Relacje Inwestorskie GREMI INWESTYCJE S.A.strona główna GREMI INWESTYCJE S.A.english version
SpółkaKalendariumInformacje FinansoweRaportyAkcjePrezentacje
Raporty bieżące
       2016
       2015
       2014
       2013
       2012
       2011
       2010
       2009
       2008
       2007
       2006
       2005
       2004
Raporty okresowe

Komunikaty giełdowe Emitenta za rok 2013

21.12.201335/2013Zawarcie porozumień w sprawie terminu spłaty wierzytelności.

Zarząd Gremi Media SA z siedzibą w Krakowie informuje, że w dniu 20 grudnia 2013 roku Spółka zawarła porozumienia z Gremi Sukces Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie (d. Wydawnictwo Przekrój Sp. z o.o.) w przedmiocie terminu spłaty wierzytelności, o których Spółka informowała w raportach bieżących nr: 38/2012; 47/2012 oraz 1/2013. Na mocy tych porozumień terminy spłaty wierzytelności został przedłużony do dnia 20 grudnia 2014 roku.

21.12.201334/2013 Zawarcie aneksów do znaczących umów

Zarząd Gremi Media SA z siedzibą w Krakowie informuje, że w dniu 20 grudnia 2013 roku pomiędzy Spółką a KCI Łobzów Sp. z o.o. z siedziba w Krakowie zostały zawarte aneksy do poniżej wymienionych umów:

(1) Umowy sprzedaży certyfikatów inwestycyjnych zawartej a dniu 29.09.2009 roku, na mocy którego termin zapłaty ceny sprzedaży został określony na dzień 31 grudnia 2014 roku; oraz

(2) Umowy konsolidacyjnej z dnia 31 grudnia 2009 roku, na mocy którego Strony ustaliły termin spłaty pożyczki do dnia 31 grudnia 2014 roku.

Pozostałe postanowienia w/w umów pozostały bez zmian. O w/w umowach Spółka informowała w raportach bieżących numer: 64/2009; 93/2009; 52/2010; 5/2011; 8/2011; 9/2011; 43/2011 oraz 63/2012.

20.12.201333/2013 Aneks do znaczącej umowy

Zarząd Gremi Media SA z siedzibą w Krakowie informuje, ze w dniu 19 grudnia 2013 roku Spółka podpisała aneks do umowy pożyczki zawartej z Jupiter SA (Pożyczkobiorca) z dnia 29 czerwca 2011 roku, o której Spółka informowała w raportach numer: 2/2012; 16/2012 oraz 64/2012. Na mocy tego aneksu Strony postanowiły przedłużyć termin spłaty pożyczki do dnia 20 grudnia 2014 roku, Pozostałe postanowienia w/w umowy pozostały bez zmian.

19.12.201332/2013 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% na NWZ Gremi Media SA w dniu 16 grudnia 2013 roku.

Zarząd Gremi Media S.A. informuje, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 16 grudnia 2013 roku akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% głosów była spółka Jupiter S.A. z siedzibą w Krakowie, której przysługiwało 4.241.429 głosów stanowiących 98,28 % głosów na tym zgromadzeniu a udział tych głosów w ogólnej liczbie głosów wynosi 61,28 %.
Podstawa prawna: art. 70 pkt. 3 ustawy o ofercie publicznej

17.12.201331/2013 Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media Spółka Akcyjna w dniu 16 grudnia 2013 roku.

Zarząd Gremi Media SA z siedzibą w Krakowie przekazuje w załączeniu uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media Spółka Akcyjna w dniu 16 grudnia 2013 roku.


pobierz: Uchwaly_NWZA_16_12_2013.pdf
11.12.201330/2013 Stanowisko Zarządu spółki Gremi Media S.A. odnośnie planowanego połączenia.

Zarząd Gremi Media SA z siedzibą w Krakowie przekazuje w załączeniu swoje stanowisko w sprawie planowanego połączenia spółki Gremi Media S.A. ze spółką Gremi Sukces spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (d. Wydawnictwo Przekrój spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie).

