Relacje Inwestorskie GREMI INWESTYCJE S.A.strona główna GREMI INWESTYCJE S.A.english version
SpółkaKalendariumInformacje FinansoweRaportyAkcjePrezentacje
Raporty bieżące
       2016
       2015
       2014
       2013
       2012
       2011
       2010
       2009
       2008
       2007
       2006
       2005
       2004
Raporty okresowe

Komunikaty giełdowe Emitenta za rok 2011

30.12.201147/2011 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurofaktor S.A.

Zarząd Eurofaktor S.A. zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 27 stycznia 2012 roku o godz. 15.00, w siedzibie Spółki, w Mysłowicach ul. Modrzewskiego 42.
W załączeniu przekazane są ogłoszenie o zwołaniu NWZ, projekty uchwał oraz Regulamin Rady Nadzorczej Eurofaktor S.A., jako załącznik do jednej z uchwał.
Projekty uchwał NWZ zostały pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 30 grudnia 2011 roku.


pobierz: 4b06ad6d6b_zal_rb_47_2011.pdf
30.12.201146/2011 Tekst jednolity zmienionego Statutu Eurofaktor S.A.

Zarząd Eurofaktor S.A. w załączeniu przekazuje tekst jednolity zmienionego Statutu Spółki ustalony przez Radę Nadzorczą na posiedzeniu w dniu 30 grudnia 2011 roku, na mocy udzielonego przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Eurofaktor S.A. w dniu 28 czerwca 2011 roku upoważnienia, uwzględniający zmiany wynikające z podjętych na ZWZ Uchwał o numerach 30 oraz 31.


pobierz: a212125948_STATUT_EUROFAKTOR_SA.pdf
30.12.201145/2011 Przydzielenie funkcji Członkom Rady Nadzorczej Eurofaktor S.A.

Zarząd Eurofaktor S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 27/2011 informuje, że Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 30 grudnia 2011 roku dokonała wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady w osobie Pana Michała Golicza oraz Sekretarza Rady w osobie Pana Tomasza Srokosza.

29.12.201144/2011 Wpływ pozwu z Sądu Okręgowego w Warszawie.

Zarząd Eurofaktor SA z siedzibą w Mysłowicach informuje, że w dniu 28 grudnia 2011 roku do Spółki wpłynął z Sądu Okręgowego w Warszawie XVI Wydział Gospodarczy odpis pozwu wniesionego przez FAM Grupa Kapitałowa SA z siedzibą w Warszawie przeciwko spółkom Eurofaktor SA, Jupiter Narodowemu Funduszowi Inwestycyjnemu SA oraz KCI SA w przedmiocie ustalenia, iż powyższe spółki nie mogą wykonywać prawa głosu z posiadanych akcji spółki FAM Grupa Kapitałowa SA.

23.12.201143/2011 Zawarcie aneksów do znaczących umów zawartych z KCI Łobzów Sp. z o.o.

Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, że w dniu 23 grudnia 2011 roku do Spółki wpłynęły podpisane przez Strony aneksy, datowane na dzień 20 grudnia 2011 roku, zawarte z KCI Łobzów Sp. z o.o.

06.12.201142/2011 Wydanie postanowienia o zatwierdzeniu pierwszej uzupełniającej listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym ZM POLMETAL Sp. z o.o.

Zarząd Eurofaktor S.A. informuje że w dniu 6 grudnia 2011 r. Spółka powzięła informację o wydaniu przez Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział XII Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Naprawczych, w postępowaniu upadłościowym ZM POLMETAL Sp. z o.o. postanowienia o zatwierdzeniu pierwszej uzupełniającej listy wierzytelności, na której została ujęta m.in. wierzytelność Eurofaktor S.A.

02.11.201141/2011 Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, że w dniu 2 listopada 2011 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi otrzymane od Pani Doroty Hajdarowicz.

28.10.201140/2011 Otrzymanie zawiadomień w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, że w dniu 28 października 2011 roku do Spółki wpłynęły następujące zawiadomienia w trybie art. 160 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi:

27.10.201139/2011 Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej.

Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, że w dniu 27 października 2011 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Jupiter Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A. (Fundusz), który działając na podstawie art. 69 ust. 1 w związku z art. 69a ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku "o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych", poinformował, że w związku z nabyciem w dniu 25 października 2011 roku udziałów w spółce Forum XIII Alfa Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, nabył pośrednio 1.869.810 akcji spółki EUROFAKTOR S.A. z siedzibą w Mysłowicach (Spółka) stanowiących 37,69% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 3.789.810 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki stanowiących 54,76% wszystkich głosów.


pobierz: bfa9827cb7_Zal_do_raportu_biezacego_nr_39_2011.pdf
25.10.201138/2011 Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2011 roku.

Zarząd Eurofaktor S.A. informuje o zmianie terminu przekazania raportu okresowego za III kwartał 2011 roku, w stosunku do terminu określonego w raporcie bieżącym nr 6/2011. Powyższy raport zostanie opublikowany w dniu 10 listopada 2011 roku.

14.10.201137/2011 Uprawomocnienie się postanowienia w sprawie ogłoszenia upadłości ZM Polmetal Sp. z o.o.

Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, że w dniu 27 września 2011 roku Sąd Okręgowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy wydał postanowienie o oddaleniu zażalenia dłużnika Zakładów Metalowych Polmetal Sp. z o. o. na postanowienie Sądu Rejonowego w Gliwicach z dnia 22 grudnia 2009 roku o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika.

16.09.201136/2011 Uzyskanie zezwolenia na zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszu sekurytyzacyjnego.

Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęła decyzja, na mocy której w dniu 15 września 2011 roku Komisja Nadzoru Finansowego po rozpatrzeniu wniosku Spółki, udzieliła Eurofaktor S.A. zezwolenia na zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszu sekurytyzacyjnego.

06.09.201135/2011 Zmiany w znaczącej umowie.

W dniu 5 września 2011 roku Spółka otrzymała informację, iż w związku z przekazaniem przez Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (TFI) z dniem 5 września 2011 roku zarządzania Debito Niestandaryzowanym Sekurytyzacyjnym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym (Debito) spółce Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (Noble Funds TFI) zostały zawarte w dniu 2 września 2011 roku następujące porozumienia:

12.08.201134/2011 Zarejestrowanie zmian w Statucie.

Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, że w dniu 12 sierpnia 2011 roku do Spółki wpłynęło postanowienie Sądu Rejonowego dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XI Wydziału Gospodarczego KRS z dnia 29 lipca 2011 roku, o zarejestrowaniu zmian §2 oraz § 6 ust. 1 Statutu Eurofaktor S.A., uchwalonych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28.06.2011r.
Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu oraz treść zarejestrowanych zmian zostały przekazane do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 23/2011.
Jednocześnie Zarząd informuje, że aktualny adres Eurofaktor S.A. jest następujący:
ul. Modrzewskiego 42, 41 - 405 Mysłowice,
tel. 32/ 31 83 570, fax 32/31 83 599.

02.08.201133/2011 Otrzymanie ostatecznej, korzystnej dla Spółki decyzji Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych za 2007 r.

Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, że w dniu 1 sierpnia 2011 roku Spółka otrzymała od kancelarii prawnej ustanowionej pełnomocnikiem w sprawie korzystną dla Spółki, ostateczną decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie, wydaną w dniu 27 lipca 2011 roku, w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych za rok podatkowy 2007.

14.07.201132/2011 Wykreślenie zastawu na certyfikatach inwestycyjnych.

Zarząd Eurofaktor S.A. w nawiązaniu do raportu nr 66/2009 oraz 9/2011 informuje, że w dniu 13 lipca 2011r. Spółka otrzymała postanowienie sądu o wykreśleniu z rejestru zastawów, zastawu na certyfikatach inwestycyjnych Debito Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w Warszawie, ze względu na zmianę zabezpieczenia umowy sprzedaży certyfikatów inwestycyjnych Funduszu z dnia 29 września 2009 roku, zawartej pomiędzy Eurofaktor S.A., a KCI Łobzów Sp. z o.o.

13.07.201131/2011 Odpowiedzi na pytania Akcjonariuszy.

Zarząd Eurofaktor S.A. przekazuje odpowiedzi na pytania Akcjonariuszy dotyczące Spółki.

