Relacje Inwestorskie GREMI INWESTYCJE S.A.strona główna GREMI INWESTYCJE S.A.english version
SpółkaKalendariumInformacje FinansoweRaportyAkcjePrezentacje
Raporty bieżące
       2016
       2015
       2014
       2013
       2012
       2011
       2010
       2009
       2008
       2007
       2006
       2005
       2004
Raporty okresowe

Komunikaty giełdowe Emitenta za rok 2015

24.12.201556/2015 Zarejestrowanie zmian w Statucie Gremi Media S.A.


Zarząd Gremi Media S.A. informuje, że w dniu 23 grudnia 2015r. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W  WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO zarejestrował następujące zmiany Statutu Spółki, uchwalone przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 22 października 2015r. :

I. § 1 Statutu Spółki, otrzymał brzmienie:
      Firma Spółki brzmi "GREMI INWESTYCJE" Spółka Akcyjna.
II. § 2 Statutu Spółki, otrzymał brzmienie:
      Siedzibą Spółki jest miasto Kraków.
III. § 12 Statutu Spółki, otrzymał brzmienie:
      Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.


Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Załączniki:
 1. Raport 56/2015


pobierz: Raport56_2015_GM_SA.pdf
24.12.201555/2015 Zawarcie porozumienia do znaczącej umowy.


Zarząd Gremi Media S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 25/2013 informuje, że w dniu 22 grudnia 2015r. zostało zawarte pomiędzy Gremi Sukces sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ( spółka zależna od Emitenta), Presspublica spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz Panem Tomaszem Niewiadomskim, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą "Tomek Niewiadomski Fotografia" Tomasz Niewiadomski, porozumienie o  zmianie ceny Umowy sprzedaży praw własności intelektualnej zawartej w dniu 7 października 2013 roku, opisanej w w/w raporcie.
Na mocy wyżej wymienionego Porozumienia Strony wobec faktu, iż nie istnieją możliwości wykonania usług określonych w umowie wobec nieuruchomienia wydawania czasopisma "Przekrój", ustaliły, że cena sprzedaży określonej w umowie ulega obniżeniu do 5.000.000 złotych netto, a pozostałą do spłaty kwotę 1 000 000 zł Kupujący zwróci na rachunek bankowy Sprzedającego w terminie do 31 grudnia 2015r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji

Załączniki:

 1. Raport 55/2015


pobierz: Raport55_2015_GM_SA.pdf
23.12.201554/2015 Przekroczenie progu znaczącej umowy


Zarząd Gremi Media S.A. informuje, że w dniu 21 grudnia 2015r. łączna wartość umów zawartych przez Spółkę wraz z podmiotem zależnym, z podmiotami zależnymi od Pana Grzegorza Hajdarowicza osiągnęła wartość 8 377 580 zł tj. wartość przekraczającą 10 % kapitałów własnych Emitenta.
Umową o najwyższej wartości jest umowa pożyczki w wysokości 5 000 000 zł zawarta w dniu 21 grudnia 2015r. pomiędzy Gremi Media S.A. jako Pożyczkodawcą, a KCI S.A. z siedzibą w Krakowie jako Pożyczkobiorcą, z  terminem spłaty do dnia 10 grudnia 2016r.
Oprocentowanie pożyczki zostało ustalone na warunkach rynkowych. Umowa nie zawiera kar umownych, nie została zawarta z  zastrzeżeniem warunku.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Załączniki:

 1. Raport 54/2015


pobierz: Raport54_2015_GM_SA.pdf
23.12.201553/2015 Złożenie oferty nabycia w celu umorzenia obligacji serii Y wyemitowanych przez GREMI MEDIA S.A.


Zarząd Gremi Media S.A. informuje, że w dniu 20 grudnia 2015r. Spółka złożyła na rzecz funduszu inwestycyjnego Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w  Warszawie, reprezentowanego przez zarządzającą tym funduszem spółkę pod firmą Open Finance Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (Uprawniony, Fundusz ) nieodwołalną ofertę nabycia do 5.000 sztuk Obligacji serii Y o wartości nominalnej 5 000 000 zł wraz z należnymi odsetkami wyemitowanych przez Spółkę, objętych przez Fundusz w dniu 20 grudnia 2015r.
Emitent związany jest ofertą od chwili jest złożenia do dnia 20 stycznia 2017 r., jednakże w każdym wypadku nie dłużej niż do dnia spełnienia przez Emitenta wszystkich świadczeń z Obligacji. Oferta może być przyjęta przez Uprawnionego najwcześniej w dniu:

 1. Do 31 stycznia 2016 roku w odniesieniu do Obligacji w liczbie do maksymalnie 2.500 (dwa tysiące pięćset)
 2. Do 10 stycznia 2017 roku w odniesieniu do Obligacji w liczbie stanowiącej różnicę pomiędzy 5.000 (pięć tysięcy),

a liczbą Obligacji, co do których Fundusz przyjął Ofertę zgodnie z pkt. powyżej.
Zabezpieczenie zapłaty przez Emitenta ceny nabycia stanowi poręczenie GREMI BUSINESS COMMUNICATION spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Pana Grzegorza Hajdarowicza i KCI S.A. do maksymalnej kwoty 7.500.000 zł oraz oświadczenie każdego z Poręczycieli na rzecz Uprawnionego złożone w  formie aktu notarialnego, o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego z  całego majątku danego Poręczyciela do kwoty 7.500.000,00 PLN

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Załączniki:
 1. Raport 53/2015

23.12.201552/2015 Emisja obligacji


Zarząd Gremi Media S.A. informuje, że w dniu 20 grudnia 2015r. Spółka wyemitowała 5.000 sztuk obligacji na okaziciela serii Y o wartości nominalnej 1 000 złotych każda /"Obligacje"/ i łącznej wartości nominalnej i cenie emisyjnej 5.000.000 zł.
Łączna wartość emisji nie przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta. Wszystkie Obligacje zostały objęte i w całości opłacone przez inwestora. Termin wykupu Obligacji przypada na dzień 20 stycznia 2017 r.
Oprocentowanie obligacji zostało ustalone na warunkach rynkowych. Wypłata należnych odsetek będzie dokonywana w odstępach kwartalnych. Emisja Obligacji nie miała charakteru emisji publicznej. Cel emisji obligacji nie został określony.

Zabezpieczeniem obligacji są :

 1. Poręczenia udzielone przez: Gremi Business Communication sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Pana Grzegorza Hajdarowicza i KCI spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie do kwoty 7 500 000 zł. każde

 2. Hipoteka umowna łączna ustanowiona przez KCI spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie na:

  • prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Krakowie w obrębie ewidencyjnym nr 14, objętej księgą wieczystą KR1P/00240977/8 prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Podgórza w Krakowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych
  • prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Krakowie w obrębie ewidencyjnym nr 14, objętej księgą wieczystą KR1P/00240981/9 prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Podgórza w Krakowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych
  • prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Krakowie w obrębie ewidencyjnym nr 14, objętej księgą wieczystą KR1P/00240978/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Podgórza w Krakowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych
  • prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Krakowie w obrębie ewidencyjnym nr 14, przy ulicy Zabłocie, objętej księgą wieczystą KR1P/00240980/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Podgórza w Krakowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych
  • prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Krakowie w obrębie ewidencyjnym nr 14, objętej księgą wieczystą KR1P/00240983/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Podgórza w Krakowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych
  • prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Krakowie w obrębie ewidencyjnym nr 14, przy ulicy Romanowicza, objętej księgą wieczystą KR1P/00240982/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Podgórza w Krakowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych.
   Wartość rynkowa nieruchomości jako przedmiotu prawa użytkowania wieczystego i własności oszacowana została według operatu sporządzonego przez uprawnionego biegłego na 42.083.000 zł

 3. Oświadczenia Emitenta oraz każdego z w/w poręczycieli w formie aktu notarialnego, o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego do kwoty 7.500.000 każde


Wartość zaciągniętych zobowiązań ustalona na ostatni dzień kwartału poprzedzającego o nie więcej niż 4  miesiące udostępnienie Propozycji Nabycia, tj. na dzień 30 września 2015 r. wynosi: 2.103 tyś PLN, w tym zobowiązań przeterminowanych 0,00 złotych.
Perspektywy kształtowania zobowiązań Emitenta do czasu całkowitego wykupu Obligacji proponowanych do nabycia (łącznie z zobowiązaniami z Obligacji) są następujące: prognozowana wartość zobowiązań finansowych i  rezerw na zobowiązania finansowe Emitenta wynosi 8.000.000 złotych, w tym wartość zobowiązań finansowych krótkoterminowych w wysokości 8.000.000 złotych.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Załączniki:
 1. Raport 52/2015


pobierz: Raport52_2015_GM_SA.pdf
23.12.201551/2015 Otrzymanie zawiadomień w trybie art.160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi


Zarząd Gremi Media S.A. w załączeniu przekazuje otrzymane w dniu 21 grudnia 2015r. zawiadomienia w trybie art.160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, od Członków Rady Nadzorczej Gremi Media S.A.

Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Załączniki:

 1. Raport 51/2015
 2. Zawiadomienia od Członków Rady Nadzorczej GM S.A. - art 160 ustawy o obrocie


pobierz: Raport51_2015_GM_SA.zip
18.12.201550/2015 Zawiadomienia otrzymane od Członków Zarządu w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi


Zarząd Gremi Media S.A. w załączeniu przekazuje zawiadomienia otrzymane w dniu 18 grudnia 2015r. od Członków Zarządu Spółki, w trybie art.160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. r.

Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Załączniki:

 1. Zawiadomienie G.Hajdarowicz
 2. Zawiadomienie A.Kalińska


pobierz: Raport50_2015_GM_SA.zip
16.11.201549/2015 Sprawozdanie Zarządu Gremi Media S.A. uzasadniające połączenie KCI S.A. jako Spółki Przejmującej oraz Gremi Media S.A. jako Spółki Przejmowanej oraz Opinia niezależnego biegłego rewidenta z badania Planu połączenia Spółek.


Zarząd Gremi Media S.A. w załączeniu przekazuje Sprawozdanie Zarządu Gremi Media S.A. sporządzone w trybie art. 501 § 1 Kodeksu spółek handlowych uzasadniające połączenie KCI S.A. jako Spółki Przejmującej oraz Gremi Media S.A. jako Spółki Przejmowanej oraz Opinię niezależnego biegłego rewidenta z badania Planu połączenia Spółek, opublikowanego przez Gremi Media S.A. raportem bieżącym nr 42/2015 w dniu 30 października 2015r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 13 w związku z § 19 ust.2 pkt. 2 i 3  Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. r.Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe


pobierz: Raport49_2015_GM_SA.zip
16.11.201548/2015 Spełnienie się warunku określonego w Planie Połączenia KCI S.A. z Gremi Media S.A.


Zarząd Gremi Media S.A. informuje, że w dniu 16 grudnia 2015 r. spełniony został warunek prawny wskazany w  pkt. 9 Planu Połączenia KCI S.A. ( Spółki Przejmującej) z Gremi Media S.A. (Spółki Przejmowanej), w ten sposób, że w tym dniu KCI S.A. nabyła od akcjonariusza Spółki Przejmowanej posiadającego szczególne uprawnienia w  rozumieniu art. 511 § 1 k.s.h. 10.000 akcji imiennych Spółki Przejmowanej uprzywilejowanych co do głosu w  stosunku 5:1. Tym samym połączenie realizowane będzie w wariancie I opisanym w Planie Połączenia opublikowanym przez spółkę raportem bieżącym nr 42/2015 w dniu 30 października 2015 r. r.Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne


pobierz: Raport48_2015_GM_SA.pdf
13.11.201547/2015 Postanowienie Sądu w sprawie wniosku o zabezpieczenie roszczenia odszkodowawczego Spółki


Zarząd Gremi Media S.A. ("Spółka") - w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 36/2015 z dnia 15 października 2015 r. - informuje, że w dniu 12 listopada 2015 r. Spółka powzięła informację, o wydaniu w dniu 6 listopada 2015r. przez Sąd Okręgowy w Warszawie postanowienia ("Postanowienie") w przedmiocie oddalenia złożonego przez Spółkę wniosku o zabezpieczenie roszczenia odszkodowawczego w wysokości 322.394,00 zł dochodzonego przeciwko akcjonariuszom Spółki - Piotrowi Szczęsnemu oraz Radosławowi Kędzior (łącznie "Pozwani") za straty majątkowe poniesione w związku z bezprawnymi działaniami Pozwanych, które doprowadziły do braku możliwości realizacji uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 6 lipca 2015 r. nr 30 w sprawie pozbawienia akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii H i I, a także uchwały nr 31 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H i I oraz zmiany Statutu Spółki (sygn. akt III C 1189/15).

Z treści uzasadnienia do Postanowienia wynika, iż złożony przez Spółkę wniosek o udzielenie tymczasowej ochrony prawnej został oddalony wyłącznie z uwagi na niewykazanie - w ocenie ww. Sądu - występowania po stronie Spółki tzw. interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia. Sąd Okręgowy w Warszawie potwierdził jednak zasadność roszczenia odszkodowawczego dochodzonego przez Spółkę oraz stwierdził, że "wnioskodawca uprawdopodobnił roszczenie". Ponadto w uzasadnieniu do Postanowienia wskazano, że "zdaniem Sądu załączone do akt niniejszej sprawy dowody w postaci udokumentowania zaistniałego stanu faktycznego, a także dołączone faktury na potwierdzenie wysokości żądanego w pozwie roszczenia dostatecznie uprawdopodobniły żądanie" Spółki dotyczące zapłaty przez Pozwanych odszkodowania w łącznej wysokości 322.394,00 zł. Dokonana przez Sąd Okręgowy w Warszawie ocena okoliczności sprawy potwierdziła tezę o bezprawności działań podjętych przez Pozwanych wobec Spółki, które opisano w raporcie bieżącym Spółki nr 36/2015 z dnia 15 października 2015 r.

Omawiane Postanowienie jest nieprawomocne, zaś Spółka zamierza złożyć na nie zażalenie.

Z uwagi na stwierdzenia zawarte w uzasadnieniu Postanowienia, a także ich znaczenie dla właściwej oceny publikowanych wcześniej przez Spółkę raportów bieżących dotyczących sporu z Pozwanymi, Spółka podjęła decyzję o przekazaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu opisywanego orzeczenia, a także motywach tego rozstrzygnięcia.Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne


pobierz: Raport47_2015_GM_SA.pdf
04.11.201546/2015 Ustalenie jednolitego tekstu Statutu Spółki.


