Relacje Inwestorskie GREMI INWESTYCJE S.A.strona główna GREMI INWESTYCJE S.A.english version
SpółkaKalendariumInformacje FinansoweRaportyAkcjePrezentacje
Raporty bieżące
       2016
       2015
       2014
       2013
       2012
       2011
       2010
       2009
       2008
       2007
       2006
       2005
       2004
Raporty okresowe

Komunikaty giełdowe Emitenta za rok 2014

31.12.201426/2014 Zawarcie porozumień do znaczących umów


Zarząd Gremi Media SA informuje, że w dniu 30 grudnia 2014 roku pomiędzy Spółką, a GREMI Sp. z o.o. zostały zawarte porozumienia do poniżej wymienionych umów:
(1) Umowy sprzedaży certyfikatów inwestycyjnych zawartej w dniu 29.09.2009 roku, na mocy którego termin zapłaty ceny sprzedaży został przedłużony do dnia 31 grudnia 2015 roku; oraz
(2) Umowy konsolidacyjnej z dnia 31 grudnia 2009 roku, na mocy którego Strony ustaliły termin spłaty pożyczki do dnia 20 grudnia 2015 roku.
Pozostałe postanowienia w/w umów pozostały bez zmian. O w/w umowach Spółka informowała w raportach bieżących numer: 64/2009; 93/2009; 52/2010; 5/2011; 8/2011; 9/2011; 43/2011 , 63/2012 , 34/2013 oraz 5/2014.

31.12.201425/2014 Zawarcie porozumienia w sprawie terminu spłaty wierzytelności.


Zarząd Gremi Media SA informuje, że w dniu 30 grudnia 2014 roku Spółka zawarła porozumienie z Gremi Sukces Spółka z o.o. (d. Wydawnictwo Przekrój Sp. z o.o.) w przedmiocie terminu spłaty wierzytelności, o których Spółka informowała w raportach bieżących nr: 38/2012, 47/2012, 1/2013 oraz 35/2013. Na mocy porozumienia termin spłaty wierzytelności został przedłużony do 20 grudnia 2015r.

27.11.201424/2014 Zmiana w Zarządzie Gremi Media SA


Zarząd Gremi Media SA (Spółka) informuje, że w dniu 26 listopada 2014 roku Pan Mariusz Kolwas wiceprezes Zarządu Spółki złożył rezygnację z członkostwa w Zarządzie Spółki z dniem 30 listopada 2014 roku z ważnych przyczyn osobistych.
W związku z powyższym, Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 26 listopada 2014 roku podjęła uchwałę określającą trzyosobowy skład Zarządu Spółki oraz powołała do Zarządu Spółki od dnia 1 grudnia 2014 roku Pana Piotra Łyska na funkcję wiceprezesa Zarządu.
Również w dniu 26 listopada 2014 roku Jupiter SA, wykonując zgodnie ze Statutem Spółki osobiste uprawnienia, powołał od dnia 1 grudnia 2014 roku na funkcję wiceprezesa Zarządu Panią Iwonę Liszka-Majkowską.

Piotr Łysek
Piotr Łysek, absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej. W latach 1993 - 2010 związany z Europejskim Funduszem Leasingowym SA, w tym od 1994 na stanowiskach managerskich, odpowiadał za sprzedaż w makroregionie. W latach 2010 - 2012 był Doradcą Zarządu w Getin Holding SA. Od marca 2009 do czerwca 2014 był członkiem Rady Nadzorczej NFI Jupiter SA. Od czerwca 2013 do czerwca 2014 był członkiem Rady Nadzorczej KCI SA. W pierwszej połowie 2014r był członkiem Rady Nadzorczej firmy Gremi Business Communication Sp. z o.o. a od lipca 2014 Doradcą Zarządu Gremi Business Communication Sp. z o.o.
Nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjną w stosunku do działalności Emitenta, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników prowadzonym na podstawie przepisów ustawy o KRS.

Iwona Liszka - Majkowska
Pani Iwona Liszka-Majkowska ma wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu księgowością, finansami i kontrolą wewnętrzną spółek z różnych branż. Swoją karierę zawodową rozpoczęła w dziale audytu Price Waterhouse Coopers, pracowała jako główna księgowa w Gillette Poland oraz jako dyrektor finansowy w Sika Poland oraz Essmann Polska. Jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej, Uniwersytetu Wrocławskiego, Politechniki Wrocławskiej i University of Greenwich. Od 2000 r. jest członkiem ACCA (Association of Chartered Certified Accountants). Jest też w trakcie uzyskiwania uprawnień biegłego rewidenta.
Nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjną w stosunku do działalności Emitenta, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników prowadzonym na podstawie przepisów ustawy o KRS.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 2 ustawy o ofercie publicznej.

