie Wierzycieli w postępowaniu upadłościowym w/w spółki. Z telefonicznych informacji uzyskanych przez pełnomocnika w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach wynika, że na Zgromadzeniu został przegłosowany układ z wierzycielami, a w dniu 07 września 2010 r. ma zostać wydane przez Sąd postanowienie o zatwierdzeniu układu.

03.08.201041/2010 Informacja na temat akcji posiadanych przez Stabilo Grup Sp. z o.o.

Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, że w dniu 2 sierpnia 2010r. do Spółki wpłynęło pismo od Stabilo Grup sp. z o.o. w upadłości układowej (spółka), w którym spółka ta poinformowała, iż w wyniku zbycia przez spółkę w kwietniu 2007r. na rynku giełdowym 70.000 sztuk akcji Eurofaktor S.A. oraz w wyniku zbycia po dacie ogłoszenia upadłości przez Syndyka Masy Upadłości 13 746 sztuk akcji Eurofaktor S.A., w chwili obecnej Stabilo Grup Sp. z o.o. posiada 385 000 akcji Eurofaktor S.A. zwykłych na okaziciela dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym.

27.07.201040/2010 Zawarcie porozumienia do umowy inwestycyjnej.

Zarząd Eurofaktor S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 25/2010 informuje, że w dniu 26 lipca 2010r. pomiędzy Eurofaktor S.A., a Silesia Capital Fund S.A.( SCF S.A.), a Slogton Holdings Limited spółką prawa cypryjskiego z siedzibą w Nikozji (SHL) zostało podpisane porozumienie do Umowy inwestycyjnej, opisanej w wyżej wymienionym raporcie.

16.07.201039/2010 Odpowiedzi na pytania Akcjonariuszy.

Zarząd Eurofaktor S.A. w związku z otrzymaniem pytań od Akcjonariuszy, zadawanych również na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu poniżej przekazuje odpowiedzi na skierowane do Spółki pytania.

14.07.201038/2010 Postanowienie Sądu Apelacyjnego w sprawie z powództwa Eurofaktor S.A.

Zarząd Eurofaktor S.A. nawiązując do raportów bieżących nr 7/2010 oraz 8/2010 informuje, że w dniu 13 lipca 2010 roku do Spółki wpłynęło postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach I Wydziału Cywilnego z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie z powództwa Eurofaktor S.A. przeciwko Zakładom Metalowym Polmetal sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej o zapłatę, w którym Sąd oddalił zażalenie Emitenta na postanowienie Sądu Okręgowego w Katowicach Wydziału II Cywilnego z dnia 26 stycznia 2010 roku, opisane w powyższych raportach, z uwagi na ogłoszenie upadłości likwidacyjnej ZM Polmetal Sp. z o.o.

13.07.201037/2010 Decyzje Dyrektora Izby Skarbowej.

Zarząd Eurofaktor S.A. w nawiązaniu do raportów bieżących nr 69/2009,70/2009,77/2009 informuje, iż w związku ze złożonymi przez Eurofaktor S.A. odwołaniami od decyzji UKS w sprawie podatku VAT za okres od stycznia 2007 r. do stycznia 2008 r., w dniu 2 lipca 2010r. Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie wydał decyzje, na podstawie których utrzymał w mocy wcześniejsze decyzje UKS za okresy od stycznia - lipca 2007 r. oraz od września do grudnia 2007 r. Decyzje za sierpień 2007 r. oraz styczeń 2008r. zostały uchylone i przekazane do ponownego rozpoznania. Decyzje zostały doręczone Spółce w dniu 12 lipca 2010r.

13.07.201036/2010 Zarejestrowanie zmian w Statucie.

Zarząd Eurofaktor S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 34/2010 informuje, że w dniu 12 lipca 2010r. do Spółki wpłynęło postanowienie Sądu Rejonowego dla Krakowa -Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS z dnia 2 lipca 2010r., o zarejestrowaniu zmiany § 6 ust. 2 Statutu Eurofaktor S.A.

30.06.201035/2010 Zawarcie przez Eurofaktor S.A. umowy znaczącej.

Zarząd Eurofaktor S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 29 czerwca 2010 r. zawarł z FORUM XIII Fundusz Inwestycyjny Zamknięty reprezentowany przez FORUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (podmiot dominujący wobec Emitenta) umowę sprzedaży akcji, na mocy której Eurofaktor S.A. nabył 50 000 akcji stanowiących 100% kapitału zakładowego spółki Forum XIII Delta Sp. z o.o. Forum XIII Beta S.K.A.