01.07.201130/2011 Ostateczne decyzje Dyrektora Izby Skarbowej w zakresie podatku VAT.

W dniu 30 czerwca 2011r. Spółka otrzymała od kancelarii prawnej ustanowionej pełnomocnikiem w sprawie, ostateczne decyzje Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie wydane dnia 27 czerwca 2011r. w zakresie podatku VAT za sierpień 2007 r. oraz styczeń 2008 r.

29.06.201129/2011 Spłata odsetek przez KCI Łobzów Sp. z o.o. z tytułu zawartych umów.

Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, że w dniu 29 czerwca 2011 roku KCI Łobzów Sp. z o.o. dokonała spłaty odsetek z tytułu umowy konsolidacyjnej z dnia 31 grudnia 2009 roku w kwocie 1.160.193,77 zł oraz umowy sprzedaży certyfikatów inwestycyjnych z dnia 29 września 2009 roku.

29.06.201128/2011 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Eurofaktor S.A.

Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Eurofaktor S.A. w dniu 28 czerwca 2011 roku akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% głosów byli:

1) Forum XIII Alfa Sp. z o.o. reprezentująca 3.789.810 głosów stanowiących 90,25% głosów na tym zgromadzeniu. Udział tych głosów w ogólnej liczbie wynosi 54,76%.
2) Sagar Sp. z o.o. reprezentująca 371.556 głosów stanowiących 8,85% głosów na tym zgromadzeniu. Udział tych głosów w ogólnej liczbie wynosi 5,36%.

29.06.201127/2011 Powołanie Rady Nadzorczej nowej kadencji.

Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, że z dniem zatwierdzenia sprawozdań finansowych za rok 2010 przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Eurofaktor S.A w dniu 28 czerwca 2011 roku, wygasła kadencja Rady Nadzorczej Spółki.

W tym samym dniu ZWZ Eurofaktor S.A. ustaliło, iż Rada Nadzorcza nowej kadencji będzie liczyła pięć osób oraz powołało członków Rady Nadzorczej Eurofaktor S.A. na nową kadencję w osobach: Pana Grzegorza Hajdarowicza ( powierzając mu jednocześnie pełnienie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej ), Pani Doroty Hajdarowicz, Pana Michała Golicza, Pana Artura Łopuszko oraz Pana Tomasza Srokosza.

28.06.201126/2011 Uchwały podjęte na ZWZ Eurofaktor S.A. w dniu 28 czerwca 2011 r.

Zarząd Eurofaktor S.A w załączeniu przekazuje treść uchwał, podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Eurofaktor S.A. w dniu 28 czerwca 2011 roku.
Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu obecni byli przedstawiciele firmy audytorskiej Ernst & Young Audit Sp. z o.o. badającej sprawozdania finansowe Spółki oraz Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej.


pobierz: 17685cbaf3_Zal_do_raportu_biezacego_nr_26_2011.pdf
28.06.201125/2011 Odpowiedzi na pytania Akcjonariuszy.

Zarząd Eurofaktor S.A. w załączeniu przekazuje odpowiedzi na pytania Akcjonariuszy dotyczące Spółki.


pobierz: 980410c395_Odpowiedzi_na_pytania_Akcjonariuszy.pdf
22.06.201124/2011 Przekroczenie progu znaczącej umowy.

Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, że związku z zawartymi w dniu 22 czerwca 2011 roku aneksami do dwóch umów z dnia 22 lutego 2011 roku tj. umowy o świadczenie przez Eurofaktor S.A. usług wyceny oraz umowy o świadczenie usług prowadzenia ksiąg pomocniczych oraz administrowania wierzytelnościami Debito Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (Debito) reprezentowanego przez Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., wydłużającymi termin obowiązywania tych umów do dnia 30.06.2012 roku, łączna wartość wynagrodzenia z ich tytułu liczona w całym okresie ich obowiązywania wynieść winna 3.412.500 zł netto plus VAT tj. 4.197.375 zł. brutto tj. powyżej 10% kapitałów własnych Emitenta (próg umowy znaczącej).

31.05.201123/2011 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurofaktor S.A.