Zarząd GREMI MEDIA S.A. w załączeniu przekazuje jednolity tekst Statutu Spółki ustalony przez Radę Nadzorczą w dniu 2 listopada 2015r., uwzględniający zmiany zarejestrowane w dniu 30.10.2015r., opisane w raporcie bieżącym nr 43/2015.Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe


pobierz: Raport46_2015_GM_SA.pdf
03.11.201545/2015 Zmiany w Zarządzie GREMI MEDIA S.A.


Zarząd GREMI MEDIA S.A. informuje, że Rada Nadzorcza Spółki, w dniu 2 listopada 2015r. podjęła uchwały, na mocy których dokonała następujących zmian w Zarządzie Spółki:


 1. Rada Nadzorcza postanowiła, że skład Zarząd GREMI MEDIA S.A. będzie dwuosobowy.

 2. Rada Nadzorcza odwołała Pana Dariusza Bąka, Pana Piotra Łyska oraz Panią Iwonę Liszkę - Majkowską ze składu Zarządu Spółki.

 3. Rada Nadzorcza powołała Pana Grzegorza Hajdarowicza do składu Zarządu Spółki, na funkcję Prezesa Zarządu oraz powołała Panią Agatę Kalińską do składu Zarządu Spółki, na funkcję Wiceprezesa Zarządu.


Powyższe zmiany weszły w życie w dniu 2 listopada 2015r.Grzegorz Hajdarowicz - Prezes Zarządu

Przedsiębiorca, wydawca, producent filmowy Założyciel i główny udziałowiec grupy kapitałowej GREMI, w której skład wchodzą między innymi spółki giełdowe: KCI SA, Gremi Media SA. Zajmuje się także działalnością wydawniczą i produkcją filmową. Konsul Honorowy Republiki Brazylii.

W 1991 roku założył firmę GREMI, specjalizującą się pierwotnie w dystrybucji produktów farmaceutycznych. Obecnie GREMI wraz ze spółkami powiązanymi, zajmuje się inwestycjami kapitałowymi, restrukturyzacją oraz projektami nieruchomościowymi. Spółka Gremi pośrednio jest współudziałowcem wydawnictwa Gremi Business Communication Sp. z o.o., które wydaje takie tytuły jak dziennik Rzeczpospolita, tygodnik Uważam Rze, gazetę giełdy Parkiet, i Bloomberg Businessweek oraz miesięcznik Sukces.
Grzegorz Hajdarowicz posiada wykształcenie wyższe politologiczne, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego. Na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych pracował jako dziennikarz i zastępca redaktora naczelnego polskiego tygodnika wydawanego w Nowym Yorku oraz dziennika wydawanego w Krakowie. Na początku lat 90-tych był radnym Miasta Krakowa.
Nie prowadzi działalności, która byłaby działalnością konkurencyjną w stosunku do działalności Emitenta, nie uczestniczy w Spółce konkurencyjnej jako wspólnik Spółki cywilnej, osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.Agata Kalińska - Wiceprezes Zarządu

Wykształcenie: wyższe ekonomiczne. Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach.

Od 2005r. związana ze Spółką Eurofaktor S.A. (obecnie GREMI MEDIA S.A.), gdzie w latach 2009r. do 2013r. pełniła kilkakrotnie funkcje w zarządzie. Od listopada 2007 roku do nadal współpracuje z Grupą Gremi pełniąc funkcje menedżerskie oraz realizując projekty. Od maja 2011r. pełniła funkcje w Zarządzie Jupiter S.A. Od 29 maja 2013r. Prezes Zarządu KCI SA., a od 21 kwietnia 2015r. Wiceprezes Zarządu tej Spółki. Od maja 2010r. do listopada 2010 r. pełniła funkcję Wiceprezesa Zarządu Relpol S.A. Od października 1998 r. do marca 2005 r. w spółce Nadwiślański Węgiel S.A. z siedzibą w Tychach jako kierownik zespołu, a następnie kierownik działu finansowego. Uczestniczka wielu szkoleń i seminariów organizowanych między innymi przez SEG, GPW i firmy audytorskie. Obecnie zajmuje się restrukturyzacja w grupie KCI SA.

Nie prowadzi działalności, która byłaby działalnością konkurencyjną w stosunku do działalności Emitenta, nie uczestniczy w Spółce konkurencyjnej jako wspólnik Spółki cywilnej, osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest wpisana w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe


pobierz: Raport45_2015_GM_SA.pdf
02.11.201544/2015 Rozwiązanie umów spełniających łącznie kryteria znaczącej umowy..


Zarząd Gremi Media S.A. informuje, że w dniu 30 października 2015r. w związku z zawarciem porozumień rozwiązujących umowy zawarte pomiędzy Gremi Media S.A. wraz ze spółką zależną, a spółkami zależnymi od Pana Grzegorza Hajdarowicza, łączna wartość rozwiązanych umów osiągnęła 5 075 869,59 zł. brutto, tj. kwotę przekraczającą 10% kapitałów własnych Emitenta.

Wśród w/w umów, umową o najwyższej wartości jest umowa zawarta w dniu 23 lipca 2015r. pomiędzy Gremi Media S.A. jako "Sublicencjodawcą, a Gremi Business Communication Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako "Sublicencjobiorcą, w ramach której Sublicencjodawca udzielił Sublicencjobiorcy niewyłącznego, pełnego upoważnienia (sublicencja niewyłączna) do korzystania ze znaku towarowego słowno - graficznego GREMI dla celów związanych z działalnością gospodarczą Sublicencjobiorcy, opisana w raporcie bieżącym nr 23/2015.

W/w umowa została w dniu 30 października 2015r. rozwiązana za porozumieniem stron, ze skutkiem na 31 października 2015r. Przyczyną rozwiązania umowy jest zmiana planów dot. budowy grupy medialnej, z uwagi na wydarzenia opisane między innymi w raporcie 39/2015 Emitenta oraz w raporcie 109/2015 KCI S.A.

Skutkiem finansowym rozwiązania w/w umowy jest zmniejszenie wynagrodzenia za planowany okres jej obowiązywania, w wysokości 1 760 000 zł netto plus VAT tj. 2 164 800 złotych brutto.

Jednocześnie Zarząd informuje, że Spółka w dniu 30 października 2015r. rozwiązała również umowę o licencję na znak GREMI, w efekcie czego nie będzie ponosić kosztów związanych z umową.Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe


pobierz: Raport44_2015_GM_SA.pdf
30.10.201543/2015 Zarejestrowanie zmian w Statucie Gremi Media S.A.


Zarząd Gremi Media S.A. informuje, że w dniu 30 października 2015r. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W  WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO zarejestrował następujące zmiany Statutu Spółki, uchwalone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwałą nr 32, w dniu 6 lipca 2015r.: § 12. Statutu otrzymał brzmienie:

"Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki w Warszawie lub w Krakowie."

§ 13 ust.3 Statutu - został skreślony

§ 13 ust.4 Statutu - został skreślony

§ 14 Statutu otrzymał brzmienie:

"1. Rada Nadzorcza liczy od 5 do 9 członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie na okres trzech lat. O liczbie członków Rady Nadzorczej decyduje Walne Zgromadzenie. 2.Walne Zgromadzenie jednemu z członków Rady Nadzorczej powierza funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej. W toku kadencji Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie może odwołać Przewodniczącego z  zajmowanej funkcji z pozostawieniem go w składzie Rady Nadzorczej z jednoczesnym powołaniem na tę funkcję innego członka Rady Nadzorczej. 3.Rezygnacja członka Rady Nadzorczej ze składu Rady Nadzorczej nie pozbawia Rady Nadzorczej możliwości działania jeżeli w skład Rady Nadzorczej wchodzi co najmniej pięć osób, w tym jej Przewodniczący. 4. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej trzyletniej kadencji.

§ 16 A ust.7 Statutu - został skreślony

§ 17 Statutu Spółki otrzymał brzmienie:
" 1. Zarząd Spółki jest powoływany i odwoływany przez Radę Nadzorczą na okres trzech lat. O liczbie członków Zarządu decyduje Rada Nadzorcza.
2.Zarząd składa się z od jednego do pięciu członków, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych na wspólną kadencję."Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe


pobierz: Raport43_2015_GM_SA.pdf
30.10.201542/2015 Plan połączenia KCI S.A. (Spółki Przejmującej) oraz Gremi Media S.A. (Spółki Przejmowanej).


Zarząd GREMI MEDIA S.A. w załączeniu przekazuje Plan połączenia KCI S.A. (Spółki Przejmującej) oraz Gremi Media S.A. (Spółki Przejmowanej), uzgodniony i podpisany przez Spółki w dniu 30 października 2015r.Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe


pobierz: Raport42_20151030.zip
27.10.201540/2015 Rozwiązanie znaczących umów objęcia akcji nowej emisji, zbycie aktywów o znacznej wartości


Zarząd Gremi Media S.A. (Spółka, Emitent) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 8/2015, 19/2015, 20/2015, 32/2015 informuje, że w związku z cofnięciem wniosku o wpis zmiany danych w KRS dotyczącego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 32/2015 oraz podjętą w dniu 22 października 2015 przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwałą w sprawie uchylenia uchwał nr 30 i nr 31 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 6 lipca 2015 r., o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 39/2015, na podstawie której to uchylono m.in. uchwałę nr 31 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H i I oraz zmiany Statutu Spółki, a w konsekwencji niedojściem do skutku emisji akcji serii H i I (przyczyna rozwiązania umów objęcia akcji) w dniu 22 października 2015 r. zostały podpisane następujące umowy:

 1. Porozumienie o rozwiązaniu umowy objęcia akcji z dnia 6 lipca 2015 r. pomiędzy Gremi Media S.A. a KCI S.A. z siedzibą w Krakowie, na mocy którego:

  1. rozwiązano z dniem zawarcia porozumienia tj. z dniem 22 października 2015 r. umowę objęcia akcji z dnia 6 lipca 2015 r. zawartą pomiędzy Gremi Media S.A. a KCI S.A. z siedzibą w Krakowie, na mocy której KCI S.A. oświadczyła, że przyjmuje ofertę objęcia akcji z dnia 6 lipca 2015 roku a tym samym, zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych obejmuje zaoferowane 75.403.143 akcji zwykłych na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 2,20 zł każda, za łączną cenę emisyjną wynoszącą łącznie 165.886.914,60 zł i w celu pokrycia ich wkładem niepieniężnym przenosi na Spółkę własność 4.498 udziałów w spółce Presspublica spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie. Umowa ta w momencie jej zawierania stanowiła umowę znaczącą. Umowa objęcia akcji została rozwiązana za porozumieniem Stron.

  2. Gremi Media S.A. przeniosła z dniem zawarcia porozumienia zwrotnie na rzecz KCI S.A. własność 4.498 Udziałów w spółce Presspublica spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, na co KCI S.A. wyraziła zgodę. Zbyte przez Spółkę udziały Presspublica Sp. z o.o. są aktywami znaczącymi tj. stanowiącymi powyżej 10% kapitałów własnych Emitenta. Wartość nominalna zbytych udziałów wynosi 1.000,00 zł za każdy udział tj. łącznie 4.498.000,00 zł, i stanowią 39,84 % w kapitale zakładowym Presspublica sp. z o.o. Udziały są uprzywilejowane co do głosów dwukrotnie i uprawniają do wykonywania 56,98 % głosów na zgromadzeniu wspólników Presspublica sp. z o.o.
 2. Porozumienie o rozwiązaniu umowy objęcia akcji z dnia 6 lipca 2015 r. pomiędzy Gremi Media S.A., a Gremi sp. z o.o. na mocy którego:

  1. rozwiązano z dniem zawarcia porozumienia tj. z dniem 22 października 2015 r. umowę objęcia akcji z dnia 6 lipca 2015 r. zawartą pomiędzy Gremi Media S.A. a Gremi sp. z o.o. , na mocy której Gremi Sp. z o.o. oświadczyła, że przyjmuje ofertę objęcia akcji z dnia 6 lipca 2015 roku, a tym samym, zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych obejmuje zaoferowane 15.607.008 akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 2,20 zł każda, za łączną cenę emisyjną wynoszącą łącznie za wszystkie akcje 34.335.417,60 zł i w celu pokrycia ich wkładem niepieniężnym przenosi na Spółkę własność 931 udziałów w spółce Presspublica spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie. Umowa ta w momencie jej zawierania stanowiła umowę znaczącą. Umowa objęcia akcji została rozwiązana za porozumieniem Stron.

  2. Gremi Media S.A. przeniosła z dniem zawarcia porozumienia zwrotnie na rzecz Gremi sp. z o.o. własność 931 Udziałów w spółce Presspublica spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, na co Gremi sp. z o.o. wyraziła zgodę. Zbyte przez Spółkę udziały Presspublica Sp. z o.o. są aktywami znaczącymi tj. stanowiącymi powyżej 10% kapitałów własnych Emitenta. Wartość nominalna zbytych udziałów wynosi 1.000,00 zł za każdy udział tj. łącznie 931.000,00 zł. Udziały stanowią 8,25% w kapitale zakładowym Presspublica sp. z o.o. i uprawniają do wykonywania 5,90% głosów na zgromadzeniu wspólników Presspublica sp. z o.o. Rozwiązanie umowy objęcia akcji i zwrot wniesionych aportem udziałów Presspublica sp. z o.o. skutkuje utratą przez Emitenta statusu podmiotu dominującego wobec Presspublica sp. z o.o. Obecnie w związku ze zbyciem w/w udziałów w Presspublica sp. z o.o. Gremi Media S.A. posiada 1.403 udziały stanowiące 12,42% w kapitale zakładowym Presspublica Sp. z o.o. oraz dające prawo do wykonywania 8,89% głosów na zgromadzeniu wspólników Presspublica sp. z o.o. Z powodów stanowiących podstawę do zawarcia w/w porozumień, inwestorzy którzy objęli akcje Emitenta serii H i I wycofali się z realizacji przygotowanego projektu budowy wokół Spółki silnej grupy medialnej, zaś Spółka utraciła możliwość przeprowadzenia podwyższenia jej kapitału zakładowego zgodnie z treścią uchylonych uchwał oraz trwałego pozyskania aktywa w postaci udziałów w spółce Presspublica sp. z o.o. W opinii Zarządu Spółki skutki finansowe wynikające z rozwiązania umowy zarówno dla Emitenta jak i jednostek powiązanych będą rozpoznawane w następnych kwartałach.

