Relacje Inwestorskie GREMI INWESTYCJE S.A.strona główna GREMI INWESTYCJE S.A.english version
SpółkaKalendariumInformacje FinansoweRaportyAkcjePrezentacje
Raporty bieżące
       2016
       2015
       2014
       2013
       2012
       2011
       2010
       2009
       2008
       2007
       2006
       2005
       2004
Raporty okresowe

Komunikaty giełdowe Emitenta za rok 2012

31.12.201265/2012 Aneks do porozumienia intencyjnego.

Zarząd Gremi Solution S.A. informuje, że w dniu 31 grudnia 2012 roku pomiędzy Emitentem, a Jupiter Narodowym Funduszem Inwestycyjnym S.A., a Forum XIII Alfa Sp. z o.o. tj. spółkami dominującymi wobec Emitenta został zawarty aneks do porozumienia intencyjnego o ogólnych zasadach wspólnej realizacji projektu inwestycyjnego z dnia 28 czerwca 2012 roku, opisanego w raporcie bieżącym nr 43/2012.

20.12.201264/2012 Zawarcie aneksu do umowy znaczącej.

Zarząd Gremi Solution S.A. , w nawiązaniu do raportów bieżących nr 2/2012 oraz 16/2012, informuje, że w dniu 20 grudnia 2012 roku, Spółka zawarła z JUPITER NFI S.A. (Pożyczkobiorca) aneks do umowy pożyczki z dnia 29 czerwca 2011 roku, na mocy którego Strony postanowiły przedłużyć termin spłaty pożyczki do dnia 20 grudnia 2013 roku. Pozostałe postanowienia umowy pozostały bez zmian.

20.12.201263/2012 Zawarcie aneksów do umów znaczących.

Zarząd Gremi Solution SA , w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 43/2011, informuje, że w dniu 20 grudnia 2012 roku, pomiędzy Emitentem a KCI Łobzów Sp. z o.o. zostały zawarte aneksy do następujących umów:
- aneks do umowy sprzedaży certyfikatów inwestycyjnych z dnia 29 września 2009 roku, na mocy którego Strony postanowiły odroczyć termin zapłaty ceny do dnia 20 grudnia 2013 roku,
- aneks do umowy konsolidacyjnej z dnia 31 grudnia 2009 roku, na mocy której Strony postanowiły przedłużyć termin spłaty pożyczki do dnia 20 grudnia 2013 roku.

30.11.201262/2012 Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% na NWZ Gremi Solution SA w dniu 27.11.2012 r. po przerwie w obradach.

Zarząd Gremi Solution S.A. informuje, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wznowionym po przerwie w obradach w dniu 27 listopada 2012 roku Akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% głosów była spółka Jupiter NFI S.A. wraz z podmiotami zależnymi tj. Forum XIII Alfa Sp. z o.o. oraz Sagar Sp. z o.o. w likwidacji reprezentując łącznie 4 241 429 głosów stanowiących 99,999 % głosów na tym zgromadzeniu, udział tych głosów w ogólnej liczbie wynosi 61,28 %.

27.11.201261/2012 Zmiany w Radzie Nadzorczej.

Zarząd Gremi Solution S.A. informuje, że wznowione po przerwie w obradach w dniu 27 listopada 2012 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołało ze składu Rady Nadzorczej Pana Grzegorza Hajdarowicza i Pana Artura Rawskiego.

Jednocześnie Jupiter NFI S.A. na mocy złożonego oświadczenia z dnia 27 listopada 2012 roku, działając na podstawie art. 14 ust 2 i ust. 3 i 5 Statutu Spółki i wykonując osobiste uprawnienia do powołania Członków Rady Nadzorczej w tym także do wyznaczenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej powołał z dniem 27 listopada 2012 roku do Rady Nadzorczej Gremi Solution S.A. Panią Zofię Hajdarowicz i Pana Jarosława Knapa, zaś na Przewodniczącą Rady Nadzorczej wyznaczył Panią Dorotę Hajdarowicz.

27.11.201260/2012 Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Gremi Solution S.A. wznowionym po przerwie w obradach w dniu 27 listopada 2012 r.

Zarząd Gremi Solution SA przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 9 listopada 2012 roku, wznowione w dniu 27 listopada 2012 roku po przerwie w obradach.


pobierz: c1954b7016_zal_rb_2012_60.pdf
14.11.201259/2012 Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% na NWZ Gremi Solution SA w dniu 09.11.2012 r.