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 2 ustawy o ofercie publicznej.


pobierz: Stanowisko_zarzadu_w_sprawie_polaczenia.pdf
29.11.201329/2013 Połączenie Gremi Media S.A. z Wydawnictwem Przekrój Sp. z o.o.

Zarząd Gremi Media S.A. po raz drugi informuje, iż w dniu 29 października 2013 roku podjął decyzję o zamiarze połączenia i podpisał plan połączenia Gremi Media S.A. (Spółka Przejmująca) ze spółką Wydawnictwo Przekrój sp. z o.o. (Spółka Przejmowana). Połączenie nastąpi zgodnie z art. 492 § 1 ust. 1 KSH w zw. z art. 516 § 6 KSH, tzn. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą. W związku z tym, że Spółka Przejmująca jest jedynym Wspólnikiem Spółki Przejmowanej, połączenie Spółek zostanie przeprowadzone w trybie uproszczonym zgodnie z art. 516 § 6 KSH, tj. plan połączenia nie zostanie poddany badaniu biegłego wyznaczonego przez sąd rejestrowy oraz nie zostaną sporządzone sprawozdania Zarządów łączących się spółek. Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów Spółki Przejmowanej i na podstawie art. 515 § 1 KSH połączenie spółek nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Gremi Media S.A. Spółka Przejmująca będzie działała pod firmą: Gremi Media S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Wrocławska 53, 30-011 Kraków. Ponadto informujemy, iż Spółka Przejmowana jest w trakcie procesu rejestracji zmiany firmy z Wydawnictwa Przekrój sp. z o.o. na Gremi Sukces sp. z o.o. oraz siedziby z Warszawy na miasto Kraków. Według wiedzy Zarządu, do dnia dzisiejszego dane te nie zostały wpisane do rejestru.

20.11.201328/2013 podpisanie aneksu do planu połączenia Gremi Media SA ze spółka Wydawnictwo Przekrój sp. z o.o.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 26/2013 z dnia 30 października 2013 r., zarząd Gremi Media S.A. informuje, iż w dniu 19 listopada 2013 r. podpisany został aneks nr 1 do planu połączenia Gremi Media S.A. ze spółką zależną od Emitenta ? Wydawnictwo Przekrój spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.
Zarząd Spółki informuje, działając na podstawie art. 500 § 21 KSH, że aneks do planu połączenia będzie dostępny do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki http://www.gremimedia.eu/ nieprzerwanie od dnia 20 listopada 2013 roku.
Załącznikiem do raportu jest aneks do planu połączenia wraz z załącznikami


pobierz: Aneks_nr_1_do_planu_polaczenia.pdf
14.11.201327/2013 zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gremi Media SA.

Zarząd Gremi Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gremi Media SA na dzień 16 grudnia 2013 roku na godź. 12.oo, , które odbędzie się w Krakowie, w siedzibie Spółki: ul. Wrocławska 53, 30-011 Kraków.
W załączeniu przekazujemy ogłoszenie o zwołaniu NWZ, projekty uchwał, formularze do wykonywania prawa głosu oraz informację o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dni u ogłoszenia.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 2 ustawy o ofercie.


pobierz: nwz_16_12_2013.pdf
30.10.201326/2013 Podjęcia decyzji o zamiarze połączenia

Zarząd Gremi Media S.A. informuje, iż w dniu 29 października 2013 roku podjął decyzję o zamiarze połączenia i podpisał plan połączenia Gremi Media S.A. (Spółka Przejmująca) ze spółką Wydawnictwo Przekrój sp. z o.o. (Spółka Przejmowana). Połączenie nastąpi zgodnie z art. 492 § 1 ust. 1 KSH w zw. z art. 516 § 6 KSH, tzn. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą. W związku z tym, że Spółka Przejmująca jest jedynym Wspólnikiem Spółki Przejmowanej, połączenie Spółek zostanie przeprowadzone w trybie uproszczonym zgodnie z art. 516 § 6 KSH, tj. plan połączenia nie zostanie poddany badaniu biegłego wyznaczonego przez sąd rejestrowy oraz nie zostaną sporządzone sprawozdania Zarządów łączących się spółek. Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów Spółki Przejmowanej i na podstawie art. 515 § 1 KSH połączenie spółek nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Gremi Media S.A. Spółka Przejmująca będzie działała pod firmą: Gremi Media S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Wrocławska 53, 30-011 Kraków. Ponadto informujemy, iż Spółka Przejmowana jest w trakcie procesu rejestracji zmiany firmy z Wydawnictwa Przekrój sp. z o.o. na Gremi Sukces sp. z o.o. oraz siedziby z Warszawy na miasto Kraków.