29.06.201034/2010 Tekst jednolity zmienionego Statutu Eurofaktor SA.

Zarząd Eurofaktor S.A. w załączeniu przekazuje jednolity tekst zmienionego Statutu Eurofaktor S.A. ustalony przez Radę Nadzorczą na mocy udzielonego przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Eurofaktor S.A. upoważnienia, uwzględniający zmiany wynikające z podjętej w dniu 18 czerwca 2010 roku Uchwały nr 19 ZWZ Eurofaktor S.A
Zmiana Statutu wejdzie w życie z dniem zarejestrowania w KRS.


pobierz: d1c432ae68_Statut_Eurofaktor_SA.pdf
29.06.201033/2010 Wybór Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, że w dniu 29 czerwca 2010r. Rada Nadzorcza przydzieliła Pani Jadwidze Wiśniowskiej funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady.

24.06.201032/2010 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Eurofaktor S.A. w dniu 18 czerwca 2010 roku.

Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Eurofaktor S.A. w dniu 18 czerwca 2010 roku akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% głosów była Spółka Forum XIII Alfa Sp. z o.o. reprezentująca 3.789.810 głosów stanowiących 99,10% głosów na tym zgromadzeniu. Udział tych głosów w ogólnej liczbie wynosi 54,76%.

18.06.201029/2010 Korekta raportu bieżącego dotyczącego uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Eurofaktor S.A. w dniu 18 czerwca 2010 roku.

Zarząd Eurofaktor S.A. w związku z oczywistą pomyłką pisarską polegającą na określeniu kwot w uchwałach nr 3 i 6 dotyczących zatwierdzenia sprawozdań finansowych za rok 2009, w złotych zamiast w tysiącach złotych, przekazuje poniżej prawidłową pełną treść raportu nr 29/2010.

18.06.201031/2010 Zawarcie przez Eurofaktor S.A. umowy znaczącej.

Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, że w dniu 18 czerwca 2010 r. otrzymał podpisany egzemplarz umowy, datowanej na dzień 16 czerwca 2010 r., zawartej przez Eurofaktor S.A. ze spółką zależną Eurofaktor Cash Solution Sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach (dalej: "ECS Sp. z o.o."), której wartość przekracza co najmniej 10% kapitałów własnych Eurofaktor S.A. (kryterium uznania umowy za umowę znaczącą).

18.06.201030/2010 Zmiany w Radzie Nadzorczej Eurofaktor S.A.

Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, że w dniu 18.06.2010r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołało ze składu Rady Nadzorczej następujące osoby:

- Pana Artura Rawskiego, odwołując go jednocześnie z funkcji Przewodniczącego Rady,
- Pana Bogusława Kośmidera,
- Pana Jana Pamułę.

Jednocześnie ZWZ powołało Pana Grzegorza Hajdarowicza na funkcję Przewodniczącego Rady oraz powołało do składu Rady Nadzorczej nowych członków Panią Dorotę Hajdarowicz, Panią Jadwigę Wiśniowską oraz Pana Jarosława Knapa.

W związku z powyższymi zmianami skład Rady jest następujący:
1. Pan Grzegorz Hajdarowicz - Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Pan Tomasz Srokosz - Sekretarz Rady
3. Pani Dorota Hajdarowicz - Członek Rady
4. Pani Jadwiga Wiśniowska - Członek Rady
5. Pan Jarosław Knap - Członek Rady.

18.06.201029/2010 Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Eurofaktor S.A. w dniu 18 czerwca 2010 roku.

Zarząd Eurofaktor S.A. zgodnie z § 38 "Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim" w załączeniu przekazuje treść uchwał, podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Eurofaktor S.A. w dniu 18 czerwca 2010 roku.

18.06.201028/2010 Umorzenie postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszu sekurytyzacyjnego.

Zarząd Eurofaktor S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 21 /2010 informuje, że w dniu 17 czerwca 2010r. do Spółki wpłynęła decyzja Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 28 maja 2010r., na mocy której Komisja na wniosek Eurofaktor S.A. umorzyła postępowanie w sprawie udzielenia zezwolenia na zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszu sekurytyzacyjnego.

16.06.201027/2010 Wybór biegłego rewidenta na rok 2010.

Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, że w dniu 15 czerwca 2010 roku Rada Nadzorcza Eurofaktor S.A. po uwzględnieniu rekomendacji Komitetu Audytu wybrała firmę Ernst & Young Audit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Rondo ONZ 1, nr ewidencyjny 130 jako biegłego rewidenta w Spółce, który dokona przeglądu jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych za I półrocze 2010 oraz przeprowadzi badanie sprawozdań finansowych jednostkowych i skonsolidowanych za rok obrotowy 2010.

02.06.201026/2010 Ustanowienie prokurenta.

W dniu 01 czerwca 2010r. na mocy podjętej przez Zarząd Eurofaktor S.A. uchwały, Panu Michałowi Goliczowi została udzielona prokura oddzielna, uprawniająca do samodzielnego reprezentowania i podpisywania w imieniu Spółki.

28.05.201025/2010 Zawarcie umów w zakresie rozliczenia zobowiązań Silesia Capital Fund S.A. wobec Eurofaktor S.A.

Zarząd Eurofaktor S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 24/2010 informuje, że w dniu 28 maja 2010r. pomiędzy Eurofaktor (EFR S.A.), a Silesia Capital Fund S.A.( SCF S.A.), a Slogton Holdings Limited spółką prawa cypryjskiego z siedzibą w Nikozji (SHL) zostały podpisane dwa porozumienia oraz umowa inwestycyjna mające na celu rozliczenie wymagalnych wierzytelności Eurofaktor S.A. względem Silesia Capital Fund S.A. z tytułu porozumienia z dnia 23 kwietnia 2009 roku, w kwocie 13.800.000,00 zł należności głównej wraz z odsetkami w wysokości 1.250.387,24 zł., tj. w łącznej wysokości 15.050.387,24 zł.

26.05.201024/2010 Rozpoczęcie negocjacji w sprawie rozliczenia zobowiązań SCF S.A.

Zarząd Eurofaktor S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 22/2010 oraz 23/2010 informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał kolejne pismo od dłużnika Silesia Capital Fund S.A. (SCF S.A ) i po dokonaniu szczegółowej analizy propozycji zawartych w pismach SCF S.A. z dnia 24 i 26 maja 2010 roku, postanowił rozpocząć negocjacje z SCF S.A. w sprawie rozliczenia zobowiązania tej spółki wynikającego z porozumienia z dnia 23 kwietnia 2009 roku oraz zawartych w jego wykonaniu umów sprzedaży akcji Conbelts Bytom S.A. i udziałów Huty Buczek Sp. z o.o. Przedmiotem podjętych negocjacji jest doprecyzowanie propozycji SCF S.A. rozliczenia zobowiązań wobec Eurofaktor S.A. akcjami Technologii Buczek S.A.

25.05.201023/2010 Wysłanie zawiadomienia do SCF S.A. o podjęciu działań zmierzających do zaspokojenia roszczeń Eurofaktor S.A.

Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, że w dniu 25 maja 2010r. Spółka wysłała zawiadomienie do SCF S.A. o podjęciu działań zmierzających do zaspokojenia roszczeń Eurofaktor S.A. z tytułu rozliczenia wymagalnych wierzytelności SCF S.A. względem Eurofaktor S.A. z tytułu warunkowej umowy sprzedaży akcji Conbelts Bytom S.A. oraz warunkowej umowy sprzedaży udziałów Huta Buczek sp. z o.o., zawartych pomiędzy Eurofaktor S.A i Silesia Capital Fund S.A. dnia 23 kwietnia 2009 roku, z późniejszymi zmianami.

25.05.201022/2010 Propozycja Silesia Capital Fund S.A. w zakresie rozliczenia zobowiązań.

Zarząd Eurofaktor S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 13/2010 informuje, że w dniu 24 maja 2010 roku do Spółki wpłynęło pismo Silesia Capital Fund S.A. (SCF), w którym SCF, w sytuacji braku możliwości terminowego uregulowania w formie pieniężnej zobowiązań w kwocie 13.800.000 zł wraz z odsetkami wynikających z warunkowej umowy sprzedaży akcji Conbelts Bytom S.A. oraz warunkowej umowy sprzedaży udziałów Huty Buczek sp. z o.o., zaproponowała aby sposobem rozliczenia obu transakcji było przejęcie przez Eurofaktor S.A. znaczącego pakietu akcji Technologii Buczek S.A. (TB) w upadłości układowej.

24.05.201021/2010 Rezygnacja z ubiegania się o uzyskanie zezwolenia na zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami.