Zarząd Gremi Solution S.A. informuje, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 9 listopada 2012 roku Akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% głosów była spółka Jupiter NFI S.A. wraz z podmiotami zależnymi tj. Forum XIII Alfa Sp. z o.o. oraz Sagar Sp. z o.o. w likwidacji reprezentując łącznie 4 241 429 głosów stanowiących 99,999 % głosów na tym zgromadzeniu, udział tych głosów w ogólnej liczbie wynosi 61,28 %.

09.11.201258/2012 Przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i informacja o podjętych uchwałach.

Zarząd Gremi Solution SA informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 9 listopada 2012 roku podjęło uchwałę o przerwie w obradach. Wznowienie obrad nastąpi w dniu 27 listopada 2012 roku, o godzinie 10.00 w budynku Prosta Office Center , ulica Prosta 51 w Warszawie.

31.10.201257/2012 Informacja dotycząca raportu kwartalnego za III kwartał 2012 roku.

Zarząd Gremi Solution SA informuje, że w związku z zarejestrowaniem w dniu 20 września 2012 roku połączenia spółek Gremi Solution S.A. z Eurofaktor Cash Solution S.A. (ECS) na mocy art. 492 KSH przez przejęcie całego majątku spółki przejmowanej ECS Sp. z o.o. przez spółkę przejmującą Gremi Solution SA, w dniu 7 listopada 2012 roku opublikowany zostanie jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2012 roku, zamiast skonsolidowanego raportu kwartalnego zawierającego kwartalną informację finansową.

25.10.201256/2012 Zamknięcie rozliczeń z SCF S.A.

Zarząd Gremi Solution SA informuje, że w dniu 24 października 2012 roku Spółka (Sprzedający) zawarła z WS INVESTMENTS Limited spółką prawa maltańskiego (Kupujący) umowę sprzedaży 815 akcji serii H spółki Silesia Capital Fund SA za cenę w wysokości 9.780 zł. Powyższa cena została wpłacona na rachunek bankowy Emitenta w dniu zawarcia umowy. Zawarcie powyższej umowy zakończyło rozliczenia z SCF SA, opisane szczegółowo w raportach bieżących nr 21/2012 oraz 55/2012.

18.10.201255/2012 Aktualizacja raportu 21/2012.

Zarząd Gremi Solution SA , w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 21/2012, informuje, że w dniu 18 października 2012 roku Spółka otrzymała pismo ze spółki Silesia Capital Fund SA (dalej: SCF), informujące o dokonanej w ramach realizacji postanowień układu z wierzycielami konwersji wierzytelności i podwyższeniu kapitału zakładowego SCF.

12.10.201254/2012 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gremi Solution S.A.

Zarząd GREMI SOLUTION S.A. zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 9 listopada 2012 roku o godz. 09.00 , w Warszawie, w budynku Prosta Office Center, ulica Prosta 51. W załączeniu przekazane są ogłoszenie o zwołaniu NWZ oraz projekty uchwał.


pobierz: 3034a48b8c_zal_rb_2012_54.pdf
28.09.201253/2012 Złożenie skargi na postanowienie Sądu.

Zarząd GREMI SOLUTION S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 51/2012 informuje, że w dniu 28 września 2012 roku Spółka złożyła skargę na postanowienie Sądu w części dotyczącej odmowy dokonania wpisu w zakresie obniżenia kapitału akcyjnego i związanej z powyższym zmiany par. 7 statutu spółki, wnosząc o zmianę postanowienia i wpisanie obniżenia kapitału zgodnie z wnioskiem złożonym przez Spółkę.

21.09.201252/2012 Rejestracja połączenia spółek Gremi Solution S.A i Eurofaktor Cash Solution Sp. z o.o.

Zarząd Gremi Solution S.A. informuje, że w dniu 21 września 2012r. Spółka otrzymała postanowienie Sądu Rejonowego Katowice - Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS z dnia 20 września 2012r. na mocy którego w/w Sąd dokonał wpisu do rejestru przedsiębiorców połączenia Spółki ze spółką zależną Eurofaktor Cash Solution Sp. z o.o. (spółka przejmowana).