pobierz: Plan_polaczenia_GM_Przekroj.pdf
08.10.201325/2013 Zawarcie znaczącej umowy przez podmiot zależny.

W dniu 08 października 2013 roku spółka Wydawnictwo Przekrój Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ? spółka zależna od Gremi Media SA - (wraz ze spółką Gremi Media Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) zawarła z Panem Tomaszem Niewiadomskim, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą ?Tomek Niewiadomski Fotografia? Tomasz Niewiadomski Warszawa, umowę sprzedaży ogółu praw własności intelektualnej związanych z wydawaniem czasopisma ?Przekrój? a w szczególności: znaki towarowe, autorskie prawa majątkowe do utworów stanowiących znaki towarowe oraz do utworów publikowanych w czasopiśmie ?Przekrój? wraz z prawem do wykonywania zależnego prawa autorskiego, domeny internetowe, tytuły prasowe, egzemplarze archiwalne. Cena należna spółce Wydawnictwo Przekrój Spółka z o.o. za zbywane prawa wynosi 7.000.000,00 (siedem milionów) złotych netto, z tym, że kwota 4.000.000,00 (wraz z należnym podatkiem VAT) płatna będzie przelewem na rachunek bankowy Wydawnictwa Przekrój Sp. z o.o. a pozostała kwota ceny sprzedaży rozliczona zostanie świadczeniem przez kupującego usług reklamowych lub innych o podobnym charakterze w okresie nie dłuższym niż 5 lat od daty zawarcia umowy na rzecz sprzedających lub ich podmiotów powiązanych.

01.10.201324/2013 Zmiana w Zarządzie Gremi Media SA

Zarząd Gremi Media SA informuje, że w dniu 30 września 2013 roku Pan Artur Łopuszko, pełniący funkcję Prezesa Zarządu, złożył rezygnację z pełnionej funkcji oraz z udziału w Zarządzie Spółki z dniem 01 października 2013 roku.
Również w dniu 30 września 2013 roku, w związku ze złożoną rezygnacją przez Pana Artura Łopuszkę, Jupiter SA z siedzibą w Krakowie złożył w Spółce pisemne oświadczenie, iż działając na podstawie § 17 ust. 3 pkt. (a) oraz § 17 ust. 4 Statutu Spółki i wykonując osobiste uprawnienie do powołania Prezesa Zarządu Spółki, powołuje z dniem 01 października 2013 roku na funkcję Prezesa Zarządu Gremi Media SA Pana Grzegorza Hajdarowicza.

podst. prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 ustawy o ofercie publicznej (informacje bieżące i okresowe).

07.09.201323/2013 Nabycie udziałów spółki Wydawnictwo Przekrój Sp. z o.o.

Zarząd spółki Gremi Media S.A. z siedzibą w Krakowie informuje, że w dniu 6 września 2013r. Gremi Media SA nabyła 100% udziałów w spółce Wydawnictwo Przekrój sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, tj. 594 udziały o wartości nominalnej 1.000,00 zł każdy tj. o łącznej wartości nominalnej 594.000,00 zł, stanowiących 100 % w kapitale zakładowym spółki Wydawnictwo Przekrój sp. z o.o. uprawniających do 594 głosów stanowiących 100 % ogólnej liczby głosów na zgromadzeniu wspólników spółki Wydawnictwo Przekrój sp. z o.o.. Udziały w spółce Wydawnictwo Przekrój sp. z o.o. zostały nabyte za kwotę wynoszącą 5.353,55 zł za jeden udział, tj. za łączną kwotę 3.180.008,70 złotych, ustaloną na podstawie wyceny sporządzonej przez niezależny podmiot zewnętrzny. Nabycie ma charakter długoterminowej lokaty kapitałowej. Nabycie przedmiotowych udziałów nastąpiło na podstawie umowy datio in solutum zawartej przez Gremi Media SA ze spółką Gremi Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Beta spółka komandytowo-akcyjna, w ramach rozliczenia wierzytelności spółki Gremi Media S.A. wynikającej z umowy sprzedaży certyfikatów Debito Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 29 września 2009 r.