Zarząd Eurofaktor S.A. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 28 czerwca 2011 roku o godz. 12.00, w Krakowie, w siedzibie Izby Przemysłowo-Handlowej, 31-019 Kraków, ul. Floriańska 3.


pobierz: 2952551fe0_Zal_do_raportu_biezacego_nr_23_2011.pdf
31.05.201122/2011 Wybór biegłego rewidenta na rok 2011.

Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, że w dniu 30 maja 2011 roku Rada Nadzorcza Eurofaktor S.A. wybrała firmę BDO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 12, nr ewidencyjny 3355 jako biegłego rewidenta w Spółce, który dokona przeglądu jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych za I półrocze 2011 roku oraz przeprowadzi badanie sprawozdań finansowych jednostkowych i skonsolidowanych za rok obrotowy 2011.

12.05.201121/2011 Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości przez Eurofaktor S.A. w 2010 roku.

Zarząd Eurofaktor S.A. w załączeniu przekazuje wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2010 roku.Informacje te dostępne są na stronie internetowej Spółki www.eurofaktor.pl w zakładce "Inwestorzy".


pobierz: a1c096ecbf_Wykaz_informacji_przekazanych_przez_Eurofaktor_SA_w_2010r.pdf
22.04.201120/2011 Podpisanie aneksu do listu intencyjnego zawartego z SCF S.A.

Zarząd Eurofaktor S.A. w nawiązaniu do raportów bieżących nr 7/2011 i 14/2011 informuje, że w dniu 21 kwietnia 2011 roku pomiędzy Silesia Capital Fund S.A., a Spółką został podpisany aneks do listu intencyjnego opisanego w powyższych raportach, na mocy którego termin wykonania postanowień listu określony na 6 maja 2011 roku został przedłużony do dnia 27 maja 2011 roku.

22.04.201119/2011 Przebieg postępowania upadłościowego ZM POLMETAL Sp. z o.o.

Zarząd Eurofaktor S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2010 informuje, że w dniu 21 kwietnia 2011r. Spółka powzięła informację, że w prowadzonym postępowaniu upadłościowym ZM Polmetal Sp. z o.o. sporządzona została uzupełniająca lista wierzytelności, na której Syndyk ustalił na podstawie opinii biegłego zgłoszoną wierzytelność Eurofaktor S.A. w kwocie 27.291.378,44 zł.

20.04.201118/2011 Postanowienie o wpisie zastawu rejestrowego.

Zarząd Eurofaktor S.A. w nawiązaniu do raportów bieżących nr 9/2011 oraz nr 11/2011 informuje, że w dniu 19 kwietnia 2011 roku do Spółki wpłynęło postanowienie Sądu Rejonowego dla Krakowa - Śródmieścia Wydziału VII Gospodarczego Rejestru Zastawów w przedmiocie wpisu do rejestru zastawów zastawu na 3 800 udziałach w spółce Trinity Management Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie należących do KCI Łobzów Sp. z o.o., będących zabezpieczeniem zapłaty ceny wraz z odsetkami, wynikającej z umowy sprzedaży certyfikatów inwestycyjnych z dnia 29 września 2009 roku.

19.04.201117/2011 Zmiana terminu przekazania do publicznej wiadomości jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego.

Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, że zmienia termin przekazania jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2010, w stosunku do daty określonej w raporcie bieżącym nr 6/2011.

14.04.201116/2011 Zawarcie aneksu do umowy pożyczki.

Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, że w dniu 13 kwietnia 2011 r. zawarty został aneks, z terminem obowiązywania od dnia 1 kwietnia 2011r. do umowy pożyczki udzielonej w wysokości 3,8 miliona złotych zawartej pomiędzy Pożyczkodawcą - Eurofaktor S.A., a Pożyczkobiorcą tj. Bonum Sp. z o.o., w miejsce której wstąpiła Forum XIII Alfa Sp. z o.o. w związku z połączeniem obu spółek. Na mocy powyższego aneksu Strony wydłużyły termin spłaty pożyczki do dnia 31 marca 2012 roku. Pozostałe postanowienia umowy pozostały bez zmian. Umowa była opisana w raportach bieżących numer 77/2007 oraz 81/2008.