21.09.201251/2012 Otrzymanie postanowienia w sprawie zarejestrowania zmian w Statucie.

Zarząd GREMI SOLUTION S.A. informuje, że w dniu 21 września 2012 roku Spółka otrzymała postanowienie Sądu Rejonowego Katowice - Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS z dnia 20 września 2012r. na mocy którego Sąd zarejestrował zmiany Statutu Spółki uchwalone na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29.06.2012r.

13.09.201250/2012 Zawarcie umowy znaczącej, zbycie aktywów o znacznej wartości.

Zarząd Gremi Solution S.A. informuje, że w dniu 12 września 2012 roku Emitent (Sprzedający) zawarł z Panem Leszkiem Szwedo (Kupujący) przedwstępną umowę sprzedaży 4.834 obligacji serii G o wartości nominalnej 1.000 zł każda, wyemitowanych przez JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. ( podmiot dominujący wobec Gremi Solution S.A.).

13.07.201249/2012 Odpowiedzi na pytania Akcjonariuszy złożone na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 29 czerwca 2012 r.

Zarząd Gremi Solution S.A. w załączeniu przekazuje odpowiedzi na pytania Akcjonariuszy złożone na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 29 czerwca 2012 r.


pobierz: 0387714175_zal_rb_2012_49.pdf
05.07.201248/2012 Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% na ZWZ Gremi Solution SA w dniu 29.06.2012 r.

Zarząd Gremi Solution S.A. informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 czerwca 2012 roku Akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% głosów była spółka Jupiter NFI S.A. wraz z podmiotami zależnymi tj. Forum XIII Alfa Sp. z o.o. oraz Sagar Sp. z o.o. reprezentując łącznie 4 241 429 głosów stanowiących 93,56 % głosów na tym zgromadzeniu, udział tych głosów w ogólnej liczbie wynosi 61,28%,

03.07.201247/2012 Porozumienie do znaczącej umowy.

Zarząd Gremi Solution S.A. informuje, że w dniu 2 lipca 2012 roku zostało zawarte porozumienie z Wydawnictwem Przekrój Sp. z o.o. w przedmiocie przesunięcia terminu spłaty wierzytelności , które Emitent nabył w ramach umowy zawartej z KCI Parkiem Technologicznym Rybitwy Sp. z o.o., opisanej w raporcie bieżącym nr 38/2012.

29.06.201246/2012 Zmiany w Radzie Nadzorczej.

Zarząd Gremi Solution S.A. informuje, że w dniu 29 czerwca 2012 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołało ze składu Rady Nadzorczej Pana Kazimierza Mochola i Pana Tomasza Srokosza .
Jednocześnie ZWZ powołało do składu Rady Nadzorczej Pana Artura Rawskiego oraz Pana Bogusława Szwedo.

29.06.201245/2012 Odpowiedzi na pytania Akcjonariusza.

Zarząd Gremi Solution S.A. w załączeniu przekazuje odpowiedzi na zadane pytania akcjonariusza - Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych.
Jednocześnie Zarząd informuje, że w/w pytania oraz odpowiedzi zostały odczytane na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29.06.2012r. oraz, że przedstawiona przez w/w akcjonariusza uchwała, zawierająca proponowane zmiany, o których mowa w pkt. od 6-9 w/w pytań, nie została podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.


pobierz: a3e07a10da_zal_rb_2012_45.pdf
29.06.201244/2012 Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Gremi Solution S.A. w dniu 29 czerwca 2012 roku.

Zarząd Gremi Solution S.A. przekazuje treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 29 czerwca 2012 roku wraz z załącznikiem do jednej z uchwał.


pobierz: acc7607708_zal_rb_2012_44.pdf
29.06.201243/2012 Zawarcie umowy znaczącej.

Zarząd Gremi Solution S.A. (Emitent, GRS) informuje, że w dniu 28 czerwca 2012 roku pomiędzy Emitentem, a Jupiter Narodowym Funduszem Inwestycyjnym S.A. (Jupiter) a Forum XIII Alfa Sp. z o.o. (Alfa) tj. podmiotami dominującymi wobec Emitenta, zostało zawarte porozumienie o ogólnych zasadach wspólnej realizacji projektu inwestycyjnego dotyczącego współinwestowania w spółki medialne z grupy Gremi.