Szczegółowa podstawa prawna ? art. 56 ust. 1 pkt. 1 ustawy o ofercie ? informacje poufne.

30.08.201322/2013 Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie.

Gremi Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie informuje, iż w dniu wczorajszym otrzymała, na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej zawiadomienie od spółki Sagar Spółka z o.o. w likwidacji z siedzibą w Krakowie następującej treści:
?Likwidator spółki Sagar Spółka z o.o. w likwidacji z siedzibą w Krakowie, ul. Wrocławska 53, 30-011 Kraków, niniejszym zawiadamia, że w dniu 26 sierpnia 2013 roku, za pośrednictwem Domu Maklerskiego IDM SA w Krakowie, przeniósł na Jupiter SA z siedzibą w Krakowie 371.556 akcji spółki Gremi Media SA (Spółka) stanowiące 5,37 % kapitału zakładowego tej Spółki i uprawniające do 5,37 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
Przeniesienie akcji nastąpiło w trybie podziału między wspólników (Jupiter SA jest jedynym wspólnikiem) majątku likwidowanej spółki pozostałego po zaspokojeni wierzycieli. Po w/w przeniesieniu akcji Sagar Sp. z o.o. w likwidacji nie posiada żadnych akcji Gremi Media SA. Sagar Sp. z o.o. w likwidacji nie posiada podmiotów zależnych posiadających akcje Spółki, nie występują też osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. c.?.

Ponadto Gremi Media SA informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymała od Jupiter Spółka Akcyjna zawiadomienie następującej treści:
?Zarząd Jupiter Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, ul. Wrocławska 53, 30-011 Kraków, niniejszym zawiadamia, że w dniu 26 sierpnia 2013 roku, za pośrednictwem Domu Maklerskiego IDM SA w Krakowie, otrzymał od Sagar Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Krakowie 371.556 akcji spółki Gremi Media SA (Spółka) stanowiące 5,37 % kapitału zakładowego tej Spółki i uprawniające do 5,37 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
Przeniesienie akcji nastąpiło w trybie podziału między wspólników (Jupiter SA jest jedynym wspólnikiem) majątku likwidowanej spółki pozostałego po zaspokojeni wierzycieli.
Po otrzymaniu w/w akcji, Jupiter Spółka Akcyjna posiada bezpośrednio 451.619 akcji Gremi Media SA stanowiące 6,53% kapitału zakładowego i uprawniające do 6.53 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Natomiast uwzględniając akcje Gremi Media SA posiadane przez podmiot zależny od Jupiter SA (Forum XIII Alfa Sp. z o.o.) Jupiter posiada 4.241.429 akcji Gremi Media SA stanowiące 61,29 % kapitału zakładowego Spółki i uprawniające do 61,29 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
Przed otrzymaniem w/w akcji, Jupiter posiadał bezpośrednio 80.063 akcje Spółki stanowiące 1,16 % jej kapitału zakładowego i uprawniające do 1.16 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
Poza Forum XIII Alfa Sp. z o.o. Jupiter SA nie posiada innych podmiotów zależnych posiadających akcje Spółki, nie występują też osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. c.?.
Raport sporządzono na podstawie art. 70 pkt. (1) ustawy o ofercie publicznej.

08.08.201321/2013 Pozew o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia.

Gremi Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie informuje, że w dniu wczorajszym Spółka otrzymała z Sądu Okręgowego w Krakowie odpis pozwu o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2012. Pozew złożyli akcjonariusze Spółki: Projekt 28 Spółka z o.o. z siedzibą w Czeladzi; Piotr Szczęsny zam. w Krakowie oraz Radosław Kędziora zam. Olszynie.
Raport sporządzono na podstawie art. 56 ust 1 pkt. 2 ustawy o ofercie ? informacje bieżące i okresowe.

