Relacje Inwestorskie GREMI INWESTYCJE S.A.strona główna GREMI INWESTYCJE S.A.english version
SpółkaKalendariumInformacje FinansoweRaportyAkcjePrezentacje
Raporty bieżące
       2016
       2015
       2014
       2013
       2012
       2011
       2010
       2009
       2008
       2007
       2006
       2005
       2004
Raporty okresowe

Komunikaty giełdowe Emitenta za rok 2016

10.05.201624/2016 Zawieszenie obrotu akcjami Emitenta.


Zarząd spółki Gremi Inwestycje S.A. z siedzibą w Krakowie, informuje, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 22/2016 z dnia 4 maja 2016 roku, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o podjętej w dniu 5 maja 2016 roku przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie uchwale nr 429/2016 o zawieszeniu, na mocy przepisu § 30 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Giełdy, obrotu akcjami Gremi Inwestycje S.A. oznaczonymi kodem PLERFKT00010 ze skutkiem od dnia 6 maja 2016 roku.

Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji

Załączniki:

 1. Raport 24/2016


pobierz: Raport24_2016.pdf
05.05.201623/2016 Zmiana terminu publikacji raportów okresowych w 2016 roku.


Zarząd Gremi Inwestycje S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2016 z dnia 27 stycznia 2016 roku, informuje, że zmianie uległ planowany dotychczas na dzień 10 maja 2016 roku termin publikacji jednostkowego raportu kwartalnego za rok 2016, który to raport decyzją Zarządu Spółki opublikowany zostanie dnia 12 maja 2016 roku. Pozostałe terminy publikacji raportów okresowych w roku 2016 nie ulegną zmianie.

Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji

Załączniki:

 1. Raport 23/2016


pobierz: Raport23_2016.pdf
04.05.201622/2016 Wniosek o zawieszenie obrotu akcjami Emitenta.


Zarząd spółki Gremi Inwestycje S.A. z siedzibą w Krakowie, informuje, iż w dniu dzisiejszym na mocy przepisu § 30 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Giełdy, mając na uwadze trwający proces połączenia ze spółką KCI S.A. w Krakowie, w  związku z podjętymi w dniu 25 kwietnia 2016 roku uchwałami NWZ obu spółek o  połączeniu KCI S.A. w Krakowie oraz Emitenta, wystąpił do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie z wnioskiem o zawieszenie obrotu akcjami Gremi Inwestycje S.A. oznaczonymi kodem PLERFKT00010 ze skutkiem od dnia 6 maja 2016 roku do dnia wykluczenia tych akcji z obrotu giełdowego.

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Załączniki:

 1. Raport 22/2016


pobierz: Raport22_2016.pdf
29.04.201621/2016 Zatwierdzenie Aneksu nr 1 do Memorandum informacyjnego KCI S.A. przez Komisje Nadzoru Finansowego.


Zarząd spółki Gremi Inwestycje S.A. z siedzibą w Krakowie, informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o  wydaniu przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 29 kwietnia 2016 roku decyzji o zatwierdzeniu Aneksu nr 1  do Memorandum informacyjnego KCI S.A. w Krakowie sporządzonego w związku z ofertą publiczną oraz ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii G. Emisja akcji serii G związana jest z połączeniem KCI S.A. z Gremi Inwestycje S.A.. Udostępnienie Aneksu nr 1 do Memorandum informacyjnego do wiadomości publicznej nastąpi w dniu dzisiejszym, tj. 29 kwietnia 2016 roku, w formie elektronicznej na stronie internetowej Spółki www.gremiinwestycje.pl w zakładce "Połączenie Gremi Inwestycje S.A. z KCI S.A." oraz na stronie internetowej Oferującego - Domu Maklerskiego Navigator S.A. www.dmnavigator.pl.

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Załączniki:

 1. Raport 21/2016


pobierz: Raport21_2016.pdf
26.04.201620/2016 Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gremi Inwestycje S.A. z dnia 25 kwietnia 2016 roku.