25.06.201242/2012 Stanowisko Zarządu w sprawie planowanego połączenia Spółek.

Zarząd Gremi Solution S.A. (Emitent) przedstawia poniżej stanowisko odnośnie planowanego połączenia Emitenta ze spółką zależną Eurofaktor Cash Solution Sp. z o.o.
Połączenie spółek Gremi Solution S.A i Eurofaktor Cash Solution Sp. z o.o. nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych poprzez przeniesienie całego majątku spółki Eurofaktor Cash Solution Sp. z o.o. (spółka przejmowana ) na spółkę Gremi Solution S.A. (spółka przejmująca ). Na skutek dokonanego połączenia spółka przejmowana tj. Eurofaktor Cash Solution Sp. z o.o. przestanie istnieć.

21.06.201241/2012 Zawarcie umów zbycia aktywów o znacznej wartości.

Zarząd Gremi Solution S.A. (Emitent, GRS) informuje, iż w wyniku prowadzonych negocjacji w dniu 21 czerwca 2012 roku Emitent oraz spółka zależna ECS Sp. z o.o. zawarły z Idea Bank S.A. (Nabywca) umowy sprzedaży portfela wierzytelności Auto Cash tj. wierzytelności w stosunku do osób fizycznych wynikających z zawartych umów pożyczek pod zastaw samochodu, na mocy których Nabywca kupił pakiet w/w wierzytelności wraz z zabezpieczeniami i wszelkimi innymi prawami, za łączną cenę w wysokości 810.000 zł.

01.06.201240/2012 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gremi Solution S.A.

Zarząd GREMI SOLUTION S.A. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 29 czerwca 2012 roku o godz. 13.30, w Krakowie w Hotelu Best Western Premier Kraków Hotel, ulica Opolska 14a, 31-323 Kraków.


pobierz: zal_rb_2012_40.pdf
01.06.201239/2012 Zamiar zmiany Statutu.

Zarząd Gremi Solution S.A. informuje, że podjął decyzję o zamieszczeniu w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia zmiany Statutu Spółki polegającej na obniżeniu kapitału zakładowego w celu częściowego pokrycia strat Spółki z lat ubiegłych poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji, na podstawie art. 455 § 1 i 2 oraz 457 § 1 pkt. 2, w związku z art. 456 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 pkt 7 Statutu Spółki, o kwotę 38.695.378,80 zł (słownie: trzydzieści osiem milionów sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt osiem złotych osiemdziesiąt groszy), z kwoty 49.609.460,00 zł (słownie: czterdzieści dziewięć milionów sześćset dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt złotych) do kwoty 10.914.081,20 zł (słownie: dziesięć milionów dziewięćset czternaście tysięcy osiemdziesiąt jeden złotych dwadzieścia groszy) poprzez zmniejszenie wartości nominalnej jednej akcji z kwoty 10 zł (słownie: dziesięć złotych) do kwoty 2,20 zł (słownie: dwa złote dwadzieścia groszy):

31.05.201238/2012 Przekroczenie progu umowy znaczącej.

Zarząd Gremi Solution S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 30 maja 2012 roku wartość umów zawartych z GREMI Sp. z o.o. oraz jej podmiotami zależnymi wyniosła 3.849.789,22 zł tj. przekroczyła próg umowy znaczącej (10% kapitałów własnych Emitenta).

29.05.201237/2012 Zamiar zmiany Statutu.

Zarząd Gremi Solution S.A. informuje, że podjął decyzję o zamieszczeniu następujących zmian w Statucie Spółki w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia:

29.05.201236/2012 Tekst jednolity zmienionego Statutu Gremi Solution S.A.

Zarząd Gremi Solution S.A. w załączeniu przekazuje tekst jednolity zmienionego Statutu Spółki ustalony przez Radę Nadzorczą na posiedzeniu w dniu 28 maja 2012 roku, na mocy udzielonego przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 27 stycznia 2012 roku upoważnienia, uwzględniający zmiany wynikające z podjętych Uchwał o numerach 3 i 4 NWZ.


pobierz: b5e91d0ff0_zal_rb_2012_36.pdf
29.05.201235/2012 Wybór Zarządu na nową kadencję.