28.06.201319/2013 GREMI MEDIA SA zmiana w zarządzie

Zarząd Gremi Media SA informuje, że w dniu 27 czerwca 2013 roku Pan Grzegorz Hajdarowicz, pełniący funkcję Prezesa Zarządu, złożył rezygnację z pełnionej funkcji oraz z udziału w Zarządzie Spółki z dniem 30 czerwca 2013 roku.

Również w dniu 27 czerwca 2013 roku, w związku ze złożoną rezygnacją przez Pana Grzegorza Hajdarowicza, Jupiter NFI SA z siedzibą w Krakowie złożył w Spółce pisemne oświadczenie, iż działając na podstawie § 17 ust. 3 pkt. (a) oraz § 17 ust. 4 Statutu Spółki i wykonując osobiste uprawnienie do powołania Prezesa Zarządu Spółki, powołuje z dniem 1 lipca 2013 roku na funkcję Prezesa Zarządu Gremi Media SA Pana Artura Łopuszko.

Artur Łopuszko - menadżer

absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego (1997) oraz MBA Georgia State University/AE Poznań(1999). Od 2012 dyrektor ds. organizacyjno-finansowych w Presspublica sp. z o.o. (aktualna nazwa Gremi Media sp. z .o.o.) Wcześniej dyrektor finansowy w Art.B. Logistics (2011), członek zarządu Ragn-Sells Polska sp. z o.o. (2006-2010). W latach 2002-2005 związany z grupą KCI - brał udział w restrukturyzacji spółek z portfela Grupy Gremi, jako dyrektor finansowy i członek zarządu między innymi w Dragmor sp. z o.o. Zasiadał w radach nadzorczych spółek należących do Grupy. Prezes spółki e-Kiosk SA oraz wiceprezes spółki Gremi Media sp. z.o.o

podst. prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 ustawy o ofercie ( informacje bieżące i okresowe).

12.06.201318/2013 Odpowiedzi na pytania Akcjonariuszy

Zarząd Gremi Media S.A. w załączeniu przekazuje odpowiedzi na pytania Akcjonariuszy zadane na ZWZ w dniu 29 maja 2013r.

05.06.201317/2013 Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Gremi Media SA

Zarząd Gremi Media S.A. informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 maja 2013 roku Akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% głosów była spółka Jupiter NFI S.A. wraz z podmiotami zależnymi tj. Forum XIII Alfa Sp. z o.o. oraz Sagar Sp. z o.o. w likwidacji reprezentując łącznie 4 241 429 głosów stanowiących 98,19 % głosów na tym zgromadzeniu, udział tych głosów w ogólnej liczbie wynosi 61,28 %, w tym:

1) Jupiter NFI S.A. reprezentująca 80 063 głosy stanowiące 1,85% głosów na tym zgromadzeniu. Udział tych głosów w ogólnej liczbie wynosi 1,16%.

2) Forum XIII Alfa Sp. z o.o. reprezentująca 3.789.810 głosów stanowiących 87,74% głosów na tym zgromadzeniu. Udział tych głosów w ogólnej liczbie wynosi 54,76%.

3) Sagar Sp. z o.o. w likwidacji reprezentująca 371.556 głosów stanowiących 8,60% głosów na tym zgromadzeniu. Udział tych głosów w ogólnej liczbie wynosi 5,37%.

30.05.201316/2013 UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE GREMI MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU.

Zarząd Gremi Media S.A. w załączeniu przekazuje uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. w dniu 29 maja 2013r.


pobierz: Raport_16_2013.pdf
29.05.201315/2013 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Gremi Media SA

Zarząd Gremi Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29 maja 2013 roku dokonało zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. ZWZ odwołało z Rady Nadzorczej Panią Zofię Hajdarowicz oraz Pana Michała Golicza oraz powołało w skład Rady Nadzorczej Pana Marka Dworaka.
Jednocześnie Jupiter NFI SA, na mocy złożonego oświadczenia, działając na podstawie art. 14 ust. 2 Statutu Spółki wykonując osobiste uprawnienia, powołała w skład Rady Nadzorczej Pana Kazimierza Hajdarowicza.