01.04.201115/2011 Zawiadomienie zgodnie z art.69 ustawy o ofercie - zbycie udziałów Forum XIII Alfa Sp.z o.o. przez GREMI.

Zarząd Eurofaktor S.A. w załączeniu przekazuje informacje, otrzymane zgodnie z art.69 ustawy o ofercie publicznej od Pana Grzegorza Hajdarowicza prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą GREMI.


pobierz: 3d5cc14600_Zawiadomienie_GREMI_-_zbycie_udzialow_Forum_XIII_ALfa.pdf
10.03.201114/2011 Realizacja ustaleń zawartych w liście intencyjnym z SCF S.A.

Zarząd Eurofaktor S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2011 informuje, że zgodnie z ustaleniami zawartymi w liście intencyjnym podpisanym przez Spółkę z Silesia Capital Fund S.A.(SCF S.A.), w dniu 9 marca 2011r. wpłynął do Eurofaktor S.A. biznesplan, w którym opisane zostały propozycje związane z planowanym programem restrukturyzacyjnym oraz kierunkami rozwoju Technologie Buczek S.A.

01.03.201113/2011 Złożenie wniosku do Komisji Nadzoru Finansowego o wydanie zezwolenia na zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszu sekurytyzacyjnego.

W związku z decyzją Zarządu Eurofaktor S.A. dotyczącą rozszerzenia działalności Spółki o działalność związaną z rynkiem wierzytelności sekurytyzowanych, ( co zostało również opisane w raporcie okresowym za IV kwartał 2010r.) w dniu 28 lutego 2011r. Spółka na podstawie art. 192 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych wysłała do Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o wydanie zezwolenia na zarządzanie przez Eurofaktor S.A. sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszu sekurytyzacyjnego.

01.03.201112/2011 Decyzje w zakresie porozumienia o współpracy zawartego z VIST Sp. z o.o.

Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, że w dniu 28 lutego 2011r. Spółka otrzymała podpisany egzemplarz, datowanego na dzień 22 lutego 2011r. zawartego pomiędzy Eurofaktor Cash Solution Sp. z o.o., a VIST Sp. z o.o. oraz Eurofaktor S.A. porozumienia, na mocy którego Strony rozwiązały z dniem 28 lutego 2011r. Porozumienie o współpracy zawarte w dniu 1 czerwca 2010 r. opisane w raporcie bieżącym nr 35/2010.

23.02.201111/2011 Zawarcie znaczącej umowy.

Zarząd Eurofaktor S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2011 informuje, że w dniu 23 lutego 2011r. do Spółki wpłynął podpisany egzemplarz umowy zastawu rejestrowego datowanej na 21 lutego 2011r., zawartej pomiędzy Eurofaktor S.A.(Zastawnikiem), a KCI Łobzów Sp. z o.o. (Zastawcą) na należących do Zastawcy 3 800 udziałach w spółce Trinity Management Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, o wartości nominalnej 500 złotych każdy tj. o łącznej wartości nominalnej 1 900 000 złotych.

22.02.201110/2011 Porozumienie w sprawie rozwiązania umowy znaczącej zawartej z ECS Sp. z o.o.

Zarząd Eurofaktor S.A. w nawiązaniu do raportów bieżących nr 52/2010 i 31/2010 informuje, że w dniu 21 lutego 2011r. Strony umowy z 16 czerwca 2010 r. tj. Eurofaktor S.A. i spółka zależna Eurofaktor Cash Solution Sp. z o.o. (ECS ) z siedzibą w Mysłowicach zawarły porozumienie o jej rozwiązaniu.

27.01.20119/2011 Zawarcie aneksu do umowy znaczącej.

Zarząd Eurofaktor S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 64/2009, 51/2010 oraz 5/2011 informuje, że w dniu 27 stycznia 2011r. pomiędzy Eurofaktor S.A.(Sprzedającym), a KCI Łobzów Sp. z o.o. (Kupującym) został zawarty aneks do umowy sprzedaży certyfikatów inwestycyjnych z dnia 29 września 2009 roku (opisanej przez Emitenta w w/w raportach). Na mocy aneksu Strony postanowiły odroczyć termin zapłaty ceny umowy sprzedaży do dnia 20 grudnia 2011 roku oraz ustalić spłatę istotnej części odsetek naliczonych zgodnie z umową w terminie do dnia 15 maja 2011 r.