Zarząd Eurofaktor S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 86/2009 informuje, że w dniu 24 maja 2010r. kancelaria prawna będąca pełnomocnikiem Spółki, poinformowała Eurofaktor S.A. o złożeniu na zlecenie Spółki wniosku do Komisji Nadzoru Finansowego o umorzenie postępowania w sprawie wydania zezwolenia na zarządzanie przez Eurofaktor S.A. sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszu inwestycyjnego sekurytyzacyjnego.

21.05.201020/2010 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurofaktor S.A.

Zarząd Eurofaktor S.A. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 18 czerwca 2010 roku, o godzinie 11.00 w siedzibie Spółki w Krakowie przy ulicy Wrocławskiej 53.
W załączeniu przekazane są ogłoszenie o zwołaniu ZWZ oraz projekty uchwał.
Jednocześnie Zarząd informuje, że jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurofaktor S.A. za rok 2009, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2009 roku zostały przekazane do wiadomości publicznej w dniu 29 kwietnia 2010 roku, natomiast Sprawozdanie z prac Rady Nadzorczej Eurofaktor S.A. w roku obrotowym 2009 wraz z oceną pracy Rady oraz Ocena sytuacji Eurofaktor S.A. w 2009 roku zostały przekazane raportem bieżącym nr 18/2010.
Przekazane w załączeniu projekty uchwał ZWZ zostały pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą.


pobierz: b3a17d2277_zalacznik_komunikat_2010_20.pdf
18.05.201019/2010 Wysłanie wezwania do zapłaty do Conbelts Bytom S.A. - poręczyciela za zobowiązania SCF S.A.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 13/2010 Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, że w dniu 18 maja 2010r., w związku z brakiem wpływu trzeciej raty z tytułu porozumienia zawartego z Silesia Capital Fund S.A. ( SCF S.A.) Spółka wysłała do Conbelts Bytom S.A. z siedzibą w Bytomiu wezwanie do zapłaty świadczenia w kwocie głównej 5.089.440 zł, wraz z odsetkami za opóźnienie.

18.05.201018/2010 Sprawozdanie z prac Rady Nadzorczej oraz ocena sytuacji Eurofaktor S.A. w 2009 roku.

Zarząd Eurofaktor S.A. przekazuje w załączeniu "Sprawozdanie z prac Rady Nadzorczej Eurofaktor S.A. w roku obrotowym 2009 wraz z oceną pracy Rady" oraz "Ocenę sytuacji Eurofaktor S.A. w 2009 roku", przyjęte uchwałami Rady Nadzorczej Spółki na posiedzeniu w dniu 17 maja 2010 roku.

Ponadto, Zarząd informuje, iż na powyższym posiedzeniu Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurofaktor S.A. za rok 2009, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2009r. oraz wniosek Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto wypracowanego w roku 2009 na pokrycie straty poniesionej przez Spółkę w roku 2007.


pobierz: 4e29c14ca0_zalacznik_komunikat_2010_18.pdf
18.05.201017/2010 Zamiar zmiany Statutu.

Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, że podjął decyzję o zamieszczeniu w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia punktu dotyczącego zmiany § 6 ust. 2 Statutu, dotyczącego możliwości istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki,

18.05.201016/2010 Zmiany w składzie Zarządu Eurofaktor S.A.

W dniu 17 maja 2010 roku zostały złożone Radzie Nadzorczej rezygnacje z pełnienia funkcji oraz udziału w Zarządzie Eurofaktor S.A. z dniem 1 czerwca 2010 roku przez Prezesa Zarządu Pana Michała Golicza oraz przez Wiceprezesa Zarządu Panią Agatę Kalińską. Powodem złożenia rezygnacji przez Panią Agatę Kalińską jest zaangażowanie w inne projekty.

Jednocześnie Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 17 maja 2010 roku podjęła uchwały w sprawie zmian w składzie Zarządu Eurofaktor S.A. powołując z dniem 1 czerwca 2010 roku:
- Pana Jana Godłowskiego na stanowisko Prezesa Zarządu,
- Pana Sławomira Mokrzyckiego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu.

13.05.201015/2010 Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2009 roku.

Zarząd Eurofaktor S.A. przekazuje w załączeniu wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2009 roku. Informacje te dostępne są na stronie internetowej Spółki www.eurofaktor.pl w zakładce "Inwestorzy".


pobierz: 1ff0e01f60_Wykaz_informacji_przekazanych_w_2009_roku.pdf
07.05.201014/2010 Zmiana terminu przekazania do publicznej wiadomości raportu kwartalnego za I kwartał 2010 roku.

Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, że zmianie ulega termin przekazania do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2010 roku, w stosunku do terminu określonego w raporcie bieżącym numer 5/2010. Powyższy raport zostanie przekazany w dniu 14 maja 2010 roku.

04.05.201013/2010 Informacja na temat stanu rozliczeń z SCF S.A.

Zarząd Eurofaktor S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 87/2009 informuje, że na rachunek bankowy Spółki nie wpłynęła trzecia rata w wysokości 13.800.000 zł wraz z należnymi odsetkami, ustalona w porozumieniu zmieniającym warunkową umowę sprzedaży akcji Conbelts Bytom S.A. oraz warunkową umowę sprzedaży udziałów Huty Buczek Sp. z o.o. opisanych w raporcie bieżącym nr 27/2009 oraz w raportach 28/2009 i 34/2009 zawartych przez Eurofaktor S.A. z Silesia Capital Fund S.A. Termin płatności w/w raty upłynął w dniu 30 kwietnia 2010r.

29.04.201012/2010 Informacja na temat przeznaczenia zysku netto za rok 2009.

Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, iż postanowił rekomendować Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy przeznaczenie zysku netto wypracowanego w okresie od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku, w kwocie 602 tysiące złotych na pokrycie straty jaką Spółka poniosła za 2007 rok.

26.04.201011/2010 Zmiana daty przekazania do publicznej wiadomości jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego.

Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, że zmienia datę przekazania jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2009, w stosunku do daty określonej w raporcie bieżącym nr 5/2010.
Powyższe raporty zostaną przekazane do publicznej wiadomości w dniu 29 kwietnia 2010r.

05.03.201010/2010 Zgłoszenie wierzytelności do postępowania upadłościowego Z.M. Polmetal sp. z o.o.

Zarząd Eurofaktor S.A. w nawiązaniu do raportów bieżących nr 24/2009, 92/2009 i 1/2010 informuje, że w dniu 04.03.2010r. do Sądu Rejonowego w Gliwicach zostało złożone zgłoszenie wierzytelności wobec Zakładów Metalowych Polmetal sp. z o.o. w postępowaniu upadłościowym, w łącznej wysokości 35.322.241,55 zł.

17.02.20109/2010 Decyzja Dyrektora Izby Skarbowej.

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 69/2009, 70/2009 oraz 77/2009 Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, że w wyniku złożonego przez Spółkę odwołania od decyzji Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Krakowie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych za 2007 rok, w dniu 17 lutego 2010 r. Emitent otrzymał z kancelarii prawnej będącej pełnomocnikiem w sprawie decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie z dnia 11 lutego 2010r., na mocy której decyzja Dyrektora UKS została uchylona i przekazana do ponownego rozpatrzenia.

11.02.20108/2010 Złożenie zażalenia na postanowienie Sądu Okręgowego w Katowicach w sprawie przeciwko ZM Polmetal Sp. z o.o.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2010, Zarząd Eurofaktor SA informuje, że w dniu 11.02.2010r. Spółka otrzymała od kancelarii prawnej ustanowionej pełnomocnikiem w sprawie, informację o wysłaniu w ustawowym terminie do Sądu Apelacyjnego w Katowicach Wydziału I Cywilnego, za pośrednictwem Sądu Okręgowego w Katowicach Wydziału II Cywilnego zażalenia na postanowienie powyższego Sądu Okręgowego z dnia 26.01.2010r. w sprawie z powództwa Eurofaktor SA przeciwko Zakładom Metalowym Polmetal Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej i Jarosławowi Maśliszowi o zapłatę, na mocy którego Sąd uchylił wyrok z dnia 26.11.2009r. w stosunku do ZM Polmetal Sp. z o.o. i umorzył postępowanie przeciwko tej spółce.
Powyższym zażaleniem Eurofaktor S.A. wniósł o uchylenie w/w postanowienia Sądu.

05.02.20107/2010 Postanowienie Sądu Okręgowego w Katowicach w sprawie przeciwko ZM Polmetal Sp. z o.o.