27.10.201423/2014 Oddalenie apelacji.


Zarząd Gremi Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, w nawiązaniu do raportów bieżących nr 21/2013, nr 7/2014 oraz 10/2014 informuje, iż w dniu dzisiejszym uzyskał informację o tym, że w dniu 24 października 2014 roku Sąd Apelacyjny w Krakowie oddalił apelację Spółki od wyroku Sądu Okręgowego w Krakowie uchylającego uchwałę Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie podziału zysku netto na 2012 rok. Wyrok Sądu Apelacyjnego jest prawomocny.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 2 ustawy o ofercie.

15.10.201422/2014 Uchylenie przez Sąd uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.


Zarząd GREMI Media S.A. w nawiązaniu do raportu nr 4/2014 z dnia 14 marca 2014 r. informuje, że w dniu 14 października 2014 r. otrzymał od pełnomocnika reprezentującego Emitenta informację o wydanym w dniu 18 września 2014r. przez Sąd Okręgowy w Krakowie wyroku, w którym Sąd uchylił uchwałę Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 grudnia 2013 roku w sprawie połączenia Gremi Media S.A. i Gremi Sukces sp. z o.o.
Wyrok nie jest prawomocny. Zarząd Spółki, w świetle art. 326 § 1 w zw. z art. 497 § 1 kodeksu spółek handlowych podjął decyzję o nieskarżeniu w/w wyroku.

Podstawa prawna ? art. 56 ust. 1 pkt. 2) ustawy o ofercie publicznej.

04.08.201421/2014 Rejestracja objęcia udziałów

Zarząd Gremi Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, w nawiązaniu do raportów bieżących nr 6/2014 oraz nr 9/2014 informuje, iż w dniu dzisiejszym uzyskał informację o tym że w dniu 01 sierpnia 2014 roku Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS dokonał rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego spółki Gremi Communication sp. z o.o., dokonanego uchwałą NZW tej spółki z dnia 27 marca 2014 roku, na mocy której Gremi Media SA objęła 120 200 udziałów w spółce Gremi Communication sp. z o.o.

14.07.201420/2014 Odpowiedzi na pytania akcjonariuszy

Zarząd Gremi Media S.A. w załączeniu przekazuje odpowiedzi na pytania akcjonariuszy zadane na ZWZ w dniu 30 czerwca 2014r.


pobierz: Odpowiedzi_na_pytania_akcjonariuszy_ZWZ_30.06.2014r.pdf
04.07.201419/2014 Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Gremi Media SA

Zarząd Gremi Media S.A. informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2014 roku akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% głosów była spółka Jupiter S.A. z siedzibą w Krakowie, której przysługiwało 4.241.429 głosów stanowiących 98,545% głosów na tym zgromadzeniu a udział tych głosów w ogólnej liczbie głosów wynosi 61,28 %.

01.07.201418/2014 Powołanie Wiceprezesa Zarządu GREMI MEDIA S.A.

W dniu 1 lipca 2014r. Rada Nadzorcza powołała Pana Mariusza Kolwasa do Zarządu GREMI MEDIA S.A. powierzając mu funkcję Wiceprezesa Zarządu.