Zarząd Gremi Inwestycje S.A. w załączeniu przekazuje Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gremi Inwestycje S.A. z dnia 25 kwietnia 2016 roku.

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Załączniki:

 1. Raport 20/2016
 2. UCHWAŁA numer 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "GREMI INWESTYCJE" S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 25 kwietnia 2016 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia


pobierz: Raport20_2016.rar
26.04.201619/2016 Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na NWZ Gremi Inwestycje S.A. w dniu 25 kwietnia 2016 roku.


Zarzaąd Gremi Inwestycje S.A. informuje, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 25 kwietnia 2016 roku akcjonariuszem posiadającymi powyżej 5% głosów była KCI S.A. z siedzibą w Krakowie, której przysługiwało 4.291.429 głosów stanowiących 99,03% na Zgromadzeniu. Udział tych głosów w ogólnej liczbie wynosi 62,01% . 

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Załączniki:

 1. Raport 19/2016


pobierz: Raport19_2016.pdf
15.04.201618/2016 Zmiana terminu publikacji raportów okresowych w 2016 roku.


Zarząd Gremi Inwestycje S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2016 z dnia 27 stycznia 2016 roku, informuje, że zmianie uległ planowany dotychczas na dzień 19 kwietnia 2016 roku termin publikacji jednostkowego raportu rocznego za rok 2015, który to raport, decyzją Zarządu Spółki, opublikowany zostanie dnia 26 kwietnia 2016 roku. Pozostałe terminy publikacji raportów okresowych w roku 2016 nie ulegną zmianie.

Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji

Załączniki:

 1. Raport 18/2016


pobierz: Raport18_2016.pdf
08.04.201617/2016 Oddalenie przez Sąd zażalenia Spółki na postanowienie o oddaleniu wniosku o zabezpieczenie roszczenia odszkodowawczego.


Zarząd spółki Gremi Inwestycje S.A. z siedzibą w Krakowie, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 47/2015 z dnia 13 listopada 2015 roku - niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka powzięła wiadomość o wydaniu przez Sąd Apelacyjny w Warszawie VI Wydział Cywilny w dniu 23 marca 2016 roku, postanowienia, o oddaleniu zażalenia Spółki na postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie III Wydział Cywilny z dnia 6 listopada 2015 roku, którym to postanowieniem oddalono wniosek Spółki w przedmiocie udzielenia zabezpieczenia dochodzonych przez nią od Piotra Sczęsnego i Radosława Kędziora - akcjonariuszy Spółki ("Pozwani") roszczeń odszkodowawczych, w wysokości 322.394,00 zł, za straty majątkowe poniesione w związku z bezprawnymi działaniami Pozwanych, które doprowadziły do braku możliwości realizacji uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 6 lipca 2015 roku nr 30 w sprawie pozbawienia akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii H i I, a także uchwały nr 31 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H i I oraz zmiany Statutu Spółki. Wydane przez Sąd Apelacyjny w Warszawie VI Wydział Cywilny w dniu 23 marca 2016 roku postanowienie jest prawomocne i nie służy od niego środek zaskarżenia.

Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji

Załączniki:

 1. Raport 17/2016


pobierz: Raport17_2016.pdf
05.04.201616/2016 Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia KCI S.A. oraz "GREMI INWESTYCJE" S.A..