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 81/2009, 92/2009, 1/2010 oraz 2/2010, Zarząd Eurofaktor SA informuje, że w dniu 05.02.2010r. do spółki wpłynęło postanowienie Sądu Okręgowego w Katowicach Wydziału II Cywilnego z dnia 26.01.2010r. w sprawie z powództwa Eurofaktor SA przeciwko Zakładom Metalowym Polmetal Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej i Jarosławowi Maśliszowi o zapłatę, uchylające wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 26.11.2009r. w stosunku do ZM Polmetal Sp. z o.o. i umarzające postępowanie przeciwko tej spółce. Powyższe postanowienie zostało wydane zgodnie z art. 182.1 kpc, w związku z ogłoszeniem upadłości ZM Polmetal Sp. z o.o. obejmującej likwidację majątku.

29.01.20106/2010 Zarejestrowanie zmian w Statucie Eurofaktor S.A.

Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, że w dniu 29.01.2010r. otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 21.01.2010r. w przedmiocie wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - Rejestrze Przedsiębiorców zmiany § 6 ust. 1 Statutu Eurofaktor S.A. , uchwalonej na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 02.12.2009r.
Tekst jednolity Statutu został przekazany do wiadomości publicznej raportem bieżącym nr 89/2009.

29.01.20105/2010 Terminy publikacji raportów okresowych w roku 2010.

Zarząd Eurofaktor S.A. na podstawie § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim przekazuje terminy publikacji raportów okresowych w roku 2010.

14.01.20104/2010 Przekroczenie progu znaczącej umowy z KCI Łobzów Sp. z o.o.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 93/2009 Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, że w dniu 14 stycznia 2010 roku pomiędzy Emitentem jako Zastawnikiem, a KCI Łobzów Sp. z o.o. jako Zastawcą została zawarta umowa ustanowienia na rzecz Eurofaktor S.A. zastawu zwykłego na należących do KCI Łobzów Sp. z o.o. 803 udziałach o łącznej wartości nominalnej 401.500 złotych, w spółce Trinity Management Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie. Powyższy zastaw zabezpiecza należności Eurofaktor S.A. z tytułu zawartej z KCI Łobzów Sp. z o.o. umowy konsolidacyjnej w wysokości 5.650.000 złotych wraz z należnymi odsetkami wg. stanu na dzień 31.12.2009r. w kwocie 229.681,77 zł, opisanej w w/w raporcie.

12.01.20103/2010 Ustanowienie zastawu rejestrowego na rzecz Eurofaktor S.A.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 87/2009 Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, że w dniu 12 stycznia 2010 r. do Spółki wpłynęło postanowienie Sądu Rejonowego Katowice - Wschód w Katowicach Wydziału IX Gospodarczego - Rejestru Zastawów o wpisie do Rejestru Zastawów zastawu rejestrowego ustanowionego przez Silesia Capital Fund S.A. (SCF S.A.) na rzecz Eurofaktor S.A. na 1.604.864 akcji zwykłych na okaziciela Technologie Buczek S.A. w upadłości z siedzibą w Sosnowcu, o wartości nominalnej 3,29 zł za akcję.

06.01.20102/2010 Otrzymanie wyroku Sądu w sprawie przeciwko ZM POLMETAL Sp. z o.o.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 81/2009 Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, że 5 stycznia 2010 r. do biura Spółki wpłynął, przekazany przez pełnomocnika procesowego odpis wyroku, Sądu Okręgowego w Katowicach II Wydziału Cywilnego z 26 listopada 2009 r. wraz z uzasadnieniem w sprawie z powództwa Eurofaktor S.A. przeciwko ZM POLMETAL Sp. z o.o. oraz Jarosławowi Maśliszowi o zapłatę. Zarząd po zapoznaniu się z uzasadnieniem postanowił w ustawowym terminie wnieść apelację w zakresie uchylenia nakazu zapłaty wydanego przez Sąd Okręgowy w Krakowie w części dotyczącej Jarosława Maślisza i oddalenia w stosunku do w/w pozwanego powództwa w całości oraz oddalenia części powództwa dotyczącego pozwanego ZM POLMETAL Sp. z o.o.

04.01.20101/2010 Wpływ do Spółki postanowienia o ogłoszeniu upadłości ZM POLMETAL Sp. z o.o.

Zarząd Eurofaktor S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 92/2009 informuje, że w dniu 04 stycznia 2010r. wpłynęło do Eurofaktor S.A. od Syndyka Masy Upadłości ZM POLMETAL Sp. z o.o. zawiadomienie o ogłoszeniu upadłości likwidacyjnej tej Spółki wraz z załączonym postanowieniem w powyższej sprawie, wydanym w dniu 22 grudnia 2009 roku przez Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział XII Gospodarczy.

 

2013 © GREMI INWESTYCJE S.A.