Pan Mariusz Kolwas ma wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu podmiotami gospodarczymi znajdującymi się na różnych etapach rozwoju i działającymi w różnych branżach. W trakcie swojej kariery zawodowej pełnił między innymi funkcję Prezesa Zarządu Towarzystwa Finansowego Silesia Sp. z o.o., Wiceprezesa Zarządu największej firmy leasingowej w Polsce - Europejskiego Funduszu Leasingowego S.A, budował od podstaw niezależnego operatora telekomunikacyjnego Crowley Data Poland Sp. z o.o. będąc odpowiedzialny za finanse tej spółki, był członkiem Zarządu spółki Corporate Profiles DDB wchodzącej w skład koncernu Omnicom, jako dyrektor finansowy odpowiadał za całość spraw finansowych Polskich Linii Lotniczych LOT S.A. Swoją działalność zawodową rozpoczynał w podmiotach sektora finansowego; pracował m.in. w zespole restrukturyzacji PKO bp oraz w spółce ubezpieczeniowej Warta S.A., będąc członkiem zespołu odpowiedzialnego za utworzenie spółki ubezpieczeń na życie Warta Vita S.A.
Zasiadał także w radach nadzorczych wielu podmiotów gospodarczych; w tym w radach nadzorczych spółek LIM JV oraz Casinos Poland wchodzących w skład grupy podmiotów zależnych od PLL LOT S.A., w radach nadzorczych Carefleet S.A., EFL Finance S.A., EFL Service S.A. i Credit Agricole Commercial Finance Polska S.A wchodzących w skład grupy EFL S.A., a także w radzie nadzorczej Crowley Data Poland Sp. z o.o. oraz w radzie nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. Obecnie pełni funkcję Członka Zarządu spółek Gremi Business Communication Sp. z o.o. i Presspublica Sp. z o.o.
Pan Mariusz Kolwas jest absolwentem Instytutu Transportu na Politechnice Warszawskiej oraz Wydziału Mechanicznego ? Technologicznego ze specjalnością Organizacja i Zarządzanie na tej samej uczelni. Od 2001 roku jest członkiem ACCA (The Association of Chartered Certified Accountants).
Nie prowadzi działalności, która byłaby działalnością konkurencyjną w stosunku do działalności Emitenta, nie uczestniczy w Spółce konkurencyjnej jako wspólnik Spółki cywilnej, osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Od dnia 1 lipca 2014r. skład Zarządu GREMI MEDIA S.A. jest następujący:

Dariusz Bąk - Prezes Zarządu
Mariusz Kolwas - Wiceprezes Zarządu

30.06.201417/2014 Powołanie Prezesa Zarządu

W dniu 30 czerwca 2014r. Jupiter S.A. wykonując osobiste uprawnienia zgodnie ze Statutem Spółki powołał z dniem 1 lipca 2014r. do składu Zarządu Pana Dariusza Bąka powierzając mu funkcję Prezesa Zarządu.

Pan Dariusz Bąk

Absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie Od czerwca 2012 pełni funkcje zarządcze i menadżerskie w strukturach spółek Grupy Gremi: W kwietniu 2013 roku powołany na stanowisko Prezesa Zarządu e-Kiosk SA (spółka jest liderem rynku w zakresie dystrybucji prasy cyfrowej). Od marca 2014 p.o. Prezesa Zarządu Gremi Business Communication (wydawnictwo prasowe tytułów "Rzeczpospolita"; "Parkiet Gazeta Giełdy"; tygodnika "Bloomberg Business Week Polska" oraz miesięcznika "Sukces"). W spółkach Grupy Gremi (Presspublica Sp. z o.o i Gremi Media Sp. z o.o) pełnił również funkcje wice-prezesa oraz dyrektora ds. dystrybucji i e-commerce.

W latach 2006 - 2012: dyrektor marketingu a następnie dyrektor generalny sieci Telepizza Poland Sp. z o.o. -  lidera w dostawie jedzenia do domów i biur na polskim rynku gastronomicznym. Od 1992 roku związany głównie z rynkiem FMCG zdobywał doświadczenie zawodowe w działach brand marketingu, trade marketingu i sprzedaży koncernów: Bayer AG, Metro Group oraz Wella / P&G. Między innymi jako Global Product Manager w centrali koncernu Bayer AG w Niemczech zajmując się opracowywaniem i wdrażaniem strategii marketingowych globalnych marek koncernu; na stanowisku dyrektora marketingu Wella Polska odpowiadając za strategię firmy na rynku konsumenckim czy też jako brand manager w Procter & Gamble opracowując i wdrażając nowatorskie programy shopper marketingowe.

Nie prowadzi działalności, która byłaby działalnością konkurencyjną w stosunku do działalności Emitenta, nie uczestniczy w Spółce konkurencyjnej jako wspólnik Spółki cywilnej, osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS

30.06.201416/2014 Wybór Rady Nadzorczej nowej kadencji

Zarząd Gremi Media S.A. informuje, że w dniu 30 czerwca 2014r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonało wyboru Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji w osobach Pani Marii Wysockiej oraz Pana Eryka Kłopotowskiego.