Zarząd "GREMI INWESTYCJE" S.A. (dalej: "Spółka Przejmowana") z siedzibą w Krakowie na podstawie przepisów art. 504 w związku z art. 4021 § 1 Kodeksu spółek handlowych ("k.s.h."):

I. po raz drugi zawiadamia akcjonariuszy o zamiarze połączenia Spółki Przejmowanej ze spółką KCI spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Wrocławska 53, 30-011 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000112631, NIP: 5510007742, REGON: 071011304 (dalej: "Spółka Przejmująca") w trybie określonym w przepisie art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h., tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.
Zarząd Spółki Przejmowanej informuje, że plan połączenia KCI S.A. (jako Spółki Przejmującej) ze spółką "GREMI MEDIA" S.A. (obecna firma: "GREMI INWESTYCJE" S.A.) (jako Spółki Przejmowanej), uzgodniony i podpisany w  dniu 30 października 2015 r. (dalej: "Plan Połączenia"), został na podstawie przepisu art. 500 § 21 k.s.h. opublikowany w dniu 30 października 2015 r. na stronie internetowej Spółki Przejmującej http://www.kci.pl/ raportem bieżącym nr 116/2015 oraz na stronie internetowej Spółki Przejmowanej http://www.gremimedia.eu/ raportem bieżącym nr 42/2015 i pozostanie nieprzerwanie dostępny bezpłatnie do publicznej wiadomości co najmniej do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia podejmującego uchwałę w sprawie połączenia. Plan Połączenia przewidywał dwa warianty realizacji planowanego połączenia, przy czym w związku z nabyciem od akcjonariusza Spółki Przejmowanej posiadającego szczególne uprawnienia w  rozumieniu przepisu art. 511 § 1  k.s.h. 10.000 akcji imiennych Spółki Przejmowanej uprzywilejowanych co do głosu w  stosunku 5:1 przez Spółkę Przejmującą, połączenie będzie realizowane w wariancie pierwszym, o czym Spółka Przejmowana informowała raportem bieżącym nr 48/2015 z dnia 16 grudnia 2015.

  Zarząd informuje, że akcjonariusze łączących się Spółek mają prawo przeglądać dokumenty, o których mowa w  przepisie art. 505 § 1 k.s.h., tj.:

 1. Plan Połączenia wraz z załącznikami, o których mowa w przepisie art. 499 § 2 k.s.h.;
 2. sprawozdania finansowe oraz sprawozdania zarządów z działalności KCI S.A. i "GREMI MEDIA" S.A.. za trzy ostatnie lata obrotowe wraz z opiniami i raportami biegłych rewidentów;
 3. sprawozdania Zarządów KCI S.A. oraz "GREMI MEDIA" S.A. sporządzone dla celów połączenia, o których mowa w przepisie art. 501 k.s.h.;
 4. opinię biegłego rewidenta z badania Planu Połączenia.


Dokumenty powyższe udostępnione zostały z dniem 22 marca 2016 roku w lokalu Spółki Przejmującej (w Krakowie, przy ulicy Wrocławskiej 53) i można się z nimi zapoznać w dni robocze (z wyłączeniem sobót) w  godzinach od 9.00 do 15.00 do dnia powzięcia uchwały o połączeniu.

II. wobec powyższego, Zarząd "GREMI INWESTYCJE" S.A., w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 13/2016 z dnia 21 marca 2016 roku, informuje, że na dzień 25 kwietnia 2016 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się o godz. 12:30 w siedzibie spółki, 30- 011 Kraków, ul. Wrocławska 53. W załączeniu do powołanego raportu bieżącego przekazane zostało ogłoszenie o zwołaniu NWZ, projekty uchwał, formularze do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika oraz informację o liczbie akcji i głosów, które można pobrać ze strony internetowej Emitenta pod adresem www.gremiinwestycje.pl.Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 1. Raport 16/2016


pobierz: Raport16_2016.pdf
23.03.201615/2016 Oddalenie przez Sąd zażalenia akcjonariusza na postanowienie o uchyleniu postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia i oddaleniu wniosku akcjonariusza o zabezpieczenie roszczenia.