Zbyte aktywa miały charakter długoterminowej lokaty kapitałowej a ich nabycie dniu 6 lipca 2015r. nastąpiło tytułem aportu celem pokrycia nowoemitowanych przez Emitenta akcji serii H oraz I, bez konieczności finansowania ich nabycia w inny sposób.
Łączna wartość ewidencyjna zbytych w dniu 22 października 2015r. udziałów Presspublica Sp. z o.o. w księgach rachunkowych Emitenta wynosiła 200 222 334,35 zł. Udziały zostały przeniesione zwrotnie w związku z faktem rozwiązania umów objęcia akcji serii H i I, w wykonaniu zobowiązania do zwrotu wniesionego odpowiednio przez KCI S.A. i Gremi sp. z o.o. wkładu niepieniężnego, w związku z czym nie wystąpiła cena zbycia.

KCI S.A. jest podmiotem dominującym wobec Emitenta, zaś Gremi sp. z o.o. jest podmiotem dominującym wobec KCI S.A.
Podmiotem dominującym wobec Gremi Sp. z o.o., KCI S.A. oraz Gremi Media S.A. jest Pan Grzegorz Hajdarowicz który jest również Prezesem Zarządu Gremi Sp. z o.o. oraz KCI S.A.
Członkowie Rady Nadzorczej KCI S.A. : Pani Dorota Hajdarowicz, Pani Ewa Machnik-Ochała, Pan Andrzej Zdebski, Pan Bogusław Kośmider, Pan Kazimierz Hajdarowicz są również Członkami Rady Nadzorczej Gremi Media S.A. W/w umowy są umowami znaczącymi, każda z nich przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe


pobierz: Raport40_2015_GM_SA.pdf
23.10.201539/2015 Uchwały NWZ GREMI MEDIA S.A. z dnia 22 października 2015r.


Zarząd Gremi Media S.A. w załączeniu przekazuje treść uchwał powziętych oraz tych, które nie zostały powzięte przez NWZ Gremi Media S.A. w dniu 22 października 2015r.Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe


pobierz: Zalacznik_20151023.zip
23.10.201538/2015 Zmiany w Radzie Nadzorczej GREMI MEDIA S.A.


Zarząd Gremi Media S.A. informuje, że w dniu 21 października 2015r. do spółki wpłynęły oświadczenia spółki KCI S.A. z siedzibą w Krakowie, na mocy których spółka:

1) Działając na podstawie § 14 ust. 2a Statutu Spółki GREMI MEDIA S.A i wykonując osobiste uprawnienia odwołała z dniem 22 października 2015r. ze składu Rady Nadzorczej Spółki GREMI MEDIA S.A. następujące osoby:


 1. Grzegorza Hajdarowicza
 2. Agatę Kalińską
 3. Marka Dworaka


2) Działając na podstawie § 14 ust. 2a oraz ust. 5 i 6 Statutu Spółki GREMI MEDIA S.A. i wykonując osobiste uprawnienia powołała z dniem 22 października 2015r. do Rady Nadzorczej Spółki GREMI MEDIA S.A. następujące osoby:


 1. Ewę Machnik-Ochała powierzając jej funkcję Wiceprzewodniczącej Rady
 2. Andrzeja Zdebskiego powierzając mu funkcję Członka Rady
 3. Bogusława Kośmider powierzając mu funkcję Członka Rady


KCI S.A. wyznaczyła na Przewodniczącą Rady Nadzorczej Gremi Media S.A. Panią Dorotę Hajdarowicz.

Jednocześnie Zarząd informuje, że w dniu 22 października 2015r. NWZ Gremi Media S.A. odwołało ze składu Rady Nadzorczej Panią Marię Wysocką oraz powołało do składu Rady Pana Kazimierza Hajdarowicza.
W związku z powyższymi zmianami od dnia 22 października 2015r. Skład Rady Nadzorczej Gremi Media S.A. jest następujący:


 1. Dorota Hajdarowicz - Przewodnicząca Rady Nadzorczej
 2. Ewa Machnik-Ochała - Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej
 3. Andrzej Zdebski - Członek Rady Nadzorczej
 4. Bogusław Kośmider- Członek Rady Nadzorczej
 5. Kazimierz Hajdarowicz - Członek Rady Nadzorczej


Dorota Hajdarowicz

Wykształcenie wyższe filologiczne.W latach 1998 - 2013 prowadziła własną działalność gospodarczą pod firmą "DE ORO" .W ciągu ostatnich lat, jak i obecnie, jest członkiem rad nadzorczych kilku spółek z grupy kapitałowej Gremi.
Pani Dorota Hajdarowicz oświadczyła, że nie prowadzi działalności, która byłaby działalnością konkurencyjną w stosunku do działalności Emitenta, nie uczestniczy w Spółce konkurencyjnej jako wspólnik Spółki cywilnej, osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.Ewa Machnik-Ochała

Wykształcenie wyższe prawnicze, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
W latach 1992-2000 była związana z sektorem bankowym: 1996-2000 Bank Przemysłowo Handlowy S.A. O/Katowice (doradca klientów strategicznych i sektora VIP) 1993-1996 Gliwicki Bank Handlowy S.A.O/Bytom, 1992-1993 Powszechny Bank Kredytowy S.A. O/Zabrze (specjalista ds.kredytów).
Od 2000 roku związana z firmą GREMI MEDIA S.A. - ostatnie zajmowane stanowisko - Dyrektor Biura Zarządu i Informacji Giełdowej. W okresie od maja 2012r. do kwietnia 2013r. pełniła funkcję Wiceprezesa Zarządu Gremi Media S.A. Obecnie jest Członkiem Rady Nadzorczej KCI S.A. Świadczy również dla spółek Grupy Gremi usługi doradcze w zakresie obowiązków informacyjnych związanych z obecnością spółek na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Nie prowadzi działalności, która byłaby działalnością konkurencyjną w stosunku do działalności Emitenta, nie uczestniczy w Spółce konkurencyjnej jako wspólnik Spółki cywilnej, osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest wpisana w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Andrzej Zdebski

Wykształcenie wyższe prawnicze. Adwokat. Jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Posiada bogate doświadczenie w zakresie zarządzania. W latach 1984-1992 był asystentem na Uniwersytecie Jagiellońskim w Katedrze Prawa Międzynarodowego Publicznego. Zajmował stanowisko Dyrektora: Polskiej Izby Handlu Zagranicznego O/Kraków w latach 1992-1994 oraz Izby Przemysłowo Handlowej w Krakowie w latach 1994-1997. W latach 1997-2001 był Dyrektorem oddziałów i departamentów central takich banków jak BWR SA w Krakowie, Deutsche Bank 24, Millennium Prestige. Pełnił funkcję Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Gospodarki i Pracy w latach 2001- 2003. W latach 2003-2006 był Prezesem Zarządu Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A., a od 2007 roku do chwili obecnej pełni funkcję Prezesa Zarządu KRAKCHEMIA S.A. W przeszłości członek Rad Nadzorczych m. in.: Unimil S.A., Banku Gospodarstwa Krajowego, BGŻ S.A. JUPITER NFI S.A. Obecnie Członek Rady Nadzorczej Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II - Kraków Balice oraz Członek Rady Nadzorczej CliffsideBrokers S.A , Prezydent Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie, Konsul Honorowy Chile w Krakowie.
Nie prowadzi działalności, która byłaby działalnością konkurencyjną w stosunku do działalności Emitenta, nie uczestniczy w Spółce konkurencyjnej jako wspólnik Spółki cywilnej, osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.Bogusław Kośmider

Menadżer. Od 1994 roku radny miasta Krakowa, od 2010 roku Przewodniczący Rady Miasta Krakowa. Ukończył Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie. Studiował w Podyplomowym Studium Bankowości i Finansów. Złożył egzamin na członków RN spółek Skarbu Państwa. Ponadto ukończył szereg szkoleń krajowych i zagranicznych w zakresie zarządzania, strategii, ekonomii i finansów, marketingu, controlingu i zarządzania personelem. W trakcie kariery zawodowej dyrektor między innymi w bankach: Deutsche Bank 24,BWR SA Bank BISE, DnB Nord Bank, BOŚ Bank. Uczestniczył w pracach wielu rad nadzorczych, w tym spółek Skarbu Państwa, spółek giełdowych. Specjalista w sprawach finansowych i samorządowych.
Nie prowadzi działalności, która byłaby działalnością konkurencyjną w stosunku do działalności Emitenta, nie uczestniczy w Spółce konkurencyjnej jako wspólnik Spółki cywilnej, osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Kazimierz Hajdarowicz

Wykształcenie: wyższe Politechnika Szczecińska - Wydział Inż. - Ekon. Transportu - 1964 r. Studium Doskonalenia Kadr Kierowniczych przy AE w Krakowie, spec. Metody Zarządzania. Doświadczenie zawodowe: 1.08.64 - 31.03.72 Wojewódzkie Przedsiębiorstwo PKS w Opolu, Kierownik Sekcji, Działu, St. Ekonomista,1.04.72 - 4.11.90 Wojewódzkie Przedsiębiorstwo PKS w Krakowie, Z-ca Dyrektora i I- Z-ca Dyrektora,5.11.90 - 31.12.95 Przedsiębiorstwo Przewozu Towarów PKS Kraków, Dyrektor,1.02.96 - 31.08.98 Polbus - PKS Sp. z o.o. w Warszawie, Prezes Zarządu,od 1.05.1997 Euro - Trans - Sped PPiS Sp. J. w Krakowie, współwłaściciel.
Inna działalność poza przedsiębiorstwem Emitenta: Kazimierz Hajdarowicz obecnie wykonuje czynności związane z organizowaniem i wykonawstwem przewozów międzynarodowych.
Pan Kazimierz Hajdarowicz oświadczył, że nie prowadzi działalności, która byłaby działalnością konkurencyjną w stosunku do działalności Emitenta, nie uczestniczy w Spółce konkurencyjnej jako wspólnik Spółki cywilnej, osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe


pobierz: Raport38_2015_GM_SA.pdf
19.10.201537/2015 Przekroczenie progu znaczącej umowy.


Zarząd Gremi Media S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 15 października 2015r. łączna wartość umów zawartych przez Spółkę wraz z jej podmiotami zależnymi, z podmiotami zależnymi od Pana Grzegorza Hajdarowicza osiągnęła wartość 7 105 879,26 zł brutto. tj. wartość przekraczającą 10 % kapitałów własnych Emitenta.
Umową o najwyższej wartości jest umowa o świadczenie usług obsługi wspomagającej, zawarta w dniu 15 października 2015r. pomiędzy spółkami zależnymi od Emitenta oraz od Pana Grzegorza Hajdarowicza: PRESSPUBLICA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, a Gremi Business Communication Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, jako Usługobiorcą (spółka zależna od PRESSPUBLICA Sp. z o.o.)
Przedmiotem umowy jest określenie zasad świadczenia przez PRESSPUBLICA Sp. z o.o. w zakresie wskazanym przez Usługobiorcę na rzecz Usługobiorcy usługi w zakresie prowadzenia na zlecenie ksiąg rachunkowych, doradztwa finansowego, obsługi prawnej, obsługi kadrowo-płacowej oraz inne usługi związane z szeroko pojętą działalnością, w tym także z administracyjną obsługą biura.
Umowa została zawarta na okres od 16.10.2015r. do 31.12.2016r.
Tytułem wynagrodzenia za usługi związane z realizacją Umowy Usługobiorca będzie płacił PRESSPUBLICA Sp. z o.o. wynagrodzenie miesięczne w wysokości netto 116.843,03zł. na podstawie prognozowanych kosztów usług objętych umową powiększonych o stałą marżę.
Łączna szacunkowa wartość umowy za cały okres obowiązywania została określona na poziomie 1 694 223,94 zł. netto tj. brutto 2 083 895,44 zł.
Umowa nie została zawarta z zastrzeżeniem warunku, nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych.Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe


pobierz: Raport37_2015_GM_SA.pdf
15.10.201536/2015 Wystąpienie z roszczeniem odszkodowawczym wobec akcjonariuszy za straty związane z brakiem realizacji podwyższenia kapitału zakładowego.


Zarząd Gremi Media S.A. ("Spółka") - w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 32/2015 z dnia 1 października 2015 r. - niniejszym informuje, że w dniu 15 października 2015 r. Spółka złożyła w Sądzie Okręgowym w Warszawie pozew przeciwko akcjonariuszom Spółki - Piotrowi Szczęsnemu oraz Radosławowi Kędzior (łącznie "Pozwani") o zapłatę kwoty 322.394,00 zł tytułem odszkodowania za straty majątkowe poniesione w związku z bezprawnymi działaniami Pozwanych, które doprowadziły do braku możliwości realizacji uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 6 lipca 2015 r. nr 30 w sprawie pozbawienia akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii H i I, a także uchwały nr 31 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H i I oraz zmiany Statutu Spółki (łącznie "Uchwały").
Wzmiankowane czynności Pozwanych miały charakter szantażu korporacyjnego, a jako takie stanowiły nadużycie prawa. Celem zainicjowania przez Pozwanych określonych działań sądowych przeciwko Uchwałom było zablokowanie realizacji Uchwał oraz wykorzystanie tego faktu, jako środka do realizacji własnych interesów majątkowych - co w odniesieniu do jednego z Pozwanych potwierdził Sąd Okręgowy w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy, w postanowieniu z dnia 24 września 2015 r., o którym Spółka informowała za pośrednictwem raportu bieżącego nr 30/2015 z dnia 30 września 2015 r. W wyniku zachowania Powodów inwestor, mający objąć nowo wyemitowane akcje Spółki serii H i I, wycofał się z realizacji przygotowanego projektu budowy wokół Spółki silnej grupy medialnej, zaś Spółka utraciła możliwość przeprowadzenia podwyższenia jej kapitału zakładowego zgodnie z treścią Uchwał oraz trwałego pozyskania aktywa w postaci udziałów w spółce Presspublica sp. z o.o. Aktualnie dochodzona omawianym pozwem kwota odszkodowania w wysokości 322.394,00 zł stanowi równowartość wydatków poniesionych przez Spółkę w związku z przygotowaniem oraz realizacją wszystkich czynności niezbędnych do przeprowadzenia podwyższenia kapitału zakładowego zgodnie z Uchwałami, emisji nowych akcji serii H i I, a także dopuszczenia tych papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym. Niemniej jednak, jeżeli w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 22 października 2015 r. powzięta zostanie uchwała w sprawie uchylenia Uchwał (o której wprowadzeniu do porządku obrad wzmiankowanego Walnego Zgromadzenia Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 33/2015 z dnia 1 października 2015 r.), w efekcie czego Spółka zostanie zobowiązana do zwrotu nabytych w dniu 6 lipca 2015 r. w charakterze wkładu udziałów w spółce Presspublica sp. z o.o. (o czym informowała w raporcie bieżącym nr 20/2015 z dnia 7 lipca 2015 r.), wówczas Spółka rozważać będzie możliwość wystąpienia wobec Pozwanych z dodatkowym roszczeniem odszkodowawczym o wysokości odpowiadającej wartości utraconych udziałów w spółce Presspublica sp. z o.o., tj. w kwocie 200.222.332,20 zł.
W momencie podjęcia kolejnych decyzji w zakresie roszczeń odszkodowawczych wobec akcjonariuszy Spółki - Piotra Szczęsnego oraz Radosława Kędziora, Spółka przekaże we właściwym trybie odpowiednie informacje do publicznej wiadomości.Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej (H) - informacja poufna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne


pobierz: Raport36_2015_GM_SA.pdf
05.10.201535/2015 Podjęcie decyzji o połączeniu Spółki ze spółką KCI S.A.