Jednocześnie Jupiter S.A. wykonując osobiste uprawnienia zgodnie ze Statutem Spółki powołał do składu Rady Nadzorczej spółki nowej kadencji z dniem 1 lipca 2014r. Pana Grzegorza Hajdarowicza, Panią Agatę Kalińską oraz Pana Marka Dworaka, wyznaczając Pana Grzegorza Hajdarowicza na Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a Panią Agatę Kalińską na Wiceprzewodniczącą Rady Nadzorczej Spółki.

30.06.201415/2014 Zmiany w Zarządzie GREMI MEDIA S.A.

Zarząd GREMI MEDIA S.A. informuje, że w dniu 30 czerwca 2014r. Pan Grzegorz Hajdarowicz pełniący funkcję Prezesa Zarządu Spółki oraz Pani Agata Kalińska pełniąca funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki złożyli rezygnacje z pełnionych funkcji w Zarządzie Spółki.

30.06.201414/2014 Uchwały ZWZ w dniu 30 czerwca 2014r.

Zarząd Gremi Media S.A. przekazuje treść uchwał podjętych przez ZWZ w dniu 30 czerwca 2014r.


pobierz: Uchwaly_ZWZ_30_06_2014.pdf
10.06.201413/2014 Wprowadzenie zmiany do porządku obrad ZWZ na żądanie Akcjonariusza

Zarząd GREMI MEDIA S.A. informuje, że w dniu 09 czerwca 2014r. do Spółki wpłynęło żądanie Akcjonariusza ? Jupiter S.A. z siedzibą w Krakowie, reprezentującego ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2014r. na podstawie art. Art. 401 § 1 i § 4 Kodeksu Spółek handlowych punktu dot. podjęcia uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych.
W związku z powyższym Zarząd w załączeniu przekazuje porządek obrad uwzględniający żądanie Akcjonariusza oraz przesłany przez Akcjonariusza projekt uchwały.

03.06.201412/2014 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gremi Media SA.

Zarząd GREMI MEDIA S.A. z siedzibą w Krakowie zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie GREMI MEDIA S.A. na dzień 30 czerwca 2014 roku na godz. 10.00, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Krakowie, 30-011 Kraków, ul. Wrocławska 53.
W załączeniu Zarząd przekazuje ogłoszenie o zwołaniu, projekty uchwał, Sprawozdanie Rady Nadzorczej oraz wniosek Zarządu w sprawie pokrycia straty.
Projekty uchwał zostały pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą Spółki.


pobierz: zwz_06_2014.pdf
02.06.201411/2014 Wybór biegłego rewidenta

Zarząd Gremi Media S.A. informuje, iż Rada Nadzorcza, w dniu 2 czerwca 2014 roku dokonała wyboru firmy BDO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 12 na biegłego rewidenta uprawnionego do dokonania przeglądu jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych za I półrocze 2014 roku, przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych jednostkowych i skonsolidowanych za rok obrotowy 2014 oraz dokonywania innych usług w zakresie niezbędnym do prowadzenia działalności przez Spółkę. Firma BDO Sp. z o.o. jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów, pod nr 3355. Wybrany audytor, dokonywał przeglądu i badania sprawozdań finansowych Gremi Media SA w latach 2011 - 2013.

27.05.201410/2014 Złożenie apelacji od wyroku w sprawie uchylenia uchwały Walnego Zgromadzenia

Zarząd GREMI Media S.A. w nawiązaniu do raportu nr 7/2014 informuje, że w dniu 26 maja 2014r. Spółka złożyła apelację od wyroku Sądu Okręgowego w sprawie uchylenia uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 maja 2013 roku dotyczącej przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2012.

15.04.20148/2014 Zawarcie znaczącej umowy

Zarząd GREMI Media S.A. informuje, że w dniu 14 kwietnia 2014r. łączna wartość umów zawartych pomiędzy Gremi Media S.A., a spółkami zależnymi od Gremi Sp. z o.o. przekroczyła próg znaczącej umowy i wyniosła 5.679.000 zł (wartość przekraczająca 10% kapitałów własnych Emitenta). Umową o najwyższej wartości jest umowa rozliczeniowa zawarta w dniu 14 kwietnia 2014r. pomiędzy Gremi Media S.A. jako Obligatariuszem, a Jupiter S.A. jako Emitentem, na mocy której strony postanowiły rozliczyć przysługującą Spółce wierzytelność w wysokości 2 000 000 zł, z tytułu obligacji serii G wyemitowanych przez JUPITER S.A.
Zgodnie z umową Strony postanowiły, że w/w wierzytelność została spłacona przez Emitenta wekslem wystawionym na sumę 2 000 000 zł oprocentowaną na warunkach rynkowych, którego płatność nastąpi w terminie nie wcześniej niż po 30 czerwca 2014r., pod warunkiem dojścia do skutku emisji obligacji serii H wyemitowanych przez Emitenta w ramach nowego programu emisji. Warunek ten w dniu 14 kwietnia 2014r. został spełniony.