Zarząd spółki Gremi Inwestycje S.A. z siedzibą w Krakowie, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 30/2015 z dnia 28 września 2015 roku - niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka powzięła wiadomość o wydaniu przez Sąd Apelacyjny w Warszawie VI Wydział Cywilny w dniu 22 marca 2016 roku, postanowienia, o oddaleniu zażalenia akcjonariusza Piotra Szczęsnego na postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie XX Wydział Gospodarczy z dnia 24 września 2015 roku, którym to postanowieniem uchylono zaskarżone przez Spółkę postanowienie tegoż Sądu z dnia 23 lipca 2015 roku w przedmiocie udzielenia zabezpieczenia dochodzonych przez akcjonariusza roszczeń o stwierdzenie nieważności albo uchylenie uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 6 lipca 2015 roku nr 30 w sprawie pozbawienia akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii H i I oraz nr 31 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H i I oraz zmiany Statutu Spółki poprzez wstrzymanie wykonalności tych uchwał, a także oddalono złożony przez Piotra Szczęsnego wnioskek o zabezpieczenie roszczeń dotyczących przywołanych uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 6 lipca 2015 roku.

Zarząd spółki Gremi Inwestycje S.A. informuje ponadto, że wydane przez Sąd Apelacyjny w Warszawie VI Wydział Cywilny w dniu 22 marca 2016 roku, postanowienie oddalające zażalenie akcjonariusza Piotra Szczęsnego jest prawomocne i nie służy od niego środek zaskarżenia.

Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji

Załączniki:

 1. Raport 15/2016


pobierz: Raport15_2016.pdf
22.03.201614/2016 Termin udostępnienia Memorandum informacyjnego KCI S.A. do publicznej wiadomości.


Zarząd spółki Gremi Inwestycje S.A. z siedzibą w Krakowie w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12/2016 z dnia 18 marca 2016 roku informuje, że Memorandum informacyjne KCI S.A., zatwierdzone przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 18 marca 2016 r. zostanie opublikowane w dniu 23 marca 2016 r.. Udostępnienie Memorandum informacyjnego do wiadomości publicznej nastąpi w formie elektronicznej na stronie internetowej Spółki www.gremiinwestycje.pl w zakładce "Połączenie Gremi Inwestycje S.A. z KCI S.A." oraz na stronie internetowej Oferującego - Domu Maklerskiego Navigator S.A. www.dmnavigator.pl.

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Załączniki:

 1. Raport 14/2016


pobierz: Raport14_2016.pdf
21.03.201613/2016 Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia KCI S.A. oraz "GREMI INWESTYCJE" S.A. / Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.


Zarząd "GREMI INWESTYCJE" S.A. (dalej: "Spółka Przejmowana") z siedzibą w Krakowie na podstawie przepisów art. 504 w związku z art. 4021 § 1 Kodeksu spółek handlowych ("k.s.h."):

I. po raz pierwszy zawiadamia akcjonariuszy o zamiarze połączenia Spółki Przejmowanej ze spółką KCI spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Wrocławska 53, 30-011 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000112631, NIP: 5510007742, REGON: 071011304 (dalej: "Spółka Przejmująca") w trybie określonym w przepisie art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h., tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.
Zarząd Spółki Przejmowanej informuje, że plan połączenia KCI S.A. (jako Spółki Przejmującej) ze spółką "GREMI MEDIA" S.A. (obecna firma: "GREMI INWESTYCJE" S.A.) (jako Spółki Przejmowanej), uzgodniony i podpisany w  dniu 30 października 2015 r. (dalej: "Plan Połączenia"), został na podstawie przepisu art. 500 § 21 k.s.h. opublikowany w dniu 30 października 2015 r. na stronie internetowej Spółki Przejmującej http://www.kci.pl/ raportem bieżącym nr 116/2015 oraz na stronie internetowej Spółki Przejmowanej http://www.gremimedia.eu/ raportem bieżącym nr 42/2015 i pozostanie nieprzerwanie dostępny bezpłatnie do publicznej wiadomości co najmniej do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia podejmującego uchwałę w sprawie połączenia.
Plan Połączenia przewidywał dwa warianty realizacji planowanego połączenia, przy czym w związku z nabyciem od akcjonariusza Spółki Przejmowanej posiadającego szczególne uprawnienia w  rozumieniu przepisu art. 511 § 1 k.s.h. 10.000 akcji imiennych Spółki Przejmowanej uprzywilejowanych co do głosu w  stosunku 5:1 przez Spółkę Przejmującą, połączenie będzie realizowane w wariancie pierwszym, o czym Spółka Przejmowana informowała raportem bieżącym nr 48/2015 z dnia 16 grudnia 2015.
Zarząd informuje, że akcjonariusze łączących się Spółek mają prawo przeglądać dokumenty, o których mowa w  przepisie art. 505 § 1 k.s.h., tj.:

