Investor relations GREMI INWESTYCJE S.A.GREMI INWESTYCJE S.A.polish version
About CompanyFinancial dataReportsSharesCalendarPresentations for Investors
Calendar
       2011
       2010
       2009
       2008
       2007
       2006
       2005

Calendar 2011

30.12.2011 Wybór:
- Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej - Pana Michała Golicza
- Sekretarza Rady Nadzorczej - Pana Tomasza Srokosza
23.12.2011 Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji Eurofaktor S.A. ogłoszone przez Jupiter Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A.
10.11.2011 Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2011r.
25.10.2011 Pośrednie nabycie przez Jupiter Narodowy Fundusz Inwestycyjny SA 1.869.810 akcji Eurofaktor S.A.
15.09.2011 Uzyskanie przez Eurofaktor S.A. zezwolenia na zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszu sekurytyzacyjnego
24.08.2011 Publikacja skonsolidowanego raportu półrocznego i jednostkowego raportu półrocznego za I półrocze 2011r.
28.06.2011 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Eurofaktor SA:
- zatwierdzenie Sprawozdań Finansowych Spółki za rok obrotowy 2010
- zatwierdzenie pokrycia straty netto za rok 2010
- zmiana § 2 oraz § 6 ust. 1 Statutu Spółki
- powołanie Rady Nadzorczej na nową kadencję w następującym składzie:
Grzegorz Hajdarowicz - z powierzeniem funkcji Przewodniczącego Rady,
Dorota Hajdarowicz, Michał Golicz, Artur Łopuszko, Tomasz Srokosz
10.05.2011 Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2011r.
22.04.2011 Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2010.
31.03.2011 Otrzymanie zawiadomienia od Pana Grzegorza Hajdarowicza prowadzącego działalność gospodarczą jako Zakład Pracy Chronionej GREMI o zbyciu przez niego wszystkich posiadanych udziałów Forum XIII Alfa Sp. z o.o.
28.02.2011 Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2010r.
18.01.2011 Otrzymanie zawiadomienia od FORUM XIII Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego reprezentowanego przez FORUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Forum XIII Alfa Sp. z o.o.
13.01.2011 Otrzymanie zawiadomienia od Pana Grzegorza Hajdarowicza prowadzącego działalność gospodarczą jako Zakład Pracy Chronionej GREMI (osoba obowiązana do przekazania informacji) o pośrednim nabyciu akcji Eurofaktor SA w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Forum XIII Alfa Sp. z o.o.( tj. podmiotu dominującego wobec Eurofaktor SA).
01.01.2011 Pośrednie nabycie przez Jupiter Narodowy Fundusz Inwestycyjny SA 371.556 akcji Eurofaktor SA

 

 

2013 © GREMI INWESTYCJE S.A.