15.04.20147/2014 Wyrok w sprawie uchylenia uchwały Walnego Zgromadzenia.

Zarząd GREMI Media S.A. w nawiązaniu do raportu nr 21/2013 informuje, że w dniu 14 kwietnia 2014r. Sąd Okręgowy uchylił uchwałę Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2012. Wyrok nie jest prawomocny. Zarząd Spółki wystąpi do Sądu z wnioskiem o doręczenie pisemnego uzasadnienia tego wyroku.

08.04.20146/2014 Objęcie udziałów o znacznej wartości

Zarząd Gremi Media S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 7 kwietnia 2014r. Spółka objęła 120 200 udziałów Gremi Communication Sp. z o.o., utworzonych na mocy podjętej przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników tej spółki w dniu 27 marca 2014r. uchwały, za cenę równą ich wartości nominalnej wynoszącą 50 zł za każdy udział tj. łącznie za kwotę 6.010.000 złotych (wartość przekraczająca 10% kapitałów własnych Emitenta) . 
Uchwała w sprawie podwyższenia kapitału Gremi Communication Sp. z o.o. została podjęta pod warunkiem zarejestrowania przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego podjętego uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Gremi Communication Sp. z o.o. z dnia 30 września 2013r., na mocy której Gremi Media S.A. objęła 23 400 nowoutworzonych udziałów tej spółki. Po rejestracji w/w podwyższeń Gremi Media S.A. posiadać będzie łącznie 170 600 udziałów Gremi Communication Sp. z o.o. o wartości nominalnej 50 zł każdy tj. o wartości 8 530 000,00 zł stanowiących 19,21% w kapitale zakładowym tej spółki.
Wartość ewidencyjna tych aktywów w księgach rachunkowych Emitenta będzie równa ich wartości nominalnej i stanowić będzie 8 530 000,00 zł.
Prezesem Zarządu Gremi Communication Sp. z o.o., który jednocześnie jest pośrednio podmiotem dominującym wobec tej spółki jest Pan Grzegorz Hajdarowicz będący również podmiotem pośrednio dominującym wobec Emitenta i pełniący funkcję Prezesa Zarządu GREMI Media S.A.
Źródłem finansowania nabycia aktywów są środki własne Emitenta. Nabycie aktywów ma charakter długoterminowej lokaty kapitałowej.

18.03.20145/2014 Przekroczenie progu znaczącej umowy, zawarcie aneksów do znaczących umów

Zarząd Gremi Media SA z siedzibą w Krakowie informuje, że w dniu 17 marca 2014 roku pomiędzy Spółką a Gremi sp. z o.o. (do 17 stycznia 2014 r. działającej pod firmą KCI Łobzów sp. z o.o.) z siedzibą w Krakowie zostały zawarte aneksy do poniżej wymienionych umów:
(1) Umowy sprzedaży certyfikatów inwestycyjnych zawartej w dniu 29.09.2009 roku, na mocy którego to aneksu Gremi sp. z o.o. zobowiązała się do ustanowienia zastawu rejestrowego na 152 udziałach własnych Gremi sp. z o.o. o wartości nominalnej 12.500 zł każdy, tj. o łącznej wartości nominalnej 1.900.000 zł., w miejsce wygasłego zastawu rejestrowego na 3.800 udziałach spółki Trinity Management sp. z o.o. o wartości nominalnej 500 zł każdy, tj. łącznej wartości nominalnej 1.900.000 zł; oraz
(2) Umowy konsolidacyjnej z dnia 31 grudnia 2009 roku, na mocy którego to aneksu Gremi sp. z o.o. zobowiązała się do ustanowienia zastawu zwykłego na 33 udziałach własnych Gremi sp. z o.o. o wartości nominalnej 12.500 zł każdy, tj. o łącznej wartości nominalnej 412.500 zł w miejsce wygasłego zastawu zwykłego na 803 udziałach spółki Trinity Management sp. z o.o. o wartości nominalnej 500 zł każdy, tj. łącznej wartości nominalnej 401.500 zł.
Jednocześnie w dniu 17 marca 2014 r. zawarto umowy zastawów (rejestrowego i zwykłego) wskazane powyżej.
Pozostałe postanowienia w/w umów pozostały bez zmian. O w/w umowach Spółka informowała w raportach bieżących numer: 64/2009; 93/2009; 52/2010; 5/2011; 8/2011; 9/2011; 43/2011, 63/2012 oraz 34/2013.