a) Plan Połączenia wraz z załącznikami, o których mowa w przepisie art. 499 § 2 k.s.h.;
b) sprawozdania finansowe oraz sprawozdania zarządów z działalności KCI S.A. i "GREMI MEDIA" S.A.. za trzy ostatnie lata obrotowe wraz z opiniami i raportami biegłych rewidentów;
c) sprawozdania Zarządów KCI S.A. oraz "GREMI MEDIA" S.A. sporządzone dla celów połączenia, o których mowa w przepisie art. 501 k.s.h.;
d) opinię biegłego rewidenta z badania Planu Połączenia.
Dokumenty powyższe będą dostępne w lokalu Spółki Przejmowanej (w Krakowie, przy ulicy Wrocławskiej 53) począwszy od dnia następnego od ogłoszenia niniejszego raportu do dnia powzięcia uchwały o połączeniu, w  dni robocze z wyłączeniem sobót w godzinach od 9.00 do 15.00.

II. wobec powyższego, Zarząd "GREMI INWESTYCJE" S.A. działając na podstawie przepisów art. 399 § 1 i art. 402(1) Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 25 kwietnia 2016 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się o godz. 12:30 w siedzibie spółki, 30- 011 Kraków, ul. Wrocławska 53. W  załączeniu Zarzaąd przekazuje ogłoszenie o zwołaniu NWZ, projekty uchwał, formularze do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika oraz informację o liczbie akcji i głosów.

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Załączniki:

 1. Raport 13/2016
 2. Ogłoszenie o zwołaniu NWZA
 3. Projekty uchwał
 4. Formularze do wykonywania prawa głosu
 5. Informacje o liczbie akcji i głosów


pobierz: Raport13_2016.rar
18.03.201612/2016 Zatwierdzenie Memorandum informacyjnego KCI S.A. przez Komisję Nadzoru Finansowego.


Zarząd spółki Gremi Inwestycje S.A. z siedzibą w Krakowie, informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o  wydaniu przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 18 marca 2016 roku decyzji o zatwierdzeniu Memorandum informacyjnego KCI S.A. w Krakowie sporządzonego w związku z ofertą publiczną oraz ubieganiem się o  dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii G. Emisja akcji serii G związana jest z połączeniem KCI S.A. z Gremi Inwestycje S.A..

O terminie udostępnienia Memorandum informacyjnego Emitenta do publicznej wiadomości Zarząd poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Załączniki:

 1. Raport 12/2016


pobierz: Raport12_2016.pdf
15.03.201611/2016 Przekroczenie progu znaczącej umowy . 


Zarząd Gremi Inwestycje S.A. informuje, że łączna wartość umów zawartych przez Spółkę wraz z podmiotem zależnym, z podmiotami zależnymi od Pana Grzegorza Hajdarowicza osiągnęła wartość 6.267.714,91 zł, tj. wartość przekraczającą 10 % kapitałów własnych Emitenta. Umową o najwyższej wartości jest umowa podnajmu z dnia 29.02.2016 roku o wartości 2.628,982,89 zł, (wartość umowy ustalona została na podstawie średniego kursu Euro z dnia jej zawarcia ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski) zawarta pomiędzy Gremi Inwestycje S.A. jako oddającym w podnajem, a Gremi Media Sp. z o. o. jako Podnajemcą. Wynagrodzenie z tytułu umowy zostało ustalone na warunkach rynkowych. Umowa zawarta została na czas oznaczony. Maksymalna wysokość kary umownej ustalonej umową wynosi 963.240,27 zł (wartość kary ustalona została na podstawie średniego kursu Euro z dnia zawarcia umowy ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski), a jej zapłata nie wyłącza uprawnienia do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość tych kar. Umowa nie została zawarta z  zastrzeżeniem warunku.