29.05.201314/2013 Zawarcie umów w sprawie obligacji serii F i G wyemitowanych przez Jupiter NFI S.A.

Zarząd Gremi Media SA z siedzibą w Krakowie (Spółka) informuje, że w dniu 28 maja 2013 roku zawarła z PKO Obligacji FIO, PEKO Obligacji Długoterminowych FIO, PKO Skarbowy FIO oraz PKO Parasolowy FIO (Fundusze) dwie Umowy zobowiązujące sprzedaży obligacji. Przedmiotem Pierwszej Umowy jest zobowiązanie Spółki do zakupu od Funduszy łącznie 5.000 obligacji serii F wyemitowanych przez Jupiter NFI SA o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda, natomiast Fundusze zobowiązały się do sprzedaży tych obligacji Spółce. Ponadto w umowie tej Spółka zobowiązała się sprzedać Funduszom 5.000 obligacji serii G wyemitowanych przez Jupiter NFI SA o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda a Fundusze zobowiązały się do zakupu tych obligacji. Sprzedaż tych obligacji nastąpi za pośrednictwem Domu Maklerskiego IDM SA zgodnie z zawartą z tym Domem Maklerskim umową przez Spółkę oraz Fundusze.

07.05.201313/2013 Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku

Zarząd Gremi Media S.A. w załączeniu przekazuje wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku.


pobierz: wykaz_raportow_2012.pdf
26.04.201312/2013 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd GREMI MEDIA S.A. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 29 maja 2013 roku o godz. 9.00, w Krakowie w Hotelu Best Western Premier Kraków Hotel, ulica Opolska 14a, 31-323 Kraków. W załączeniu przekazane są ogłoszenie o zwołaniu ZWZ, projekty uchwał oraz wniosek Zarządu.


pobierz: zwz_30_04_2013.pdf
26.04.201311/2013 Sprawozdanie Rady Nadzorczej Gremi Media S.A.

Zarząd Gremi Media S.A. w załączeniu przekazuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej Gremi Media S.A. przyjęte przez Radę Nadzorczą w dniu 25 kwietnia 2013 r.


pobierz: Raport_11_2013.pdf
26.04.201310/2013 Ustalenie jednolitego tekstu Statutu Spółki

Zarząd Gremi Media S.A. w załączeniu przekazuje jednolity tekst Statutu ustalony w dniu 25 kwietnia 2013r. przez Radę Nadzorczą Spółki na mocy upoważnienia udzielonego przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 29 czerwca 2012 roku oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dnia 27 listopada 2012 roku.


pobierz: Raport_10_2013.pdf
26.04.20139/2013 Zmiany w Zarządzie Gremi Media S.A.

Zarząd Gremi Media S.A. w załączeniu przekazuje informacje na temat zmian w Zarządzie.


pobierz: Raport_9_2013.pdf
19.04.20138/2013 Informacja na temat przeznaczenia zysku netto.

Zarząd Gremi Media S.A. przekazuje informacje na temat przeznaczenia zysku netto.


pobierz: RB_8_2013.pdf
26.02.20137/2013 Przekroczenie progu umowy znaczącej.

Zarząd Gremi Media S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 25 lutego 2013 roku wartość umów zawartych z Panem Grzegorzem Hajdarowiczem prowadzącym działalność pod firmą GREMI oraz jego podmiotami zależnymi wyniosła 5 364 299,09 zł tj. przekroczyła próg umowy znaczącej (10% kapitałów własnych Emitenta). Umową o najwyższej wartości jest umowa przelewu wierzytelności z dnia 11 lipca 2012 r. zawarta pomiędzy Emitentem, a Presspublica Sp. z o.o. w przedmiocie przelewu wierzytelności przysługujących Presspublica Sp.z o.o. względem Wydawnictwa Przekrój Sp. z o.o. w wysokości 3 015 375,68 zł wraz z wszelkimi prawami, w szczególności z prawem do naliczania odsetek.
Cena za w/w wierzytelności wyniosła 2 641 738 zł.
Terminy zapłaty powyższych wierzytelności przypadają na 20 grudnia 2013 roku.
Umowa została zawarta na warunkach powszechnie obowiązujących dla tego typu umów, nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych, nie została zawarta z zastrzeżeniem warunku.