Zarząd Gremi Media S.A. informuje, że w dniu 1 października 2015r. spółka ta podjęła decyzję o zamiarze połączenia Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 51, 00-838 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w  Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000038155 (jako Spółka Przejmowana) oraz KCI S.A. z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Wrocławska 53, 30-011 Kraków, wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000112631 (jako Spółka Przejmująca).

I. Sposób planowanego połączenia Połączenie nastąpi w drodze przejęcia przez Spółkę Przejmującą spółki Gremi Media S.A. w trybie określonym w  art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h. tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą z  jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej w drodze emisji akcji, które Spółka Przejmująca przyzna akcjonariuszom Spółki Przejmowanej.

II. Podstawowa charakterystyka działalności podmiotów biorących udział w połączeniu Podstawowym przedmiotem działalności Gremi Media S.A. są usługi materialne i niematerialne, a w  szczególności: działalność związana z zarządzaniem funduszami; zarządzanie rynkami finansowymi; działalność holdingów finansowych; pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe; pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania; pozostałe pośrednictwo pieniężne, gdzie indziej niesklasyfikowane, pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana; pozostałe formy udzielania kredytów.
Podstawowym przedmiotem działalności KCI S.A. jest m. in.: realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków; kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek; wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi; pośrednictwo w obrocie nieruchomościami; zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie; działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z  wyłączeniem holdingów finansowych; działalność holdingów finansowych.

III. Uzasadnienie i cele długookresowe połączenia: Uzasadnieniem połączenia jest restrukturyzacja Grupy Kapitałowej KCI S.A., do której należy Gremi Media S.A., zapewniająca koncentrację prowadzonej przez nią działalności operacyjnej przy jednoczesnym zmniejszeniu jej sfery kosztowej, a także zapewnienie możliwości aktualnym akcjonariuszom Gremi Media S.A. uzyskanie akcji powstałego w wyniku połączenia podmiotu gospodarczego o silnej pozycji rynkowej jakim będzie KCI S.A. Działalność KCI S.A. skupiona jest głównie na dwóch obszarach tj. na segmencie nieruchomościowym, który w  wyniku przeprowadzenia szeregu procesów konsolidacyjnych skupiony jest obecnie w samej Spółce Przejmującej oraz na segmencie mediowym. Segment mediowy tworzy spółka zależna wobec KCI S.A. tj. Gremi Media S.A. i  Presspublica sp. z o.o. wraz ze spółkami zależnymi. Pierwotna koncepcja rozwoju Grupy Kapitałowej KCI S.A. zakładała stworzenie silnej grupy mediowej w oparciu o Gremi Media S.A., do której wniesione zostały aportem udziały w spółce Presspublica sp. z o. o. Wobec faktu powstania ryzyka prawnego dotyczącego uchwał nr 30 oraz 31 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gremi Media S.A. z dnia 6 lipca 2015 r. (łącznie "Uchwały") - na podstawie których doszło do emisji objętych przez Spółkę Przejmującą akcji Gremi Media S.A. serii I - w związku z  działaniami procesowymi podjętymi przez dwóch akcjonariuszy Gremi Media S.A., oraz wobec przedłużania się procesu rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Gremi Media S.A. realizowanego na podstawie Uchwał, Zarząd KCI S.A. podjął decyzję o wycofaniu się z inwestycji w Gremi Media S.A. oraz zamierza podjąć działania zmierzające do uchylenia Uchwał oraz odwrócenia procesu związanego z ich realizowaniem, o czym poinformował w dniu dzisiejszym raportem bieżącym KCI S.A. nr 109/2015. W tym celu również KCI S.A. w dniu 1 października 2015 r. wniosła o uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gremi Media S.A. zwołanego na dzień 22 października 2015 r. o punkt dotyczący podjęcia uchwał w sprawie uchylenia Uchwał, a  także deklaruje popierać w trakcie przedmiotowego Walnego Zgromadzenia odpowiedni projekt uchwały w tejże sprawie. Jednocześnie Gremi Media S.A. - która pozostaje aktualnie jednostką bezpośrednio dominującą wobec Presspublica sp. z o.o. - podjęła w dniu 1 października 2015 r. decyzję o  przekształceniu Presspublica sp. z o.o. ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną oraz przeprowadzeniu procesu zmierzającego do dopuszczenia akcji tak powstałej spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (łącznie "IPO"), o czym Gremi Media S.A. informowała w raporcie bieżącym nr 34/2015 z dnia 2 października 2015 r.
W tej sytuacji jednak docelowo w Grupie Kapitałowej KCI S.A. znalazłyby się dwie spółki giełdowe tj. Gremi Media S.A. i Presspublica działające w segmencie mediowym. Tym samym brak będzie biznesowego uzasadnienia do występowania w ramach Grupy Kapitałowej KCI S.A. dwóch podmiotów o takim samym profilu działalności. Jednocześnie Gremi Media S.A. byłaby głównie spółką holdingową nie prowadzącą samodzielnie działalności mediowej. W związku z powyższym celem połączenia spółek KCI S.A. oraz Gremi Media S.A. będzie konsolidacja i  ograniczenie liczby podmiotów w grupie Kapitałowej KCI S.A., doprowadzenie do powstania podmiotu gospodarczego zapewniającego konsolidację składników majątku (w tym większości udziałów w Presspublica w  jednym podmiocie, tj. w KCI S.A.), obniżenie kosztów działalności omawianej Grupy Kapitałowej, lepsza alokacja środków pieniężnych oraz bardziej racjonalne przepływy finansowe pomiędzy podmiotami grupy tj. KCI S.A. oraz Gremi Media S.A. Dzięki przeprowadzeniu procesu konsolidacji dotychczasowi akcjonariusze Gremi Media S.A. staną się akcjonariuszami podmiotu o silnej pozycji rynkowej jakim jest KCI S.A., działającego nie tylko w branży mediowej ale i nieruchomościowej. Połączenie dwóch spółek publicznych w jeden organizm gospodarczy pozwoli również na ograniczenie dodatkowych kosztów ponoszonych przez tego typu spółki, które to koszty wynikają z  przepisów prawnych, w szczególności dotyczących okresowych obowiązków informacyjnych. Szczegółowe warunki połączenia zostaną ustalone w wyniku prac i analiz podjętych w toku rozmów prowadzonych przez Zarządy Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej celem uzgodnienia planu połączenia spółek, o czym Emitent będzie informować zgodnie z wymogami prawa w drodze dalszych raportów bieżących.Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej (K) - informacje bieżące i okresowe

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe


pobierz: Raport35_2015_GM_SA.pdf
05.10.201534/2015 Podjęcie decyzji w sprawie przekształcenia Presspublica sp. z o.o. oraz dopuszczenia akcji przekształconej spółki do obrotu na rynku regulowanym.


Zarząd Gremi Media S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 1 października 2015 r. Spółka - jako wspólnik spółki pod firmą Presspublica sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ("Presspublica") uprawniony do 6.832 udziałów Presspublica reprezentujących 60,51% kapitału zakładowego Presspublica oraz uprawniających do 11.330 głosów na Zgromadzeniach Wspólników Presspublica reprezentujących 71,76% ogólnej liczby głosów w  Presspublica - podjęła decyzję w sprawie przekształcenia Presspublica ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną oraz przeprowadzenia procesu zmierzającego do dopuszczenia akcji tak powstałej spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w  Warszawie S.A. (łącznie "IPO").
W najbliższym czasie Spółka podejmie wszelkie czynności prawne oraz faktyczne w celu realizacji zasygnalizowanych zamierzeń. W szczególności ustali precyzyjne warunki oraz zasady IPO, a także zainicjuje na poziomie Presspublica właściwe działania korporacyjne dające formalne podstawy do przeprowadzenia IPO oraz rozpocznie proces opracowania niezbędnych dokumentów informacyjnych. Ponadto Spółka wskazuje, iż pozostałe udziały w Presspublica - tj. nieposiadane przez Spółkę - są w posiadaniu samej Presspublica jako udziały własne.
Jednocześnie Spółka informuje, iż podjęcie przez akcjonariusza Spółki - spółkę pod firmą KCI S.A. z siedzibą w  Krakowie działań zapowiedzianych w żądaniu uzupełnienia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 22 października 2015 r. (o których Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 33/2015 z dnia 1 października 2015 r.) nie wpłynie na przeprowadzenie procesu IPO. W momencie ustalenia szczegółowych warunków IPO Spółka przekaże we właściwym trybie odpowiednie informacje do publicznej wiadomości.Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej (G) - informacja poufna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne


pobierz: Raport34_2015_GM_SA.pdf
01.10.201533/2015 Wprowadzenie zmiany w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gremi Media S.A. zwołanego na 22 października 2015 r.


Zarząd GREMI MEDIA S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 1 października 2015 r. wpłynęło do Spółki sporządzone na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych żądanie Akcjonariusza Spółki reprezentującego co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki - spółki pod firmą KCI S.A. z siedzibą w Krakowie ("Akcjonariusz"), o  umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 22 października 2015 r., następujących punktów:

1. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwał nr 30 i nr 31 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 6 lipca 2015 r.;
2. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki;
3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Rady Nadzorczej Spółki;
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.

Jednocześnie w treści ww. żądania Akcjonariusz wyjaśnił, że: "potrzeba podjęcia przez Zgromadzenie uchwały w  zakresie ww. 1 proponowanego punktu porządku obrad wynika po pierwsze z faktu powstania ryzyka prawnego dotyczącego uchwał nr 30 oraz 31 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 6 lipca 2015 r. (dalej łącznie: "Uchwały") w związku z działaniami procesowymi podjętymi przez akcjonariuszy Spółki w osobach Piotra Szczęsnego oraz Radosława Kędziora (dalej łącznie: "Powodowie"), a po drugie przedłużania się procesu rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki realizowanego na podstawie Uchwał. Rezultatem wniesienia przez Powodów pozwu mającego na celu wyeliminowanie z obrotu prawnego Uchwał, a  także złożenia wniosków o zabezpieczenie opisywanych roszczeń procesowych jest zmaterializowanie się ryzyka prawnego dotyczącego akcji emitowanych w związku z ww. podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki. Niezależnie od zasadności roszczeń Powodów identyfikacja wspomnianego ryzyka powoduje, iż osiągnięcie celu biznesowego KCI S.A. związanego z objęciem akcji Spółki nowej emisji staje się znacznie utrudnione, jeżeli nie niemożliwe. Poza tym - z uwagi na działania procesowe podjęte przez Powodów - termin rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian danych wynikających ze skutków prawnych Uchwał przedłużył się do rozmiarów nieakceptowalnych przez KCI S.A. Pomimo skutecznego opłacenia przez KCI S.A. akcji Spółki serii H i I nowej emisji, KCI S.A. w dalszym ciągu nie dysponuje należnymi jej papierami wartościowymi."
W związku z powyższym Zarząd Spółki w załączeniu przekazuje porządek obrad uwzględniający żądanie Akcjonariusza oraz przesłane przez Akcjonariusza projekty uchwał.

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe


pobierz: Raport33_2015_GM_SA.zip
01.10.201532/2015 Cofnięcie wniosku o wpis zmiany danych w KRS dotyczący podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.


Zarząd Gremi Media S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 1 października 2015 r. Spółka złożyła w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego oświadczenie o cofnięciu wniosku o wpis zmiany danych w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego dotyczący rejestracji skutków prawnych uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 6  lipca 2015 r. nr 30 w sprawie pozbawienia akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii H i I, a także uchwały nr 31 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H i I oraz zmiany Statutu Spółki (łącznie "Uchwały"). Ponadto Spółka wniosła o umorzenie postępowania rejestrowego w ww. sprawie. Cofnięcie ww. wniosku wynika z szeregu zdarzeń oraz okoliczności związanych z Uchwałami mających miejsce po zakończeniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 6 lipca 2015r. W szczególności zaś wpływ na opisywaną decyzję ma fakt wniesienia przez akcjonariuszy Spółki: Piotra Szczęsnego oraz Radosława Kędziora (łącznie "Powodowie") powództwa przeciwko Uchwałom oraz wniosku o  zabezpieczenie dochodzonych roszczeń związanych z Uchwałami. Działania procesowe Powodów sprawiły, że po stronie uczestników obrotu zorganizowanego powstało przeświadczenie o ryzyku związanym z wniesieniem przez Powodów roszczeń kierowanych przeciwko Uchwałom, które to ryzyko zostałoby wyeliminowane ostatecznie dopiero po długotrwałym postępowaniu sądowym. Z uwagi na wspomniane ryzyko inwestorzy obejmujący akcje serii H oraz I zapowiedzieli wycofanie się z realizacji pierwotnie zakładanej strategii. Wzmiankowanego ryzyka nie wyeliminowało również uchylenie przez Sąd Okręgowy w Warszawie w dniu 24 września 2015 r. postanowień uchylających wcześniej udzielone wymienionym akcjonariuszom Spółki zabezpieczenia ich roszczeń kierowanych przeciwko Uchwałom (o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 30/2015 z dnia 28 września 2015 r.). Obowiązywanie przez pewien czas w obrocie prawnym wspomnianych postanowień przyznających Powodom tymczasową ochronę ich roszczeń - z uwagi na powyższe okoliczności -  wpłynęło negatywnie na możliwość uzyskania przez Spółkę oczekiwanych rezultatów zapowiadanych działań restrukturyzacyjnych oraz wymusiło na Spółce podjęcie decyzji o cofnięciu opisanego wniosku o rejestrację zmiany danych w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Spółka pragnie podkreślić jednak, iż cofnięcie wniosku o wpis zmiany danych w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego dotyczącego skutków prawnych Uchwał nie oznacza przyznania racji Powodom w  zakresie przypisywania opisywanym decyzjom Walnego Zgromadzenia Spółki jakiejkolwiek wadliwości. Spółka niezmiennie stoi na stanowisku, iż roszczenia Powodów są oczywiście bezzasadne. Analogiczne stanowisko wyraził również Sąd Okręgowy w Warszawie, który w postanowieniach z dnia 24 września 2015 r. (sygn. akt XX GCo 163/15 oraz XX GCo 164/15) stwierdził, iż Powodowie nie uprawdopodobnili istnienia dochodzonych roszczeń. Ponadto - w odniesieniu do jednego z Powodów - ww. Sąd uznał, że jego działania mają charakter szantażu korporacyjnego, zaś celem zainicjowania określonych czynności sądowych przeciwko Uchwałom było zablokowanie ich realizacji oraz wykorzystanie tego faktu jako argumentu negocjacyjnego. Mając na uwadze powyższe okoliczności, Spółka aktualnie szacuje wielkość strat poniesionych na skutek nieuprawnionych działań Powodów oraz analizuje możliwość dochodzenia od Powodów stosownego odszkodowania. W momencie podjęcia kolejnych decyzji w tym zakresie Spółka przekaże we właściwym trybie odpowiednie informacje do publicznej wiadomości.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej (F) - informacja poufna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne


pobierz: Raport32_2015_GM_ SA.pdf
30.09.201531/2015 Zawarcie znaczącej umowy.