Zarząd Gremi Solution S.A. informuje, że Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 28 maja 2012 roku podjęła uchwały w sprawie wyboru Zarządu Spółki na nową trzyletnią kadencję w następującym składzie:
Pani Barbara Kofin - Prezes Zarządu
Pani Ewa Machnik - Ochała - Wiceprezes Zarządu.

29.05.201234/2012 Wybór biegłego rewidenta na rok 2012.

Zarząd Gremi Solution S.A. informuje, że w dniu 28 maja 2012 roku Rada Nadzorcza Spółki dokonała wyboru firmy BDO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 12, nr ewidencyjny 3355 jako biegłego rewidenta w Spółce, który dokona przeglądu jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych za I półrocze 2012 roku oraz przeprowadzi badanie jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012. Umowa z biegłym rewidentem zostanie zawarta na okres 1 roku. Wybór biegłego rewidenta przez Radę Nadzorczą nastąpił zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami zawodowymi.

29.05.201233/2012 Sprawozdanie z prac Rady Nadzorczej oraz ocena sytuacji Gremi Solution S.A. w 2011 roku.

Zarząd Gremi Solution S.A. przekazuje w załączeniu "Sprawozdanie z prac Rady Nadzorczej Gremi Solution S.A. w roku obrotowym 2011 wraz z oceną pracy Rady" oraz "Ocenę sytuacji Gremi Solution S.A. w 2011 roku", przyjęte uchwałami Rady Nadzorczej Spółki na posiedzeniu w dniu 28 maja 2012 roku.


pobierz: ba6e7ad752_zal_rb_2012_33.pdf
28.05.201232/2012 Założenia do nowych obszarów rozwoju Gremi Solution S.A.

Zarząd Gremi Solution S.A. informuje, że w dniu 28 maja 2012 roku zostały przyjęte przez Zarząd Spółki oraz zatwierdzone przez Radę Nadzorczą "Założenia do nowych obszarów rozwoju Gremi Solution S.A.", określone w załączniku do niniejszego raportu.


pobierz: b3eb87d27a_Zalozenia_do_rozwoju_Gremi_Solution_28-05-2012.pdf
24.05.201231/2012 Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia Spółek.

Zarząd Gremi Solution S.A. (Emitent) na podstawie art. 504 Kodeksu Spółek Handlowych po raz drugi zawiadamia, o zamiarze podjęcia uchwały w sprawie połączenia Gremi Solution S.A. w Mysłowicach ze spółką zależną Eurofaktor Cash Solution Sp. z o.o. w Mysłowicach, na zasadach uzgodnionych w Planie Połączenia z dnia 23 lutego 2012 roku.

09.05.201230/2012 Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2011 roku.

Zarząd Gremi Solution S.A. w załączeniu przekazuje wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2011 roku.Informacje te dostępne są na stronie internetowej Spółki www.gremisolution.pl w zakładce "Inwestorzy".


pobierz: 45ddd763bf_Wykaz_informacji_przekazanych_w_2011.pdf
09.05.201229/2012 Spłata części należności z tytułu umowy pożyczki.

Zarząd Gremi Solution S.A. informuje, że w dniu 9 maja 2012 roku, zgodnie z trójstronnym porozumieniem inwestycyjnym zawartym w dniu 16 kwietnia 2012 roku, Forum XIII Alfa Sp. z o.o. dokonała spłaty części należności głównej wynikającej z umowy pożyczki z dnia 30 listopada 2006 roku, w kwocie w wysokości 3.370.000 zł.

30.04.201228/2012 Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2012 roku.

Zarząd Gremi Solution S.A. informuje o zmianie terminu przekazania skonsolidowanego raportu kwartalnego zawierającego kwartalną informację finansową za I kwartał 2012 roku, w stosunku do terminu określonego w raporcie bieżącym nr 7/2012. Powyższy raport zostanie opublikowany w dniu 9 maja 2012 roku.

23.04.201227/2012 Zmiany w składzie Zarządu od 30 kwietnia 2012 roku.

Zarząd Gremi Solution S.A. informuje, że w dniu 23 kwietnia 2012 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały w sprawie zmian w składzie Zarządu, na mocy których:

- odwołała Pana Artura Rawskiego z funkcji Prezesa Zarządu oraz ze składu Zarządu Gremi Solution S.A.,
- odwołała Panią Agatę Kalińską z funkcji Wiceprezesa Zarządu oraz ze składu Zarządu Gremi Solution S.A.,
- powołała nowy Zarząd Spółki w składzie:

Prezes Zarządu - Barbara Kofin
Wiceprezes Zarządu - Ewa Machnik-Ochała

Powyższe zmiany w składzie Zarządu Gremi Solution S.A. wejdą w życie z dniem 30 kwietnia 2012 roku.