27.01.20118/2011 Zawarcie aneksu do umowy znaczącej.

Zarząd Eurofaktor S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 93/2009 oraz 5/2011 informuje, że w dniu 27 stycznia 2011r. pomiędzy Eurofaktor S.A., a KCI Łobzów Sp. z o.o. został zawarty aneks do umowy konsolidacyjnej z dnia 31 grudnia 2009 roku, o której mowa w powyższych raportach. Na mocy aneksu Strony postanowiły wydłużyć termin spłaty należności głównej umowy do dnia 20 grudnia 2011 roku oraz ustalić spłatę odsetek naliczonych zgodnie z umową w łącznej wysokości 688.418,77 zł. w terminie do dnia 15 maja 2011r.
Pozostałe postanowienia umowy pozostały bez zmian.

27.01.20117/2011 Podpisanie listu intencyjnego z Silesia Capital Fund S.A.

Zarząd Eurofaktor S.A. (EFR S.A.) informuje, że w dniu 27 stycznia 2011r. pomiędzy Spółką, a Silesia Capital Fund S.A. (SCF S.A) został podpisany list intencyjny, w którym Strony zawarły wstępne ustalenia dotyczące zobowiązania SCF S.A. wobec EFR S.A.

25.01.20116/2011 Terminy publikacji raportów okresowych w roku 2011.

Zarząd Eurofaktor S.A. na podstawie § 103 ust. 1 "Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim" przekazuje terminy publikacji raportów okresowych w roku 2011:

21.01.20115/2011 KCI Łobzów Sp. z o.o. w sprawie zmiany terminu zapłaty zobowiązań.

Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, że w dniu 21 stycznia 2011r. do Spółki wpłynęło pismo od KCI Łobzów Sp. z o.o., w którym spółka ta zwróciła się z prośbą o zmianę terminu zapłaty zobowiązań.

18.01.20114/2011 Wpływ zawiadomienia zgodnie z art. 69 ustawy o ofercie publicznej.

Zarząd Eurofaktor S.A. w załączeniu przekazuje treść zawiadomienia, które zgodnie z art. 69 ustawy o ofercie publicznej wpłynęło do Spółki od FORUM XIII Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego reprezentowanego przez FORUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. , w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Forum XIII Alfa Sp. z o.o. ( podmiotu dominującego wobec Eurofaktor S.A.).


pobierz: 65464206c3_Zawiadomienie_Foum_XIII_FIZ.pdf
13.01.20113/2011 Pośrednie nabycie akcji Eurofaktor S.A.

Zarząd Eurofaktor S.A. w załączeniu przekazuje informacje dot. pośredniego nabycia akcji Eurofaktor S.A.


pobierz: 47de2753c3_Posrednie_nabycie_akcji_Eurofaktor_SA.pdf
05.01.20112/2011 Niespełnienie się warunku zawieszającego porozumień mających na celu rozliczenie zadłużenia SCF S.A.

Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, że w dniu 5 stycznia 2011 roku Spółka na podstawie uzyskanego z Sądu odpisu z KRS Technologie Buczek S.A. w upadłości układowej (TB S.A.) powzięła informację o niespełnieniu się warunku zawieszającego zawartych w dniu 28 maja 2010r. pomiędzy Eurofaktor S.A., a Silesia Capital Fund S.A., a Slogton Holdings Limited spółką prawa cypryjskiego z siedzibą w Nikozji dwóch porozumień oraz umowy inwestycyjnej, mających na celu rozliczenie wymagalnych wierzytelności Eurofaktor S.A. względem Silesia Capital Fund S.A. z tytułu porozumienia z dnia 23 kwietnia 2009 roku.

05.01.20111/2011 Zawiadomienia o pośrednim nabyciu akcji Eurofaktor S.A.

Zarząd Eurofaktor S.A. zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 70 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych" informuje, że:

 

2013 © GREMI INWESTYCJE S.A.