Zarząd Gremi Media S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 29 września 2015r. Spółka otrzymała potwierdzenie zawarcia umowy datowanej na 28 września 2015r. zawartej pomiędzy Gremi Media S.A. jako Najemcą, a Prosta Investments Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie jako Wynajmującym, której przedmiotem jest najem pomieszczeń biurowych, tymczasowych pomieszczeń biurowych, pomieszczeń magazynowych oraz serwerowni o łącznej powierzchni 3 517,61 metrów kwadratowych oraz miejsc parkingowych, z przeznaczeniem na prowadzenie przez Spółkę działalności gospodarczej, zlokalizowanych w  budynku Prosta Office Center ul. Prosta 51 w Warszawie, będących własnością Wynajmującego.
Umowa została zawarta na okres od 1 października 2015r. do 1 stycznia 2019 roku. w odniesieniu do pomieszczeń biurowych, pomieszczeń magazynowych oraz miejsc parkingowych, w odniesieniu do tymczasowych pomieszczeń biurowych na okres od dnia 1 października do dnia 31 października 2015 roku, natomiast w odniesieniu do serwerowni na czas nieoznaczony.
Z tytułu wynajmu Najemca zobowiązany jest do zapłaty miesięcznego czynszu oraz opłat eksploatacyjnych na warunkach szczegółowo określonych w umowie.
Łączna szacunkowa wartość opłat czynszowych oraz eksploatacyjnych wynikających z umowy za cały okres jej obowiązywania wyniesie 2 837 551,91 euro netto tj. brutto 3 490 188,85 euro, co w przeliczeniu według kursu średniego ogłoszonego przez NPB na dzień zawarcia umowy wynosi 12 012 492,26 zł. netto tj. 14 775 365,49 zł brutto.
Umowa nie została zawarta z zastrzeżeniem warunku. W przypadku wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn określonych w Umowie lub rozwiązania Umowy z innych przyczyn zawinionych przez Najemcę, Najemca zobowiązany jest do zapłaty Wynajmującemu kary umownej w wysokości stanowiącej równowartość czynszu za czas liczony od dnia rozwiązania Umowy, do dnia w którym pierwotnie miała obowiązywać Umowa, tj. do dnia 1 stycznia 2019 roku oraz naprawienia Wynajmującemu wszelkiej szkody przewyższającej zapłaconą karę umowną, którą Wynajmujący poniósł w związku z rozwiązaniem Umowy (w tym utraconych korzyści). Na dzień zawarcia niniejszej Umowy, wysokość kary umownej wynosi 2 496.915,14 EUR tj. 10 570 440,55 zł. według kursu średniego ogłoszonego przez NPB.
Zabezpieczenie płatności czynszu i opłat eksploatacyjnych stanowi gwarancja bankowa oraz depozyt pieniężny. W/w umowa jest umową znaczącą, tj. przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe


pobierz: Raport31_2015_GM_SA.pdf
30.09.201530/2015 Uchylenie przez Sąd zaskarżonych przez Spółkę postanowień dot. uchwał ZWZ.


Zarząd Gremi Media S.A. ("Spółka") - w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 27/2015 z dnia 28 sierpnia 2015 r. ?  niniejszym informuje, że w dniu 28 września 2015 r. Spółka powzięła wiadomość o wydaniu przez Sąd Okręgowy w Warszawie XX Wydział Gospodarczy w dniu 24 września 2015 r. dwóch postanowień, na podstawie których ww. Sąd działając w trybie art. 395 § 2 k.p.c. (i) uchylił zaskarżone przez Spółkę postanowienia Sądu Okręgowego w  Warszawie z dnia 23 oraz 24 lipca 2015 r. wydane na wniosek akcjonariuszy Spółki ? Pana Piotra Szczęsnego oraz Pana Radosława Kędziora, udzielające tym akcjonariuszom zabezpieczenia dochodzonych przez nich roszczeń o stwierdzenie nieważności albo uchylenie uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 6  lipca 2015 r. nr 30 w sprawie pozbawienia akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii H i I oraz nr 31 w  sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H i I oraz zmiany Statutu Spółki poprzez wstrzymanie wykonalności tych uchwał, a także (ii) oddalił złożone przez Pana Piotra Szczęsnego oraz Pana Radosława Kędziora wnioski o zabezpieczenie roszczeń dotyczących przywołanych uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 6 lipca 2015 r.

Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji


pobierz: Raport30_2015_GM_SA.pdf
21.09.201529/2015 Pozew o uchylenie Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gremi Media S.A.


Zarząd Gremi Media S.A. informuje, że w dniu 21 września 2015r. Spółka otrzymała z Sądu Okręgowego w  Warszawie XX Wydział Gospodarczy odpis pozwu o uchylenie Uchwały nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gremi Media S.A. z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014. Pozew został złożony w dniu 30 lipca 2015r. przez akcjonariusza Spółki Pana Piotra Szczęsnego, który określił wartość przedmiotu sporu na 9 984 000 złotych. Zarząd Spółki podejmie odpowiednie kroki prawne w w/w sprawie

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe


pobierz: Raport29_2015_GM_SA.pdf
02.09.201528/2015 Pozew o uchylenie Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.


Zarząd Gremi Media S.A. informuje, że w dniu 02 września 2015 roku Spółka otrzymała z Sądu Okręgowego w  Warszawie XX Wydział Gospodarczy odpis pozwu o uchylenie Uchwały nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gremi Media S.A. z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok 2014. Pozew został wniesiony przez Akcjonariuszy: Pana Piotra Szczęsnego oraz Pana Radosława Kędziora. Spółka podejmie odpowiednie kroki prawne w w/w sprawie.

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe


pobierz: Raport28_2015_GM_SA.pdf
28.08.201527/2015 Pozew o uchylenie Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.


Zarząd Gremi Media S.A. informuje, że w dniu 27 sierpnia 2015 roku Spółka otrzymała z Sądu Okręgowego w  Warszawie XX Wydział Gospodarczy odpis pozwu o uchylenie Uchwały nr 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gremi Media S.A. z dnia 6 lipca 2015r. w sprawie pozbawienia Akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii H  i I oraz o uchylenie Uchwały nr 31 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gremi Media S.A. z dnia 6 lipca 2015r. w  sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H i I oraz zmiany Statutu Spółki. Pozew został wniesiony przez Akcjonariuszy: Pana Piotra Szczęsnego oraz Pana Radosława Kędziora. Gremi Media S.A. podejmie odpowiednie kroki prawne w w/w sprawie.

Jednocześnie Zarząd informuje, że w/w Sąd postanowił zabezpieczyć roszczenie Akcjonariuszy w stosunku do Gremi Media S.A. poprzez wstrzymanie wykonania wyżej wymienionych uchwał do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Spółka złożyła zażalenie na postanowienie Sądu.

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe


pobierz: Raport27_2015_GM_SA.pdf
21.08.201526/2015 Kluczowe informacje dotyczące spółek Grupy Presspublica i ich wyniki za I półrocze 2015 roku - korekta


Zarząd Gremi Media S.A. w związku z oczywistymi omyłkami pisarskimi, które znalazły się w  dokumencie "Kluczowe informacje dotyczące spółek Grupy Presspublica i ich wyniki za I półrocze 2015 roku", w załączeniu przekazuje poprawną, skorygowaną treść dokumentu.

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe


pobierz: Raport26_K_2015_GM_SA.zip
20.08.201526/2015 Kluczowe informacje dotyczące spółek Grupy Presspublica i ich wyniki za I półrocze 2015 roku.


Zarząd Gremi Media S.A. w załączeniu przekazuje kluczowe informacje dotyczące spółek Grupy Presspublica -  wobec których Gremi Media S.A. jest podmiotem dominującym, i ich wyniki za I półrocze 2015 roku.

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne


pobierz: Raport26_2015_GM_SA.zip
17.08.2015Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GREMI MEDIA S.A. na dzień 22 października 2015 roku na godz. 12.00

pobierz: Zwolanie_ZWZ_20150817.zip
17.08.201525/2015 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GREMI MEDIA S.A.


Zarząd Gremi Media S.A. działając na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, na żądanie akcjonariusza reprezentującego co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GREMI MEDIA S.A. na dzień 22 października 2015 roku na godz. 12.00, które odbędzie się w  siedzibie Spółki, w Warszawie ul. Prosta 51.
W załączeniu przekazane są ogłoszenie o zwołaniu oraz projekty uchwał.

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe


pobierz: Raport25_2015_GM_SA.pdf
28.07.201524/2015 Zmiana daty przekazania jednostkowego i skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2015 roku.


Zarząd Gremi Media S.A. informuje, że zmienia datę przekazania jednostkowego i skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2015 roku, których termin publikacji został pierwotnie wyznaczony zgodnie z raportem bieżącym nr 1/2015, na dzień 21 sierpnia 2015r.

Jednostkowy i skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2015 roku zostaną opublikowane w nowym terminie, w dniu 18 sierpnia 2015r.

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe


pobierz: Raport24_2015_GM_SA.pdf
28.07.201523/2015 Przekroczenie progu znaczącej umowy


Zarząd Gremi Media S.A. informuje, że w dniu 23 lipca 2015r. łączna wartość umów zawartych przez Emitenta, z  podmiotami zależnymi od Pana Grzegorza Hajdarowicza osiągnęła wartość 5 659 401,15 zł. tj. przekraczającą 10% kapitałów własnych Emitenta. Umową o najwyższej wartości jest umowa zawarta w dniu 23 lipca 2015r. pomiędzy Gremi Media S.A. jako "Sublicencjodawcą, a  Gremi Business Communication Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako "Sublicencjobiorcą, (spółka pośrednio zależna od Emitenta), w ramach której Sublicencjodawca udzielił Sublicencjobiorcy niewyłącznego, pełnego upoważnienia (sublicencja niewyłączna) do korzystania ze znaku towarowego słowno ? graficznego GREMI dla celów związanych z działalnością gospodarczą Sublicencjobiorcy w  kraju i za granicą, z możliwością posługiwania się znacznikiem graficznym, w tym także z możliwością uzupełniania tego oznaczeń słowem "Grupa" lub innym podobnym. Na podstawie umowy Sublicencjobiorca ma prawo posługiwać się w/w znakiem w zakresie całej prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej i  świadczonych usług, a w szczególności może:

a) wprowadzać Znak do pamięci komputerów,
b) zwielokrotniać w technice druku lub innej formie zapisu, w tym poprzez umieszczanie Znaku na drukach firmowych, banerach i innych materiałach reklamowych,
c) udostępniać Znak w internecie, w tym poprzez umieszczanie Znaku na stronach firmowych oraz na materiałach handlowych rozsyłanych przy pomocy sieci informatycznych,
d) wprowadzać do obrotu produkty, usługi, materiały handlowe opatrzone Znakiem,
e) zawierać Znak w firmie i nazwach przedsiębiorstw,
f) umieszczać Znak na budynkach, innych obiektach budowlanych i tablicach reklamowych,

Strony ustaliły, że umowa została zawarta na okres do dnia 30 czerwca 2016r., a licencja rozpoczyna się od dnia 01.07.2015.
Z tytułu udzielenia licencji Sublicencjodawcy przysługuje miesięczne wynagrodzenie netto w kwocie 220.000 zł. plus VAT tj. łącznie za cały okres obowiązywania umowy w wysokości 3 247 200,00 zł brutto.

Umowa nie zawiera kar umownych, o wartości co najmniej 10% wartości umowy lub których wysokość może przekroczyć równowartość kwoty 200.000 euro, nie została zawarta z zastrzeżeniem warunku.

Prawo do korzystania ze znaku Gremi daje Spółce następujące korzyści:
- wsparcie wizerunkowe,
- synergię grupową,
- dostęp do dodatkowych klientów, kontrahentów i kontraktów,
- możliwość korzystania ze wspólnych zasobów.