05.02.20136/2013 Zarejestrowanie obniżenia kapitału zakładowego.

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 44/2012 oraz 51/2012, Zarząd Gremi Media S.A. informuje, że w dniu 4 lutego 2013 roku do Spółki wpłynęło postanowienie Sądu Rejonowego Katowice ? Wschód w Katowicach, VIII Wydziału Gospodarczego KRS z dnia 28 stycznia 2013 roku, w przedmiocie wpisania w Rejestrze Przedsiębiorców zmiany § 7 Statutu, uchwalonej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 czerwca 2012 roku, polegającej na obniżeniu kapitału zakładowego z kwoty 49.609.460,00 zł (słownie: czterdzieści dziewięć milionów sześćset dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt złotych) do kwoty 10.914.081,20 zł (słownie: dziesięć milionów dziewięćset czternaście tysięcy osiemdziesiąt jeden złotych dwadzieścia groszy) poprzez zmniejszenie wartości nominalnej jednej akcji z kwoty 10 zł (słownie: dziesięć złotych) do kwoty 2,20 zł (słownie: dwa złote dwadzieścia groszy).

01.02.20135/2013 Komunikat Zarządu GPW w związku ze zmianą nazwy Emitenta.

Zarząd Gremi Media S.A., informuje, że na wniosek Emitenta, w związku ze zmianą nazwy firmy spółki z Gremi Solution S.A. na Gremi Media S.A. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie wydał w dniu 31 stycznia 2013 roku komunikat, zgodnie z którym począwszy od dnia 1 lutego 2013 roku akcje spółki będą notowane pod nazwą skróconą "GREMMEDIA" i oznaczeniem "GMM".

28.01.20134/2013 Terminy publikacji raportów okresowych w 2013 roku.

Zarząd Gremi Media S.A. na podstawie § 103 ust. 1 "Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim" przekazuje terminy publikacji raportów okresowych w roku 2013:

18.01.20133/2013 Zbycie aktywów istotnych dla Emitenta.

Zarząd Gremi Media S.A. informuje, że w dniu 17 stycznia 2013 roku Spółka zawarła z Ewą i Michałem małżonkami Mieszczanin umowę sprzedaży należącego do Spółki prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Mysłowicach przy ulicy Modrzewskiego nr 42.

18.01.20132/2013 Zarejestrowanie zmian w statucie, zmiana nazwy oraz siedziby Emitenta.

Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 17 stycznia 2013 roku do Spółki wpłynęło postanowienie Sądu Rejonowego Katowice - Wschód w Katowicach, VIII Wydziału Gospodarczego KRS z dnia 9 stycznia 2013 roku, w przedmiocie zarejestrowania zmian §1 oraz § 2 Statutu Spółki, uchwalonych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wznowionym po przerwie w obradach w dniu 27 listopada 2012 roku.
Zgodnie z zarejestrowanymi zmianami uległa zmianie nazwa Emitenta na "Gremi Media" S.A. oraz siedziba na miasto Kraków.

W związku z powyższymi zmianami dane spółki są następujące:
Ul. Wrocławska 53
30-011 Kraków
tel. 12 632 13 50
fax 12 637 71 80
Adres e-mail: gremimedia@gremi.pl

Strona internetowa: www.gremimedia.eu

02.01.20131/2013 Porozumienie do znaczącej umowy.

Zarząd Gremi Solution S.A. informuje, że w dniu 2 stycznia 2013 roku zostało zawarte porozumienie z Wydawnictwem Przekrój Sp. z o.o. w przedmiocie przesunięcia terminu spłaty wierzytelności , którą Spółka nabyła w ramach umowy zawartej z KCI Parkiem Technologicznym Rybitwy Sp. z o.o., opisanej w raporcie bieżącym nr 38/2012.

 

2013 © GREMI INWESTYCJE S.A.