18.04.201226/2012 Zawarcie aneksu do umowy pożyczki.

Zarząd Gremi Solution S.A. informuje, że w dniu 17 kwietnia 2012 roku zawarty został aneks, z terminem obowiązywania od dnia 1 kwietnia 2012 roku do umowy pożyczki udzielonej w wysokości 3,8 miliona złotych zawartej pomiędzy Pożyczkodawcą - Gremi Solution S.A., a Pożyczkobiorcą tj. Forum XIII Alfa Sp. z o.o., która wstąpiła w miejsce Bonum Sp. z o.o., w związku z połączeniem obu spółek.

16.04.201225/2012 Zawarcie znaczącej umowy.

Zarząd Gremi Solution S.A. (Emitent, GRS) informuje, że w dniu 16 kwietnia 2012 roku pomiędzy Emitentem, a Jupiterem Narodowym Funduszem Inwestycyjnym S.A. (Jupiter) a Forum XIII Alfa Sp. z o.o. (Alfa) - podmiotami dominującymi wobec Emitenta, zostało zawarte porozumienie inwestycyjne.

13.04.201224/2012 Nabycie aktywów znacznej wartości.

Zarząd Gremi Solution S.A. informuje, że w dniu 13 kwietnia 2012 roku Spółka nabyła 8.850 sztuk obligacji zwykłych na okaziciela, serii G wyemitowanych przez Jupiter Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. (Fundusz ), o wartości nominalnej 1.000 zł każda, tj. o łącznej wartości w wysokości 8.850.000 zł (słownie: osiem milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy złotych).

06.04.201223/2012 Zawarcie ugody pozasądowej.

W dniu 06 kwietnia 2012r. FAM Grupa Kapitałowa S.A., JUPITER NFI S.A., KCI S.A. oraz Gremi Solution S.A. zawarły ugodę pozasądową na mocy której w/w Strony postanowiły zakończyć wzajemne spory.

23.03.201222/2012 Wpływ pozostałej kwoty uzyskanej ze zbycia aktywów w postępowaniu upadłościowym ZM Polmetal Sp. z o.o.

Zarząd Gremi Solution S.A., w nawiązaniu do raportów bieżących numer 14/2012 oraz 17/2012, informuje, że w dniu 23 marca 2012 roku na konto Spółki wpłynęła pozostała kwota ustalona do wypłaty na rzecz Emitenta w złożonych przez Syndyka planach podziału funduszy masy upadłości ZM Polmetal sp. z o.o.

16.03.201221/2012 Zawarcie umów w celu zamknięcia rozliczeń z SCF S.A.

Zarząd Gremi Solution S.A. (Emitent, Sprzedający) informuje, że w dniu 15 marca 2012 roku Spółka zawarła z WS INVESTMENTS LIMITED, spółką prawa maltańskiego z siedzibą w Sliema, Malta (dalej: Kupujący, Cesjonariusz) następujące opisane poniżej umowy, w przedmiocie całkowitego rozliczenia wierzytelności Gremi Solution S.A. wobec Silesia Capital Fund S.A. (dalej: SCF, Dłużnik) z siedzibą w Tarnowskich Górach, tj. wierzytelności w łącznej kwocie 17 849 045,64 zł.

13.03.201220/2012 Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia Spółek.

Zarząd Gremi Solution S.A. (Emitent) na podstawie art. 504 Kodeksu Spółek Handlowych po raz pierwszy zawiadamia, że Plan Połączenia Emitenta ze spółką zależną Eurofaktor Cash Solution Sp. z o.o. uzgodniony i podpisany w dniu 23 lutego 2012 roku został ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 7 marca 2012 roku nr 47/2012 pod pozycją 3026.

29.02.201219/2012 Wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Gremi Solution S.A. za I półrocze 2011 roku.

Zarząd Gremi Solution S.A. informuje, że w dniu 29 lutego 2012 roku Rada Nadzorcza Spółki dokonała wyboru firmy BDO sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ulica Postępu 12, nr ewidencyjny 3355 jako biegłego rewidenta, który przeprowadzi badanie sprawozdania finansowego Gremi Solution S.A. za I półrocze 2011 roku.