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe


pobierz: Raport23_2015_GM_SA.pdf
15.07.201522/2015 Zawarcie znaczącej umowy; zbycie aktywów o znacznej wartości przez spółkę zależną


Zarząd Gremi Media S.A. informuje, że w dniu 9 lipca 2015r. spółka zależna od Emitenta tj. Presspublica Sp. z o.o. zawarła z KCI S.A. Umowę DATIO IN SOLUTUM, na mocy której rozliczyła następujące zobowiązania wobec KCI S.A.:

1) Jako następca prawny Gremi Communication Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wynikające z:

a. częściowej spłaty kredytu w dniu 26.08.2014 r. na kwotę 15.600.000 zł oraz w dniu 29.01.2015 r. na kwotę 1.300.000 zł;
b. wynagrodzenia za ustanowienie zabezpieczeń wynikające z umowy z dnia 7.10.2011 r. w wys. 735.034,22 zł;
c. wynagrodzenie za ustanowienie zabezpieczeń wynikające z umowy z dnia 9.05.2014 r. oraz późniejszych porozumień w wys. 1.025.001,93 zł;
d. porozumienia do umowy z dnia 9.05.2014 r. zawarte w dniu 29.08.2014 dotyczące przystąpienia do długu w wys. 863.516,93 zł;

2) Zobowiązania Presspublica Sp. z o.o. wynikające z:

a. wynagrodzenia za ustanowienie zastawu rejestrowego na podstawie umowy z dnia 11.12.2014 r. w wys. 77.435,37 zł;
b. wynagrodzenia za udzielenie poręczenia na podstawie umowy z dnia 16.05.2014 r. w wys. 50.946,73 zł; tj. w łącznej wysokości 19.651.935,18 zł., poprzez przeniesienie (przelew) na rzecz KCI S.A. niżej wymienionych części wierzytelności, tj. w całości wszystkich wierzytelności wskazanych w punkcie 1-5 poniżej ) oraz pkt 7), zaś wierzytelność opisaną w pkt 6) w części tj. do kwoty 2.121.611,38 zł, przysługujących Presspublica Sp. z o.o. wobec Gremi Sp. z o.o. wraz z wszelkimi prawami z nimi związanymi:

1) umowy pożyczki zawartej w dniu 2012-10-18, z tytułu której Presspublica przysługuje wierzytelność wobec Gremi wg stanu na 9 lipca 2015 r. w łącznej kwocie 3.660.717,80 zł ;

2) umowy pożyczki zawartej w dniu 2013-03-26, z tytułu której Presspublica przysługuje wierzytelność wobec Gremi wg stanu na 9 lipca 2015 r. w łącznej kwocie 1.466.914,88 zł;

3) udzielenia w dniu 2014-02-10 zabezpieczenia na 67 tys udziałach Gremi Business Communications sp. z o.o., z tytułu której Presspublica przysługuje wierzytelność wobec Gremi wg stanu na 9 lipca 2015 r. w łącznej kwocie 1.104.405,81 zł;

4) udzielenia w dniu 2013-12-24 zabezpieczenia zastawu na 16.750 akcjach, z tytułu której Presspublica przysługuje wierzytelność wobec Gremi wg stanu na 9 lipca 2015 r. w łącznej kwocie 144.798,95 zł na podstawie faktury z dnia 19.06.2015 roku;

5) 5 weksli wystawionych przez Gremi dniu 12 września 2012, z tytułu których Presspublica przysługuje wierzytelność wobec Gremi wg stanu na 9 lipca 2015 r. w łącznej kwocie 7.152.155,89 zł;

6) porozumienia rozliczeniowego z 1.07.2013 r., z tytułu którego Presspublica przysługuje wierzytelność wobec Gremi wg stanu na 9 lipca 2015 r. w łącznej kwocie 5.970.914,87 zł;

7) weksli wystawionych w dniu 19.07.2012, z tytułu których Presspublica przysługuje wierzytelność wobec Gremi wg stanu na 9 lipca 2015 r. w łącznej kwocie 4.001.330,47 zł;

W/w umowa jest umową znaczącą tj. przekraczającą 10% kapitałów własnych Emitenta. Umowa nie zawiera kar umownych nie została zawarta z zastrzeżeniem warunku. W/w wierzytelności są aktywami o znacznej wartości tj. stanowiącymi powyżej 10% kapitałów własnych Emitenta. Wartość ewidencyjna zbywanych wierzytelności w księgach rachunkowych Presspublica Sp. z o.o. stanowiła 19.651.935,18 zł.

Przeniesienie w/w wierzytelności nastąpiło wg ich wartości ustalonej na dzień 9 lipca 2015 r. i wskazanej powyżej. KCI S.A. jest podmiotem dominującym wobec Emitenta.

Podmiotem dominującym wobec KCI S.A. jest Pan Grzegorz Hajdarowicz, który jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej Gremi Media S.A. oraz podmiotem dominującym wobec Gremi Media S.A. i Presspublica sp. z o.o.

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe


pobierz: Raport22_2015_GM_SA.pdf
15.07.201521/2015 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Gremi Media S.A. zwołanym na 30 czerwca 2015r. obradującym po przerwie w dniu 06 lipca 2015 roku.


Zarząd Gremi Media S.A. informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki zwołanym na dzień 30 czerwca 2015 roku, obradującym po przerwie w dniu 06 lipca 2015 roku, akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% głosów byli:

1) Spółka KCI S.A. z siedzibą w Krakowie, której przysługiwało 4.241.429 głosów stanowiących 90,91% głosów na tym zgromadzeniu, udział tych głosów w ogólnej liczbie głosów wynosi 61,28 % 

2) Pan Jan Bednarz, któremu przysługiwało 262 450 głosów stanowiących 5,63 % głosów na tym zgromadzeniu, udział tych głosów w ogólnej liczbie głosów wynosi 3,79%.

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %


pobierz: Raport21_2015_GM_SA.pdf
07.07.201520/2015 Zawarcie znaczących umów objęcia akcji nowej emisji, nabycie aktywów o znacznej wartości


Zarząd Gremi Media S.A. (Spółka, Emitent) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 8/2015, 16/2015 oraz 19/2015 informuje, że w związku z podjętą w dniu 6 lipca 2015 przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwałą w  sprawie podwyższenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki, na podstawie której kapitał zakładowy Spółki został podwyższony z kwoty 10.914.081,20 zł do kwoty 211.136.413,40 zł tj. o kwotę 200.222.332,20 zł w drodze emisji:
- 15.607.008 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 2,20 zł każda,
- 75.403.143 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 2,20 zł każda, w dniu 6 lipca 2015r. Spółka złożyła KCI S.A. oraz Gremi Sp. z o.o. oferty objęcia akcji nowej emisji Gremi Media S.A. oraz w związku z przyjęciem ofert przez w/w spółki w dniu 6 lipca 2015 r. zostały podpisane następujące umowy objęcia akcji Gremi Media S.A. :

1) Pomiędzy Gremi Media S.A., a KCI S.A. z siedzibą w Krakowie, na mocy której KCI S.A. oświadczyła, że, przyjmuje ofertę objęcia akcji z dnia 6 lipca 2015 roku a tym samym, zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych obejmuje zaoferowane 75.403.143 akcji zwykłych na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 2,20 zł każda, za łączną cenę emisyjną wynoszącą łącznie 165.886.914,60 zł i w celu pokrycia ich wkładem niepieniężnym przenosi na Spółkę własność 4.498 udziałów w spółce Presspublica spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie. W/w akcje serii I po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego stanowić będą 78,57% w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniać będą do wykonywania 77% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Akcje zostaną wprowadzone do obrotu giełdowego. Nabyte przez Spółkę udziały Presspublica Sp. z o.o. są aktywami znaczącymi tj. stanowiącymi powyżej 10% kapitałów własnych Emitenta. Wartość nominalna nabytych udziałów wynosi 1.000,00 zł za każdy udział tj. łącznie 4.498.000,00 zł, i stanowią 39,84 % w kapitale zakładowym Presspublica sp. z o.o. Udziały są uprzywilejowane co do głosów dwukrotnie i uprawniają do wykonywania 56,98 % głosów na zgromadzeniu wspólników Presspublica sp. z o.o.

2) Pomiędzy Gremi Media S.A., a Gremi sp. z o.o. na mocy których Gremi Sp. z o.o. oświadczyła, że przyjmuje ofertę objęcia akcji z dnia 6 lipca 2015 roku, a tym samym, zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych obejmuje zaoferowane 15.607.008 akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 2,20 zł każda, za łączną cenę emisyjną wynoszącą łącznie za wszystkie akcje 34.335.417,60 zł i w celu pokrycia ich wkładem niepieniężnym przenosi na Spółkę własność 931 udziałów w spółce Presspublica spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie. W/w akcje serii H po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego stanowić będą 16,26% w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniać będą do wykonywania 15,94 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Akcje zostaną wprowadzone do obrotu giełdowego. Nabyte przez Spółkę udziały Presspublica Sp. z o.o. są aktywami znaczącymi tj. stanowiącymi powyżej 10% kapitałów własnych Emitenta. Wartość nominalna nabytych udziałów wynosi 1.000,00 zł za każdy udział tj. łącznie 931.000,00 zł. Udziały stanowią 8,25% w kapitale zakładowym Presspublica sp. z o.o. i uprawniają do wykonywania 5,90% głosów na zgromadzeniu wspólników Presspublica sp. z o.o.

Łącznie z udziałami dotychczas posiadanymi, Gremi Media S.A. po nabyciu w/w udziałów posiada 6 832 udziały stanowiące 60,51% w kapitale zakładowym Presspublica Sp. z o.o. oraz dające prawo do wykonywania 11 330 głosów stanowiących 71,76% głosów na zgromadzeniu wspólników Presspublica sp. z o.o. , przy czym wszystkie pozostałe udziały w kapitale zakładowym Presspublica Sp. z o.o. są udziałami własnymi posiadanymi przez Presspublica Sp. z o.o.

Nabyte aktywa mają charakter długoterminowej lokaty kapitałowej. Nabycie aktywów nastąpiło tytułem aportu celem pokrycia nowoemitowanych przez Emitenta akcji serii H oraz I, bez konieczności finansowania ich nabycia w inny sposób.

Łączna wartość ewidencyjna nabytych w dniu 6 lipca 2015r. udziałów Presspublica Sp. z o.o. w księgach rachunkowych Emitenta wynosić będzie 200.222.332,20 zł.

KCI S.A. jest podmiotem dominującym wobec Emitenta.
Podmiotem dominującym wobec Gremi Sp. z o.o. oraz KCI S.A. jest Pan Grzegorz Hajdarowicz, które jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej Emitenta oraz podmiotem dominującym wobec Gremi Media S.A. Pan Grzegorz Hajdarowicz jest również Prezesem Zarządu Gremi Sp. z o.o.

Wiceprezesem Zarządu KCI S.A. jest Pani Agata Kalińska, która jest Członkiem Rady Nadzorczej Gremi Media S.A.

Członkiem Rady Nadzorczej KCI S.A. jest Pani Dorota Hajdarowicz, która jest również Członkiem Rady Nadzorczej Emitenta.

W/w umowy są umowami znaczącymi, każda z nich przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta. Umowy nie zawierają kar umownych, nie zostały zawarte z zastrzeżeniem warunku.

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe


pobierz: Raport20_2015_GM_SA.pdf
07.07.201519/2015 Uchwały powzięte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 06 lipca 2015r. po przerwie zarządzonej Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GREMI MEDIA S.A. z dnia 01 lipca 2015 roku.


Zarząd Gremi Media S.A. w załączeniu przekazuje uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2015 roku., powzięte w dniu 06 lipca 2015r., po przerwie zarządzonej Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GREMI MEDIA S.A. z dnia 01 lipca 2015 roku.

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe


pobierz: Raport19_20150707.zip
07.07.201518/2015 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Gremi Media S.A. zwołanym na 30 czerwca 2015r. obradującym po przerwie w dniu 01 lipca 2015 roku.


Zarząd Gremi Media S.A. informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki zwołanym na dzień 30 czerwca 2015 roku, obradującym po przerwie w dniu 01 lipca 2015 roku, akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% głosów byli:

1) Spółka KCI S.A. z siedzibą w Krakowie, której przysługiwało 4.241.429 głosów stanowiących 90,91% głosów na tym zgromadzeniu, udział tych głosów w ogólnej liczbie głosów wynosi 61,28 % 

2) Pan Jan Bednarz, któremu przysługiwało 262 450 głosów stanowiących 5,63 % głosów na tym zgromadzeniu, udział tych głosów w ogólnej liczbie głosów wynosi 3,79%.

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %


pobierz: Raport18_2015_GM_SA.pdf
07.07.201517/2015 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Gremi Media S.A. w dniu 30.06.2015r.


Zarząd Gremi Media S.A. informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2015 roku akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% głosów byli:

1) Spółka KCI S.A. z siedzibą w Krakowie, której przysługiwało 4.241.429 głosów stanowiących 90,84% głosów na tym zgromadzeniu, udział tych głosów w ogólnej liczbie głosów wynosi 61,28 %.

2) Pan Jan Bednarz , któremu przysługiwało 262 450 głosów stanowiących 5,62% głosów na tym zgromadzeniu, udział tych głosów w ogólnej liczbie głosów wynosi 3,79%.

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %


pobierz: Raport17_2015_GM_SA.pdf
03.07.201516/2015 Zawarcie umów rozliczenia należności; nabycie znaczących aktywów


Zarząd Gremi Media S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 8/2015 informuje, że w dniu 1 lipca 2015r. zostały zawarte następujące umowy w zakresie rozliczenia należności Spółki:

1) Umowa DATIO IN SOLUTUM zawarta pomiędzy Gremi Media S.A. a KCI S.A z siedzibą w Krakowie, na mocy której KCI S.A. rozliczyła zobowiązanie wobec Gremi Media S.A. wraz z odsetkami wynikające z weksla wystawionego w dniu 14 kwietnia 2014r. w wysokości 2.247.205,49 zł., w zamian za przeniesienie na Gremi Media S.A. własności posiadanych 61 Udziałów Presspublica Sp. z o.o. o łącznej wartości ustalonej na kwotę 2.249.689,15 zł.

2) Umowa DATIO IN SOLUTUM zawarta pomiędzy Gremi Media S.A., a Gremi Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, na mocy której Gremi Sp. z o.o. rozliczyła zobowiązania wraz z odsetkami wobec Gremi Media S.A. wynikające z: - umowy pożyczki zawartej w dniu 29 sierpnia 2012r. (umowa pożyczki została zawarta ze spółką Gremi Media przez spółkę Trinity Management sp. z o.o., która została przejęta przez Gremi sp. z o.o.), - umowy pożyczki zawartej w dniu 26 lutego 2013 r., - umowy pożyczki zawartej w dniu 31 grudnia 2009 r. oraz 29 czerwca 2011 r. (umowy pożyczki zostały zawarte ze spółką Gremi Media przez spółkę KCI Łobzów sp. z o.o., która została przejęta przez Gremi sp. z o.o.), - umowy sprzedaży certyfikatów inwestycyjnych Debito zawartej w dniu 29 września 2009 r. przez KCI Łobzów sp. z o.o. (poprzednia firma Gremi) , - umowy pożyczki zawartej w dniu 14 kwietnia 2014 r., - umowy pożyczki zawartej w dniu 17 kwietnia 2014r., - umowy pożyczki zawartej 9 grudnia 2012r. - weksla wystawionego w dniu 1 lipca 2013 r. - weksla wystawionego w dniu 12 września 2012 r. - umowy zawartej dnia 1 lipca 2015r., na mocy której Gremi przystąpiła do zobowiązania spółki KCI Park Technologiczny Krowodrza S.A. wobec Gremi Media S.A. wynikającego z umowy pożyczki zawartej przez KCI Park Technologiczny Krowodrza S.A. ze spółką Gremi Media w dniu 2 stycznia 2014r.,

w łącznej wysokości 31.422.104,32 zł., w zamian za przeniesienie własności 852 udziałów Presspublica Sp. z o.o. o łącznej wartości ustalonej na kwotę 31.421.887,80 zł.