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Załączniki:

 1. Raport 11/2016


pobierz: Raport11_2016.pdf
09.03.201610/2016 Korekta skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Gremi Inwestycje za III kwartał 2015 roku z dnia 6 listopada 2015 roku.


Zarząd Gremi Inwestycje S.A. w załączeniu przekazuje korektę skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Gremi Inwestycje za III kwartał 2015 roku z dnia 6 listopada 2015 roku. Korekta dotyczyła wyłącznie oczywistej pomyłki pisarskiej jaka wkradła się do ostatecznej wersji dokumentu i polegała na dodaniu pkt. 8.2 w treści części opisowej skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Załączniki:

 1. Raport 10/2016
 2. Korekta SSF Gremi Media III kw. 2015


pobierz: Raport10_2016.zip
12.02.201609/2016 Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gremi Inwestycje S.A. z dnia 11 lutego 2016 roku.


Zarząd Gremi Inwestycje S.A. w załączeniu przekazuje Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gremi Inwestycje S.A. z dnia 11 lutego 2016 roku.

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Załączniki:

 1. Raport 09/2016
 2. Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą GREMI INWESTYCJE Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 11 lutego 2016 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia


pobierz: Raport9_2016.zip
12.02.201608/2016 Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na NWZ Gremi Inwestycje S.A. w dniu 11 lutego 2016 roku.


Zarząd Gremi Inwestycje S.A. informuje, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 11 lutego 2016 roku akcjonariuszem posiadającym powyżej 5% głosów była KCI S.A. z siedzibą w Krakowie, której przysługiwało 4.291.429 głosów stanowiących 99,91% na Zgromadzeniu. Udział tych głosów w ogólnej liczbie wynosi 62,01% . 

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Załączniki:

 1. Raport 08/2016


pobierz: Raport8_2016.pdf
12.02.201607/2016 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Gremi Inwestycje S.A..


Zarząd Gremi Inwestycje S.A. informuje, że w dniu 11 lutego 2016 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Inwestycje S.A. w związku z wygaśnięciem mandatu w Radzie Nadzorczej Pani Ewy Machnik - Ochała, co nastąpiło w wyniku złożonej przez nią rezygnacji, powołało do składu Rady Nadzorczej Panią Agatę Kalińską. Pani Agata Kalińska ma wyższe wykształcenie ekonomiczne. Jest Absolwentką Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach.

Od 2005 roku związana była ze Spółką Eurofaktor S.A. (obecnie GREMI INWESTYCJE S.A.), gdzie w latach 2009 roku do 2016 roku pełniła kilkakrotnie funkcje w zarządzie. Od listopada 2007 roku współpracuje z Grupą Gremi pełniąc funkcje menedżerskie oraz realizując projekty.
Od maja 2011 roku pełniła funkcje w Zarządzie Jupiter S.A. Od 29 maja 2013 roku Prezes Zarządu KCI SA., a od 21 kwietnia 2015 roku Wiceprezes Zarządu tej Spółki. Od maja 2010 roku do listopada 2010 roku pełniła funkcję Wiceprezesa Zarządu Relpol S.A. Od października 1998 roku do marca 2005 roku w spółce Nadwiślański Węgiel S.A. z siedzibą w Tychach jako kierownik zespołu, a następnie kierownik działu finansowego. Uczestniczka wielu szkoleń i seminariów organizowanych między innymi przez SEG, GPW i firmy audytorskie.