29.02.201218/2012 Wypowiedzenie znaczących umów.

Zarząd Gremi Solution S.A. informuje, że w dniu 29 lutego 2012 roku do Spółki wpłynęły od Noble Funds Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. (Noble Funds TFI) oświadczenia o wypowiedzeniach następujących umów zawartych w dniu 22 lutego 2011 roku, opisanych w raportach bieżących numer 24/2011 oraz 35/2011:

29.02.201217/2012 Wpływ kwoty uzyskanej ze zbycia aktywów w postępowaniu upadłościowym ZM Polmetal Sp. z o.o.

Zarząd Gremi Solution S.A., w nawiązaniu do raportu bieżącego numer 14/2012, informuje, że w dniu 29 lutego 2012 roku na konto Spółki wpłynęła kwota uzyskana ze zbycia należących do ZM Polmetal Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej nieruchomości położonych w Katowicach, Zabrzu i Zawierciu w łącznej wysokości 3.611.965,20 zł. Powyższa kwota została ustalona do wypłaty na rzecz Emitenta w złożonych przez Syndyka planach podziału funduszy masy upadłości, o których mowa w w/w raporcie.

29.02.201216/2012 Zawarcie aneksu do umowy znaczącej.

Zarząd Gremi Solution S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2012 informuje, że w dniu 28 lutego 2012r. został zawarty aneks do opisanej w powyższym raporcie umowy pożyczki z dnia 29 czerwca 2011 roku, pomiędzy Gremi Solution S.A. (Pożyczkodawca) a Jupiter Narodowym Funduszem Inwestycyjnym S.A. (Pożyczkobiorca). Na mocy aneksu Strony postanowiły wydłużyć termin spłaty pożyczki do dnia 20 grudnia 2012 roku. Pozostałe postanowienia umowy pozostały bez zmian.

27.02.201215/2012 Komunikat Zarządu GPW w związku ze zmianą nazwy Emitenta.

Zarząd Gremi Solution S.A., informuje, że na wniosek Emitenta, w związku ze zmianą nazwy firmy spółki z Eurofaktor S.A. na Gremi Solution S.A. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie wydał w dniu 27 lutego 2012 roku komunikat, zgodnie z którym począwszy od dnia 28 lutego 2012 roku akcje spółki będą notowane pod nazwą skróconą "GREMISLTN" i oznaczeniem "GRS".

24.02.201214/2012 Informacja dotycząca planów podziałów w postępowaniu upadłościowym ZM Polmetal Sp. z o.o.

Zarząd Gremi Solution S.A. informuje, że w dniu 24.02.2012 r. do Spółki wpłynął odpis ostatniego z oddzielnych planów podziałów w postępowaniu upadłościowym ZM Polmetal Sp. z o.o.

24.02.201213/2012 Uzgodnienie Planu Połączenia Spółek.

Zarząd Gremi Solution S.A. (Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości Plan Połączenia Emitenta ze spółką zależną Eurofaktor Cash Solution Sp. z o.o. wraz z załącznikami, uzgodniony i podpisany przez Spółki w dniu 23 lutego 2012r.


pobierz: Plan_polaczenia_Gremi_Solution_S_A_z_ECS_Sp_z_o_o.pdf
20.02.201212/2012 Podjęcie decyzji o zamiarze połączenia Gremi Solution S.A. ze spółką zależną.

W dniu 20 lutego 2012r. Zarząd Gremi Solution S.A. podjął decyzję w sprawie przeprowadzenia połączenia Spółki ze spółką zależną Eurofaktor Cash Solution Sp. z o.o. (spółka przejmowana).

17.02.201211/2012 Zarejestrowanie zmian w statucie, zmiana nazwy Emitenta na GREMI SOLUTION S.A.

Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 17 lutego 2012 roku do Spółki wpłynęło postanowienie Sądu Rejonowego Katowice - Wschód w Katowicach VIII Wydziału Gospodarczego KRS z dnia 8 lutego 2012 roku, o zarejestrowaniu następujących zmian §1 oraz § 16A Statutu Spółki, uchwalonych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 27 stycznia 2012 roku:

09.02.201210/2012 Otrzymanie zawiadomień w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej.