W/w umowa jest znaczącą tj. przekraczającą 10% kapitałów własnych Emitenta. Umowa nie zawiera kar umownych, nie została zawarta z zastrzeżeniem warunku.

Wartość nominalna nabytych udziałów wynosi 1.000,00 zł za każdy udział. Nabyte udziały łącznie stanowią 8,08% w kapitale zakładowym Presspublica sp. z o.o. oraz dają prawo do wykonywania 5,77% głosów na zgromadzeniu wspólników Presspublica sp. z o.o.

Łącznie z udziałami dotychczas posiadanymi Gremi Media S.A. po nabyciu w/w udziałów posiada 1 403 udziały stanowiące 12,43% w kapitale zakładowym Presspublica Sp. z o.o. oraz dające prawo do wykonywania 8,89% głosów na zgromadzeniu wspólników Presspublica sp. z o.o.

Nabyte aktywa mają charakter długoterminowej lokaty terminowej. Łączna wartość ewidencyjna nabytych udziałów w księgach rachunkowych emitenta wynosić będzie 33 671 576,95 zł.

Spółka Gremi sp. z o.o. jest podmiotem dominującym w stosunku do KCI S.A., która jest podmiotem dominującym w stosunku do Emitenta.

Podmiotem dominującym wobec Gremi Sp. z o.o. oraz KCI S.A. jest Pan Grzegorz Hajdarowicz, który jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej Emitenta oraz podmiotem dominującym wobec Gremi Media S.A.

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe


pobierz: Raport16_2015_GM_SA.pdf
03.07.201515/2015 Przerwa w obradach ZWZ Gremi Media S.A.


Zarząd Gremi Media S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki zwołane na dzień 30 czerwca 2015 roku, obradujące po przerwie w dniu 01 lipca 2015 roku, działając w trybie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych postanowiło zarządzić przerwę w obradach do dnia 06 lipca 2015 roku do godziny 16:30.

W zał. Zarząd przekazuje treść podjętej uchwały.

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe


pobierz: Raport15_20150703.zip
03.07.201514/2015 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej


Zarząd Gremi Media S.A. informuje, że w dniu 30 czerwca 2015r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odwołało ze składu Rady Nadzorczej Pana Eryka Kłopotowskiego oraz powołało do Rady Nadzorczej Spółki Panią Dorotę Hajdarowicz.

Pani Dorota Hajdarowicz
Wykształcenie wyższe filologiczne.Od 1998 roku prowadzi własną działalność gospodarczą pod firmą "DE ORO". W ciągu ostatnich lat, jak i obecnie, jest członkiem rad nadzorczych kilku spółek z grupy kapitałowej Gremi. Pani Dorota Hajdarowicz oświadczyła, że nie prowadzi działalności, która byłaby działalnością konkurencyjną w stosunku do działalności Emitenta, nie uczestniczy w Spółce konkurencyjnej jako wspólnik Spółki cywilnej, osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe


pobierz: Raport14_2015_GM_SA.pdf
03.07.201513/2015 Przerwa w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia


Zarząd GREMI MEDIA S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 czerwca 2015r. zarządziło w trybie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych przerwę w obradach do dnia 01 lipca 2015 roku do godziny 16:30.

W załączeniu Zarząd przekazuje uchwały ZWZ GREMI MEDIA S.A. podjęte w dniu 30 czerwca 2015r. oraz treść Uchwały 7 w sprawie przeznaczenia zysku netto, która nie została powzięta przez Zgromadzenie.

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe


pobierz: Raport13_20150703.zip
29.06.201512/2015 Wybór biegłego rewidenta


Zarząd Gremi Media S.A. informuje, iż Rada Nadzorcza, w dniu 25 czerwca 2015 roku dokonała wyboru firmy BDO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 12, na biegłego rewidenta uprawnionego do dokonania przeglądu jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych za I półrocze 2015 roku, przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych jednostkowych i skonsolidowanych za rok obrotowy 2015 oraz dokonywania innych usług w zakresie niezbędnym do prowadzenia działalności przez Spółkę. Firma BDO Sp. z o.o. jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów, pod nr 3355.
Wybrany audytor, dokonywał przeglądu i badania sprawozdań finansowych Gremi Media SA w latach 2011 - 2014.

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe


pobierz: Raport12_2015_GM_SA.pdf
29.06.201511/2015 Powołanie Zarządu nowej kadencji


Zarząd Gremi Media S.A. informuje, że w dniu 25 czerwca 2015r. Rada Nadzorcza podjęła uchwały na mocy których określiła, że skład Zarządu nowej kadencji będzie trzyosobowy oraz powołała do składu Zarządu nowej kadencji Panią Iwonę Liszkę - Majkowską powierzając jej funkcję Wiceprezesa Zarządu.

Powyższe uchwały wejdą w życie z dniem zatwierdzenia sprawozdań finansowych spółki za rok 2014 wraz z odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki GREMI MEDIA S.A. w dniu 30 czerwca 2015r.

Jednocześnie w tym samym dniu, KCI S.A. jako następca prawny spółki Jupiter S.A. działając na podstawie § 17 ust.3 Statutu Spółki GREMI MEDIA S.A. i wykonując osobiste uprawnienia powołała do składu Zarządu Gremi Media S.A. nowej, trzyletniej kadencji, która rozpocznie się od dnia zatwierdzenia sprawozdań finansowych spółki za rok 2014 wraz z odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki GREMI MEDIA S.A.:

 1) Pana Dariusza Bąka powierzając mu funkcję Prezesa Zarządu
 2) Pana Piotra Łyska powierzając mu funkcję Wiceprezesa Zarządu

Pan Dariusz Bąk
Absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie Od czerwca 2012 pełni funkcje zarządcze i menadżerskie w strukturach spółek Grupy Gremi: W kwietniu 2013 roku powołany na stanowisko Prezesa Zarządu e-Kiosk SA (spółka jest liderem rynku w zakresie dystrybucji prasy cyfrowej). Od marca 2014 p.o. Prezesa Zarządu Gremi Business Communication (wydawnictwo prasowe tytułów "Rzeczpospolita"; "Parkiet Gazeta Giełdy"; tygodnika "Bloomberg Business Week Polska" oraz miesięcznika "Sukces"). W spółkach Grupy Gremi (Presspublica Sp. z o. o i Gremi Media Sp. z o. o) pełnił również funkcje wice-prezesa oraz dyrektora ds. dystrybucji i e-commerce. W latach 2006 ? 2012: dyrektor marketingu a następnie dyrektor generalny sieci Telepizza Poland Sp. z o.o. - lidera w dostawie jedzenia do domów i biur na polskim rynku gastronomicznym. Od 1992 roku związany głównie z rynkiem FMCG zdobywał doświadczenie zawodowe w działach brand marketingu, trade marketingu i sprzedaży koncernów: Bayer AG, Metro Group oraz Wella / P&G. Między innymi jako Global Product Manager w centrali koncernu Bayer AG w Niemczech zajmując się opracowywaniem i wdrażaniem strategii marketingowych globalnych marek koncernu; na stanowisku dyrektora marketingu Wella Polska odpowiadając za strategię firmy na rynku konsumenckim czy też jako brand manager w Procter & Gamble opracowując i wdrażając nowatorskie programy shopper marketingowe. Nie prowadzi działalności, która byłaby działalnością konkurencyjną w stosunku do działalności Emitenta, nie uczestniczy w Spółce konkurencyjnej jako wspólnik Spółki cywilnej, osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Piotr Łysek
Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej. W latach 1993 ? 2010 związany z Europejskim Funduszem Leasingowym SA, w tym od 1994 na stanowiskach managerskich, odpowiadał za sprzedaż w makroregionie. W latach 2010 ? 2012 był Doradcą Zarządu w Getin Holding SA. Od marca 2009 do czerwca 2014 był członkiem Rady Nadzorczej NFI Jupiter SA. Od czerwca 2013 do czerwca 2014 był członkiem Rady Nadzorczej KCI SA. W pierwszej połowie 2014r był członkiem Rady Nadzorczej firmy Gremi Business Communication Sp. z o.o. a od lipca 2014 Doradcą Zarządu Gremi Business Communication Sp. z o.o. Nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjną w stosunku do działalności Emitenta, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników prowadzonym na podstawie przepisów ustawy o KRS.

Pani Iwona Liszka - Majkowska
Pani Iwona Liszka-Majkowska ma wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu księgowością, finansami i kontrolą wewnętrzną spółek z różnych branż. Swoją karierę zawodową rozpoczęła w dziale audytu PWC, pracowała jako główna księgowa w Gillette Poland oraz jako dyrektor finansowy w Sika Poland oraz Essmann Polska. Jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej, Uniwersytetu Wrocławskiego, Politechniki Wrocławskiej i University of Greenwich. Od 2000 r. jest członkiem ACCA (Association of Chartered Certified Accountants). Jest też w trakcie uzyskiwania uprawnień biegłego rewidenta. Nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjną w stosunku do działalności Emitenta, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest wpisana w Rejestrze Dłużników prowadzonym na podstawie przepisów ustawy o KRS.

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe


pobierz: Raport11_2015_GM_SA.pdf
08.06.201510/2015 Wycena wartości Spółki Presspublica sp. z o.o.


Zarząd Gremi Media S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2015, w załączeniu przekazuje poprawioną "Wycenę wartości Spółki Presspublica sp. z o.o." będącą załącznikiem do w/w raportu, w związku z oczywistą pomyłką pisarską. Pomyłka pisarska polega na tym, że: 1) Na stronach 9--14 w/w dokumentu kwoty w bilansie i rachunku wyników podane są prawidłowo w zł, a w nagłówkach wskazano, że są one podane w tysiącach złotych. 2) Na stronie 25 opis pod Tabelą IV.6 Wartość akcji i udziałów posiadanych przez Pressbublica, powinien brzmieć: "Wszystkie podmioty wymienione w tabeli zostały odrębnie wycenione przez BAA w maju br. i do wyceny Presspublica przyjęto je według tego oszacowania. Wyjątkiem jest Notoria Serwis S.A., w której to spółce Presspublica posiada akcje o wartości nieistotnej dla wyceny."

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe


pobierz: Zalacznik_20150608.zip
03.06.2015Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gremi Media S.A. na dzień 30 czerwca 2015r.

pobierz: Zwolanie_ZWZ_20150603.zip
03.06.20158/2015 Podjęcie decyzji o zamiarze nabycia udziałów w spółce Presspublica spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie


Zarząd "Gremi Media" S.A. ("Spółka") informuje o podjęciu decyzji o zamiarze przeprowadzenia transakcji, w  wyniku której Spółka nabędzie od (1) Gremi sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Wrocławska 53, 30-011 Kraków, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w  Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000387461 oraz (2) KCI S.A. z siedzibą w Krakowie ul. Wrocławska 53,30-011 Kraków wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000112631, łącznie 6.342 udziałów w spółce Presspublica spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000134482. Nabycie w/w udziałów nastąpi przy uwzględnieniu wyceny udziałów Presspublica sp. z o.o. na poziomie 36.880,15 zł/ każdy udział, w ramach rozliczenia zobowiązań Gremi sp. z o.o. oraz KCI S.A. wobec Spółki oraz tytułem pokrycia nowoemitowanych przez "Gremi Media" S.A. łącznie 91.010.151,00 (słownie: dziewięćdziesiąt jeden milionów dziesięć tysięcy sto pięćdziesiąt jeden) akcji serii H i I, o wartości nominalnej 2,20 zł (słownie: dwa złote i 20/100) każda, które zostaną przeznaczone do objęcia przez Gremi sp. z o.o. oraz KCI S.A. ? pod warunkiem, iż stosowna uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego zostanie podjęta przez Walne Zgromadzenie "Gremi Media" S.A. W efekcie planowanej transakcji, Spółka stanie się efektywnie (wobec faktu posiadania wszystkich udziałów oprócz udziałów własnych) jedynym wspólnikiem Presspublica sp. z  o.o. Spółka "Gremi Media" S.A. zamierza rozszerzyć działalność w branży medialnej. "Gremi Media S.A. posiada obecnie pakiet 490 udziałów w spółce Presspublica sp. z o.o. stanowiących 4,38% kapitału zakładowego i  uprawniających do 490 głosów. Głównym przedmiotem działalności spółki Presspublica sp. z o.o jest prowadzenie działalności związanej z zarządzaniem aktywami, pełniąc rolę spółki matki, dla podmiotów, nad którymi sprawuje kontrolę W ocenie Zarządu grupa Presspublica posiada potencjał do generowania zysków stąd też Zarząd przewiduje możliwość budowania wartości spółki "Gremi Media S.A. w oparciu o wartość i zyski generowane przez spółkę Presspublica sp. z o.o. i grupę spółek zależnych i powiązanych z Presspublica sp. z o.o. Zwiększanie pakietu udziałów w spółce Presspublica sp. z o.o.pozwoli spółce "Gremi Media" S.A. na uzyskanie większej kontroli nad tą spółką i jej grupą kapitałową a tym samym na osiąganie większych zysków i jednocześnie ich zabezpieczenie poprzez wpływ na działalność spółki Presspublica sp. z o.o. i udział w podejmowaniu strategicznych decyzji do których wymagana jest uchwała Zgromadzenia Wspólników. Rozwój, a przez to wysokość generowanych poprzez poszczególne spółki grupy przychodów i zysków wzrośnie również w wyniku synergii pomiędzy tymi spółkami. Na zwiększenie przychodów i zysków istotnie wpłynie również rozwój portfolio usług świadczonych wspólnie przez te spółki ich dotychczasowym i nowym klientom. O zawarciu umów związanych z realizacją planowanej transakcji Spółka będzie informować stosownymi raportami bieżącymi.