Pani Agata Kalińska nie prowadzi działalności, która byłaby działalnością konkurencyjną w stosunku do działalności Emitenta, nie uczestniczy w Spółce konkurencyjnej jako wspólnik Spółki cywilnej, osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest wpisana w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Załączniki:

 1. Raport 07/2016


pobierz: Raport7_2016.pdf
29.01.201606/2016 Rezygnacja członka zarządu.


Prezes Zarządu GREMI INWESTYCJE S.A. informuje, że w dniu 29 stycznia 2016 roku do siedziby Spółki wpłynęła pisemna rezygnacja Pani Agaty Kalińskiej z udziału w Zarządzie Spółki i pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu od dnia 31 stycznia 2016 roku. W związku z powyższym, na podstawie przepisu art. 369 § 5 Kodeksu spółek handlowych z dniem 31 stycznia 2016 roku wygasa mandat Wiceprezes Zarządu Spółki Pani Agaty Kalińskiej.

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Załączniki:

 1. Raport 06/2016


pobierz: RB_062016.pdf
27.01.201605/2016 Terminy publikacji raportów okresowych w 2016 roku.


Zarząd GREMI INWESTYCJE S.A. działając na podstawie przepisu § 103 ust. 1 "Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim" przekazuje terminy publikacji raportów okresowych w roku 2016.
Raporty kwartalne:

IV kwartał 2015 - 16 luty 2016 roku,
I kwartał 2016 - 10 maja 2016 roku,
III kwartał 2016 - 9 listopada 2016 roku,
Jednostkowy raport roczny za rok 2015 - 19 kwietnia 2016 roku.
Jednostkowy raport półroczny za I półrocze 2016 roku - 28 lipca 2016 roku.
Ponadto Emitent informuje, że działając na podstawie przepisu § 101 ust. 2 Rozporządzenia nie będzie publikował raportu kwartalnego za drugi kwartał 2016 roku.

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Załączniki:

 1. Raport 05/2016


pobierz: RB5_052016.pdf
22.01.201603/2016 Pozew o uchylenie Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.


Zarząd Gremi Inwestycje S.A. informuje, że w dniu 21 stycznia 2016 roku Spółka otrzymała z Sądu Okręgowego w  Warszawie XX Wydział Gospodarczy odpis pozwu o uchylenie Uchwały nr 31 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gremi Inwestycje S.A. (dawniej Gremi Media S.A.) z dnia 6 lipca 2015 roku w sprawie podniesienia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H i I oraz zmiany Statutu Spółki. Pozew wniósł Akcjonariusz Jan Bednarz. Spółka podejmie odpowiednie kroki prawne w w/w sprawie.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe.

Załączniki:

 1. Raport 03/2016


pobierz: RB3_032016.pdf
15.01.201602/2016 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy


Zarząd Gremi Inwestycje S.A. działając na podstawie przepisu art. 399 § 1 i art. 4021 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 24.2. Statutu Spółki, zwołuje na dzień 11 lutego 2016 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie , które odbędzie się o godz. 10:00 w siedzibie Spółki, Kraków przy. ul. Wrocławskiej 53.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Załączniki:

 1. Raport 02/2016


pobierz: NWZA_GI_SA_022016.pdf
08.01.201601/2016 Rezygnacja członka Rady Nadzorczej


Zarząd Gremi Inwestycje S.A informuje, iż w dniu 8 stycznia 2016 r. otrzymał od pani Ewy Machnik-Ochały pismeną rezygnację z pełnienia funkcji członka w Radzie Nadzorczej Spółki. W związku z tym, na podstawie 386 par. 2 w związku z art. 369 par. 5 Kodeksu spółek handlowych wygasł mandat członka Rady Nadzorczej Spółki Pani Ewy Machnik - Ochała. Przyczyną rezygnacji są powody osobiste.

Podstawa prawna: art 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej (...) oraz § 5 ust. 1 pkt 21 oraz § 27 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

2013 © GREMI INWESTYCJE S.A.