Jednocześnie Zarząd informuje, że w związku z zawarciem w/w umów zastawów suma umów zawartych przez Emitenta z Gremi Sp. z o.o. wraz z podmiotami zależnymi od Gremi Sp. z o.o. w okresie ostatnich 12 miesięcy osiągnęła wartość 5.682.500 zł tj. przekroczyła 10% kapitałów własnych Emitenta.
Umową o najwyższej wartości zawartą w powyższym okresie jest w/w umowa zastawu rejestrowego na 152 udziałach własnych Gremi sp. z o.o. o wartości nominalnej 12.500 zł każdy, tj. o łącznej wartości nominalnej 1.900.000 zł. Zastaw zabezpiecza zobowiązania Zastawcy wobec Zastawnika wynikające z w/w umowy sprzedaży certyfikatów inwestycyjnych do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 8.200.000 zł.
Umowa nie zawiera kar umownych, nie została zawarta z zastrzeżeniem warunku lub terminu.

14.03.20144/2014 Otrzymanie pozwu w sprawie o uchylenie uchwały NWZA

Zarząd Emitenta, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2014 z dnia 5 marca 2014 r. informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał pozew o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie połączenia Gremi Media S.A. ze spółką Gremi Sukces sp. z o.o. Pozew złożyli akcjonariusze Spółki: Projekt 28 Spółka z o.o. z siedzibą w Czeladzi; Piotr Szczęsny zam. w Krakowie oraz Radosław Kędzior zam. w Gdańsku

05.03.20143/2014 Informacja na temat połączenia Emitenta ze spółką zależną Gremi Sukces sp. z o.o.

Gremi Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała od pełnomocnika procesowego ustanowionego w postępowaniu dot. rejestracji uchwalonego w dniu 16 grudnia 2013 r. połączenia Emitenta ze spółką zależną Gremi Sukces sp. z o.o. informację, iż pełnomocnik uzyskał wiedzę o złożonym w krakowskim sądzie pozwie o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie połączenia Gremi Media S.a. ze spółką Gremi Sukces sp. z o.o. Pozew złożyli akcjonariusze Spółki: Projekt 28 Spółka z o.o. z siedzibą w Czeladzi; Piotr Szczęsny zam. w Krakowie oraz Radosław Kędziora zam. Gdańsku. Emitent do dnia dzisiejszego nie otrzymał odpisu pozwu. Wobec powyższego postępowanie rejestrowe dot. w/w połączenia zostało wtrzymane.

28.01.20142/2014 Terminy publikacji raportów okresowych w 2014 roku.

Zarząd Gremi Media S.A. na podstawie § 103 ust. 1 "Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim" przekazuje terminy publikacji raportów okresowych w roku 2014:

Skonsolidowane raporty kwartalne zawierające kwartalną informację finansową:

- za IV kwartał 2013 roku - 20 lutego 2014 roku
- za I kwartał 2014 roku - 7 maja 2014 roku
- za III kwartał 2014 roku - 6 listopada 2014 roku

Jednostkowy i skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2014 roku - 21 sierpnia 2014 roku
Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za rok 2013 - 28 kwietnia 2014 roku

Na podstawie § 83 ust. 1 oraz ust. 3 Rozporządzenia, Spółka oświadcza, że w 2014 roku będzie przekazywała wyłącznie skonsolidowane raporty kwartalne. Zarząd oświadcza również, że zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia Spółka nie będzie przekazywała raportu kwartalnego za II kwartał 2014 roku.

08.01.20141/2014 Odpowiedzi na pytania Akcjonariuszy

Zarząd Gremi Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przekazuje w załączeniu pytania Akcjonariuszy zadane w formie pisemnej podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 16 grudnia 2013 roku oraz odpowiedzi na te pytania.

 

2013 © GREMI INWESTYCJE S.A.