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne


pobierz: Raport 8 2015 Gremi Media S.A.pdf
22.04.20157/2015 Informacja na temat przeznaczenia zysku netto za rok 2014


Zarząd Gremi Media S.A. informuje, iż postanowił rekomendować Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy przeznaczenie zysku netto za rok 2014 w wysokości 1 210 tys. złotych, na kapitał zapasowy Spółki.

Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

20.04.20156/2015 Zawiadomienia otrzymane przez Spółkę od Członków Rady Nadzorczej w trybie art 160 ustawy o obrocie.


Zarząd GREMI MEDIA S.A. w załączeniu przekazuje treść zawiadomień, otrzymanych przez Spółkę w dniu 20 kwietnia 2015r. od Członków Rady Nadzorczej w trybie art 160 ustawy o obrocie.

Podstawa prawna Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacj i poufnych


pobierz: Zawiadomienie art 160 ustawy o obrocie.zip
18.04.20155/2015 Ustalenie jednolitej treści Statutu


Zarząd Gremi Media S.A , w załączeniu przekazuje jednolity tekst Statutu, zmienionego uchwałą nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2014 roku, ustalonego przez Radę Nadzorczą w dniu 17 kwietnia 2015r. Zmiana Statutu została zarejestrowana w KRS w dniu 15.10.2014 roku.

Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe


pobierz: Statut GREMI MEDIA SA.pdf
17.04.20154/2015 Zawiadomienia dotyczące zmiany stanu posiadania akcji Spółki oraz określenia udziału w ogólnej liczbie głosów w Gremi Media Spółka Akcyjna


Zarząd Gremi Media S.A. informuje, że w dniu 16 kwietnia 2015r. do spółki wpłynęły zawiadomienia dotyczące zmiany stanu posiadania akcji Spółki oraz określenia udziału w ogólnej liczbie głosów w Gremi Media Spółka Akcyjna, od następujących podmiotów i osób:

1) Od KCI S.A. z siedzibą w Krakowie, o treści:

„ KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (zwana dalej: „Zawiadamiający”), na podstawie art. 69a ust. 1 pkt 1) w zw. z art. 69 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 184 poz. 1539 z późn. zm.), niniejszym zawiadamia o przekroczeniu przez Zawiadamiającego progu 50% ogólnej liczby głosów w „Gremi Media” Spółka Akcyjna.

I. DATA I RODZAJ ZDARZENIA POWODUJĄCEGO ZMIANĘ UDZIAŁU:
Przekroczenie progu 50% ogólnej liczby głosów w Spółce nastąpiło z mocy prawa, w wyniku rejestracji w dniu 13 kwietnia 2015 r. przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego połączenia Zawiadamiającego ze spółką Jupiter S.A. (spółka przejmowana) dokonanego w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h. tj. poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą (KCI S.A.). Z dniem połączenia (tj. z dniem 13 kwietnia 2015 r.) zgodnie z art. 494 § 1 k.s.h. Zawiadamiający jako spółka przejmująca wstąpił we wszelkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej (Jupiter S.A.), w tym nabył akcje Spółki znajdujące się w majątku spółki przejmowanej tj. :
1) 480 000 akcji imiennych, uprzywilejowanych co do głosu w stosunku 5:1, stanowiących 9,68 % w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 2 400 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 34,68% ogólnej liczby głosów w Spółce;
2) 1 841 429 akcji zwykłych, stanowiących 37,12 % w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 1 841 429 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 26,61% ogólnej liczby głosów w Spółce; - tj. łącznie 2 321 429 akcji, stanowiących 46,79% w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 4 241 429 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 61,28% ogólnej liczby głosów w Spółce.

II. LICZBA AKCJI POSIADANYCH PRZED ZMIANĄ UDZIAŁU:
Przed zdarzeniem opisanym w pkt I, Zawiadamiający nie posiadał akcji Spółki.

III. LICZBA AKTUALNIE POSIADANYCH AKCJI:
W wyniku zdarzenia opisanego w pkt I Zawiadamiający aktualnie posiada:
1) 480 000 akcji imiennych, uprzywilejowanych co do głosu w stosunku 5:1, stanowiących 9,68 % w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 2 400 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 34,68% ogólnej liczby głosów w Spółce;
2) 1 841 429 akcji zwykłych, stanowiących 37,12% w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 1 841 429 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 26,61% ogólnej liczby głosów w Spółce; - tj. łącznie 2 321 429 akcji, stanowiących 46,79% w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 4 241 429 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 61,28% ogólnej liczby głosów w Spółce.

IV. INFORMACJA O ZAMIARZE DALSZEGO ZWIĘKSZANIA UDZIAŁU W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW SPÓŁKI:
Zawiadamiający będzie analizował sytuację rynkową oraz sytuację Spółki, od których uzależnia ewentualne dalsze zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów.

V. PODMIOTY ZALEŻNE ZAWIADAMIAJĄCEGO ORAZ O KTÓRYCH MOWA W ART. 87 UST. 1 PKT 3 LIT. C USTAWY O OFERCIE:
Zawiadamiający nie posiada podmiotów zależnych posiadających akcje Spółki; nie występują też osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c.”

2) Od Gremi sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, o treści :
„ Gremi Sp. z o.o. informuje, iż w wyniku rejestracji w dniu 13 kwietnia 2015 r. przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego połączenia Spółki KCI S.A. (spółki przejmującej) ze spółką Jupiter S.A. (spółka przejmowana) dokonanego w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h. tj. poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej (Jupiter S.A.) na spółkę przejmującą (KCI S.A.) ? w tym akcji Spółki Gremi Media S.A. znajdujących się w majątku spółki przejmowanej tj. Jupiter S.A. - w zamian za nowe akcje w podwyższonym kapitale zakładowym spółki przejmującej wydane akcjonariuszom spółki przejmowanej na zasadach określonych w planie połączenia, udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce posiadany przez Zawiadamiającego nie uległ zmianie, zmienił się natomiast podmiot, za pośrednictwem którego Zawiadamiający posiada akcje Spółki tj. w miejsce posiadania przez Zawiadamiającego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce za pośrednictwem Jupiter S.A. (w której Zawiadamiający do w/w dnia połączenia bezpośrednio i pośrednio poprzez KCI PARK TECHNOLOGICZNY KROWODRZA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie posiadał większość głosów), Zawiadamiający obecnie posiada udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce pośrednio za pośrednictwem KCI S.A. (w której to spółce w wyniku rejestracji w/w połączenia Zawiadamiający bezpośrednio i pośrednio poprzez KCI PARK TECHNOLOGICZNY KROWODRZA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie posiada większość głosów).

Przed rejestracją połączenia KCI S.A. z Jupiter S.A., Zawiadamiający pośrednio posiadał poprzez swoją spółkę zależną tj. Jupiter S.A. (w której Zawiadamiający bezpośrednio i pośrednio poprzez KCI PARK TECHNOLOGICZNY KROWODRZA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie posiadał większość głosów), następujące akcje Gremi Media S.A.:
1) 480 000 akcji imiennych, uprzywilejowanych co do głosu w stosunku 5:1, stanowiących 9,68 % w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 2 400 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 34,68% ogólnej liczby głosów w Spółce;
2) 1 841 429 akcji zwykłych, stanowiących 37,12% w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 1 841 429 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 26,61% ogólnej liczby głosów w Spółce; - tj. łącznie 2 321 429 akcji, stanowiących 46,79% w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 4 241 429 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 61,28% ogólnej liczby głosów w Spółce.

W wyniku rejestracji połączenia KCI S.A. z Jupiter S.A. Zawiadamiający posiada w/w akcje Gremi Media S.A. pośrednio poprzez KCI S.A. (w której to spółce Zawiadamiający bezpośrednio i pośrednio poprzez KCI PARK TECHNOLOGICZNY KROWODRZA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie posiada większość głosów). Zawiadamiający oprócz spółki KCI S.A. nie posiada innych podmiotów zależnych posiadających akcje Spółki; nie występują też osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c.”

3) Od Pana Grzegorza Hajdarowicza, o treści:
„ Niniejszym informuję, iż w wyniku rejestracji w dniu 13 kwietnia 2015 r. przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego połączenia Spółki KCI S.A. (spółki przejmującej) ze spółką Jupiter S.A. (spółka przejmowana) dokonanego w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h. tj. poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej (Jupiter S.A.) na spółkę przejmującą (KCI S.A.) ? w tym akcji Spółki Gremi Media S.A. znajdujących się w majątku spółki przejmowanej tj. Jupiter S.A. - w zamian za nowe akcje w podwyższonym kapitale zakładowym spółki przejmującej wydane akcjonariuszom spółki przejmowanej na zasadach określonych w planie połączenia, udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce posiadany przeze mnie nie uległ zmianie, zmienił się natomiast podmiot, za pośrednictwem którego posiadam akcje Spółki tj. w miejsce posiadania przeze mnie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce za pośrednictwem Jupiter S.A. (w której do w/w dnia połączenia bezpośrednio i pośrednio poprzez Gremi Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie i KCI PARK TECHNOLOGICZNY KROWODRZA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie posiadałem większość głosów), obecnie posiadam udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce pośrednio za pośrednictwem KCI S.A. (w której to spółce w wyniku rejestracji w/w połączenia bezpośrednio i pośrednio poprzez Gremi Sp. z o.o. i KCI PARK TECHNOLOGICZNY KROWODRZA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie oraz z uwzględnieniem akcji własnych posiadanych przez KCI S.A. posiadam większość głosów).

Przed rejestracją połączenia KCI S.A. z Jupiter S.A., pośrednio posiadałem poprzez swoją spółkę zależną tj. Jupiter S.A. (w której bezpośrednio i pośrednio poprzez Gremi Sp. z o.o. i KCI PARK TECHNOLOGICZNY KROWODRZA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie posiadałem większość głosów), następujące akcje Gremi Media S.A.:
1) 480 000 akcji imiennych, uprzywilejowanych co do głosu w stosunku 5:1, stanowiących 9,68 % w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 2 400 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 34,68% ogólnej liczby głosów w Spółce;
2) 1 841 429 akcji zwykłych, stanowiących 37,12% w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 1 841 429 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 26,61% ogólnej liczby głosów w Spółce; - tj. łącznie 2 321 429 akcji, stanowiących 46,79% w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 4 241 429 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 61,28% ogólnej liczby głosów w Spółce.

W wyniku rejestracji połączenia KCI S.A. z Jupiter S.A. posiadam w/w akcje Gremi Media S.A. pośrednio poprzez KCI S.A. (w której to spółce bezpośrednio i pośrednio poprzez Gremi Sp. z o.o. i KCI PARK TECHNOLOGICZNY KROWODRZA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie oraz z uwzględnieniem akcji własnych posiadanych przez KCI S.A. posiadam większość głosów).

Oprócz w/w podmiotów nie posiadam innych podmiotów zależnych posiadających akcje Spółki; nie występują też osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c.”

Podstawa prawna Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

27.02.20153/2015 Przekroczenie progu znacz‚ącej umowy


Zarząd GREMI Media S.A. informuje, że w dniu 27 lutego 2015r. łączna wartość umów zawartych pomiędzy Gremi Media S.A. wraz ze spółką zależną GREMI Sukces sp. z o.o., a spółkami zależnymi od Pana Grzegorza Hajdarowicza przekroczyła próg znaczącej umowy i wyniosła 16 991 926 zł (wartość przekraczająca 10% kapitałów własnych Emitenta).

Umową o najwyższej wartości jest umowa zawarta dnia 27 lutego 2015 roku pomiędzy GREMI SUKCES Sp. z o.o., a Gremi Business Communication Sp. z o.o.

Przedmiotem umowy jest określenie ogólnych zasad świadczenia przez Strony wzajemnie usług, w tym: usług wydawniczych, sprzedaży powierzchni reklamowej, usług graficznych, realizacji organizowanych projektów eventowo-wydawniczych, sprzedaży prenumeraty tytułów, promocji tytułów i portali, i innych opisanych szczegółowo w umowie.

Umowa została zawarta na okres od 01.03.2015 do 31.12.2015 roku. Wartość łącznego wynagrodzenia Stron za całyokres obowiązywania umowyzostała oszacowana na poziomie 10 519 264 zł brutto, w tym wartość świadczeń dla Gremi Sukces sp. z o.o. na poziomie 7 543 648 zł. brutto.

Umowa nie zawiera kar umownych, nie została zawarta z zastrzeżeniem warunku.

Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

19.02.20152/2015 Przekroczenie progu znaczącej umowy

Zarząd GREMI Media S.A. informuje, że w dniu 18 lutego 2015r. łączna wartość umów zawartych pomiędzy Gremi Media S.A. wraz ze spółką zależną GREMI Sukces sp. z o.o., a spółkami zależnymi od Pana Grzegorza Hajdarowicza, przekroczyła próg znaczącej umowy i wyniosła 6 545 527 zł (wartość przekraczająca 10% kapitałów własnych Emitenta).

Umową o najwyższej wartości jest umowa pożyczki w wysokości 1.210.000 złotych zawarta w dniu 14 kwietnia 2014r. pomiędzy Gremi Media S.A. jako pożyczkodawcą, a GREMI Sp. z o.o. jako pożyczkobiorcą, z terminem spłaty do dnia 20 grudnia 2015r. Umowa została zawarta na warunkach rynkowych, nie zawiera kar umownych, nie została zawarta z zastrzeżeniem warunku.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

30.01.20151/2015 Terminy publikacji raportów okresowych w 2015 roku


Zarząd Gremi Media S.A. na podstawie § 103 ust. 1 "Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przezemitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim" przekazuje terminy publikacji raportów okresowych w roku 2015:

Skonsolidowane raporty kwartalne zawierające kwartalną informację finansową: - za IV kwartał 2014 roku - 18 lutego 2015 roku - za I kwartał 2015 roku - 6 maja 2015 roku - za III kwartał 2015 roku - 6 listopada 2015 roku

Jednostkowy i skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2015 roku - 21 sierpnia 2015 roku Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za rok 2014 - 21 kwietnia 2015 roku

Na podstawie § 83 ust. 1 oraz ust. 3 Rozporządzenia, Spółka oświadcza, że w 2015 roku będzie przekazywała wyłącznie skonsolidowane raporty kwartalne. Zarząd oświadcza również, że zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia Spółka nie będzie przekazywała raportu kwartalnego za II kwartał 2015 roku.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

2013 © GREMI INWESTYCJE S.A.