Działając zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Zarząd Eurofaktor S.A. przekazuje w załączeniu treść zawiadomień otrzymanych w dniu 9 lutego 2012 roku, w związku z nabyciem przez Jupiter Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. akcji Eurofaktor S.A. w wyniku wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Emitenta ogłoszonego w dniu 23 grudnia 2011 roku.


pobierz: 0ffa251805_zal_rb_2012_10.pdf
08.02.20129/2012 Otrzymanie zawiadomień w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej oraz art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Zarząd Eurofaktor S.A., działając zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi przekazuje w załączeniu treść zawiadomień otrzymanych w dniu 8 lutego 2012 roku, w związku z nabyciem przez Jupiter Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. akcji Eurofaktor S.A. w wyniku wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Emitenta ogłoszonego w dniu 23 grudnia 2011 roku ( zmienionego w dniu 30 grudnia 2011 roku).


pobierz: f8f192133f_zal_rb_2012_09.pdf
02.02.20128/2012 Informacje dotyczące wstępnego zgromadzenia wierzycieli SCF S.A.

Zarząd Eurofaktor S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego numer 3/2012, informuje, że w dniu 1 lutego 2012 roku w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, XII Wydziale Gospodarczym do spraw upadłościowych i naprawczych odbyło się wstępne zgromadzenie wierzycieli w związku z wnioskiem Silesia Capital Fund S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach (SCF) o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu.

30.01.20127/2012 Terminy publikacji raportów okresowych w 2012 roku.

Zarząd Eurofaktor S.A. na podstawie § 103 ust. 1 "Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim" przekazuje terminy publikacji raportów okresowych w roku 2012:

30.01.20126/2012 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ Eurofaktor S.A. w dniu 27.01.2012 r.

Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Eurofaktor S.A. w dniu 27 stycznia 2012 roku akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% głosów byli:

28.01.20125/2012 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Eurofaktor S.A.

Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, że w dniu 27 stycznia 2012 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołało ze składu Rady Nadzorczej Pana Artura Łopuszko, jednocześnie powołując do składu Rady Pana Kazimierza Mochola.

27.01.20124/2012 Uchwały podjęte przez NWZ Eurofaktor SA w dniu 27 stycznia 2012 roku.

Zarząd Eurofaktor S.A. w załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Eurofaktor S.A. w dniu 27 stycznia 2012 roku.


pobierz: 9aa89decb7_Uchwaly_NWZ_EUROFAKTOR_SA_27_01_2012.pdf
13.01.20123/2012 Zawiadomienie o wstępnym zgromadzeniu wierzycieli SCF S.A.

Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, że w dniu 12 stycznia 2012 roku do Spółki wpłynęło z Sądu Rejonowego w Gliwicach Wydziału XII Gospodarczego do spraw upadłościowych i naprawczych zawiadomienie o zwołaniu wstępnego zgromadzenia wierzycieli Silesia Capital Fund S.A. (SCF S.A.) z siedzibą w Tarnowskich Górach w związku ze złożeniem przez powyższą spółkę wniosku o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu.

13.01.20122/2012 Przekroczenie progu umowy znaczącej.

Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, że w dniu 12 stycznia 2012 roku łączna wartość umów zawartych przez Eurofaktor S.A. z Panem Grzegorzem Hajdarowiczem prowadzącym działalność pod firmą GREMI oraz podmiotami zależnymi od GREMI w okresie od przekazania do wiadomości publicznej raportu bieżącego nr 11/2011 wyniosła 5 200 210 zł tj. przekroczyła próg umowy znaczącej (10% kapitałów własnych Emitenta).

11.01.20121/2012 Stanowisko Zarządu Eurofaktor S.A. na temat wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji.

Stosownie do brzmienia art. 80 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku Nr 185, poz. 1439 ze zm.) Zarząd Eurofaktor S.A. podaje do publicznej wiadomości swoje stanowisko dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż 406.458 sztuk akcji Eurofaktor S.A., ogłoszonego w dniu w dniu 23 grudnia 2011 roku, następnie zmienionego w dniu 30 grudnia 2011 roku, oparte na informacjach przedstawionych przez wzywającego tj. Jupiter Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. w treści wezwania.

 

2013 © GREMI INWESTYCJE S.A.